Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o usługach płatniczych. Komentarz

Publikacja w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego, jak i publicznego.

więcej

Autorzy: Anna Zalcewicz (red. naukowy),
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 marca 2016 r.
Kod: KAM-2827:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Słowo wstępne | str. 15

Teoretycznoprawne wprowadzenie w problematykę rynku usług płatniczych - kilka uwag tytułem wstępu | str. 19

Ustawa o usługach płatniczych | str. 29

Dział I
Przepisy ogólne | str. 31


Dział II
Obowiązki informacyjne w zakresie świadczenia usług płatniczych | str. 139

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 141
Rozdział 2. Pojedyncze transakcje płatnicze | str. 150
Rozdział 3. Umowa ramowa o usługę płatniczą | str. 156

Dział III
Prawa i obowiązki w zakresie dostarczania usług płatniczych i korzystania z nich | str. 175

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 177
Rozdział 2. Autoryzacja transakcji płatniczych | str. 193
Rozdział 3. Zlecenia płatnicze i kwoty transakcji płatniczych | str. 216
Rozdział 4. Czas wykonania transakcji płatniczej i data waluty | str. 224
Rozdział 5. Karty płatnicze | str. 233
Rozdział 6. Prawa i obowiązki akceptanta i agenta rozliczeniowego | str. 236

Dział IIIa
Wydawanie i wykup pieniądza elektronicznego | str. 243


Dział IV
Krajowe instytucje płatnicze | str. 255

Rozdział 1. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez krajowe instytucje płatnicze | str. 256
Rozdział 2. Fundusze własne i gospodarka finansowa krajowych instytucji płatniczych | str. 313
Rozdział 3. Sprawozdawczość krajowych instytucji płatniczych | str. 333
Rozdział 4. Korzystanie przez krajową instytucję płatniczą z usług agentów oraz powierzanie wykonywania niektórych czynności operacyjnych innym podmiotom | str. 341

Dział V
Podejmowanie i prowadzenie przez instytucje płatnicze działalności na terytorium państwa goszczącego | str. 359


Dział VI
Nadzór nad krajowymi instytucjami płatniczymi oraz oddziałami unijnych instytucji płatniczych | str. 377


Dział VII
Biura usług płatniczych i kasy oszczędnościowo-kredytowe | str. 447


Dział VIIa
Instytucje pieniądza elektronicznego i..oddziały zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego | str. 491


Dział VIII
Rejestr dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego | str. 571


Dział IX
Odpowiedzialność cywilna i karna | str. 591

Rozdział 1. Odpowiedzialność za wykonanie transakcji płatniczych 592
Rozdział 2. Przepisy karne | str. 604

Dział X
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 617


Dział XI
Przepisy przejściowe i końcowe | str. 643


Bibliografia | str. 657

Wykaz aktów prawnych | str. 671

Wykaz orzecznictwa | str. 679

Inne akty, dokumenty i materiały | str. 681

Wykaz stron internetowych | str. 685

Ukryj

Opis:

Anna Zalcewicz - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Prawa i Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Barbara Bajor - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Prawa Prywatnego, Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Dziekan Wydziału Prawa oraz wykładowca w Katedrze Prawa Cywilnego Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie.

Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę dotyczącą zasad świadczenia usług płatniczych zarówno na gruncie prawa prywatnego (np. umowa ramowa, reguły ochrony konsumentów), jak i publicznego (np. objęcie nadzorem instytucji płatniczych, biur usług płatniczych). Istotną wartością komentarza jest nie tylko interpretacja poszczególnych przepisów, analiza dorobku doktryny i orzecznictwa, lecz także uwzględnienie europejskiego kontekstu regulacji oraz wskazanie potencjalnych problemów mogących pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów.
Publikacja jest skierowana do pracowników banków, krajowych instytucji płatniczych, biur usług płatniczych oraz przedsiębiorców świadczących usługi płatnicze. Zainteresuje również osoby korzystające z takich usług.
„Jednym z wielu walorów recenzowanej książki jest to, że rozważania w niej zawarte skłaniają do pogłębionej refleksji, pokazując wielowątkowość i wieloaspektowość poruszanej materii, co stanowi dobrą płaszczyznę do dalszych dyskusji i ocen, a w przyszłości w razie dalszych zmian legislacyjnych stanowić będzie ważną platformę odniesień normatywnych i porównań”.
Dr hab. Magdalena Fedorowicz, profesor UAM

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-255-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 688
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2827:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów