Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2842:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

PRZEDMOWA | str. 5

WYKAZ CZASOPISM, WYDAWNICTW CIĄGŁYCH I ICH SKRÓTÓW OPRACOWANYCH W 2015 ROKU | str. 7

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW | str. 25

01. BIBLIOGRAFIE | str. 29
01.01. Bibliografie piśmiennictwa polskiego | str. 29
01.02. Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego | str. 30

02. USTAWODAWSTWO | str. 32
02.01. Wydawnictwa urzędowe | str. 32
02.02. Wydawnictwa nieurzędowe. Zbiory przepisów. Projekty ustaw. Ekspertyzy i opinie prawne | str. 32
02.02.09. Prawo konstytucyjne | str. 32
02.02.10. Prawo administracyjne | str. 34
02.02.11. Prawo finansowe | str. 37
02.02.12. Prawo międzynarodowe publiczne | str. 39
02.02.13. Prawo międzynarodowe prywatne | str. 39
02.02.15. Prawo karne | str. 39
02.02.16. Prawo karne procesowe | str. 40
02.02.18. Prawo cywilne | str. 41
02.02.19. Prawo cywilne procesowe | str. 42
02.02.20. Prawo pracy | str. 43
02.02.22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa | str. 44

03. ORZECZNICTWO | str. 45
03.01. Wydawnictwa urzędowe | str. 45
03.02. Wydawnictwa nieurzędowe według poszczególnych gałęzi prawa | str. 45
03.02.09. Prawo konstytucyjne | str. 45
03.02.10. Prawo administracyjne | str. 46
03.02.11. Prawo finansowe | str. 46
03.02.12. Prawo międzynarodowe | str. 46
03.02.13. Prawo międzynarodowe prywatne | str. 47
03.02.15. Prawo karne | str. 47
03.02.16. Prawo karne procesowe | str. 47
03.02.18. Prawo cywilne | str. 47
03.02.19. Prawo cywilne procesowe | str. 48
03.02.20. Prawo pracy | str. 48
03.02.22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa | str. 48

04. CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIĄGŁE PRAWNICZE | str. 50
04.01. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe polskie | str. 50
04.02. Recenzje czasopism zagranicznych | str. 59

05. ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. SKOROWIDZE | str. 60

06. GENERALIA. INFORMATYKA PRAWNICZA. KSIĘGI PAMIĄTKOWE | str. 61

07. TEORIA PAŃSTWA I PRAWA | str. 65
07.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 65
07.02. Teoria państwa | str. 66
07.03. Teoria prawa | str. 68
07.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 80

08. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA | str. 81
08.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 81
08.01.01. Prawo rzymskie (archaiczne, przedklasyczne, klasyczne, poklasyczne) | str. 81
08.01.02. Prawo innych państw antycznych (sumeryjskie, asyryjskie, babilońskie, egipskie, greckie i pozostałe) | str. 86
08.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 87
08.02.01. Historia ustroju politycznego i społecznego | str. 87
08.02.02. Historia doktryn polityczno-prawnych, literatura i nauka prawnicza | str. 95
08.02.03. Historia prawa administracyjnego i finansowego | str. 101
08.02.04. Historia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych | str. 105
08.02.05. Historia prawa cywilnego | str. 105
08.02.06. Historia prawa procesowego i wymiaru sprawiedliwości | str. 108
08.02.07. Historia prawa karnego | str. 110
08.02.08. Historia prawa kościelnego | str. 112
08.02.09. Historia innych dziedzin prawa (prawo pracy, wojskowe, górnicze, morskie) | str. 113
08.02.10. Okupacja w okresie II wojny światowej [Uwaga: Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo patrz dział: 15.5.04] | str. 113
08.03. Źródła i historia źródeł | str. 114
08.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 114

09. PRAWO KONSTYTUCYJNE | str. 115
09.01. Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości. Podręczniki | str. 115
09.01.01. Źródła prawa konstytucyjnego. Postępowanie ustawodawcze. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne | str. 117
09.01.02. Konstytucyjne zasady ustrojowe i teoria konstytucji. Polityka zagraniczna [Uwaga: Stosunki państwo - Kościół patrz dział 23.1] | str. 124
09.01.03. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa dziecka | str. 135
09.01.04. Organy państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej i ich kompetencje. Podział władz | str. 149
09.01.05. Terenowe organy władzy publicznej. Samorząd terytorialny. Samorząd zawodowy | str. 154
09.01.06. Prawo wyborcze. Referendum | str. 157
09.02. Nauki polityczne | str. 160
09.03. Prawo konstytucyjne i nauki polityczne państw obcych i Unii Europejskiej | str. 163
09.03.01. Zagadnienia prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej | str. 163
09.03.02. Zagadnienia prawa konstytucyjnego państw obcych | str. 167
09.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 184

10. PRAWO ADMINISTRACYJNE | str. 185
10.00. Opracowania dotyczące całości. Podręczniki | str. 185
10.01. Zagadnienia ogólne | str. 186
10.01.01. Nauka administracji. Zagadnienia prawne organizacji, zarządzania i kierowania w administracji publicznej. Informatyzacja administracji publicznej | str. 186
10.01.02. Zagadnienia ogólne teorii prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Prawo miejscowe | str. 189
10.02. Organizacja administracji publicznej | str. 193
10.02.01. Zagadnienia ogólnoustrojowe administracji publicznej. Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji. Podział terytorialny państwa | str. 193
10.02.02. Organy administracji rządowej | str. 194
10.02.03. Organy samorządu terytorialnego | str. 194
10.02.04. Służba cywilna. Pracownicy urzędów państwowych. Pracownicy samorządowi. Służba zagraniczna | str. 204
10.03. Funkcjonowanie administracji | str. 206
10.03.01. Prawne formy działania administracji. Umowa cywilnoprawna. Zamówienia publiczne | str. 206
10.03.02. Postępowanie administracyjne ogólne. Postępowanie administracyjne szczególne (podatkowe, wywłaszczeniowe, egzekucyjne). Postępowanie mediacyjne. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków | str. 215
10.03.03. Kontrola administracji publicznej | str. 225
10.03.03.01. Kontrola sądowa (sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy) | str. 225
10.03.03.02. Kontrola wykonywana przez organy państwowe (NIK, RPO, GIODO, PIP). Kontrola wewnątrzadministracyjna. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Kontrola społeczna (skargi, petycje i wnioski) | str. 231
10.04. Zagadnienia szczegółowe | str. 233
10.04.00. Administracyjnoprawne regulacje stosunków gospodarczych | str. 233
10.04.01.00. Zagadnienia ogólne. Pomoc publiczna. Fundusze pomocowe i strukturalne UE. Partnerstwo publiczno-prywatne. Polityka regionalna | str. 233
10.04.01.01. Gospodarka samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Spółki komunalne | str. 238
10.04.01.02. Prawo ustrojowe przedsiębiorstw państwowych. Restrukturyzacja i prywatyzacja | str. 240
10.04.01.03. Prawo działalności gospodarczej. Zezwolenia i koncesje | str. 240
10.04.01.04. Prawo i postępowanie antymonopolowe. Ochrona administracyjna i prawna konkurencji. Ochrona konsumentów | str. 243
10.04.02. Administracja rolnictwa, leśnictwa i działów pokrewnych. Prawo wodne | str. 249
10.04.03. Prawo górnicze. Kopaliny. Geodezja. Geologia | str. 252
10.04.04. Gospodarka i obrót nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Drogi publiczne i autostrady | str. 253
10.04.05. Ochrona środowiska. Składowanie odpadów. Prawo atomowe. Prawo energetyczne | str. 261
10.04.06. Administracja gospodarki mieszkaniowej. Prawo lokalowe | str. 271
10.04.07. Administracja telekomunikacji i łączności. Transport i gospodarka morska. Prawo o ruchu drogowym | str. 272
10.04.08. Administracyjnoprawne regulacje praw i wolności obywatelskich | str. 274
10.04.08.01. Prawo do informacji i jego ograniczenia. Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych | str. 274
10.04.08.02. Administracyjnoprawne regulacje środków masowego przekazu. Prawo prasowe | str. 286
10.04.08.03. Administracyjnoprawne regulacje działalności organizacji społecznych (partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe i inne). Prawo do zgromadzeń | str. 286
10.04.09. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej. Administracja służby zdrowia, prawo medyczne i farmaceutyczne. Kultura fizyczna i prawo sportowe. Turystyka i prawo turystyczne | str. 288
10.04.09.01. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej | str. 288
10.04.09.02. Administracja zdrowia. Prawo medyczne. Prawo farmaceutyczne | str. 291
10.04.09.03. Administracja turystyki i sportu. Prawo turystyczne. Prawo sportowe | str. 298
10.04.10. Administracja oświaty i szkolnictwa wyższego. Administracja kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki i archiwalia | str. 299
10.04.11. Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej | str. 303
10.04.12. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. Akta stanu cywilnego. Obywatelstwo. Status prawny cudzoziemców | str. 313
10.05. Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 315
10.05.01. Zagadnienia prawa administracyjnego Unii Europejskiej | str. 315
10.05.02. Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych | str. 330
10.06. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 337

11. PRAWO FINANSOWE | str. 338
11.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne. Administracja finansów i Skarb Państwa | str. 338
11.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 342
11.02.01. Budżet | str. 342
11.02.02. Dochody budżetowe: podatki, cła, opłaty | str. 343
11.02.02.00. Podatki - zagadnienia ogólne. Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Kontrola skarbowa | str. 343
11.02.02.01. Podatki - zagadnienia szczegółowe. Podatki państwowe (dochodowy, VAT, akcyza, od czynności cywilnoprawnych). Podatki samorządowe (od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolny, leśny i inne). Zwolnienia i ulgi | str. 352
11.02.02.02. Cła. Prawo celne (kodeks). Postępowanie celne | str. 364
11.02.02.03. Opłaty i inne dochody budżetowe | str. 366
11.02.03. Wydatki budżetowe | str. 367
11.02.04. Prawo bankowe. Prawo dewizowe | str. 368
11.02.04.01. Prawo bankowe [Uwaga: Prawo papierów wartościowych patrz dział 18.3.03] | str. 368
11.02.04.02. Prawo dewizowe | str. 372
11.02.05. Finanse przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Rachunkowość | str. 372
11.02.06. Finanse samorządu terytorialnego | str. 373
11.03. Zagadnienia prawa finansowego państw obcych, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej | str. 378
11.03.01. Zagadnienia prawa finansowego Unii Europejskiej | str. 378
11.03.02. Zagadnienia prawa finansowego państw obcych | str. 384

12. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE | str. 389
12.00. Opracowania dotyczące całości. Podręczniki | str. 389
12.01. Zagadnienia ogólne | str. 389
12.01.01. Problemy źródeł prawa międzynarodowego publicznego | str. 390
12.01.02. Prawo europejskie i harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych | str. 390
12.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 394
12.02.01. Podmioty prawnomiędzynarodowe | str. 394
12.02.02 Struktura organizacji międzynarodowych | str. 395
12.02.021. Organizacje międzynarodowe (z wyjątkiem Unii Europejskiej) | str. 395
12.02.022. Unia Europejska. Rada Europy. Parlament Europejski | str. 396
12.02.023. Sądownictwo i procedury sądowe w Unii Europejskiej | str. 402
12.02.03. Terytorium. Prawo morza. Prawo kosmiczne | str. 403
12.02.04. Międzynarodowoprawna ochrona środowiska naturalnego | str. 404
12.02.05. Prawa jednostki w prawie międzynarodowym | str. 405
12.02.05.01. Ludność. Międzynarodowe aspekty obywatelstwa | str. 405
12.02.05.02. Prawa człowieka w prawie międzynarodowym | str. 406
12.02.05.03. Postępowanie w sprawach praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 421
12.02.06. Prawo dyplomatyczne i konsularne | str. 425
12.02.07. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości | str. 425
12.02.08. Międzynarodowe stosunki polityczne | str. 426
12.02.09. Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych | str. 427
12.02.09.01. Zagadnienia ogólne. Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu. Arbitraż | str. 427
12.02.09.02. Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych a Unia Europejska | str. 428
12.02.09.03. Inwestycje międzynarodowe. Korporacje międzynarodowe. Transfer technologii | str. 428
12.02.10. Międzynarodowe stosunki społeczne i kulturalne | str. 429
12.02.11. Prawo wojenne i przeciwwojenne. Konflikty zbrojne. Bezpieczeństwo międzynarodowe | str. 429
12.03. Wydawnictwa źródłowe | str. 433
12.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 433

13. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE | str. 435
13.01. Zagadnienia ogólne | str. 435
13.02. Zobowiązania. Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych. Prawo rodzinne. Inne zagadnienia szczegółowe | str. 435
13.03. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 438

14. PRAWO MORSKIE I LOTNICZE | str. 439
14.01. Prawo morskie | str. 439
14.02. Prawo lotnicze | str. 439
14.03. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 440

15. PRAWO KARNE | str. 441
15.00. Opracowania dotyczące całości. Zagadnienia ogólne prawa karnego i polityki kryminalnej | str. 441
15.01. Zasady odpowiedzialności | str. 444
15.02. Środki penalne: zagadnienia ogólne, rodzaje, orzekanie i stosowanie | str. 450
15.02.01. Amnestia i inne akty łaski | str. 456
15.03. Poszczególne kategorie przestępstw | str. 456
15.03.01. Przestępstwa przeciwko państwu i jego instytucjom. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Przestępstwa służbowe | str. 456
15.03.02. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego. Przestępstwa komunikacyjne. Zanieczyszczenie środowiska | str. 461
15.03.03. Przestępczość gospodarcza | str. 462
15.03.04. Przestępstwa przeciwko mieniu | str. 464
15.03.05. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym | str. 465
15.04. Zagadnienia specjalne prawa karnego | str. 470
15.04.01. Odpowiedzialność nieletnich | str. 470
15.04.02. Prawo karne a alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia | str. 471
15.05. Szczególne rodzaje prawa karnego | str. 472
15.05.01. Prawo karne wojskowe | str. 472
15.05.02. Prawo karne skarbowe | str. 472
15.05.03. Prawo wykroczeń | str. 473
15.05.04. Prawo karne międzynarodowe. Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo | str. 474
15.06. Zagadnienia prawa karnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 475
15.06.01. Zagadnienia prawa karnego Unii Europejskiej | str. 475
15.06.02. Zagadnienia prawa karnego państw obcych | str. 476
15.07. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 478

16. PRAWO KARNE PROCESOWE | str. 479
16.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 479
16.02. Podstawowe zasady i warunki dopuszczalności procesu. Sąd | str. 483
16.03. Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciel społeczny | str. 486
16.04. Czynności procesowe. Dowody. Środki przymusu | str. 490
16.05. Przebieg procesu | str. 500
16.05.01. Postępowanie przygotowawcze | str. 500
16.05.02. Postępowania: przed sądem I instancji, odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia | str. 503
16.05.03. Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa | str. 508
16.05.04. Postępowanie wykonawcze. Koszty i opłaty sądowe | str. 509
16.06. Szczególne rodzaje postępowania | str. 512
16.06.01 Postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych | str. 512
16.06.02. Postępowanie w sprawach o wykroczenia | str. 512
16.06.03. Postępowanie w sprawach o czyny zabronione nieletnich | str. 513
16.07. Postępowanie w sprawach karnych stosunkach międzynarodowych | str. 513
16.08. Zagadnienia postępowania karnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 515
16.08.01. Zagadnienia postępowania karnego w Unii Europejskiej | str. 515
16.08.02. Zagadnienia postępowania karnego państw obcych | str. 517
16.09. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 517

17. KRYMINOLOGIA. KRYMINALISTYKA. PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA SĄDOWA. MEDYCYNA SĄDOWA | str. 518
17.01. Kryminologia | str. 518
17.02. Kryminalistyka | str. 524
17.03. Psychologia i psychiatria sądowa | str. 529
17.04. Medycyna sądowa | str. 531
17.05. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 531

18. PRAWO CYWILNE | str. 533
18.00. Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości | str. 533
18.01. Zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego | str. 534
18.02. Prawo rzeczowe | str. 542
18.03. Prawo zobowiązań | str. 547
18.03.00. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 547
18.03.01. Część ogólna prawa zobowiązań | str. 547
18.03.02. Część szczegółowa prawa zobowiązań | str. 558
18.03.03. Papiery wartościowe. Obrót giełdowy | str. 563
18.04. Prawo handlowe. Prawo gospodarcze (zob. też 10.4.013) | str. 565
18.04.01. Zagadnienia ogólne. Pozakodeksowe umowy handlowe | str. 565
18.04.02. Podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze | str. 567
18.04.03. Organizacje społeczne. Fundacje | str. 567
18.04.04. Spółdzielnie. Prawo spółdzielcze | str. 568
18.04.05. Spółki. Prawo spółek | str. 569
18.05. Prawo rodzinne | str. 577
18.06. Prawo spadkowe | str. 581
18.07. Prawo autorskie. Prawo wynalazcze. Własność przemysłowa | str. 584
18.07.01. Prawo autorskie i prawa pokrewne | str. 584
18.07.02. Prawo wynalazcze | str. 589
18.07.03. Własność przemysłowa. Znaki towarowe. Reklama (zob. też 10.4.014) | str. 589
18.08. Prawo ubezpieczeniowe | str. 591
18.09. Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 593
18.09.01. Zagadnienia prawa cywilnego Unii Europejskiej | str. 593
18.09.02. Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych | str. 599
18.10. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 603

19. PRAWO CYWILNE PROCESOWE | str. 604
19.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 604
19.02. Proces | str. 610
19.03. Postępowanie nieprocesowe | str. 615
19.04. Sąd polubowny | str. 617
19.05. Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie egzekucyjne. Postępowanie upadłościowe. Postępowanie układowe i naprawcze. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 619
19.06. Międzynarodowe postępowanie cywilne | str. 627
19.07. Sądownictwo gospodarcze | str. 628
19.08. Postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych | str. 628
19.09. Zagadnienia sądowego postępowania cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 629
19.09.01. Zagadnienia postępowania cywilnego Unii Europejskiej | str. 629
19.09.02. Zagadnienia postępowania cywilnego państw obcych | str. 630
19.10. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 632

20. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | str. 633
20.01. Opracowania dotyczące całości. Zagadnienia ogólne i polityka społeczna | str. 633
20.01.01. Źródła i podstawowe akty prawa pracy. Układy zbiorowe pracy | str. 634
20.01.02. Problematyka prawna zatrudnienia i bezrobocia. Kształcenie pracowników | str. 635
20.02. Stosunek pracy | str. 637
20.02.01. Zagadnienia ogólne | str. 637
20.02.02. Stosunek pracy na podstawie umowy | str. 640
20.02.03. Stosunek pracy na podstawie wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę | str. 641
20.02.04. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy | str. 642
20.03. Odpowiedzialność materialna pracownika | str. 645
20.04. Czas pracy i urlopy pracownicze | str. 646
20.05. Wynagrodzenie za pracę | str. 647
20.06. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona pracy. Wypadki pracownicze. Medycyna pracy | str. 648
20.07. Ochrona pracy kobiet i młodocianych | str. 649
20.08. Inspekcja pracy i nadzór | str. 649
20.09. Spory pracy | str. 649
20.10. Wynalazczość pracownicza | str. 649
20.11. Zbiorowe prawo pracy. Związki zawodowe. Organizacje pracodawców | str. 649
20.12. Ubezpieczenia społeczne | str. 652
20.12.01. Zagadnienia ogólne. Fundusze emerytalne | str. 652
20.12.02. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki | str. 654
20.12.03. Ubezpieczenia społeczne specjalnych grup pracowników | str. 655
20.13. Pomoc społeczna | str. 656
20.14.01. Zagadnienia prawa pracy Unii Europejskiej | str. 656
20.14.02. Międzynarodowe prawo pracy. Prawo pracy państw obcych | str. 657
20.15. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 660

21. PRAWO ROLNE | str. 661
21.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 661
21.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 662
21.03. Zagadnienia prawa rolnego państw obcych i Unii Europejskiej | str. 663
21.03.01. Zagadnienia prawa rolnego Unii Europejskiej | str. 663
21.03.02. Zagadnienia prawa rolnego państw obcych | str. 664
21.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 664

22. ORGANY OCHRONY PRAWNEJ I ROZJEMSTWA | str. 665
22.01. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne | str. 665
22.02. Zagadnienia szczegółowe | str. 666
22.02.01. Sądownictwo | str. 666
22.02.02. Prokuratura | str. 672
22.02.03. Adwokatura | str. 673
22.02.04. Radcowie prawni. Inne formy obsługi prawnej | str. 674
22.02.05. Notariat | str. 675
22.02.06. Zakłady penitencjarne i resocjalizacyjne | str. 677
22.03. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych i Unii Europejskiej | str. 679
22.03.01. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Unii Europejskiej | str. 679
22.03.02. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych | str. 679
22.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 681

23. PRAWO WYZNANIOWE I KANONICZNE | str. 682
23.00. Zagadnienia ogólne. Nauka społeczna Kościoła | str. 682
23.01. Stosunki państwo - Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe. Konkordat | str. 682
23.02. Wewnętrzne prawo poszczególnych związków wyznaniowych. Prawo kanoniczne | str. 684
23.03. Zagadnienia prawa wyznaniowego państw obcych | str. 687
23.04. Recenzje prac publikowanych za granicą | str. 688

24. VARIA | str. 689
24.01. Biografie | str. 689
24.01.01. Prawnicy polscy | str. 689
24.01.02. Prawnicy cudzoziemscy | str. 691
24.02. Procesy | str. 691
24.02.01. Procesy w Polsce | str. 691
24.03. Sprawozdania | str. 692
24.03.01. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe w kraju | str. 692
24.03.02. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe za granicą | str. 700
24.03.03. Przewody doktorskie i prace habilitacyjne | str. 701
24.03.04. Działalność instytucji i stowarzyszeń prawniczych | str. 701
24.04. Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki | str. 703
24.04.00. Zagadnienia ogólne | str. 703
24.04.01. Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki prawa dla studentów kierunków nieprawniczych i szkół | str. 704
24.04.02. Informatory. Poradniki | str. 704
24.04.03. Kazusy. Repetytoria. Testy | str. 712

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W POLSCE | str. 717

Ukryj

Opis:

PRZEDMOWA


W kolejnym LI roczniku Polskiej Bibliografii Prawniczej zarejestrowano dane bibliograficzne prawniczego piśmiennictwa polskiego zgromadzone i opracowane w 2015 roku. Poza pracami o charakterze naukowym w Bibliografii znajdują się wybrane publikacje z zakresu dydaktyki (podręczniki, repetytoria, kazusy, testy) i popularyzacji prawa (informatory, poradniki) oraz materiały zamieszczane w dodatku do Rzeczpospolitej "Prawo co dnia".

Polska Bibliografia Prawnicza obejmuje - obok naukowych prac prawniczych - także wybrane z uwagi na związek z zasadniczym jej przedmiotem pozycje z historii państwa i prawa, stosunków międzynarodowych oraz pomocniczych nauk prawa karnego takich jak: kryminologia, kryminalistyka, medycyna, psychiatria i psychologia sądowa.

Odnotowywane są także źródła prawa (dział 02). Obejmuje on wykaz organów promulgacyjnych, kodeksy i ustawy z komentarzem oraz ważniejsze ekspertyzy i opinie prawne dotyczące obowiązujących przepisów prawnych jak również projektów ustaw. Orzecznictwo sądowe z podziałem na poszczególne gałęzie prawa zawiera dział 03. Informacje o czasopismach prawniczych - także o tych, które przestały się ukazywać - znajdują się w dziale 04.

Pozyskiwanie danych bibliograficznych do PBP odbywa się z autopsji oraz z częściowym wykorzystaniem Przewodnika Bibliograficznego.

Główny zrąb bibliografii stanowią 24 działy w większości odpowiadające poszczególnym gałęziom prawa. Pozycje umieszcza się w dziale najbardziej odpowiadającym jej treści. W przypadku, gdy to konieczne, zapis powtarzany jest w dwóch - trzech innych działach. Numer porządkowy umieszczony jest przy pozycji po raz pierwszy pojawiającej się w tekście, powtarzana w kolejnym miejscu występuje bez numeru. Recenzje publikacji zarejestrowanych we wcześniejszych tomach PBP są opatrzone nawiasem kwadratowym. Ten sam znak sygnalizuje uwagi pochodzące od autorów Bibliografii, gdy tytuł pozycji nie wyjaśnia jej treści (glosy, niektóre wypowiedzi prasowe, publicystyka, wywiady).

PBP zawiera dwa indeksy: indeks czasopism i wydawnictw ciągłych oraz ich skrótów opracowanych w 2015 roku oraz indeks autorów. Zapisy w indeksie autorskim podzielone są na grupy. Pierwsza (bez szczególnego oznaczenia) zawiera pozycje autorskie (monografie, studia, artykuły, udziały w pracach zbiorowych). Pozostałe grupy oznaczono jako: "red." - redakcje, "gl." - glosy i komentarze, "oprac." - opracowania, "polem." - polemiki, "przedm." - przedmowy, wstępy, posłowia, "rec." - recenzje.

PBP ma także wersję elektroniczną dostępną po wykupieniu subskrypcji na stronie www.bibliografia-prawnicza.pl. W wolnym dostępie jest wersja demonstracyjna bazy (dane z 1995 r.). PBP online obejmuje lata 1964-2016 i jest aktualizowana raz w miesiącu. Stopniowo będzie poszerzana o kolejne, wcześniejsze tomy PBP.

Od tomu XLII: 2006 współwydawcą PBP jest wydawnictwo Wolters Kluwer.

Andrzej Bierć

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9080-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 822
Rodzaj: bibliografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-2842:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa