Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 19

Wprowadzenie | str. 37

ROZDZIAŁ 1. Ewolucja modelu postępowania przygotowawczego w polskim prawie karnym procesowym | str. 47
1.1. Uwagi ogólne | str. 50
1.2. Okres średniowiecza | str. 52
1.3. Czasy nowożytne | str. 56
1.3.1. Proces ziemski | str. 56
1.3.2. Proces miejski | str. 59
1.3.3. Proces wiejski | str. 64
1.4. Lata 1772/1795-1918 | str. 66
1.4.1. Uwagi ogólne | str. 66
1.4.2. Zabór pruski | str. 66
1.4.3. Zabór austriacki | str. 71
1.4.4. Zabór rosyjski | str. 76
1.5. Lata 1918-1997 | str. 80
1.5.1. Do czasu wydania kodeksu postępowania karnego z 1928 r. | str. 80
1.5.2. Kodeks postępowania karnego z 1928 r. | str. 89
1.5.3. Kodeks postępowania karnego z 1969 r. | str. 108

ROZDZIAŁ 2. Cele postępowania przygotowawczego | str. 121
2.1. Uwagi ogólne | str. 125
2.2. Pojęcie celu | str. 126
2.3. Cele postępowania przygotowawczego w kodeksach postępowania karnego | str. 127
2.4. Cele postępowania karnego a cele postępowania przygotowawczego | str. 133
2.5. Cele postępowania przygotowawczego | str. 138
2.5.1. Uwagi ogólne | str. 138
2.5.2. Ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo | str. 139
2.5.3. Wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy | str. 139
2.5.4. Zebranie danych o podejrzanym | str. 140
2.5.5. Wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody | str. 143
2.5.6. Utrwalenie dowodów | str. 145
2.5.7. Wyjaśnienie okoliczności, które sprzyjały popełnieniu czynu | str. 172
2.6. Wnioski | str. 174

ROZDZIAŁ 3. Postępowanie sprawdzające | str. 176
3.1. Przedmiot procesu | str. 180
3.2. Pojęcie sprawdzenia | str. 181
3.3. Formy sprawdzenia | str. 182
3.4. Pojęcie i kształtowanie się postępowania sprawdzającego | str. 184
3.5. Postępowanie sprawdzające w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 214
3.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 214
3.5.2. Organy prowadzące postępowanie sprawdzające | str. 215
3.5.3. Przesłanki postępowania sprawdzającego | str. 215
3.5.4. Czynności postępowania sprawdzającego | str. 218
3.5.5. Termin postępowania sprawdzającego | str. 224
3.5.6. Postępowanie sprawdzające a czynności operacyjno-rozpoznawcze | str. 226
3.5.7. Nadzór prokuratora nad postępowaniem sprawdzającym | str. 232
3.5.8. Charakter postępowania sprawdzającego | str. 235
3.5.9. Wnioski | str. 249

ROZDZIAŁ 4. Postępowanie w niezbędnym zakresie | str. 255
4.1. Ogólna charakterystyka postępowania w niezbędnym zakresie (czynności niecierpiących zwłoki) | str. 261
4.2. Ewolucja postępowania w niezbędnym zakresie oraz instytucji czynności niepowtarzalnych | str. 271
4.3. Postępowanie w niezbędnym zakresie w modelu postępowania przygotowawczego | str. 290
4.4. Cel, funkcje i przesłanki postępowania w niezbędnym zakresie | str. 298
4.5. Granice podmiotowe postępowania w niezbędnym zakresie | str. 306
4.5.1. Organy uprawnione do przeprowadzenia postępowania w niezbędnym zakresie | str. 306
4.5.2. Osoba podejrzana jako podmiot czynności w postępowaniu w niezbędnym zakresie | str. 309
4.6. Zakres przedmiotowy postępowania w niezbędnym zakresie | str. 311
4.6.1. Przedmiotowe granice pierwszego i drugiego stopnia | str. 311
4.6.2. Ślady i dowody jako przedmioty czynności zabezpieczających | str. 315
4.6.3. Oględziny | str. 322
4.6.4. Przeszukanie | str. 333
4.6.5. Czynności wymienione w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej | str. 338
4.6.6. Inne niezbędne czynności przedsiębrane wobec osoby podejrzanej | str. 342
4.6.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 342
4.6.6.2. Pobranie krwi, włosów i wydzielin organizmu | str. 344
4.6.6.3. Okazanie | str. 346
4.6.6.4. Eksperyment procesowy | str. 357
4.6.6.5. Problem badań przesiewowych i badania przy użyciu wariografu z art. 192a § 1 i 2 k.p.k. | str. 362
4.6.6.6. Czynności niepowtarzalne | str. 367
4.6.6.6.1. Uwagi ogólne | str. 367
4.6.6.6.2. Przesłuchanie świadka na podstawie art. 316 § 3 k.p.k. | str. 383
4.6.7. Przesłuchanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa w charakterze podejrzanego przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów | str. 385
4.7. Zakres temporalny postępowania w niezbędnym zakresie | str. 394
4.8. Czynności zabezpieczające ślady i dowody przestępstwa w postępowaniu w sprawach z oskarżenia prywatnego | str. 396

ROZDZIAŁ 5. Formy postępowania przygotowawczego | str. 400
5.1. Pojęcie formy postępowania przygotowawczego | str. 406
5.2. Formy postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. | str. 415
5.3. Formy postępowania przygotowawczego w latach 1944-1969 | str. 419
5.4. Śledztwo i dochodzenie po wejściu w życie kodeksu postępowania karnego z 1969 r. | str. 431
5.5. Śledztwo i dochodzenie w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 451
5.6. Śledztwo i dochodzenie po noweli kodeksu postępowania karnego z 10 stycznia 2003 r. | str. 472
5.7. Śledztwo i dochodzenie po nowelizacji kodeksu postępowania karnego z 29 marca 2007 r. | str. 498
5.8. Formy postępowania przygotowawczego po nowelizacjach kodeksu postępowania karnego z 27 września 2013 r. oraz z 20 lutego 2015 r. | str. 541
5.9. Zmiany wpływające na formy postępowania przygotowawczego wprowadzone w 2016 r. | str. 569

ROZDZIAŁ 6. Przebieg postępowania przygotowawczego | str. 579
6.1. Wszczęcie postępowania przygotowawczego | str. 579
6.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 582
6.1.2. Kształtowanie się wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 582
6.1.3. Przesłanki wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 585
6.1.4. Zawiadomienie o przestępstwie | str. 595
6.1.4.1. Kształtowanie się zawiadomienia o przestępstwie | str. 595
6.1.4.2. Istota zawiadomienia o przestępstwie | str. 599
6.1.4.3. Rodzaje zawiadomień o przestępstwie | str. 601
6.1.4.4. Skutki niedopełnienia obowiązku zawiadomienia o przestępstwie | str. 629
6.1.4.5. Forma zawiadomienia o przestępstwie | str. 638
6.1.5. Informacje własne organów ścigania | str. 641
6.2. Odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 663
6.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 667
6.2.2. Kształtowanie się odmowy wszczęcia postępowania przygotowawczego | str. 667
6.2.3. Odmowa wszczęcia śledztwa lub dochodzenia w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 673
6.2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 673
6.2.3.2. Przyczyny odmowy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 675
6.2.3.3. Organy uprawnione do odmowy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 685
6.2.3.3.1. Organy uprawnione do odmowy wszczęcia śledztwa | str. 685
6.2.3.3.2. Organy uprawnione do odmowy wszczęcia dochodzenia | str. 686
6.2.3.4. Forma odmowy wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 687
6.2.3.4.1. Forma odmowy wszczęcia śledztwa | str. 687
6.2.3.4.2. Forma odmowy wszczęcia dochodzenia | str. 688
6.2.3.5. Termin wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 689
6.2.3.6. Zawiadomienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 691
6.2.3.7. Zaskarżalność postanowień o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 692
6.2.3.7.1. Uprawnienie do zaskarżania postanowień o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 692
6.2.3.7.2. Uprawnieni do wniesienia zażalenia | str. 693
6.2.3.7.3. Postępowanie w przedmiocie zażalenia | str. 709
6.2.3.8. Wzruszenie postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia | str. 714
6.2.4. Zażalenie na bezczynność w zakresie rozpoznania zawiadomienia o przestępstwie | str. 715
6.3. Przedstawienie zarzutów | str. 725
6.3.1. Uwagi ogólne | str. 733
6.3.2. Kształtowanie się instytucji przedstawienia zarzutów w polskim procesie karnym | str. 735
6.3.3. Sporządzenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów | str. 744
6.3.3.1. Podstawa faktyczna postanowienia | str. 744
6.3.3.2. Moment sporządzenia postanowienia | str. 748
6.3.3.3. Struktura postanowienia | str. 751
6.3.3.3.1. Wymogi ogólne | str. 751
6.3.3.3.2. Wskazanie podejrzanego | str. 752
6.3.3.3.3. Dokładne określenie zarzucanego czynu | str. 753
6.3.3.3.4. Podanie kwalifikacji prawnej czynu | str. 763
6.3.4. Ogłoszenie postanowienia o przedstawieniu zarzutów | str. 767
6.3.5. Pouczenie podejrzanego | str. 770
6.3.6. Przesłuchanie podejrzanego | str. 776
6.3.6.1. Chronologia czynności | str. 776
6.3.6.2. Udział obrońcy | str. 776
6.3.6.3. Przebieg przesłuchania | str. 778
6.3.6.4. Protokołowanie czynności przesłuchania | str. 783
6.3.6.5. Urządzenie rejestrujące obraz lub dźwięk | str. 785
6.3.6.6. Udział tłumacza | str. 786
6.3.6.7. Złożenie wyjaśnień w formie pisemnej | str. 788
6.3.7. Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów | str. 790
6.3.8. Skuteczność przedstawienia zarzutów | str. 798
6.3.9. Konsekwencje ukrywania się podejrzanego lub jego nieobecności w kraju | str. 804
6.3.10. Skutki przedstawienia zarzutów | str. 807
6.3.10.1. Skutki procesowe | str. 807
6.3.10.2. Skutki pozaprocesowe | str. 809
6.3.10.2.1. Uwagi ogólne | str. 809
6.3.10.2.2. Konsekwencje w zakresie stosunków służbowych i pracowniczych | str. 809
6.3.10.2.3. Utrata lub ograniczenie uprawnień | str. 814
6.3.10.2.4. Możliwość pozyskiwania określonych informacji | str. 815
6.3.10.2.5. Ograniczenie udziału w komisjach egzaminacyjnych | str. 817
6.3.10.2.6. Pozostałe skutki | str. 818
6.3.10.3. Obowiązek zawiadomienia o wszczęciu postępowania przeciwko osobie (art. 21 k.p.k.) | str. 820
6.3.11. Modyfikacja zarzutów | str. 821
6.3.11.1. Rodzaje modyfikacji zarzutów | str. 821
6.3.11.2. Zarzucenie czynu nieobjętego wydanym uprzednio postanowieniem | str. 822
6.3.11.3. Zarzucenie czynu w zmienionej w istotny sposób postaci | str. 825
6.3.11.3.1. Zmieniona w istotny sposób postać czynu | str. 825
6.3.11.3.2. Ontologiczna tożsamość czynu | str. 829
6.3.11.3.3. Konwalidacja postanowienia o przedstawieniu zarzutów na etapie postępowania sądowego | str. 832
6.3.11.4. Zmiana kwalifikacji prawnej czynu na surowszą | str. 833
6.3.11.4.1. Kryteria oceny surowości kwalifikacji prawnej | str. 833
6.3.11.4.2. Zmiana kwalifikacji na łagodniejszą lub równorzędną | str. 835
6.3.11.5. Czynności związane z modyfikacją zarzutów | str. 837
6.3.12. Uproszczone formy przedstawienia zarzutów | str. 838
6.3.12.1. Czynności w niezbędnym zakresie | str. 838
6.3.12.2. Dochodzenie | str. 841
6.3.12.3. Postępowanie przyspieszone | str. 842
6.4. Czynności w postępowaniu przygotowawczym | str. 843
6.4.1. Uwagi wstępne | str. 845
6.4.2. Podział czynności procesowych - klasyfikacja ogólna 847
6.4.3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze 850
6.4.4. Podział ze względu na treść i charakter czynności | str. 852
6.4.4.1. Czynności faktyczne | str. 852
6.4.4.2. Spostrzeżenia procesowe | str. 853
6.4.4.3. Oświadczenia procesowe | str. 854
6.4.4.3.1. Uwagi wstępne | str. 854
6.4.4.3.2. Oświadczenia wiedzy | str. 854
6.4.4.3.3. Oświadczenia woli postulujące | str. 855
6.4.4.3.4. Oświadczenia woli imperatywne | str. 860
6.4.5. Promulgacja i odwołalność czynności procesowych | str. 867
6.4.5.1. Promulgacja | str. 867
6.4.5.2. Odwołalność | str. 869
6.4.5.3. Prawomocność | str. 870
6.4.6. Zagadnienie niewadliwości czynności procesowych postępowania przygotowawczego | str. 872
6.4.6.1. Uwagi wstępne | str. 872
6.4.6.2. Kompetencja organu postępowania przygotowawczego | str. 872
6.4.6.3. Wymogi modalne czynności procesowych | str. 882
6.4.6.3.1. Forma | str. 882
6.4.6.3.2. Podpis | str. 884
6.4.6.3.3. Miejsce | str. 884
6.4.6.3.4. Język | str. 884
6.4.6.3.5. Czas | str. 886
6.4.6.4. Niedopuszczalność, bezzasadność, bezskuteczność i nieważność czynności procesowych | str. 888
6.4.6.4.1. Uwagi wstępne | str. 888
6.4.6.4.2. Niedopuszczalność czynności procesowej | str. 889
6.4.6.4.3. Wadliwość czynności procesowych | str. 890
6.4.6.4.4. Bezskuteczność czynności procesowych | str. 890
6.4.6.4.5. Zasadność czynności procesowych | str. 891
6.4.6.4.6. Nieważność czynności procesowych | str. 893
6.5. Udział stron w postępowaniu przygotowawczym | str. 895
6.5.1. Uwagi ogólne | str. 898
6.5.2. Udział stron w postępowaniu przygotowawczym w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. | str. 899
6.5.3. Udział stron w postępowaniu przygotowawczym w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. | str. 900
6.5.4. Udział stron w czynnościach postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 902
6.5.4.1. Inicjowanie czynności postępowania przygotowawczego przez strony (art. 315 § 1 k.p.k.) | str. 902
6.5.4.2. Wniosek stron o przeprowadzenie mediacji (art. 23a § 1 k.p.k.) | str. 907
6.5.4.3. Udział stron w czynnościach niepowtarzalnych (art. 316 k.p.k.) | str. 911
6.5.4.3.1. Uwagi wstępne | str. 911
6.5.4.3.2. Prawo do żądania przesłuchania świadka przez sąd w przypadku niebezpieczeństwa niemożności przesłuchania go na rozprawie (art. 316 § 3 k.p.k.) | str. 918
6.5.4.4. Udział pokrzywdzonego w innych niż niepowtarzalne czynnościach postępowania przygotowawczego (art. 317 i 318 k.p.k.) | str. 920
6.5.4.5. Udział stron w czynnościach dochodzenia w niezbędnym zakresie | str. 924
6.6. Udział obrońcy w postępowaniu przygotowawczym | str. 926
6.6.1. Kształtowanie się udziału obrońcy w postępowaniu przygotowawczym | str. 930
6.6.2. Standard strasburski efektywnej obrony w postępowaniu przygotowawczym | str. 940
6.6.3. Wstąpienie obrońcy do procesu i udział w przesłuchaniu podejrzanego | str. 946
6.6.4. Poufność kontaktów obrońcy z podejrzanym | str. 958
6.6.5. Prawo obrońcy do zapoznania się z aktami postępowania | str. 960
6.6.6. Składanie wniosków dowodowych przez obrońcę | str. 965
6.6.7. Udział obrońcy oskarżonego w czynnościach śledztwa i dochodzenia | str. 970
6.6.8. Rola obrońcy w postępowaniu w przedmiocie tymczasowego aresztowania | str. 980
6.6.9. Udział obrońcy w końcowym zapoznaniu się z aktami postępowania | str. 995
6.6.10. Dopuszczalność śledztw własnych adwokatów | str. 1000
6.7. Zakończenie postępowania przygotowawczego | str. 1012
6.7.1. Formy zakończenia postępowania przygotowawczego | str. 1014
6.7.2. Kształtowanie się zamknięcia postępowania przygotowawczego | str. 1015
6.7.2.1. Uwagi ogólne | str. 1015
6.7.2.2. Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. | str. 1015
6.7.2.3. Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. | str. 1019
6.7.2.4. Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 1021
6.7.3. Zamknięcie postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego po nowelizacji z 11 marca 2016 r. | str. 1029
6.7.3.1. Uwagi ogólne | str. 1029
6.7.3.2. Końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego | str. 1031
6.7.3.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 1031
6.7.3.2.2. Podmioty uprawnione do zaznajomienia z materiałami postępowania | str. 1032
6.7.3.2.3. Wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania przygotowawczego | str. 1032
6.7.3.2.4. Powiadomienie o możliwości przejrzenia akt i wyznaczenie terminu zapoznania się z nimi | str. 1033
6.7.3.2.5. Udostępnienie akt do przejrzenia | str. 1035
6.7.3.2.6. Udział podejrzanego w zaznajomieniu | str. 1037
6.7.3.2.7. Sposób zaznajomienia z materiałami postępowania | str. 1038
6.7.3.2.8. Czas zaznajamiania z materiałami postępowania | str. 1041
6.7.3.2.9. Dokumentowanie zaznajomienia z materiałami postępowania | str. 1044
6.7.3.2.10. Wnioski składane po zaznajomieniu z materiałami postępowania | str. 1044
6.7.3.3. Wydanie postanowienia o zamknięciu śledztwa lub dochodzenia | str. 1047
6.7.4. Skutki procesowe niezapoznania z materiałami postępowania | str. 1048

ROZDZIAŁ 7. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 1050
7.1. Kształtowanie się nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str. 1053
7.2. Nadzór procesowy | str. 1061
7.2.1. Zakres nadzoru | str. 1061
7.2.2. Sposoby sprawowania nadzoru | str. 1069
7.2.3. Podjęcie i wznowienie postępowania przygotowawczego | str. 1080
7.2.4. Nadzwyczajne uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora generalnego | str. 1107
7.3. Nadzór służbowy | str. 1121
7.4. Nadzór służbowy innych organów prowadzących postępowanie przygotowawcze | str. 1131

ROZDZIAŁ 8. Czynności sądu w postępowaniu przygotowawczym | str. 1136
8.1. Uwagi wprowadzające | str. 1148
8.2. Modelowe rozwiązania dotyczące udziału sądu w stadium poprzedzającym rozprawę sądową | str. 1150
8.2.1. Model angielski | str. 1150
8.2.2. Model francuski | str. 1156
8.2.3. Model niemiecki | str. 1160
8.2.4. Model rosyjski | str. 1164
8.3. Kształtowanie się udziału sądu w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym | str. 1168
8.4. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 1185
8.4.1. Wybór modelu postępowania przygotowawczego | str. 1185
8.4.2. Czynności decyzyjne sądu | str. 1192
8.4.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 1192
8.4.2.2. Zwolnienie z zachowania tajemnicy zawodowej szczególnie chronionej | str. 1192
8.4.2.3. Orzekanie o badaniach psychiatrycznych podejrzanego połączonych z obserwacją w zakładzie leczniczym | str. 1193
8.4.2.4. Zatrzymanie pism oraz innych dokumentów związanych z wykonywaniem funkcji obrońcy | str. 1195
8.4.2.5. Orzekanie o zniszczeniu przedmiotów i substancji niebezpiecznych | str. 1196
8.4.2.6. Zarządzenie podsłuchu procesowego | str. 1196
8.4.2.7. Stosowanie tymczasowego aresztowania | str. 1197
8.4.2.8. Przedłużanie tymczasowego aresztowania | str. 1198
8.4.2.9. Orzekanie o wydaniu europejskiego nakazu aresztowania | str. 1200
8.4.2.10. Orzekanie w przedmiocie aresztowania jako kary porządkowej | str. 1200
8.4.2.11. Orzekanie pieniężnej kary porządkowej wobec obrońcy lub pełnomocnika | str. 1201
8.4.2.12. Orzekanie przepadku przedmiotów poręczenia majątkowego oraz ściągnięcie sumy poręczenia | str. 1201
8.4.2.13. Wydanie listu żelaznego | str. 1202
8.4.2.14. Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego | str. 1203
8.4.2.15. Umorzenie postępowania przygotowawczego połączone z zastosowaniem środków zabezpieczających | str. 1204
8.4.3. Czynności kontrolne sądu | str. 1208
8.4.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 1208
8.4.3.2. Kontrola zasadności nałożonej przez prokuratora kary pieniężnej za nieudzielanie wyjaśnień w wyznaczonym terminie w razie stwierdzenia w postępowaniu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej | str. 1210
8.4.3.3. Kontrola zasadności nałożonej przez prokuratora kary pieniężnej na dziekana właściwej rady za nienadesłanie w wyznaczonym terminie informacji o podjętych działaniach wynikających z zawiadomienia o rażącym naruszeniu przez obrońcę lub pełnomocnika strony obowiązków procesowych w postępowaniu przygotowawczym | str. 1210
8.4.3.4. Kontrola decyzji prokuratora o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości świadka | str. 1211
8.4.3.5. Kontrola decyzji prokuratora dotyczącej przeszukania | str. 1211
8.4.3.6. Kontrola decyzji prokuratora dotyczącej zatrzymania korespondencji, przesyłek oraz wykazów połączeń telekomunikacyjnych | str. 1212
8.4.3.7. Kontrola postanowień prokuratora w przedmiocie kontroli i utrwalania rozmów telefonicznych w wypadkach niecierpiących zwłoki | str. 1213
8.4.3.8. Kontrola postanowień prokuratora w przedmiocie wyrażania zgody następczej na procesowe wykorzystanie materiałów pochodzących z legalnego podsłuchu | str. 1213
8.4.3.9. Kontrola zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania | str. 1213
8.4.3.10. Kontrola zatrzymania oraz doprowadzenia świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty | str. 1214
8.4.3.11. Kontrola ukarania świadka, biegłego, tłumacza i specjalisty karą pieniężną | str. 1214
8.4.3.12. Kontrola decyzji prokuratorskich w przedmiocie orzekania środków zapobiegawczych | str. 1215
8.4.3.13. Kontrola postanowień prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym | str. 1215
8.4.3.14. Kontrola decyzji prokuratorskich o zaniechaniu ścigania | str. 1216
8.4.3.15. Kontrola postanowień prokuratorskich w przedmiocie wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub zabezpieczeniu mienia | str. 1216
8.4.3.16. Kontrola kosztów w postępowaniu przygotowawczym | str. 1217
8.4.4. Czynności dowodowe sądu | str. 1220
8.4.5. Subsydiarny akt oskarżenia | str. 1222
8.4.6. Czynności decyzyjne i kontrolne sądu w postępowaniu przygotowawczym wynikające z ustawy o świadku koronnym | str. 1227
8.4.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 1227
8.4.6.2. Zażalenie na postanowienie o wznowieniu postępowania | str. 1228
8.4.6.3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zastosowania ochrony lub pomocy dla świadka koronnego i osoby dla niego najbliższej | str. 1228
8.4.6.4. Zażalenie na postanowienie prokuratora o zwrocie właściwemu organowi równowartości świadczeń otrzymanych w ramach pomocy udzielonej świadkowi koronnemu | str. 1228
8.4.7. Uwagi końcowe | str. 1229

ROZDZIAŁ 9. Rodzaje decyzji kończących postępowanie przygotowawcze | str. 1234
9.1. Uwagi wprowadzające | str. 1263
9.2. Kształtowanie się sposobów zakończenia postępowania przygotowawczego | str. 1266
9.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 1266
9.2.2. Umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 1267
9.2.3. Warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 1296
9.2.4. Akt oskarżenia | str. 1300
9.2.4.1. Czynności przed wniesieniem aktu oskarżenia | str. 1300
9.2.4.2. Wymogi formalne aktu oskarżenia | str. 1307
9.2.5. Wniosek o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy | str. 1318
9.3. Sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 1323
9.3.1. Umorzenie śledztwa lub dochodzenia | str. 1323
9.3.1.1. Uwagi wprowadzające | str. 1323
9.3.1.2. Podstawy umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1324
9.3.1.3. Rodzaje przyczyn umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1328
9.3.1.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 1328
9.3.1.3.2. Przyczyny faktyczne umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1331
9.3.1.3.3. Przyczyny prawne umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1340
9.3.1.4. Konkurencja przyczyn umorzenia | str. 1449
9.3.1.5. Postępowanie w przedmiocie umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1459
9.3.1.5.1. Organy uprawnione do umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1459
9.3.1.5.2. Forma umorzenia postępowania przygotowawczego | str. 1461
9.3.1.5.3. Struktura postanowienia o umorzeniu | str. 1461
9.3.1.6. Czynności związane z wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego | str. 1470
9.3.1.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 1470
9.3.1.6.2. Wydanie postanowienia co do dowodów rzeczowych | str. 1471
9.3.1.6.3. Wniosek o orzeczenie przepadku | str. 1486
9.3.1.6.4. Zażalenie na postanowienie co do dowodów rzeczowych | str. 1489
9.3.1.6.5. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia | str. 1489
9.3.1.7. Czynności związane z umorzeniem śledztwa lub dochodzenia | str. 1500
9.3.1.7.1. Uchylenie zastosowanych środków zapobiegawczych | str. 1500
9.3.1.7.2. Uchylenie zabezpieczeń majątkowych | str. 1501
9.3.1.7.3. Przekazanie sprawy policji w celu wystąpienia z wnioskiem o ukaranie za wykroczenie | str. 1501
9.3.1.7.4. Przekazanie sprawy innemu właściwemu organowi z wnioskiem o ukaranie | str. 1502
9.3.1.7.5. Skierowanie sygnalizacji | str. 1502
9.3.1.7.6. Zawiadomienie o ukończeniu postępowania przygotowawczego przeciw niektórym osobom | str. 1504
9.3.2. Wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i zastosowanie środków zabezpieczających | str. 1504
9.3.3. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 1513
9.3.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 1513
9.3.3.2. Przesłanki warunkowego umorzenia postępowania | str. 1514
9.3.3.3. Stopnie winy i społecznej szkodliwości czynu | str. 1514
9.3.3.4. Niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia czynu | str. 1516
9.3.3.5. Przestępstwo jest zagrożone karą nieprzekraczającą pięciu lat pozbawienia wolności | str. 1517
9.3.3.6. Niekaralność za przestępstwo umyślne | str. 1517
9.3.3.7. Pomyślna prognoza kryminologiczna | str. 1518
9.3.3.8. Okres próby | str. 1519
9.3.3.9. Upływ okresu próby | str. 1521
9.3.3.10. Postępowanie w przedmiocie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania przygotowawczego | str. 1521
9.3.3.10.1. Charakter prawny wniosku | str. 1521
9.3.3.10.2. Organy uprawnione do złożenia wniosku | str. 1525
9.3.3.10.3. Termin wniesienia wniosku | str. 1528
9.3.3.10.4. Warunki formalne wniosku | str. 1528
9.3.4. Wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków | str. 1531
9.3.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 1531
9.3.4.2. Porozumienie między prokuratorem a podejrzanym | str. 1533
9.3.4.3. Warunki złożenia wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego zamiast aktu oskarżenia | str. 1537
9.3.4.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 1537
9.3.4.3.2. Popełnienie występku | str. 1538
9.3.4.3.3. Niebudzące wątpliwości okoliczności popełnienia przestępstwa i wina podejrzanego | str. 1539
9.3.4.3.4. Przyznanie się podejrzanego do winy | str. 1541
9.3.4.3.5. Postawa oskarżonego wskazująca, że cele postępowania zostaną osiągnięte | str. 1544
9.3.4.3.6. Uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego | str. 1545
9.3.4.3.7. Uzgodnienie przez prokuratora z podejrzanym kary lub innych środków | str. 1546
9.3.4.3.8. Ograniczenie czynności dowodowych | str. 1549
9.3.4.3.9. Organy uprawnione do wystąpienia z wnioskiem | str. 1550
9.3.4.3.10. Warunki formalne wniosku | str. 1551
9.3.4.4. Wniosek dołączany do aktu oskarżenia | str. 1553
9.3.5. Skierowanie aktu oskarżenia | str. 1557
9.3.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 1557
9.3.5.2. Pojęcie aktu oskarżenia | str. 1558
9.3.5.3. Funkcje aktu oskarżenia | str. 1560
9.3.5.4. Organy uprawnione do wniesienia aktu oskarżenia | str. 1564
9.3.5.5. Podstawa faktyczna aktu oskarżenia | str. 1568
9.3.5.6. Termin wniesienia aktu oskarżenia | str. 1574
9.3.5.7. Warunki formalne aktu oskarżenia | str. 1578
9.3.5.7.1. Uwagi wprowadzające | str. 1578
9.3.5.7.2. Forma aktu oskarżenia | str. 1579
9.3.5.7.3. Struktura aktu oskarżenia | str. 1581
9.3.5.8. Załączniki do aktu oskarżenia | str. 1619
9.3.5.8.1. Załączniki obligatoryjne | str. 1619
9.3.5.8.2. Załącznik fakultatywny | str. 1629
9.3.5.8.3. Czynności związane z wniesieniem aktu oskarżenia do sądu | str. 1631

Skorowidz przedmiotowy | str. 1635

Ukryj

Opis:

System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej. Opracowanie o charakterze systemowym jest czymś więcej niż komentarz, podręcznik czy encyklopedia. Może bowiem służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa.

Sukcesem niemającym dotąd precedensu jest skupienie wokół idei powstania Systemu Prawa Karnego Procesowego wszystkich bez wyjątku ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem karnym, a ponadto wielu światłych praktyków: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Każdy ośrodek koordynuje prace nad jednym przynajmniej tomem Systemu, a jego redakcję obejmuje ktoś z tego ośrodka. To dzięki temu będzie on - niezależnie od innych wskazywanych już walorów - obrazować stan wiedzy i nauki polskiego prawa karnego procesowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-241-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 2096
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2883:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów