Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika sądowego

Publikacja zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
W książce uwzględniono nowelizację kodeksu postępowania cywilnego, która wejdzie w życie 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Kod: KAM-2907:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział 1
Koszty postępowania egzekucyjnego w rozwoju historycznym oraz ich związek z pozycją ustrojową komornika | str. 19

1.1. Okres zaborów oraz okres międzywojenny | str. 19
1.2. Okres powojenny | str. 30
1.3. Początki gospodarki rynkowej | str. 33
1.4. Rozwiązania dotyczące statusu komornika i kosztów egzekucji przyjęte w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji | str. 39
1.5. Status komornika oraz system finansowania egzekucji sądowej po nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 45
1.6. Analiza modyfikacji konstrukcji opłaty stosunkowej w kolejnych nowelizacjach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji | str. 51
1.6.1. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 18 września 2001 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie niektórych innych ustaw | str. 51
1.6.2. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 24 września 2004 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego | str. 53
1.6.3. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz niektórych innych ustaw | str. 59
1.6.4. Zmiana opłaty stosunkowej dokonana ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji | str. 66
1.7. Podsumowanie | str. 68

Rozdział 2
Pojęcie i rodzaje kosztów egzekucji | str. 72

2.1. Koszty egzekucji a koszty postępowania egzekucyjnego | str. 72
2.2. Opłaty stosunkowe | str. 75
2.2.1. Uwagi ogólne | str. 75
2.2.2. Opłata stosunkowa pobierana na podstawie art. 49 ust. 1 u.k.s.e. | str. 76
2.2.3. Opłata stosunkowa pobierana na podstawie art. 49 ust. 2 u.k.s.e. | str. 85
2.2.4. Opłata stosunkowa pobierana na podstawie art. 49 ust. 4 u.k.s.e. | str. 92
2.3. Opłaty stałe | str. 97
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 97
2.3.2. Opłata stała od wniosku o egzekucję wydania rzeczy ruchomej | str. 98
2.3.3. Opłata stała za wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i opróżnienie lokalu | str. 102
2.3.4. Opłata za poszukiwanie majątku dłużnika | str. 110
2.3.5. Opłata za wprowadzenie w posiadanie | str. 113
2.3.6. Opłata za opieczętowanie | str. 115
2.3.7. Opłata za inną egzekucję | str. 115
2.3.8. Opłata za czynności z udziałem Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego | str. 117
2.3.9. Opłata za usunięcie oporu, osadzenie w areszcie dłużnika | str. 120
2.3.10. Opłaty za czynności niebędące czynnościami egzekucyjnymi | str. 122
2.3.11. Opłata za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku | str. 124
2.4. Wydatki w toku egzekucji | str. 127
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 127
2.4.2. Należności biegłego i koszty ogłoszeń w pismach | str. 130
2.4.3. Koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości | str. 131
2.4.4. Należności osób powołanych na podstawie odrębnych przepisów do udziału w czynnościach | str. 133
2.4.5. Koszty działania komornika, o których mowa w art. 8 ust. 11 u.k.s.e., poza terenem rewiru komorniczego | str. 137
2.4.6. Koszty doręczenia środków pieniężnych, uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz doręczenia korespondencji | str. 138
2.4.7. Zaliczka na wydatki oraz zwrot wydatków gotówkowych komornikowi | str. 139
2.4.8. Zaliczka na wydatki związane z innymi czynnościami komornika | str. 144
2.5. Koszty egzekucji według przepisów przejściowych | str. 146
2.6. Podsumowanie | str. 151

Rozdział 3
Status komornika i koszty egzekucji w innych systemach prawnych | str. 153

3.1. Uwagi ogólne | str. 153
3.2. System austriacki | str. 154
3.3. System niemiecki | str. 156
3.4. System francuski | str. 159
3.5. Koszty postępowania prowadzonego przez komornika sądowego we Francji | str. 161
3.6. Podsumowanie | str. 171

Rozdział 4
Funkcje kosztów egzekucji | str. 176

4.1. Uwagi ogólne | str. 176
4.2. Cel egzekucji a funkcje kosztów egzekucji | str. 180
4.3. Funkcje kosztów egzekucji w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego | str. 184
4.4. Podsumowanie | str. 188

Rozdział 5
Miejsce zasad zwrotu kosztów egzekucji wśród zasad prawa oraz zasad postępowania cywilnego | str. 193

5.1. Uwagi ogólne | str. 193
5.2. Zasada przyzwoitej legislacji | str. 196
5.3. Zasady postępowania egzekucyjnego a zasady postępowania cywilnego | str. 198
5.4. Zasady zwrotu kosztów procesu | str. 204
5.4.1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu | str. 205
5.4.2. Zasada kosztów niezbędnych i celowych | str. 206
5.4.3. Zasada kompensaty kosztów procesu | str. 207
5.4.4. Zasada zawinienia | str. 208
5.4.5. Zasada słuszności | str. 209
5.4.6. Zasada koncentracji i unifikacji kosztów | str. 210
5.5. Zastosowanie zasad zwrotu kosztów procesu w postępowaniu egzekucyjnym | str. 211
5.6. Zasady zwrotu kosztów egzekucji | str. 213
5.6.1. Zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji | str. 215
5.6.2. Zasada kosztów niezbędnych i celowych | str. 215
5.6.3. Zasada ściągania kosztów wraz z egzekwowanym roszczeniem | str. 218
5.6.4. Zasada unifikacji | str. 219
5.6.5. Zasada powiązania opłaty stosunkowej z efektywnością egzekucji w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 221

Rozdział 6
Zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym | str. 226

6.1. Uwagi ogólne | str. 226
6.2. Zwolnienie od kosztów egzekucji w ujęciu historycznym | str. 232
6.2.1. Wpływ zwolnienia Skarbu Państwa od opłat sądowych na koszty postępowania egzekucyjnego pod rządami ustawy o komornikach sądowych i egzekucji | str. 237
6.3. Zwolnienie wierzyciela od kosztów egzekucji | str. 247
6.4. Wpływ zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych na obowiązek ponoszenia przez niego kosztów egzekucji | str. 251
6.5. Wpływ zwolnienia od kosztów sądowych na koszty w postępowaniu zabezpieczającym | str. 254
6.6. Podsumowanie | str. 257

Rozdział 7
Rozstrzygnięcia komornika i sądu w przedmiocie kosztów egzekucji prowadzonej przez komornika | str. 259

7.1. Uwagi ogólne | str. 259
7.2. Rozstrzygnięcia komornika w przedmiocie kosztów egzekucji | str. 260
7.2.1. Rozstrzygnięcie komornika wydawane na podstawie art. 770 k.p.c. | str. 260
7.2.2. Sposób wykonania postanowienia komornika o kosztach egzekucji | str. 268
7.2.3. Ustalanie przez komornika kosztów poszukiwania majątku dłużnika | str. 283
7.2.4. Ustalanie przez komornika wysokości opłaty stosunkowej w egzekucji z nieruchomości w razie przyłączenia się kolejnego wierzyciela oraz ostateczne rozliczenie kosztów egzekucji z nieruchomości | str. 295
7.2.5. Rozstrzygnięcie komornika w przedmiocie wynagrodzenia biegłych | str. 305
7.2.6. Rozstrzygnięcie komornika w przedmiocie kosztów dozoru | str. 307
7.3. Rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie kosztów egzekucji prowadzonej przez komornika | str. 311
7.3.1. Rozstrzygnięcie sądu wydawane na skutek skargi na postanowienie komornika o kosztach egzekucji | str. 311
7.3.2. Prawomocność rozstrzygnięcia komornika o kosztach egzekucji a nadzór judykacyjny sądu | str. 318
7.3.3. Pozycja procesowa komornika jako podmiotu uprawnionego do zaskarżenia postanowienia sądu | str. 322
7.3.4. Rozstrzygnięcie sądu wydane na skutek wniosku dłużnika o obniżenie opłaty | str. 326
7.4. Podsumowanie | str. 335

Rozdział 8
Wnioski końcowe i postulaty de lege ferenda | str. 340

8.1. Opłata stosunkowa | str. 343
8.2. Opłaty stałe i wydatki w toku egzekucji | str. 349
8.3. Zwolnienie od kosztów egzekucji | str. 350
8.4. Wykonywanie postanowienia o kosztach egzekucji | str. 351

Bibliografia | str. 353

Ukryj

Opis:

Katarzyna Kamińska-Krawczyk – doktor nauk prawnych; sędzia z kilkunastoletnim
stażem, orzeka w Sądzie Okręgowym w Łodzi; autorka publikacji na temat kosztów
egzekucji.

Książka zawiera kompleksową analizę wielokrotnie nowelizowanych i budzących liczne
wątpliwości przepisów o kosztach egzekucji prowadzonej przez komornika.
W opracowaniu omówiono takie zagadnienia jak m.in.:
– pojęcie i rodzaje koszów egzekucji,
– rozstrzygnięcia komornika i sądu w przedmiocie kosztów egzekucji,
– zwolnienie od kosztów egzekucji oraz zasady ich zwrotu.
Dla lepszego zrozumienia omawianych kwestii autorka przedstawia przykładowe wzory
rozstrzygnięć komorników dotyczące kosztów egzekucji świadczeń pieniężnych w za-
leżności od sposobu zakończenia postępowania. Książka ma zatem wymiar zarówno
teoretyczny, jak i praktyczny.
W opracowaniu zaprezentowano bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału
Konstytucyjnego oraz poglądy doktryny na temat kosztów egzekucji zawartej w ustawie
o komornikach sądowych i egzekucji, a także zaproponowano konkretne rozwiązania
najbardziej spornych zagadnień.
Publikacja przeznaczona jest dla komorników sądowych, sędziów, referendarzy sądowych,
adwokatów, radców prawnych, a także dla innych osób stosujących przepisy o kosztach
egzekucji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-238-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 360
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2907:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa