Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja stanowi oryginalne i nowatorskie w polskiej doktrynie prawniczej omówienie materialnych i proceduralnych aspektów oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu.

więcej

Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 174,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp, czyli o związkach między biznesem a prawami człowieka | str. 17

Część I
Zagadnienia ustrojowe | str. 23


Leszek Garlicki
Horyzontalne obowiązywanie praw człowieka a standardy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 25

Krystyna Kowalik-Bańczyk
Znaczenie (nie)przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych | str. 41
1. Rozszerzanie się kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka a prawa podmiotów gospodarczych w świetle Konwencji | str. 44
2. Konwencja a prawa podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej | str. 45
3. Dotychczasowa recepcja Konwencji przez prawo Unii Europejskiej | str. 46
4. Dotychczasowa recepcja Konwencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 50
5. Dotychczasowe stanowisko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 52
6.Możliwość akcesji Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i jej domniemane skutki | str. 54
7. Opinia 2/13 a relacja między Kartą Praw Podstawowych a Europejską Konwencją Praw Człowieka | str. 57
8. Podsumowanie | str. 60

Adam Bodnar
Wzajemne przenikanie się standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie kształtowania zasad regulacji biznesu | str. 62
1. Wstęp | str. 62
2. Rozbieżności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 63
3. Sfery przenikania się orzecznictwa w zakresie regulacji biznesu | str. 66
4. Metoda recepcji standardu dokonywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 69
5. Metoda recepcji dokonywana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 71
6. Zakaz ponownego karania za ten sam czyn | str. 73
7. Wspólne ustalanie obowiązującego standardu - współpraca pomiędzy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 75
8. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - przyszła kluczowa rola w zakresie kształtowania standardu praw człowieka? | str. 75
9. Związane ręce Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? | str. 77

Część II
Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie wolnego rynku | str. 79


Artur Nowacki
Europejska Konwencja Praw Człowieka a fuzje i przejęcia | str. 81

Piotr M. Szelenbaum, Paweł Wajda
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie Grande Stevens i in. v. Włochy a odpowiedzialność administracyjna osób fizycznych za naruszenie obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym | str. 95
1. Wprowadzenie | str. 95
2. Stan faktyczny | str. 97
3. Odpowiedzialność administracyjna a odpowiedzialność karna | str. 101
4. Podsumowanie | str. 110

Adam Ploszka
Tajemnica zawodowa prawników a przeciwdziałanie praniu pieniędzy w kontekście dialogu trybunałów europejskich | str. 113
1. Wprowadzenie | str. 113
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy | str. 114
3. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-305/05 | str. 116
4. Michaud v. Francja | str. 120
4.1. Stan faktyczny | str. 120
4.2. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 121
5. Polska regulacja | str. 128
6. Podsumowanie | str. 132

Marcin Szwed
Działalność deweloperów a Europejska Konwencja Praw Człowieka | str. 133
1. Wstęp | str. 133
2. Działalność deweloperska | str. 134
3. Prawo własności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 134
4. Działalność deweloperska a orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 138
5. Ochrona klientów deweloperów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 146
6. Działalność deweloperska a pozostałe przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 149
7. Podsumowanie | str. 151

Zuzanna Warso
Prawa człowieka na styku biznesu i badań naukowych - wybrane zagadnienia | str. 152
1. Badania naukowe - prawa człowieka - biznes | str. 152
2. Badania naukowe w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 154
3. Sprawa Hertel v. Szwajcaria | str. 156
3.1. Stan faktyczny i wyroki sądów krajowych | str. 157
3.2. Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 159
4. Sprawa Gillberg v. Szwecja | str. 160
4.1. Stan faktyczny i postępowanie krajowe | str. 160
4.2. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw | str. 162
5. Sprawa Parrillo v. Włochy | str. 163
5.1. Stan faktyczny | str. 164
5.2. Postępowanie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str. 164
6. Obecne znaczenie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 165

Hanna Machińska
Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na przestrzeganie praw człowieka przez podmioty gospodarcze w związku z ochroną środowiska | str. 169
1. Wprowadzenie | str. 169
2. Prośrodowiskowe orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 174
3. Uwagi końcowe | str. 183

Dorota Głowacka
Odpowiedzialność administratorów stron internetowych za treści publikowane przez użytkowników w świetle sprawy Delfi AS v. Estonia | str. 185
1. Wprowadzenie | str. 185
2. Delfi AS v. Estonia. Stan faktyczny | str. 190
3. Stan prawny | str. 192
4. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 195
5. Recepcja wyroku. Host service provider czy wydawca? | str. 199
6. Wnioski. Obowiązek poszanowania praw człowieka przez usługodawców internetowych | str. 207

Część III
Sprawiedliwość proceduralna w działalności gospodarczej a Europejska Konwencja Praw Człowieka | str. 213


Maciej Bernatt
Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na kształtowanie standardów postępowania w sprawach ochrony konkurencji | str. 215
1. Wprowadzenie | str. 215
2. Obowiązywanie art. 6 EKPCz w postępowaniu w sprawach ochrony konkurencji | str. 216
3. Podniesienie standardów procesowych | str. 218
4. Standardy karne w postępowaniach administracyjnych | str. 223
5. Dwukierunkowy wpływ art. 6 EKPCz | str. 226
6. Zakończenie | str. 229

Robert Krasnodębski
Tworzenie standardów przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w zakresie postępowań podatkowych i karno-skarbowych | str. 231

Część IV
Obowiązki i uprawnienia pracodawcy a prawa jednostki w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 247


Katarzyna Łasak
Nowy aspekt ochrony wynagrodzenia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka? Uwagi na tle wyroku w sprawie Paulet | str. 249
1. Zagadnienia wstępne | str. 249
2. Sprawa Paulet w wymiarze sprawiedliwości WielkiejBrytanii | str. 253
3. Sprawa Paulet przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str. 259
4. Problemy wykładni art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz wynikające z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Paulet | str. 263
4.1. Dopuszczalność zastosowania art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz | str. 263
4.2. Zakres zastosowania art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz | str. 266
4.3. Charakter naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do EKPCz | str. 268
5. Wnioski | str. 273

Krzysztof Śmiszek
Wolność gospodarcza pracodawców a standardy odpowiedzialności za dyskryminację w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka | str. 277
1. Wstęp | str. 277
2. Ramy prawne | str. 278
3. Główne obszary potencjalnego konfliktu wartości | str. 281
4. Standard ochrony wypracowany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka | str. 285
5. Podsumowanie | str. 289

Część V
Przedsiębiorcy jako skarżący przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka | str. 291


Katarzyna Gonera
Koszty sądowe jako ograniczenie działalności gospodarczej w świetle wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich i ich wykonania | str. 293
1. Dostęp do sądu | str. 293
2. Odmowa zwolnienia od opłat sądowych | str. 295
3. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu | str. 300
4. Organ decydujący o przyznaniu pomocy prawnej | str. 304
5. Formularze oświadczeń o stanie majątkowym | str. 307

Ireneusz C. Kamiński
Spółka i inne podmioty gospodarcze jako "skarżący" w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka | str. 309
1. Podmioty pozbawione zdolności skargowej | str. 310
2. Brak statusu ofiary | str. 319
3. Podsumowanie | str. 327

Ukryj

Opis:

Adam Bodnar - doktor nauk prawnych; Rzecznik Praw Obywatelskich na kadencję 2015-2020; adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; autor licznych publikacji na temat praw człowieka oraz prawa Unii Europejskiej.

Adam Ploszka - doktorant w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent prawa i stosunków międzynarodowych na UW; prawnik w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; autor publikacji z zakresu krajowej i międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Monografia stanowi oryginalne i nowatorskie w polskiej doktrynie prawniczej omówienie materialnych i proceduralnych aspektów oddziaływania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu. Wśród jej autorów znaleźli się najwybitniejsi znawcy systemu EKPCz w Polsce.
Teksty zawarte w niniejszym opracowaniu zostały podzielone na pięć części, dotyczących kolejno: zagadnień ustrojowych, wpływu EKPCz na funkcjonowanie wolnego rynku oraz na zagadnienie sprawiedliwości proceduralnej w działalności gospodarczej, stosunku obowiązków i uprawnień pracodawcy do praw jednostki w świetle Konwencji, a także statusu przedsiębiorcy jako podmiotu poszukującego ochrony przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Publikacja może być przydatnym narzędziem dla praktyki prawa oraz inspiracją dla adwokatów i radców prawnych do formułowania skarg do ETPCz, a dla sędziów ? do uwzględniania standardów tego trybunału w swoim orzecznictwie. Będzie również stanowić cenny wkład do dyskusji o pracach nad stworzeniem instrumentów prawa międzynarodowego, które umożliwiłyby pociąganie biznesu do odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-242-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 328
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe publiczne
Kod: KAM-2910;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów