Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Instytucje prawa rzeczowego. Repetytorium

Syntetyczna i zwięzła prezentacja wybranych instytucji prawa rzeczowego, wzbogacona o wzory dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, a także pism procesowych.

więcej

Autorzy: Jakub M. Łukasiewicz (red. naukowy), Rafał Łukasiewicz, Jacek Widło,
Seria:  Repetytoria
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: KAM-2819:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Przedmowa | str. 15

Rozdział 1. Zagadnienia wstępne | str. 17
1.1. Stosunki względne i bezwzględne | str. 20
1.1.1. Stosunek względny | str. 22
1.1.2. Elementy stosunku prawnego względnego | str. 25
1.1.3. Stosunek bezwzględny | str. 34
1.1.3.1. Elementy stosunku bezwzględnego na przykładzie własności | str. 35
1.1.3.2. Granice między prawami względnymi i bezwzględnymi | str. 39
1.2. Rodzaje praw rzeczowych | str. 42
1.2.1. Zasada numerus clausus | str. 43
1.2.2. Jawność praw rzeczowych | str. 44
1.3. Przedmiot praw rzeczowych i pojęcie rzeczy | str. 48
1.3.1. Część składowa rzeczy | str. 53
1.3.2. Przynależności i pożytki z rzeczy | str. 56

Rozdział 2. Formy faktycznego władztwa nad rzeczą | str. 59
2.1. Posiadanie | str. 60
2.1.1. Sposoby nabycia posiadania | str. 63
2.1.2. Domniemania związane z posiadaniem | str. 65
2.1.3. Ochrona posiadania | str. 65
2.1.4. Pozew o ochronę naruszonego posiadania | str. 67
2.1.5. Pozew o wstrzymanie budowy | str. 74
2.1.6. Współposiadanie i jego ochrona | str. 75
2.1.7. Podział quoad usum a współposiadanie | str. 77
2.1.7.1. Wniosek o podział quoad usum | str. 78
2.1.8. Problem posiadania części składowej | str. 80
2.2. Dzierżenie | str. 83
2.3. Władztwo prekaryjne | str. 84
2.4. Wykaz orzecznictwa | str. 85

Rozdział 3. Własność | str. 89
3.1. Przestrzenne granice własności | str. 93
3.2. Prawo sąsiedzkie | str. 96
3.3. Nabycie i utrata własności | str. 98
3.3.1. Przeniesienie własności na podstawie umowy - uwagi ogólne | str. 100
3.3.2. Przeniesienie własności w systemie prawa polskiego (czynności zobowiązująco-rozporządzające) | str. 105
3.3.3. Przeniesienie własności w systemie prawa polskiego (czynności konsensualne i realne) | str. 108
3.3.4. Przeniesienie własności w systemie prawa polskiego (czynności kauzalne) | str. 109
3.3.5. Przeniesienie własności - uwagi dodatkowe | str. 111
3.3.6. Nabycie własności w drodze spadku | str. 114
3.3.7. Inne sposoby nabycia własności | str. 117
3.4. Ochrona własności | str. 121
3.4.1. Roszczenie windykacyjne | str. 122
3.4.1.1. Wzór powództwa windykacyjnego | str. 124
3.4.1.2. Roszczenia uzupełniające właściciela | str. 125
3.4.1.3. Roszczenie uzupełniające o zwrot nakładów od właściciela | str. 127
3.4.2. Roszczenie negatoryjne | str. 129
3.4.3. Roszczenia związane ze wzniesieniem budowli na cudzym gruncie | str. 131
3.5. Współczesne przekształcenia własnościowe | str. 133
3.5.1. Model socjalistycznej własności społecznej | str. 133
3.5.2. Kształtowanie się współczesnego modelu własności w Polsce | str. 136
3.5.3. Materialnoprawna reprezentacja Skarbu Państwa | str. 139
3.5.4. Procesowa reprezentacja Skarbu Państwa | str. 144
3.5.5. Własność samorządowa i własność prywatna | str. 147
3.6. Aneks - Problem rozgraniczenia i podziału nieruchomości | str. 148
3.6.1. Postępowanie rozgraniczeniowe | str. 150
3.6.1.1. Etapy postępowania rozgraniczeniowego | str. 151
3.6.1.2. Sposoby przeprowadzania rozgraniczenia przez geodetę | str. 152
3.6.1.3. Wzór wniosku o rozgraniczenie | str. 155
3.6.2. Wznowienie znaków granicznych | str. 156
3.6.3. Ustalenie granic ewidencyjnych | str. 157
3.6.4. Podział nieruchomości | str. 160
3.6.4.1. Ograniczenia przedmiotowe w sprawie podziału nieruchomości | str. 161
3.6.4.2. Procedura podziału nieruchomości | str. 163
3.6.5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzja o warunkach zabudowy | str. 165
3.7. Wykaz orzecznictwa | str. 166

Rozdział 4. Współwłasność | str. 169
4.1. Istota współwłasności w częściach ułamkowych | str. 172
4.2. Istota współwłasności łącznej | str. 173
4.3. Zarząd w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych | str. 175
4.4. Korzystanie z rzeczy wspólnej | str. 177
4.5. Zniesienie współwłasności | str. 178
4.6. Wniosek o podział (zniesienie) współwłasności | str. 180
4.7. Współwłasność w przypadku odrębnej własności lokali | str. 182
4.7.1. Procedura wyodrębnienia lokalu | str. 191
4.7.2. Wniosek o zniesienie współwłasności i wyodrębnienie lokalu | str. 195
4.7.3. Zarząd nieruchomością wspólną | str. 197
4.7.4. Wspólnota mieszkaniowa | str. 204
4.8. Wykaz orzecznictwa | str. 206

Rozdział 5. Użytkowanie wieczyste | str. 209
5.1. Charakter prawny użytkowania wieczystego | str. 212
5.2. Podmioty i przedmiot użytkowania wieczystego | str. 213
5.3. Treść użytkowania wieczystego | str. 215
5.4. Terminowość prawa użytkowania wieczystego | str. 218
5.5. Własność budynków i innych urządzeń | str. 218
5.6. Odpłatność użytkowania wieczystego | str. 220
5.7. Powstanie użytkowania wieczystego | str. 221
5.8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | str. 222
5.9. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego | str. 224
5.10. Przyszłość użytkowania wieczystego | str. 226
5.11. Wykaz orzecznictwa | str. 227

Rozdział 6. Użytkowanie | str. 230
6.1. Użytkowanie przez osoby fizyczne | str. 234
6.2. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne | str. 237
6.3. Szczególne przypadki użytkowania | str. 238
6.3.1. Użytkowanie działek przez stowarzyszenie ogrodowe (dawny Polski Związek Działkowców) | str. 238
6.3.2. Użytkowanie na zasadach timeshare | str. 241
6.4. Wykaz orzecznictwa | str. 245

Rozdział 7. Służebność | str. 247
7.1. Służebność gruntowa - wiadomości wprowadzające | str. 248
7.1.1. Powstanie służebności gruntowej | str. 250
7.1.2. Wykonywanie służebności gruntowej | str. 258
7.1.3. Podział nieruchomości a służebność gruntowa | str. 259
7.1.4. Ustanie służebności gruntowych | str. 260
7.2. Służebności osobiste | str. 261
7.3. Służebność przesyłu | str. 263
7.3.1. Powstanie służebności przesyłu | str. 264
7.3.2. Przeniesienie i wygaśnięcie służebności przesyłu | str. 265
7.4. Wykaz orzecznictwa | str. 266

Rozdział 8. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 268
8.1. Istota spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 272
8.2. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej | str. 276
8.3. Zarząd nieruchomością przez spółdzielnię mieszkaniową | str. 278
8.4. Wykaz orzecznictwa | str. 280

Rozdział 9. Zastaw | str. 281
9.1. Klasyfikacja prawa zastawu | str. 287
9.2. Zastaw zwykły | str. 288
9.2.1. Charakter prawny zastawu zwykłego | str. 289
9.2.2. Przedmiot zastawu zwykłego | str. 290
9.2.3. Strony umowy zastawu zwykłego | str. 290
9.2.4. Ustanowienie zastawu zwykłego | str. 291
9.2.5. Zmiana umowy zastawu zwykłego | str. 291
9.2.6. Forma umowy zastawu zwykłego | str. 291
9.2.7. Wykonanie umowy zastawu zwykłego | str. 293
9.2.8. Prawa i obowiązki stron umowy zastawu zwykłego | str. 294
9.2.9. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy | str. 296
9.2.10. Pierwszeństwo zaspokojenia w wypadku istnienia kilku praw rzeczowych na tym samym przedmiocie | str. 296
9.2.11. Wygaśnięcie zastawu zwykłego | str. 297
9.3. Zastaw rejestrowy - pojęcie | str. 297
9.3.1. Charakter prawny zastawu rejestrowego | str. 299
9.3.2. Przedmiot zastawu rejestrowego | str. 300
9.3.3. Strony umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 301
9.3.4. Zawarcie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 302
9.3.5. Forma umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego | str. 304
9.3.6. Zaspokojenie zastawnika | str. 305
9.3.7. Ustanie umowy (wygaśnięcie zastawu rejestrowego) | str. 306
9.4. Zastaw ustawowy | str. 306
9.5. Zastaw skarbowy | str. 307
9.6. Wykaz orzecznictwa | str. 307

Rozdział 10. Hipoteka | str. 309
10.1. Funkcje hipoteki | str. 311
10.2. Rodzaje hipoteki i jej powstanie | str. 313
10.2.1. Hipoteka umowna | str. 313
10.2.1.1. Treść umowy o ustanowienie hipoteki | str. 314
10.2.2. Hipoteka przymusowa | str. 315
10.2.3. Hipoteka ustawowa | str. 316
10.2.4. Hipoteka łączna | str. 316
10.3. Zasady materialnoprawne prawa hipotecznego | str. 319
10.3.1. Zasada wpisu konstytutywnego | str. 319
10.3.2. Zasada szczegółowości | str. 320
10.3.3. Zasada akcesoryjności | str. 320
10.3.4. Zasada niepodzielności | str. 321
10.4. Przedmiot hipoteki | str. 322
10.4.1. Nieruchomość jako przedmiot hipoteki | str. 322
10.4.1.1. Zakres obciążenia nieruchomości hipoteką | str. 323
10.4.2. Użytkowanie wieczyste jako przedmiot hipoteki | str. 324
10.4.3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jako przedmiot hipoteki | str. 324
10.4.4. Hipoteka na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką (subintabulat) | str. 325
10.4.5. Hipoteka na udziale we współwłasności nieruchomości | str. 326
10.5. Wierzytelność hipoteczna | str. 327
10.5.1. Suma hipoteki | str. 328
10.5.2. Zakres zabezpieczenia hipotecznego | str. 329
10.5.3. Przelew wierzytelności hipotecznej | str. 329
10.5.4. Zmiana treści wierzytelności hipotecznej | str. 330
10.5.5. Zastąpienie wierzytelności hipotecznej inną wierzytelnością tego samego wierzyciela | str. 330
10.5.6. Zaspokojenie wierzytelności hipotecznej | str. 331
10.6. Wygaśnięcie hipoteki | str. 332
10.7. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym | str. 333
10.8. Wykreślenie hipoteki | str. 334
10.9. Ochrona hipoteki | str. 335
10.10. Wykaz orzecznictwa | str. 336

Rozdział 11. Księgi wieczyste | str. 338
11.1. Pojęcie ksiąg wieczystych | str. 339
11.1.1. Funkcje ksiąg wieczystych | str. 341
11.1.2. Wybrane zagadnienia z zakresu ustroju ksiąg wieczystych | str. 342
11.1.3. Źródła prawa | str. 342
11.2. Zasady prawa materialnego ksiąg | str. 343
11.2.1. Zasada folium realnego | str. 344
11.2.1.1. Kwestia istnienia wyjątków od zasady folium realnego | str. 345
11.2.1.2. Konsekwencje zasady folium realnego | str. 348
11.2.2. Zasada jawności ksiąg wieczystych | str. 353
11.2.2.1. Niektóre praktyczne aspekty jawności ksiąg wieczystych | str. 354
11.2.2.2. Formy ujawniania treści ksiąg wieczystych | str. 354
11.2.3. Zasada powszechności ksiąg wieczystych | str. 356
11.2.4. Zasada wpisu | str. 359
11.2.5. Zasada domniemań | str. 360
11.2.6. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 361
11.2.6.1. Przesłanki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 364
11.2.6.2. Wyłączenia zastosowania rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 368
11.2.6.3. Skutki rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych | str. 370
11.2.7. Zasada pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych oraz praw osobistych i roszczeń wpisanych do księgi wieczystej | str. 372
11.2.7.1. Odstępstwa od zasady pierwszeństwa praw ujawnionych w księdze wieczystej | str. 374
11.2.7.2. Pierwszeństwo praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej | str. 376
11.3. Prowadzenie ksiąg wieczystych i postępowanie wieczystoksięgowe | str. 376
11.3.1. Wszczęcie postępowania | str. 376
11.3.2. Zasady procedury wieczystoksięgowej | str. 378
11.3.3. Postępowanie rozpoznawcze | str. 381
11.3.4. Środki zaskarżenia orzeczeń w postępowaniu wieczystoksięgowym | str. 382
11.3.5. Zamknięcie księgi wieczystej | str. 383
11.4. Wpisy w księdze wieczystej | str. 384
11.4.1. Rodzaje wpisów | str. 385
11.4.2. Podstawa wpisu | str. 387
11.5. Struktura księgi wieczystej | str. 388
11.5.1. Dział I-O "Oznaczenie nieruchomości" | str. 388
11.5.2. Dział I-O a dane ewidencji gruntów i budynków | str. 391
11.5.3. Dział I-Sp "Spis praw związanych z własnością" | str. 392
11.5.4. Dział II "Własność" | str. 396
11.5.5. Dział III "Prawa, roszczenia i ograniczenia" | str. 398
11.5.6. Zasada skuteczności praw osobistych i roszczeń ujawnionych w księdze wieczystej względem praw nabytych przez czynność prawną po ich ujawnieniu | str. 401
11.6. Niezgodność stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym | str. 403
11.7. Samodzielny zbiór dokumentów | str. 405
11.8. Wykaz orzecznictwa | str. 407

Bibliografia | str. 409

Ukryj

Opis:

Jacek Widło – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II w Lublinie, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Podstaw Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego; w 2011 r. powołany na członka Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministrze Sprawiedliwości; sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie.
Jakub M. Łukasiewicz – doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; kierownik Uniwersyteckiej Poradni Prawnej w Rzeszowie, mediator na liście stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, dyrektor Podkarpackiego Centrum Mediacji, arbiter w Podkarpackim Stałym Sądzie Polubownym-Arbitrażowym.
Marek Antas – referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Kraśniku; absolwent aplikacji sędziowskiej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Rafał Łukasiewicz – asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; mediator na liście stałych mediatorów w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie; opiekun
sekcji prawa cywilnego Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Autorzy podjęli próbę syntetycznej i zwięzłej prezentacji wybranych instytucji prawa rzeczowego. Swoje rozważania przedstawili w możliwie przejrzysty i czytelny sposób pozwalający Czytelnikowi na samodzielne studiowanie i analizowanie omawianych zagadnień. Objaśnienia rysunkowe (około 60 tabel, wzorów oraz ilustracji) ujawniają zamierzone ambicje autorów do traktowania opracowania jako przejrzystej i komunikatywnej lektury.

Nieprzypadkowo publikację wzbogacają wzory dokumentów, oświadczeń i zaświadczeń, a także pism procesowych – z jednoczesnym ich omówieniem w formie krótkich komentarzy. Szczególny nacisk został położony na aspekty funkcjonalnie powiązane z instytucjami prawa rzeczowego, w tym m.in. na zwięzłą prezentację układu ksiąg wieczystych, podział i rozgraniczenie nieruchomości, a także wybrane zagadnienia z zakresu prawa lokalowego.

„[...] praca stanowi rzetelne i interesujące przedstawienie instytucji prawa rzeczowego [...]. Jakkolwiek inspiruje się ona na znanych podręcznikach z zakresu prawa rzeczowego, inaczej rozkłada akcenty prezentowanej materii, koncentrując się na połączeniu aspektu praktycznego z teoretycznoprawnym. Zawiera ponadto szersze niż w opracowaniach podręcznikowych omówienie zagadnień pozakodeksowych”.
prof. UWM dr hab. A. Bieranowski

Publikacja jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych oraz osób zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką nieruchomości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-272-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 420
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2819:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów