Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo pracy. Diagramy

Graficzne przedstawienie instytucji i regulacji prawnych z zakresu prawa pracy oraz powiązań między nimi. Uwzględnia ważne zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich i umów terminowych.

więcej

Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 17

Słowo wstępne | str. 19

Dział pierwszy
CZĘŚĆ OGÓLNA PRAWA PRACY | str. 21


Rozdział I
Pojęcie i przedmiot prawa pracy | str. 23

1. Definiowanie prawa pracy | str. 23
1.1. Uwagi ogólne | str. 23
1.2. Rodzaje definicji prawa pracy | str. 23
2. Prawo pracy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej | str. 24
2.1. Kryteria wyodrębniania prawa pracy jako gałęzi systemu prawa | str. 24
2.2. Przedmiot prawa pracy: stosunki prawa pracy | str. 25
2.3. Systematyka prawa pracy | str. 26
3. Szczególne właściwości prawa pracy | str. 27
3.1. Uwagi ogólne | str. 27
3.2. Uniformizm a dyferencjacja prawa pracy | str. 27
3.3. Europeizacja prawa pracy | str. 28

Rozdział II
Funkcje prawa pracy | str. 29

1. Charakterystyka funkcji prawa pracy | str. 29
2. Funkcja ochronna prawa pracy | str. 30
3. Funkcja organizatorska prawa pracy | str. 30
4. Funkcja ireniczna prawa pracy | str. 31
5. Funkcja rozdzielcza prawa pracy | str. 31

Rozdział III
Zasady prawa pracy | str. 32

1. Systematyka zasad prawa | str. 32
2. Systematyzacja zasad prawa pracy według rodzaju aktu prawnego | str. 32
3. Systematyzacja zasad prawa pracy według zasięgu oddziaływania | str. 33
4. Systematyzacja zasad prawa pracy według sposobu wyrażenia zasady w przepisach prawnych | str. 33
5. Funkcje zasad prawa pracy | str. 33
6. Zasada prawa do pracy | str. 34
7. Zasada swobody nawiązywania stosunku pracy i ustalania jego treści | str. 34
8. Zasada poszanowania przez pracodawcę godności i innych dóbr osobistych pracownika | str. 34
9. Zasada równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu | str. 35
10. Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia | str. 36
11. Zasada prawa do wypoczynku | str. 36
12. Zasada zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy | str. 37
13. Zasada uprzywilejowania pracownika | str. 37

Rozdział IV
Równe traktowanie w zatrudnieniu | str. 38

1. Zakaz dyskryminacji w kodeksie pracy i w Konstytucji RP | str. 38
2. Ustawowe kryteria dyskryminacyjne | str. 39
3. Naruszenie zasady równych praw a dyskryminacja | str. 40
4. Zasada równości w zakresie praw a zasada zakazu dyskryminacji | str. 41
5. Konsekwencje prawne naruszenia zasad związanych z równym traktowaniem w zatrudnieniu | str. 42
6. Molestowanie | str. 42
7. Telepracownik a pracownik tymczasowy | str. 43

Rozdział V
Źródła prawa pracy | str. 44

1. Pojęcie i hierarchia źródeł prawa pracy | str. 44
2. Powszechne źródła prawa pracy | str. 45
2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 45
2.2. Ustawy | str. 45
2.3. Rozporządzenia | str. 46
3. Swoiste źródła prawa pracy | str. 47
3.1. Układy zbiorowe pracy | str. 47
3.1.1. Charakter prawny układów zbiorowych pracy | str. 47
3.1.2. Zakres podmiotowy układów zbiorowych pracy | str. 48
3.1.3. Zakres przedmiotowy układów zbiorowych pracy | str. 49
3.1.4. Tryb zawierania układów zbiorowych pracy | str. 49
3.1.5. Rejestracja układów zbiorowych pracy | str. 50
3.1.6. Wejście w życie układów zbiorowych pracy | str. 50
3.1.7. Przekształcenia układów zbiorowych pracy | str. 51
3.1.8. Rozwiązanie układów zbiorowych pracy | str. 51
3.1.9. Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy | str. 52
3.1.10. Zakładowe układy zbiorowe | str. 53
3.2. Porozumienia zbiorowe | str. 53
4. Regulaminy | str. 54
4.1. Rodzaje regulaminów jako źródeł prawa pracy | str. 54
4.2. Przesłanki zobowiązujące do wydania regulaminu wynagradzania | str. 55
4.3. Treść regulaminu wynagradzania | str. 55
4.4. Tryb wprowadzenia regulaminu wynagradzania | str. 56
4.5. Przesłanki wprowadzenia regulaminu pracy | str. 57
4.6. Treść regulaminu pracy | str. 58
4.7. Tryb ustalania regulaminu pracy | str. 59
5. Podmioty objęte regulacjami o charakterze statutowym | str. 60
6. Międzynarodowe prawo pracy | str. 61
6.1. Międzynarodowa Organizacja Pracy | str. 61
6.2. Struktura Międzynarodowej Organizacji Pracy | str. 62
6.3. Prawo pracy Unii Europejskiej | str. 62
6.4. Umowy międzynarodowe | str. 63

Dział drugi
INDYWIDUALNE PRAWO PRACY | str. 65


Rozdział VI
Stosunek pracy | str. 67

1. Pojęcie i charakter stosunku pracy | str. 67
1.1. Koncepcje i pojęcie stosunku pracy | str. 67
1.2. Cechy stosunku pracy | str. 68
2. Stosunek pracy a inne stosunki zatrudnienia | str. 68
2.1. Pojęcie "samozatrudnienie" oraz "zatrudnienie" | str. 68
2.2. Rodzaje zatrudnienia niepracowniczego | str. 69
2.3. Zatrudnienie pracownicze a niepracownicze zatrudnienie typu cywilnoprawnego | str. 69
2.4. Rodzaje stosunków pracy | str. 70
2.5. Elementy stosunku pracy | str. 70
3. Podmioty stosunku pracy | str. 71
3.1. Uwagi ogólne | str. 71
3.2. Pracownik | str. 72
3.3. Pracodawca - pojęcie i koncepcja | str. 72
3.3.1. Pojęcie "pracodawca" | str. 72
3.3.2. Koncepcje pracodawcy | str. 72
3.4. Pracodawca - osoba fizyczna | str. 73
3.5. Pracodawca będący jednostką organizacyjną | str. 73
3.6. Reprezentacja pracodawcy będącego jednostką organizacyjną | str. 73

Rozdział VII
Umowa o pracę | str. 74

1. Zmiany w zakresie zatrudnienia terminowego po nowelizacji 2016 r. | str. 74
2. Rekrutacja wewnętrzna i zewnętrzna | str. 78
3. Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy oraz pracowników | str. 79
4. Rodzaje umów o pracę po nowelizacji 2016 r. | str. 80
4.1. Umowa na okres próbny po nowelizacji | str. 80
4.2. Limity umów na czas określony po nowelizacji | str. 81
4.3. Rodzaje umów na czas określony po nowelizacji | str. 81
5. Telepraca | str. 82
6. Treść umowy o pracę | str. 84
7. Informacje przekazywane pracownikowi w związku z zatrudnieniem | str. 84

Rozdział VIII
Przekształcenia zobowiązaniowego stosunku pracy | str. 85

1. Systematyka zmian stosunku pracy | str. 85
2. Zmiana treści stosunku pracy | str. 86
3. Wypowiedzenie zmieniające | str. 88

Rozdział IX
Ustanie stosunku pracy | str. 89

1. Sposoby ustania stosunku pracy | str. 89
2. Udział stron w rozwiązaniu stosunku pracy | str. 90
3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 91
3.1. Zakres zastosowania wypowiedzenia | str. 92
3.2. Konstrukcja prawna wypowiedzenia | str. 93
4. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy | str. 94
5. Konsultacja zamiaru rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony za wypowiedzeniem (art. 38 k.p.) | str. 94
6. Zasięganie opinii organizacji związkowej co do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art. 52 § 3 k.p.) | str. 95
7. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy | str. 95
8. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str. 96
9. Ograniczenia w rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str. 97
10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 98
11. Roszczenia w przypadku wadliwego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 98
12. Procedura zwolnień grupowych | str. 99
13. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy przy zwolnieniach grupowych | str. 100
14. Wysokość odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika | str. 102

Rozdział X
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę | str. 103

1. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę - regulacje prawne | str. 103
2. Pojęcie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str. 104
3. Sukcesja zobowiązań | str. 105
4. Negocjacje z przedstawicielstwem pracowników oraz obowiązek informacyjny w przypadku braku związków zawodowych | str. 106
4.1. Zakres obowiązku informacyjnego | str. 106
4.2. Obowiązki dotychczasowego pracodawcy | str. 106
4.3. Obowiązki nowego pracodawcy | str. 107
4.4. Skutki braku lub braku właściwego zawiadomienia pracowników o podmiotowej zmianie pracodawcy | str. 108
5. Uprawnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy | str. 108
6. Przejście zakładu pracy a zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | str. 110

Rozdział XI
Zatrudnianie pracowników tymczasowych | str. 111

1. Model stosunku pracy tymczasowej | str. 111
2. Ograniczenia w zakresie pracy tymczasowej | str. 112
3. Zakres uzgodnień pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej przy zawieraniu umowy o pracę | str. 114
4. Treść umowy o pracę zawartej pomiędzy pracownikiem tymczasowym a agencją | str. 115
5. Zakres obowiązków względem pracownika tymczasowego | str. 116
6. Osłabienie ochrony stabilności stosunku pracy pracownika tymczasowego | str. 117
7. Ochrona pracownika tymczasowego | str. 118
8. Urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego | str. 119

Rozdział XII
Pozaumowne stosunki pracy | str. 120

1. Pojęcie i systematyka pozaumownych stosunków pracy | str. 120
1.1. Pojęcie i geneza pozaumownych stosunków pracy | str. 120
1.2. Pozorne powołanie, mianowanie, wybór | str. 125
1.3. Systematyka pozaumownych stosunków pracy | str. 125
2. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str. 126
3. Stosunek pracy na podstawie powołania | str. 127
4. Stosunki pracy na podstawie mianowania | str. 128

Rozdział XIII
Prawa i obowiązki stron stosunku pracy | str. 129

1. Obowiązek wydania świadectwa | str. 129
2. Podział podstawowych obowiązków pracodawcy według kryterium okresu/etapu realizacji obowiązku art. 94 k.p. | str. 130
3. Obowiązek informacyjny | str. 131
4. Obowiązki pracownika | str. 132
4.1. Obowiązek sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz stosowania się do poleceń przełożonych | str. 132
4.2. Obowiązki porządkowe pracownika | str. 133
4.3. Obowiązek dbałości o dobro zakładu pracy, przestrzegania tajemnicy i zasad współżycia społecznego | str. 134

Rozdział XIV
Zakaz konkurencji | str. 135

1. Zasady ogólne | str. 135
2. Ograniczenia prowadzenia działalności konkurencyjnej przy braku umowy o zakazie konkurencji | str. 137
3. Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy | str. 138
4. Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu stosunku pracy | str. 139

Rozdział XV
Wynagrodzenie za pracę | str. 140

1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę | str. 140
2. Podstawy ustalania wynagrodzenia pracowników | str. 141
3. Składniki wynagrodzenia za pracę | str. 141
4. Systemy wynagrodzeń, sposoby ustalania wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi za wykonywaną pracę | str. 142
5. Wynagrodzenie za pracę w regulacjach Unii Europejskiej | str. 143
6. Ograniczenia w dokonywaniu potrąceń | str. 143
7. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 144

Rozdział XVI
Czas pracy | str. 145

1. Regulacje prawne dotyczące czasu pracy | str. 145
2. Pojęcie czasu pracy | str. 146
3. Wymiar czasu pracy | str. 147
4. Systemy czasu pracy | str. 150
5. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 150
6. Dyżur | str. 151
7. Czas pracy kierowników | str. 153
8. Praca w porze nocnej | str. 154
9. Praca w niedziele i święta | str. 155

Rozdział XVII
Urlopy pracownicze | str. 158

1. Urlopy wypoczynkowe | str. 158
1.1. Elementy konstytutywne pojęcia "urlop wypoczynkowy" | str. 158
1.2. Nabycie prawa do urlopu | str. 159
1.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 159
1.4. Zasady udzielania urlopu | str. 161
1.5. Przesunięcie urlopu w nieprzewidzianych przypadkach | str. 162
1.6. Urlop proporcjonalny | str. 163
1.7. Urlop na żądanie | str. 163
1.8. Rozwiązanie umowy o pracę a prawo do urlopu wypoczynkowego | str. 164
2. Urlopy bezpłatne | str. 164
3. Zwolnienia okolicznościowe | str. 165

Rozdział XVIII
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników | str. 168

1. Odpowiedzialność porządkowa | str. 168
1.1. Katalog kar porządkowych i przewinienia porządkowe | str. 168
1.2. Charakter prawny i przesłanki odpowiedzialności porządkowej | str. 170
1.3. Procedura nakładania kar porządkowych i tryb odwoławczy | str. 171
2. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 173

Rozdział XIX
Odpowiedzialność materialna pracowników | str. 174

1. Charakter prawny i przesłanki odpowiedzialności | str. 174
2. Odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną przez pracownika umyślnie i nieumyślnie | str. 176
3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej | str. 177
4. Odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną przez pracownika w mieniu powierzonym | str. 178
5. Wspólna odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone | str. 180

Rozdział XX
Powszechna ochrona pracy | str. 181

1. Źródła prawa powszechnie obowiązującego | str. 181
2. Podstawowe obowiązki pracodawcy w dziedzinie BHP | str. 182
2.1. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 182
2.2. Obowiązek szkolenia pracowników | str. 184
2.3. Prawa i obowiązki pracownika w zakresie BHP | str. 187
2.4. Obowiązki pracodawcy z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników | str. 189

Rozdział XXI
Ochrona rodzicielstwa | str. 191

1. Prace wzbronione kobietom | str. 191
2. Ograniczenia zatrudniania kobiet w ciąży | str. 192
3. Rodzaje urlopów związanych z wychowywaniem dzieci | str. 192
4. Charakterystyka urlopów związanych z wychowywaniem dzieci - regulacja obowiązująca do 1 stycznia 2016 r. i od dnia
2 stycznia 2016 r. | str. 193
4.1. Urlop macierzyński | str. 193
4.2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 194
4.3. Dodatkowy urlop macierzyński | str. 195
4.4. Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 196
4.5. Urlop ojcowski | str. 197
4.6. Urlop rodzicielski - charakterystyka ogólna | str. 198
4.7. Urlop wychowawczy | str. 201
5. Suplement | str. 201
Zmiany dotyczące ochrony rodzicielstwa obowiązujące od 2 stycznia 2016 r. | str. 201

Rozdział XXII
Zatrudnianie i ochrona pracy młodocianych i dzieci | str. 208

1. Pojęcie dziecka i młodocianego w prawie polskim | str. 208
2. Warunki zatrudniania młodocianych | str. 209
3. Prawne formy zatrudniania młodocianych | str. 209
4. Zasady zatrudniania dzieci w prawie polskim | str. 210

Rozdział XXIII
Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 211

1. Istota odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 211
2. Kodeksowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracowniczym | str. 212
3. Sfera przedmiotowa odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym | str. 213
4. Wykroczenia przeciwko wymiarowi sprawiedliwości w stosunkach pracy | str. 213
5. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i higienie | str. 214
6. Kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym | str. 214

Dział trzeci
ZBIOROWE PRAWO PRACY | str. 215


Rozdział XXIV
Wolności związkowe | str. 217

1. Wolności związkowe - pojęcie i systematyka | str. 217
2. Wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców | str. 218
2.1. Wolność zrzeszania w związkach zawodowych | str. 218
2.2. Wolność zrzeszania się w organizacjach pracodawców | str. 218
2.3. Modele organizacji ruchu pracowników i pracodawców | str. 219
3. Niezależność związków zawodowych i organizacji pracodawców | str. 220
4. Samorządność związków zawodowych i organizacji pracodawców | str. 221

Rozdział XXV
Status prawny związków zawodowych | str. 222

1. Zakładanie związków zawodowych | str. 222
2. Rejestracja związków zawodowych | str. 223
3. Funkcje związków zawodowych | str. 224
4. Kompetencje związków zawodowych | str. 225

Rozdział XXVI
Status prawny organizacji pracodawców | str. 227

1. Zakładanie i rejestracja organizacji pracodawców | str. 227
2. Funkcje i kompetencje organizacji pracodawców | str. 228

Rozdział XXVII
Partycypacja pracownicza | str. 230

1. Istota partycypacji pracowniczej i podmioty partycypacji | str. 230
2. Rady pracowników | str. 232
2.1. Status prawny rady pracowników | str. 232
2.2. Kompetencje rady pracowników | str. 233
3. Europejskie rady zakładowe | str. 234
4. Podmioty partycypacyjne w spółkach i spółdzielniach europejskich oraz spółkach transgranicznych | str. 234
5. Samorząd w przedsiębiorstwach sprywatyzowanych lub skomercjalizowanych | str. 235
6. Samorząd zawodowy | str. 235

Rozdział XXVIII
Zbiorowe spory pracy | str. 236

1. Spór zbiorowy - zagadnienia ogólne | str. 236
2. Ireniczne metody likwidowania sporów zbiorowych | str. 237
3. Nieireniczne metody likwidowania sporów zbiorowych | str. 239
4. Zasady organizacji strajku | str. 240

Dział czwarty
PROCESOWE PRAWO PRACY | str. 241


Rozdział XXIX
Naczelne zasady procesowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 243

1. Charakterystyka zasad postępowania | str. 243
2. Zasada prawdy obiektywnej - dodatkowe gwarancje w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 243
3. Zasada szczególnej ochrony interesów pracownika | str. 245
4. Zasada szybkości postępowania | str. 247
5. Zasada ugodowego likwidowania sporów z zakresu prawa pracy | str. 248

Rozdział XXX
Organizacja ochrony prawnej w stosunkach pracy | str. 249

1. Źródła regulacji | str. 249
2. Organy ochrony prawnej likwidujące indywidualne spory pracy | str. 250
3. Modele organów ochrony prawnej | str. 250
4. Pozasądowe organy ochrony prawnej | str. 250
5. Sądownictwo pracy | str. 251
6. Kompetencje sądów pracy | str. 253

Rozdział XXXI
Inspekcja pracy | str. 255

1. Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy | str. 255
2. Proces przeprowadzania kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy | str. 256
3. Pozycja społecznej inspekcji pracy w relacji do Państwowej Inspekcji Pracy, pracodawcy oraz związków zawodowych | str. 257

Rozdział XXXII
Przedawnienie roszczeń i terminy zawite | str. 258

1. Dawność w prawie pracy | str. 258
2. Systematyka wybranych terminów przedawnienia i terminów zawitych w prawie pracy | str. 259

Dział piąty
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH | str. 263


Rozdział XXXIII
Zagadnienia ogólne prawa ubezpieczeń społecznych | str. 265

1. Miejsce ubezpieczeń społecznych w prawie zabezpieczenia społecznego | str. 265
2. Fazowość stosunków ubezpieczenia społecznego | str. 265
3. Ryzyko socjalne | str. 266
4. Podmioty stosunków prawnych ubezpieczeń społecznych | str. 266
5. Zasady prawa ubezpieczeń społecznych | str. 267

Rozdział XXXIV
Podleganie ubezpieczeniom społecznym | str. 268

Tytuły ubezpieczeń społecznych | str. 268

Rozdział XXXV
Finansowanie ubezpieczeń społecznych | str. 270

1. Fundusze ubezpieczeń społecznych | str. 270
2. Składki na ubezpieczenia społeczne | str. 270
3. Podział składki na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych nieodprowadzających części składki do OFE | str. 270
4. Podział składki na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonych odprowadzających część składki do OFE | str. 271
5. Podział finansowania składek osób wskazanych w art. 16 ust. 1-1a u.s.u.s. | str. 271

Rozdział XXXVI
Ubezpieczenie emerytalne | str. 272

1. Rodzaje emerytur dla ubezpieczonych urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. | str. 272
2. Rodzaje emerytur dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. | str. 272

Rozdział XXXVII
Ubezpieczenia rentowe | str. 273

1. Niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji | str. 273
2. Podważanie orzeczeń lekarskich | str. 274
3. Przesłanki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy | str. 274
4. Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy | str. 275
5. Formuła wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy | str. 275
6. Przesłanki nabycia prawa do renty rodzinnej | str. 276
7. Przesłanki szczególne nabycia prawa do renty rodzinnej dla poszczególnych grup | str. 276

Rozdział XXXVIII
Ubezpieczenie chorobowe | str. 278

1. Ubezpieczenie chorobowe - zagadnienia ogólne | str. 278
2. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wypłacane przez pracodawcę | str. 280
3. Świadczenie rehabilitacyjne | str. 281
4. Zasiłek chorobowy | str. 282
5. Zasiłek wyrównawczy | str. 284
6. Zasiłek macierzyński | str. 285
7. Zasiłek opiekuńczy | str. 286

Rozdział XXXIX
Ubezpieczenie wypadkowe | str. 287

1. Wypadek przy pracy. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy | str. 287
2. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy | str. 291
3. Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i wypadków w drodze do pracy lub z pracy ...293
3.1. Wypadek przy pracy | str. 294
3.2. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy | str. 296
4. Choroba zawodowa | str. 298
5. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | str. 298
6. Wypadek w szczególnych okolicznościach | str. 300

Rozdział XL
Postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 301

1. Zasady procesowe sądowego postępowania odwoławczego | str. 301
2. Strony sądowego postępowania odwoławczego | str. 302

O autorach | str. 303

Ukryj

Opis:


Publikacja została opracowana na podstawie i jako uzupełnienie podręcznika „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” przygotowanego pod redakcją Krzysztofa W. Barana. Przedstawione w formie wykresów i tabel opracowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych stanowi niewątpliwie graficzne usystematyzowanie zagadnień z tych dziedzin.
Przejrzysta formuła zachęca do aktywnego korzystania z książki. To nowatorskie rozwiązanie z pewnością ułatwi czytelnikowi poruszanie się w materii przedmiotu.
W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na ostatnie zmiany w prawie pracy, w tym odnoszące się do urlopów rodzicielskich i umów terminowych.
Celem książki, która powstała z myślą o studentach wydziałów prawa i administracji oraz innych kierunków, jest pomoc w przygotowaniu się do egzaminu, a także zachęcenie do własnych przemyśleń w zakresie systematyki i powiązań pomiędzy poszczególnymi instytucjami. Będzie również przydatna w przygotowaniu do egzaminów na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną bądź do egzaminów końcowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-219-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 304
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2921:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów