Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo celne i podatek akcyzowy. Blaski i cienie dziesięciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

W publikacji omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego oraz aspekty proceduralne.

więcej

Autorzy: Tomasz Nowak (red. naukowy), Piotr Stanisławiszyn (red. naukowy),
Seria:  Monografie. Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2611:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa | str. 21

Część I
Podatek akcyzowy | str. 23


Adam Bartosiewicz
Polskie przepisy dotyczące oświadczeń o przeznaczeniu olejów opałowych a unijna zasada proporcjonalności | str. 25

Adam Bigas
Zachowanie należytej staranności w transakcji a odpowiedzialność podatkowa na gruncie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym | str. 43

Ewa Cisowska-Sakrajda
Współpraca przedsiębiorstw w wytwarzaniu wyrobów a opodatkowanie podatkiem akcyzowym | str. 57

Jan Czerwiński, Artur Nowak
Zwolnienie z akcyzy importu napojów alkoholowych używanych do produkcji produktów leczniczych - głos w dyskusji | str. 77

Agnieszka Derkacz
Przestępczość podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem oszustw karuzelowych na tle podatku od towarów i usług oraz akcyzy | str. 95

Andrzej Gorgol
Władztwo podatkowe Polski w zakresie kształtowania konstrukcji akcyzy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej | str. 116

Joanna Kiszka
Akcyza jako podatek ekologiczny z perspektywy prawa Unii Europejskiej i Polski | str. 136

Julita Kostka-Twór
Efekty implementacji dyrektywy energetycznej w zakresie opodatkowania podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych | str. 166

Krzysztof Lasiński-Sulecki
Zakres przedmiotowy akcyz. Wybrane problemy na tle prawa unijnego i polskiego | str. 179

Mirosława Laszuk
Problemy w kontroli obrotu suszem tytoniowym | str. 202

Ireneusz Mirek
Opodatkowanie olejów opałowych w Polsce na tle prawa Unii Europejskiej. Propozycje rozwiązania problemu tzw. oświadczeń paliwowych | str. 216

Artur Mudrecki
Opodatkowanie olejów smarowych w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 268

Grzegorz Musolf
Międzynarodowa współpraca administracyjna jako instrument wymiaru i poboru podatku akcyzowego oraz korzyść dla podatnika | str. 281

Tomasz Nowak
Stosowanie wiążącej informacji taryfowej oraz wiążącej informacji akcyzowej w przepisach ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - wybrane zagadnienia | str. 299

Ewa Piechota-Oloś
Regulacje w zakresie suszu tytoniowego wczoraj, dziś, jutro... | str. 334

Krzysztof Rutkowski
Straty i ubytki wyrobów akcyzowych a zasada konsumpcyjności - głos w dyskusji | str. 356

Andrzej Tatara
Spółka cywilna jako podatnik podatku akcyzowego | str. 369

Część II
Prawo celne | str. 381


Wiesław Czyżowicz
Przyczyny i mechanizmy ewolucji wspólnotowego prawa celnego - od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do unijnego kodeksu celnego | str. 383

Ewa Gwardzińska
Jednolite egzekwowanie nieprzestrzegania regulacji celnych warunkiem koniecznym do równego traktowania przedsiębiorców na rynku unijnym | str. 411

Ewa Janik
Odpowiedzialność karnoskarbowa za uszczuplenie należności publicznoprawnych ujawnionych przez organy kontroli celnej | str. 426

Wojciech Morawski
Świadomość, wola i działanie jednostki jako elementy kształtujące zakres podmiotowy długu celnego | str. 438

Karol Piech
Dług celny jako sankcja. Uzasadniona ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej czy "ślepa uliczka" unijnego prawa celnego? | str. 461

Cezary Sowiński
Wysokość progu zwolnienia z należności celnych i podatkowych a przypadki zaniżania wartości celnej towarów importowanych z Chin i Hongkongu | str. 486

Aleksander Werner
Wykładnia polskiego prawa celnego w zgodzie z rozporządzeniem unijnym oraz pominięcie stosowania polskiego prawa celnego jako sprzecznego z rozporządzeniem | str. 511

Część III
Zagadnienia proceduralne | str. 527


Paweł Kowalczyk
Zakazy dowodowe w kodeksie postępowania karnego a postępowanie dowodowe w ordynacji podatkowej | str. 529

Ireneusz Krawczyk
Wadliwa egzekucja a przerwanie biegu przedawnienia - aspekt konstytucyjny | str. 554

Andrzej Melezini
Zasada zakazu pogarszania sytuacji strony w postępowaniu odwoławczym. Wybrane zagadnienia | str. 563

Piotr Pietrasz
Ciąg dalszy informatyzacji postępowania podatkowego - nowelizacja ordynacji podatkowej wynikająca z ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw | str. 573

Wybrana bibliografia | str. 623

Lista uczestników Ogólnopolskiej VII Opolskiej Konferencji Podatkowej "Prawo celne i podatek akcyzowy - blaski i cienie 10 lat członkostwa Polski w UE" | str. 635

Autorzy | str. 641

Ukryj

Opis:

Tomasz Nowak – funkcjonariusz Służby Celnej w Izbie Celnej w Opolu; członek Stowa-
rzyszenia Prawa Finansowego „Aureus” w Opolu; autor kilkunastu publikacji z zakresu
prawa celnego, podatkowego i administracyjnego.
Piotr Stanisławiszyn – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji Uniwersytetu Opolskiego, pełniący obowiązki kierownika Zakładu Prawa Fi-
nansowego; sędzia sądu rejonowego; współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia Prawa
Finansowego „Aureus” w Opolu; autor blisko 90 publikacji z zakresu prawa bankowe-
go, podatkowego i fi nansów publicznych.

W książce omówiono wybrane zagadnienia z zakresu podatku akcyzowego, prawa celnego
oraz aspekty proceduralne.
Opracowanie zawiera kwestie obecne w pracy organów oraz podmiotów gospodarczych,
w tym:
– informatyzację postępowania podatkowego,
– ustalenie podatnika podatku akcyzowego w sytuacji nielegalnej produkcji albo niele-
galnego przemieszczania wyrobów akcyzowych,
– stosowanie wiążącej informacji akcyzowej.
Wszystkie tematy zaprezentowane zostały w sposób zwięzły i zrozumiały, a przedstawio-
ne stanowiska poparto orzeczeniami judykatury i poglądami doktryny. W pracy znaleźć
można propozycje rozwiązań konkretnych problemów praktycznych w zakresie regula-
cji celnych i podatku akcyzowego.
Publikacja przeznaczona jest dla agentów celnych, doradców podatkowych, księgowych
i pracowników biur rachunkowych obsługujących uczestników obrotu handlowego
z krajami spoza Unii Europejskiej, a także podatników podatku akcyzowego. Zainte-
resuje również radców prawnych oraz pracowników administracji celnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8102-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 644
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2611:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów