Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Praktyczny komentarz do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uwzględniający także unormowania rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

więcej

Autorzy: Anna Michalak,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-2854:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 139,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 125,10 zł. ( Oszczędzasz: 13,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 11

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) | str. 43

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 45

Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków | str. 90

Rozdział 2a. Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury | str. 150

Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach | str. 157

Rozdział 4. Nadzór konserwatorski | str. 276

Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę | str. 306

Rozdział 6. Restytucja zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str. 332

Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami | str. 345

Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych | str. 369

Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków | str. 383

Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków | str. 399

Rozdział 11. Przepisy karne | str. 407

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 419

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 425

Wykaz aktów normatywnych | str. 431

Wykaz orzecznictwa | str. 437

Bibliografia | str. 445

Ukryj

Opis:

Anna Michalak – doktor nauk prawnych, tytuły magistra prawa i magistra archeologii uzyskała na Uniwersytecie Łódzkim, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ,starszy radca orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym.

Artur Ginter – archeolog i informatyk, kierownik Archeologicznego Laboratorium Datowania Termoluminescencyjnego w Katedrze Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorca w zakresie m.in. badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych, a także kierownik wielu takich badań na obszarze całej Polski.

Prezentowana publikacja zawiera aktualny i kompletny komentarz do przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po zmianach które weszły w życie w 2015 r. Opracowanie uwzględnia również unormowania rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Książka nie tylko przedstawia interpretację przepisów normatywnych, lecz opisuje także praktyczne problemy związane z ich stosowaniem w pracy zawodowej archeologa – kierownika badań archeologicznych i architektonicznych.

W publikacji przytoczono najważniejsze orzeczenia sądów administracyjnych dotyczące wykładni poszczególnych przepisów ustawy, zwrócono uwagę na rozbieżności w interpretacji omawianych regulacji oraz odmienne podejście służb konserwatorskich w poszczególnych regionach Polski.

„(...) praca znacznie poszerza wiedzę na temat prawa ochrony zabytków, a także pogłębia refleksję nad wieloma kluczowymi dla praktyki zagadnieniami, w szczególności związanymi z ochroną zabytków archeologicznych. Z całą pewnością będzie to praca przydatna pracownikom urzędów ochrony zabytków, konserwatorom samorządowym, archeologom, prawnikom praktykom zajmującym się sprawami z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego dotyczącego zabytków lub terenów zabytkowych, w końcu badaczom tej problematyki, a także studentom różnych kierunków studiów, jako lektura uzupełniająca wykład prawa
ochrony dziedzictwa kultury”. Prof. Kamil Zeidler

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9618-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 452
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2854:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów