Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Samorządowe konsultacje społeczne

W publikacji w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę konsultacji społecznych przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2905:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Pojęcie i rodzaje konsultacji | str. 27

1. Konsultacje - definicja pojęcia | str. 27
2. Miejsce konsultacji w procesie decyzyjnym | str. 31
3. Rodzaje konsultacji - uwagi terminologiczne | str. 36
3.1. Wprowadzenie | str. 36
3.2. Podstawowy podział procedur konsultacyjnych | str. 36
4. Konsultacje publiczne | str. 38
5. Konsultacje społeczne | str. 44
5.1. Wprowadzenie | str. 44
5.2. Ogólna podstawa prawna procesu konsultacji społecznych | str. 45
5.2.1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 45
5.2.2. Konsultacje w aktach prawnych Unii Europejskiej | str. 48
5.3. Konsultowanie decyzji publicznych jako podstawowe prawo obywatelskie | str. 50
5.4. Funkcje konsultacji społecznych | str. 56
5.5. Podstawowe typologie konsultacji społecznych | str. 60
5.6. Formy przeprowadzania konsultacji | str. 62
5.6.1. Wprowadzenie | str. 62
5.6.2. Konsultacje społeczne o charakterze bezpośrednim | str. 65
5.6.3. Konsultacje społeczne o charakterze pośrednim | str. 66
5.6.4. Konsultacje społeczne o charakterze pośrednim ilościowym | str. 67
5.7. Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 67
5.8. Historia konsultacji społecznych | str. 70
5.8.1. Wprowadzenie | str. 70
5.8.2. Konsultacje społeczne w okresie 1976-1990 | str. 71
5.8.3. Konsultacje społeczne w czasach współczesnych | str. 77

Rozdział II
Konsultacje społeczne przeprowadzane przez organy jednostek samorządu terytorialnego | str. 84

1. Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym jako niewładcza forma demokracji bezpośredniej | str. 84
1.1. Wprowadzenie | str. 84
1.2. Demokracja | str. 85
1.3. Formy demokracji bezpośredniej | str. 90
1.4. Samorządowe konsultacje społeczne jako niewładcza forma demokracji bezpośredniej | str. 93
2. Prawo mieszkańców do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym | str. 96
2.1. Wprowadzenie | str. 96
2.2. Zakres przedmiotowy prawa do kierowania sprawami publicznymi w samorządzie terytorialnym | str. 97
2.3. Prawo mieszkańców do uczestniczenia w konsultacjach obligatoryjnych jako prawo podmiotowe | str. 102
3. Konsultacje społeczne w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego | str. 106
4. Szczegółowa podstawa prawna procesu konsultacji społecznych | str. 109
5. Cechy samorządowych konsultacji społecznych | str. 110
5.1. Wprowadzenie | str. 110
5.2. Dwustronny charakter konsultacji społecznych | str. 111
5.3. Opiniotwórczy charakter konsultacji społecznych | str. 116
5.4. Powszechny charakter konsultacji społecznych | str. 117
5.5. Złożony i zorganizowany charakter konsultacji społecznych | str. 118
5.6. Dobrowolny charakter konsultacji społecznych | str. 121
5.7. Swoboda organizacyjna | str. 121

Rozdział III
Wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych | str. 124

1. Konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym oraz jego odpowiedników w ustawie powiatowej i wojewódzkiej | str. 124
1.1. Wprowadzenie | str. 124
1.2. Miejsce art. 5a w ustawie o samorządzie gminnym | str. 125
1.3. Definicja | str. 126
1.4. Charakterystyka prawna konsultacji społecznych przeprowadzanych na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym i jego odpowiedników w ustawie powiatowej i wojewódzkiej | str. 129
1.4.1. Wprowadzenie | str. 129
1.4.2. Podmioty konsultacji społecznych | str. 129
1.4.2.1. Decydent - konsultujący | str. 130
1.4.2.2. Konsultujący - mieszkańcy | str. 137
1.4.2.3. Udział obcokrajowców w konsultacjach społecznych | str. 142
1.4.2.4. Inicjatywa przeprowadzenia konsultacji społecznych | str. 144
1.4.2.5. Reprezentacja podmiotów zbiorowych | str. 145
1.4.2.6. Zakaz dyskryminacji mieszkańców | str. 146
1.4.2.7. Prawo oddania głosu w konsultacjach społecznych | str. 148
1.4.2.8. Koszt przeprowadzenia konsultacji społecznych | str. 148
1.4.3. Przedmiot konsultacji społecznych | str. 149
1.4.3.1. Wprowadzenie | str. 149
1.4.3.2. Konsultacje obligatoryjne | str. 150
1.4.3.3. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawach, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym | str. 157
1.4.3.4. Ograniczenia zakresu terytorialnego prowadzonych konsultacji | str. 158
1.4.3.5. Odstąpienie od procedury konsultacyjnej | str. 159
1.4.3.6. Konsultacje społeczne w formie referendum lokalnego | str. 162
1.4.3.7. Tryb przeprowadzania konsultacji społecznych w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy oraz określenia ich statutu | str. 164
1.4.3.8. Konsultacje społeczne w procesie tworzenia, łączenia, dzielenia oraz znoszenia jednostki pomocniczej | str. 168
1.4.3.9. Konsultacje społeczne w procesie uchwalania lub zmiany treści statutu jednostki pomocniczej | str. 171
1.4.3.10. Konsultacje fakultatywne | str. 172
1.4.4. Zakres terytorialny gminnych konsultacji społecznych | str. 173
1.4.4.1. Wprowadzenie | str. 173
1.4.4.2. Ograniczenie zakresu terytorialnego gminnych konsultacji społecznych | str. 174
1.4.4.3. Rozszerzenie zakresu terytorialnego gminnych konsultacji społecznych | str. 176
1.4.5. Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 177
1.4.5.1. Wprowadzenie | str. 177
1.4.5.2. Uchwała w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych jako akt organizacji | str. 180
1.4.5.3. Pojęcie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 183
1.4.5.4. Charakter uchwały w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania konsultacji społecznych | str. 187
1.4.6. Treści abstrakcyjne uchwały rady gminy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji | str. 188
1.4.6.1. Wprowadzenie | str. 188
1.4.6.2. Regulacje podmiotowo nieistotne | str. 188
1.4.6.3. Regulacje podmiotowo istotne o charakterze obligatoryjnym | str. 190
1.4.6.4. Regulacje podmiotowo istotne o charakterze nieobligatoryjnym | str. 195
1.4.7. Treść uchwały o przeprowadzeniu jednostkowych konsultacji społecznych | str. 197
1.4.8. Zarządzenie wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych | str. 198
1.4.8.1. Wprowadzenie | str. 198
1.4.8.2. Treść zarządzenia wójta o przeprowadzeniu konsultacji społecznych | str. 200
1.5. Samorządowe konsultacje społeczne a referendum lokalne | str. 201
1.6. Konsultacje społeczne w projekcie ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw | str. 207
2. Konsultacje społeczne przeprowadzane z młodzieżową radą gminy lub gminną radą seniorów | str. 214
3. Konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | str. 216
3.1. Wprowadzenie - zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy | str. 216
3.2. Konsultacje społeczne jako forma współpracy | str. 219
3.3. Konsultacje społeczne przeprowadzane z organizacjami pozarządowymi i organizacjami pożytku publicznego | str. 220
3.4. Konsultacje społeczne przeprowadzane z gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkimi radami działalności pożytku publicznego | str. 222
4. Samorządowe konsultacje społeczne przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | str. 224
4.1. Wprowadzenie | str. 224
4.2. Przebieg procedury planistycznej w gminie | str. 226
4.3. Udział czynnika społecznego w tworzeniu studium lub planu | str. 227
4.3.1. Wprowadzenie | str. 227
4.3.2. Wniosek do studium lub planu | str. 228
4.3.3. Wyłożenie projektu studium lub planu | str. 228
4.3.4. Dyskusja publiczna | str. 229
4.3.5. Uwagi do studium lub planu | str. 230
4.3.6. Podsumowanie | str. 232
5. Samorządowe wysłuchanie publiczne | str. 233
5.1. Wprowadzenie | str. 233
5.2. Wysłuchanie publiczne w procedurze parlamentarnej jako wzór dla regulacji samorządowych | str. 234
5.3. Zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego | str. 237
5.4. Dziesięć zasad przeprowadzania samorządowego wysłuchania publicznego | str. 238
5.5. Przebieg pierwszego samorządowego wysłuchania publicznego | str. 245

Rozdział IV
Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w wybranych krajach europejskich | str. 250

1. Wprowadzenie | str. 250
2. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym w | str. 252
2.1. Wprowadzenie | str. 252
2.2. Zarys ustroju samorządu terytorialnego Niemiec | str. 252
2.3. Konsultacje na poziomie krajów związkowych | str. 256
2.4. Formy demokracji bezpośredniej na szczeblu lokalnym | str. 258
2.4.1. Formy demokracji bezpośredniej o charakterze konsultacyjnym | str. 258
2.4.2. Inne instytucje demokracji bezpośredniej o charakterze nierozstrzygającym stosowane w Niemczech | str. 264
2.4.3. Formy demokracji bezpośredniej o charakterze rozstrzygającym | str. 265
3. Konsultacje społeczne w Austrii | str. 267
3.1. Wprowadzenie | str. 267
3.2. Referendum konsultacyjne na poziomie federalnym | str. 269
3.3. Referendum konsultacyjne na przykładzie Wiednia | str. 270
4. Konsultacje społeczne w Szwajcarii | str. 273
4.1. Wprowadzenie | str. 273
4.2. Zarys ustroju samorządu terytorialnego w Szwajcarii | str. 274
4.3. Referendum i inicjatywa obywatelska | str. 276
4.4. Postępowanie konsultacyjne | str. 277
5. Konsultacje społeczne na poziomie lokalnym we Francji | str. 279
5.1. Wprowadzenie | str. 279
5.2. Konsultacje społeczne na poziomie samorządowym we Francji | str. 280

Rozdział V
Samorządowe konsultacje społeczne w ujęciu liczbowym oraz praktycznym | str. 282

1. Wprowadzenie | str. 282
2. Samorządowe konsultacje społeczne w ujęciu praktycznym | str. 284
2.1. Wprowadzenie | str. 284
2.2. Konsultacje społeczne na poziomie gminnym i powiatowym | str. 285
2.3. Konsultacje społeczne na poziomie wojewódzkim | str. 292
3. Samorządowe konsultacje społeczne w praktyce | str. 295

Zakończenie | str. 299

Bibliografia | str. 317

Ukryj

Opis:

Roman Marchaj – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; radca prawny; autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, a w szczególności prawa samorządu terytorialnego.

Konsultacje społeczne jako sposób angażowania osób trzecich w procesy decyzyjne są jedną z podstawowych form demokracji bezpośredniej wykorzystywanej na poziomie samorządowym. Stanowią one ważne narzędzie zwiększające transparentność podejmowanych decyzji, wewnętrznie organizujące działanie administracji oraz umożliwiające społeczności lokalnej wypowiedzenie swojego stanowiska.
W monografi i w sposób kompleksowy zaprezentowano problematykę konsultacji społecznych przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Opracowanie zawiera zarówno rozważania teoretyczne, jak i praktyczne pokazujące w jaki sposób samorządowe konsultacje społeczne powinny być przeprowadzane. W publikacji
omówiono m.in.:
– pojęcie i rodzaje konsultacji,
– wybrane rodzaje samorządowych konsultacji społecznych,
– wyniki badań ilościowych pokazujących, że częstotliwość przeprowadzania konsultacji społecznych w Polsce wzrasta,
– problematykę konsultacji w wybranych krajach europejskich.

Książka przeznaczona jest dla pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów wojewódzkich, którzy przeprowadzają konsultacje społeczne, a także dla przedstawicieli organizacji społecznych i ruchów miejskich. Zainteresuje również naukowców specjalizujących się w prawie administracyjnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-136-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 332
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2905:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa