Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom 4. Postępowanie rozpoznawcze. Postępowanie zabezpieczające [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego autorstwa najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego. Publikacja na najwyższym poziomie merytorycznym i edytorskim.

więcej

Autorzy: Tadeusz Ereciński (red. naukowy), Jacek Gudowski,
Seria:  Komentarze wielkie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  25 marca 2016 r.
z uwzględnieniem ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 218 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a także ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Kod: NEX-1010;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 183,96 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) | str. 17

CZĘŚĆ PIERWSZA
Postępowanie rozpoznawcze


KSIĘGA DRUGA. POSTĘPOWANIE NIEPROCESOWE | str. 21

TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 21

TYTUŁ II. Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw | str. 154
DZIAŁ I. Sprawy z zakresu prawa osobowego | str. 154
Rozdział 1. Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu | str. 156
Oddział 1. Postępowanie o uznanie za zmarłego | str. 156
Oddział 2. Postępowanie o stwierdzenie zgonu | str. 167
Oddział 3. Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu | str. 171
Rozdział 2. Ubezwłasnowolnienie | str. 176
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 176
Oddział 2. Doradca tymczasowy | str. 187
Oddział 3. Postępowanie | str. 192
DZIAŁ II. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli | str. 219
Rozdział 1. Sprawy małżeńskie | str. 223
Rozdział 2. Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze | str. 265
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 265
Oddział 2. Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi | str. 293
Oddział 3. Sprawy o przysposobienie | str. 310
Oddział 4. Sprawy z zakresu opieki | str. 324
Oddział 5. Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką | str. 334
Oddział 6. Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem | str. 351
Rozdział 3. Sprawy z zakresu kurateli | str. 367
DZIAŁ III. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego | str. 377
Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 380
Rozdział 2. Stwierdzenie zasiedzenia | str. 383
Rozdział 2a. Przepadek rzeczy | str. 394
Oddział 1. Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego | str. 394
Oddział 2. Przepadek pojazdów | str. 399
Rozdział 3. Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem | str. 401
Rozdział 4. Zniesienie współwłasności | str. 409
Rozdział 5. Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu | str. 435
Rozdział 6. Postępowanie wieczystoksięgowe | str. 441
DZIAŁ IV. Sprawy z zakresu prawa spadkowego | str. 482
Przepisy wstępne | str. 482
Rozdział 1. Zabezpieczenie spadku, wykaz inwentarza i spis inwentarza | str. 488
Rozdział 2. Przyjęcie lub odrzucenie spadku | str. 514
Rozdział 3. Ogłoszenie testamentu | str. 519
Rozdział 4. Wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 526
Rozdział 5. Przesłuchanie świadków testamentu ustnego | str. 530
Rozdział 6. Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu | str. 534
Rozdział 7. Zarząd spadku nieobjętego | str. 536
Rozdział 8. Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego | str. 542
Rozdział 9. Dział spadku | str. 582
Rozdział 10. Inne sprawy spadkowe | str. 605
DZIAŁ IVa. Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego | str. 608
DZIAŁ V. Sprawy depozytowe | str. 625
Rozdział 1. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 625
Rozdział 2. Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu | str. 639
Rozdział 3. Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu | str. 644
DZIAŁ VI. Postępowanie rejestrowe | str. 648

KSIĘGA TRZECIA (uchylona) | str. 664

KSIĘGA CZWARTA. Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt | str. 665

CZĘŚĆ DRUGA
Postępowanie zabezpieczające


TYTUŁ I. Przepisy ogólne | str. 679

TYTUŁ II. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych | str. 754

TYTUŁ III. Inne wypadki zabezpieczenia | str. 789

Skorowidz przedmiotowy | str. 805

Ukryj

Opis:

Tadeusz Ereciński (redaktor naukowy) profesor prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów powszechnych, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; do grudnia 2015 r. wieloletni czlonek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
Oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie dużego komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Autorstwo najwybitniejszych autorytetów polskiego prawa procesowego cywilnego oraz długoletnia obecność dzieła na rynku wydawniczym gwarantują najwyższy poziom merytoryczny i edytorski publikacji.
W piątym wydaniu komentarz został podzielony na sześć tomów:
• tomy I–III obejmują komentarz do części pierwszej kodeksu – postępowania rozpoznawczego,
• w tomie IV omówiono postępowanie rozpoznawcze (nieprocesowe) części pierwszej i postępowanie zabezpieczające (część druga),
• w tomie V - postępowanie egzekucyjne (cześć trzecia),
• a w tomie VI – przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (część czwarta) oraz dotyczące sądu polubownego (arbitrażowego) (część piąta).
W Komentarzu uwzględniono liczne zmiany w prawie procesowym cywilnym, które zostały wprowadzone w latach 2013-2016, w tym również wchodzące w życie 8 września 2016 r. W zakresie obejmującym tom IV dotyczą one: wprowadzenia instytucji spisu inwentarza i nowych zasad zabezpieczenia spadku; tzw. adopcji ze wskazaniem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, mającej na celu ograniczenie zagrożenia przysposobienia dziecka wyłącznie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej; ustanowienia specjalnego kuratora zastępującego spadkobierców kredytobiorcy wyłącznie przy rozliczaniu odwróconego kredytu hipotecznego; w postępowaniu zabezpieczającym - zastąpienia rachunku depozytowego sądu rachunkiem depozytowym Ministra Finansów; dalszego poszerzenia katalogu roszczeń pieniężnych podlegających zabezpieczeniu nowacyjnemu przez przyznanie państwowej kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych, w części na pokrycie niezbędnych kosztów leczenia, rehabilitacji oraz pogrzebu. Ponadto uwzględniono również zmiany wynikające z dążenia ustawodawcy do pełnej informatyzacji postępowania wieczystoksięgowego.
Publikację wzbogacono nowymi pozycjami piśmiennictwa i orzecznictwa sądowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-158-0 , 976
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: NEX-1010;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów