Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

MERITUM Prawo medyczne

Publikacja omawia zasady funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa medycznego zwracając szczególną uwagę na praktyczne rozwiązania.

więcej

Autorzy: Agnieszka Liszewska, Rafał Kubiak, Aleksander Kaźmierski, Rafał Budzisz, Monika Urbaniak,
Seria:  Meritum
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: ABC-0832;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 259,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 142,45 zł. ( Oszczędzasz: 116,55 zł. )

Spis treści: 

Słowo wstępne | str. 9

Wykaz skrótów | str. 11

Rozdział I. Zgoda i sprzeciw pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego | str. 15
1. Rozwój praw pacjenta | str. 16
2. Podstawowe terminy | str. 21
3. Podstawa podjęcia lub odstąpienia od udzielenia świadczenia zdrowotnego | str. 30
4. Autonomia pacjenta w procesie leczenia | str. 41
5. Systematyka relacji podmiotów na płaszczyźnie udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 57
6. Cywilnoprawny charakter zgody | str. 62
7. Wady oświadczenia woli | str. 88
8. Wzory dokumentów | str. 115

Rozdział II. Informacja w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych | str. 121
1. Zakres autonomii informacyjnej | str. 122
2. Odpowiedzialność za naruszenie prawa pacjenta do informacji | str. 166

Rozdział III. Dokumentacja medyczna - podstawy prawne | str. 185
1. Funkcje dokumentacji medycznej. Źródła regulacji | str. 186
2. Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej i odpowiedzialność za jej nieprowadzenie (prowadzenie nieprawidłowe) | str. 189
3. Przechowywanie dokumentacji medycznej | str. 195
4. Udostępnianie dokumentacji medycznej | str. 198

Rozdział IV. Zasady prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej - zagadnienia praktyczne | str. 219
1. Słownik terminologiczny | str. 221
2. Akty normatywne | str. 224
3. Podstawowe zasady dotyczące tworzenia dokumentacji medycznej | str. 225
4. Zakończenie działalności przez podmiot leczniczy | str. 247
5. Elektroniczna dokumentacja medyczna | str. 250
6. Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego | str. 256
7. Charakterystyka dokumentacji medycznej prowadzonej przez szpital | str. 257
8. Pozostałe podmioty lecznicze | str. 261
9. Dokumentacja dotycząca szczepień ochronnych (obowiązkowych) | str. 270
10. Dokumentacja medyczna prowadzona przez osoby wykonujące inne zawody medyczne | str. 274
11. Dokumentacja medyczna prowadzona w odniesieniu do świadczeń diagnostyki laboratoryjnej | str. 274

Rozdział V. Obowiązek udzielania pomocy medycznej i jego ograniczenia. Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne | str. 281
1. Obowiązek udzielania pomocy medycznej | str. 282
2. Odpowiedzialność karna za przestępstwa okołomedyczne | str. 310

Rozdział VI. Obowiązek współdziałania pracowników medycznych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Karnoprawna ochrona pracowników medycznych | str. 339
1. Obowiązek współdziałania pracowników medycznych z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości | str. 340
2. Karnoprawna ochrona pracowników medycznych | str. 357

Rozdział VII. Odpowiedzialność karna i zawodowa za błędy medyczne | str. 387
1. Uwagi wprowadzające. Pojęcie błędu medycznego | str. 388
2. Przesłanki odpowiedzialności karnej za przestępstwa skutkowe przeciwko życiu i zdrowiu pacjenta | str. 388
3. Pracownik medyczny jako gwarant nienastąpienia skutku | str. 396
4. Naruszenie ostrożności wymaganej w postępowaniu medycznym | str. 399
5. Skutek | str. 407
6. Obiektywne przypisanie skutku | str. 412
7. Kary i środki karne orzekane za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu człowieka popełnione na skutek błędu medycznego. Tryb ścigania | str. 415
8. Odpowiedzialność karna pracownika medycznego za nieudzielenie pomocy | str. 423
9. Odpowiedzialność karna a odpowiedzialność zawodowa | str. 426

Rozdział VIII. Przeprowadzanie zabiegów estetycznych (kosmetycznych) | str. 437
1. Wprowadzenie | str. 438
2. Rodzaje zabiegów estetycznych (kosmetycznych). Uzasadnienie legalności interwencji czysto kosmetycznych | str. 440
3. Przesłanki legalności czynności czysto kosmetycznych | str. 444
4. Podsumowanie | str. 461

Rozdział IX. Działalność lecznicza i jej rodzaje | str. 463
1. Pojęcie działalności leczniczej i jej rodzaje | str. 465
2. Podmioty lecznicze | str. 460
3. Indywidualne i grupowe praktyki lekarskie i pielęgniarskie jako forma wykonywania zawodów medycznych | str. 491
4. Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą | str. 502
5. Przekształcenia własnościowe i organizacyjne w zakresie działalności leczniczej | str. 511
6. Kontrola i nadzór w działalności leczniczej | str. 520

Rozdział X. Ratownictwo medyczne | str. 531
1. Zagadnienia wstępne | str. 532
2. Elementy składające się na system ratownictwa medycznego | str. 534
3. Zadania podmiotów tworzących system ratownictwa medycznego | str. 534
4. Wojewódzki plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne | str. 535
5. Rozmieszczenie jednostek systemu ratownictwa medycznego | str. 536
6. Zabezpieczenie prawidłowej komunikacji, informacji i przetwarzania danych związanych z udzielaniem pomocy medycznej | str. 537
7. Jednostki systemu ratownictwa | str. 538

Rozdział XI. Administracja publiczna w sferze ochrony zdrowia | str. 547
1. Zagadnienia wstępne | str. 548
2. Administracja rządowa | str. 550
3. Administracja samorządowa | str. 566

Rozdział XII. Uprawnienia Narodowego Funduszu Zdrowia wobec podmiotu leczniczego | str. 571
1. Wstęp | str. 572
2. Pojęcie kontroli i podstawy prawne jej przeprowadzania | str. 572
3. Kontrola a monitorowanie | str. 579
4. Kontrola świadczeniodawców a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej | str. 581
5. Podsumowanie | str. 582

Rozdział XIII. Usługi w zakresie opieki medycznej a VAT. Formy opodatkowania dochodów osób wykonujących wolny zawód - świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia | str. 585
1. Usługi w zakresie opieki medycznej a VAT | str. 586
2. Dopuszczalne formy opodatkowania dochodów osób wykonujących wolny zawód - świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia | str. 598

Indeks rzeczowy | str. 611

Ukryj

Opis:

W książce w sposób przystępny i kompleksowy przybliżono zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz zakres poszczególnych rodzajów odpowiedzialności (cywilnej, karnej, zawodowej) osób wykonujących zawody medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem wykonywania zawodu lekarza. Jednocześnie zaprezentowane zostały algorytmy postępowania w przypadkach, gdy świadczenia zdrowotne udzielane są w trybie niestandardowym (postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego, małoletniego, którego rodzice nie wyrażają zgody na podjęcie leczenia, niezdolnego do podjęcia świadomej decyzji, itp.), przymusowym (leczenie chorób zakaźnych) lub profilaktycznym (szczepienia obowiązkowe i zalecane).
Kolejnym ważnym tematem poruszonym w poradniku jest przedstawienie zasad związanych z prowadzeniem podmiotów leczniczych, w tym również dostosowanie udzielania świadczeń do standardów mających charakter aktów normatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia, udostępniania i archiwizowania dokumentacji medycznej, jak również zasad funkcjonowania systemów informatycznych i baz danych. Odrębnie omówiona została tematyka ochrony danych osobowych istotna zwłaszcza z punktu widzenia pracy kadry menedżerskiej w podmiotach leczniczych. Ponadto autorzy poruszają kwestie związane z formami wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki, z osobnym omówieniem zagadnień związanych z przekształceniami własnościowymi i organizacyjnymi w zakresie działalności leczniczej (prywatyzacja, połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową, a także likwidacja podmiotu leczniczego). Ważne z punktu widzenia praktyki jest również szczegółowe przedstawienie przesłanek legalności przeprowadzania zabiegów estetycznych (kosmetycznych).
W treści opracowania czytelnicy znajdą omówienie zasad wypisywania produktów leczniczych, jak również prowadzenia kontroli recept i dokumentacji medycznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Odrębnie została przedstawiona tematyka działania systemu ratownictwa medycznego oraz obowiązku udzielania pomocy medycznej i jego ograniczenia, a także zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa okołomedyczne (np. łapownictwo bierne a przyjmowanie podarków).
W kompendium przybliżono również zagadnienia związane z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych i osób wykonujących indywidualną bądź indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską oraz kwestie opodatkowania dochodów osób świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, w tym problematykę podatku VAT w kontekście usług w zakresie opieki medycznej.

Walor praktyczny książki podnoszą dodatkowo zamieszczone jako załączniki do poszczególnych rozdziałów wzory dokumentów, których zastosowanie stanowi zwiększenie ochrony osób wykonujących zawody medyczne oraz kadry zarządzającej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-161-0 , Oprawa: PCV , Format: B5 , 624
Rodzaj: poradnik , Medium: ebook (WKP)
Dział: Zdrowie / Ubezpieczenie zdrowotne / Narodowy Fundusz Zdrowia
Kod: ABC-0832;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów