Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Dochody nieujawnione [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nieujawnionych.

więcej

Autorzy: Adam Mariański (red. naukowy), Michał Wilk, Aneta Nowak-Piechota,
Seria:  Zagadnienia Podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2890;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 133,56 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Dochody nieujawnione - rys historyczny | str. 13

1.1. Geneza obecnej instytucji dochodów nieujawnionych | str. 13
1.2. Ewolucja instytucji dochodów nieujawnionych | str. 20
1.2.1. Kierunki zmian | str. 21
1.2.2. Przepisy przejściowe | str. 26
1.2.3. Ocena zgodności ustawy z Konstytucją | str. 27

Rozdział 2
Charakterystyka dochodów nieujawnionych | str. 30

2.1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres opodatkowania | str. 30
2.1.1. Pojęcie dochodów nieujawnionych lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach | str. 30
2.1.2. Ograniczony a nieograniczony obowiązek podatkowy | str. 34
2.2. Wydatek - definicja wydatku, na podstawie którego jest prowadzone postępowanie | str. 35
2.3. Powstawanie dochodów nieujawnionych - obowiązek podatkowy | str. 38
2.4. Strata ze źródła przychodów i źródła jej pokrywania | str. 38
2.5. Moment powstania dochodu nieujawnionego | str. 40
2.6. Szczególny tryb w przypadku małżonków | str. 43
2.7. Podstawa opodatkowania | str. 47
2.8. Stawka 75-procentowa i przypadki stosowania innych stawek | str. 49
2.9. Opodatkowanie w przypadku ryczałtu | str. 51
2.10. Płatność podatku | str. 56

Rozdział 3
Przedawnienie a dochody nieujawnione | str. 59

3.1. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej | str. 59
3.2. Przedawnienie zobowiązania podatkowego | str. 62

Rozdział 4
Źródła informacji o nieujawnionych źródłach przychodów | str. 68

4.1. Informacje znane organom podatkowym z urzędu | str. 68
4.2. Informacje uzyskane od innych organów administracji | str. 70
4.3. Informacje podatkowe przekazywane przez sądy, komorników i notariuszy | str. 72
4.4. Informacje bankowe | str. 72
4.5. Inne źródła informacji | str. 75

Rozdział 5
Część proceduralna | str. 77

5.1. Rodzaje postępowań | str. 77
5.1.1. Postępowania przed organami podatkowymi | str. 77
5.1.1.1. Czynności sprawdzające | str. 78
5.1.1.2. Kontrola podatkowa | str. 80
5.1.1.3. Postępowanie podatkowe | str. 87
5.1.2. Postępowania przed organami kontroli skarbowej | str. 91
5.1.3. Postępowania zabezpieczające i egzekucyjne | str. 97
5.1.3.1. Postępowanie zabezpieczające | str. 97
5.1.3.2. Postępowanie egzekucyjne | str. 103
5.1.4. Postępowanie sądowoadministracyjne | str. 112
5.1.5. Ulgi w spłacie zobowiązań | str. 125
5.2. Zasady rządzące postępowaniami | str. 127
5.2.1. Zasady ogólne postępowania | str. 128
5.2.1.1. Zasada praworządności | str. 130
5.2.1.2. Zasada budzenia zaufania | str. 130
5.2.1.3. Zasada informowania strony | str. 132
5.2.1.4. Zasada prawdy obiektywnej | str. 132
5.2.1.5. Zasada zapewnienia czynnego udziału stronom | str. 134
5.2.1.6. Zasada przekonywania | str. 135
5.2.1.7. Zasada wnikliwości i szybkości postępowania | str. 135
5.2.1.8. Pozostałe zasady | str. 135
5.2.2. Podstawowe prawa i obowiązki organów i podatników w przepisach szczególnych ordynacji podatkowej | str. 136
5.3. Postępowanie dowodowe | str. 140
5.3.1. Problem ciężaru dowodu, udowodnienie a uprawdopodobnienie | str. 140
5.3.2. Ocena dowodów | str. 144
5.3.3. Oświadczenie o stanie majątkowym i jego wpływ na postępowanie | str. 147
5.3.4. Kontrola w miejscu zamieszkania | str. 152
5.3.5. Metody ustalania dochodów na podstawie zgromadzonego mienia i poniesionych wydatków | str. 154
5.3.5.1. Zeznania świadków | str. 156
5.3.5.2. Opinie biegłych | str. 157
5.3.5.3. Dane statystyczne | str. 159
5.4. Rozstrzygnięcia i środki zaskarżenia w postępowaniach dotyczących źródeł nieujawnionych | str. 160
5.5. Rola pełnomocnika w postępowaniach dotyczących źródeł nieujawnionych | str. 173
5.5.1. Pełnomocnik jako strażnik prawa i praw podatnika | str. 176
5.5.2. Pełnomocnik jako wyraziciel woli podatnika | str. 178
5.5.3. Pełnomocnik jako pośrednik między organem a podatnikiem | str. 179

Rozdział 6
Źródła pochodzenia majątku podatnika i konsekwencje powołania się na nieopodatkowane źródła przychodów | str. 183

6.1. Uwagi ogólne | str. 183
6.2. Pożyczki a stawka sankcyjna 20% | str. 184
6.3. Darowizny a stawka sankcyjna 20% | str. 188
6.4. Przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy | str. 190
6.5. Dochody z pracy uzyskane za granicą | str. 193

Rozdział 7
Konsekwencje karne dotyczące przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych | str. 195

7.1. Dochody nieujawnione w świetle przepisów karnych | str. 195
7.2. Stawka sankcyjna a konsekwencje karne w świetle zasady ne bis in idem | str. 198

Podsumowanie | str. 203

Bibliografia | str. 205

Autorzy | str. 211

Ukryj

Opis:

Adam Mariański – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze
Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go; adwokat; doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Praw-
no-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członek
zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International
Fiscal Association; członek rady programowej Przeglądu Podatkowego; autor i współautor
ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Książka zawiera omówienie wszystkich aspektów i etapów kontroli w zakresie dochodów nie-
ujawnionych. W pracy znajdują się odpowiedzi na takie pytania jak:
– Na czym polega i jak przebiega kontrola podatkowa oraz postępowanie podatkowe związane
z dochodami nieujawnionymi?
– Jak udowodnić, że wydatki zostały pokryte przychodami opodatkowanymi lub nieopodatko-
wanymi?
– W jaki sposób dokumentować czynności oraz jakich błędów dokumentacyjnych nie popeł-
niać, aby nie narażać się na kontrolę w zakresie dochodów nieujawnionych?
– Jak skutecznie prowadzić postępowania przed organami, a także jakie wnioski dowodowe na-
leży zgłaszać oraz jakie przysługują środki zaskarżenia?
Publikacja przeznaczona jest dla podatników, wobec których prowadzona jest kontrola w za-
kresie dochodów nieujawnionych, oraz dla tych osób, którym grozi ryzyko wszczęcia kontro-
li, a także ich pełnomocników. Zainteresuje również studentów oraz aplikantów, pracowników
organów podatkowych i księgowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-118-4 , 212
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2890;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów