Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zbieg egzekucji w sądowym i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym

W publikacji omówiono najczęściej pojawiające się problemy na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego oraz wskazano tok postępowania i sposób eliminacji zbiegu egzekucji w zależności od sytuacji procesowej.

więcej

Autorzy: Jan Olszanowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 lutego 2016 r.
Kod: KAM-2834:W01D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Postępowanie egzekucyjne w ogólności | str. 21

1. Systematyka pojęciowa | str. 21
2. Ogólna charakterystyka podmiotów postępowania egzekucyjnego | str. 37

Rozdział II
Rozwój regulacji prawnych w zakresie zbiegu egzekucji | str. 44

1. Zagadnienia ogólne | str. 44
2. Regulacje dotyczące zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej | str. 45
2.1. Rozwój unormowań dotyczących zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej | str. 45
2.2. Postępowanie w sprawie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do dnia 7 września 2016 r. | str. 51
2.2.1. Zagadnienia ogólne / 51
2.2.2. Podmioty postępowania zbiegowego | str. 52
2.2.3. Przebieg postępowania zbiegowego | str. 55
2.2.4. Orzekanie w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej | str. 60
2.2.5. Zaskarżalność rozstrzygnięcia w przedmiocie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej | str. 67
2.2.6. Rozstrzyganie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej poza postępowaniem zbiegowym | str. 69
3. Rozwój regulacji dotyczących zbiegu egzekucji sądowych | str. 75
4. Rozwój regulacji dotyczących zbiegu egzekucji administracyjnych | str. 76

Rozdział III
Podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego | str. 80

1. Organy prowadzące administracyjne postępowanie egzekucyjne | str. 80
2. Wierzyciel w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym | str. 83
2.1. Zagadnienia ogólne | str. 83
2.2. Relacje pomiędzy wierzycielem a organem egzekucyjnym | str. 84
2.3. Egzekucja na wniosek państwa obcego | str. 86
3. Zobowiązany jako strona administracyjnego postępowania egzekucyjnego | str. 87
4. Pozostali uczestnicy administracyjnego postępowania egzekucyjnego | str. 89
4.1. Organ rekwizycyjny | str. 89
4.2. Dłużnik zajętej wierzytelności | str. 91
4.3. Osoba trzecia | str. 92
4.4. Następca prawny zobowiązanego | str. 93
4.5. Podmioty nabywające rzecz zajętą w toku egzekucji | str. 95
4.6. Nabywca licytacyjny | str. 96

Rozdział IV
Podmioty sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 99

1. Organy prowadzące sądowe postępowanie egzekucyjne | str. 99
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 99
1.2. Komornik jako sądowy organ egzekucyjny | str. 103
1.2.1. Zagadnienia ogólne | str. 103
1.2.2. Problematyka nadzoru nad działalnością komornika sądowego | str. 104
1.3. Sąd powszechny jako podmiot sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 111
1.3.1. Zagadnienia ogólne | str. 111
1.3.2. Rozgraniczenie działań sądu jako sądu egzekucyjnego i organu egzekucyjnego | str. 112
1.3.3. Właściwość sądu w sprawach dotyczących zbiegu egzekucji | str. 117
1.4. Referendarz sądowy jako podmiot wykonujący czynności w sądowym postępowaniu egzekucyjnym | str. 121
2. Wierzyciel w sądowym postępowaniu egzekucyjnym | str. 124
3. Dłużnik jako strona sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 126
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 126
3.2. Problematyka prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego dłużnika | str. 127
3.3. Prowadzenie egzekucji w stosunku do podmiotu niewymienionego w tytule wykonawczym | str. 130
4. Pozostali uczestnicy sądowego postępowania egzekucyjnego | str. 132
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 132
4.2. Dłużnik zajętej wierzytelności | str. 134
4.3. Podmioty nabywające rzecz zajętą w toku egzekucji | str. 135
4.4. Nabywca licytacyjny | str. 138

Rozdział V
Pojęcie zbiegu egzekucji | str. 141

1. Zbieg egzekucji jako instytucja prawa egzekucyjnego | str. 141
1.1. Zagadnienia ogólne | str. 141
1.2. Podjęcie czynności egzekucyjnych przez co najmniej dwa organy egzekucyjne | str. 143
1.3. Przesłanka pozostawania w toku zbiegających się egzekucji | str. 147
1.4. Tożsamość przedmiotowa zbiegających się egzekucji | str. 154
1.5. Problematyka tożsamości podmiotowej strony biernej zbiegających się egzekucji | str. 156
1.6. Zbieg egzekucji w przypadku egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 160
1.6.1. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej w przypadku egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 160
1.6.2. Zbieg egzekucji sądowych w przypadku egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 168
1.6.3. Zbieg egzekucji administracyjnych w przypadku egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym | str. 171
2. Modele rozstrzygania zbiegu egzekucji | str. 172

Rozdział VI
Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej oraz sposoby jego rozstrzygania od dnia 8 września 2016 r. | str. 177

1. Uwagi ogólne | str. 177
2. Rozstrzyganie zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej | str. 180
2.1. Skutki wystąpienia zbiegu egzekucji dla toku postępowań egzekucyjnych | str. 180
2.2. Kryterium eliminacji zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej | str. 181
3. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji | str. 185
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 185
3.2. Dokument stanowiący podstawę egzekucji po rozstrzygnięciu zbiegu egzekucji | str. 191
3.3. Przejęcie prowadzenia egzekucji przez sądowy organ egzekucyjny | str. 197
3.4. Przejęcie prowadzenia egzekucji przez administracyjny organ egzekucyjny | str. 200
3.5. Wystąpienie kolejnego zbiegu egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa | str. 205
4. Problematyka intertemporalna | str. 206
5. Odstępstwa od zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej na podstawie art. 773 § 1 k.p.c. i art. 62 § 1 u.p.e.a. | str. 207
5.1. Zbieg egzekucji sądowej i egzekucji administracyjnej prowadzonej na podstawie jednolitego tytułu wykonawczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo zagranicznego tytułu wykonawczego | str. 207
5.2. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do wynagrodzenia za pracę | str. 209
5.3. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej do rachunku bankowego i innych praw majątkowych | str. 211
5.4. Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym | str. 215
5.5. Zbieg egzekucji administracyjnej i egzekucji sądowej w celu zniesienia współwłasności nieruchomości | str. 222

Rozdział VII
Sposoby rozstrzygania zbiegu egzekucji sądowych, egzekucji administracyjnych oraz zbiegu egzekucji i zabezpieczenia | str. 224

1. Uwagi ogólne | str. 224
2. Zbieg egzekucji sądowej z zabezpieczeniem administracyjnym lub egzekucji administracyjnej z zabezpieczeniem sądowym | str. 234
3. Zbieg egzekucji administracyjnych | str. 237
3.1. Zagadnienia ogólne | str. 237
3.2. Rozstrzygnięcie zbiegu egzekucji administracyjnych | str. 239
3.3. Problematyka nieprzekazania egzekucji organowi właściwemu pomimo wystąpienia zbiegu egzekucji | str. 242
3.4. Odstępstwa od zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji administracyjnych | str. 246
4. Zbieg egzekucji sądowych | str. 248
4.1. Zagadnienia ogólne | str. 248
4.2. Problematyka nieprzekazania egzekucji organowi właściwemu z uwagi na wystąpienie zbiegu egzekucji sądowych | str. 258
4.3. Odstępstwa od zasady rozstrzygania zbiegu egzekucji sądowych z uwagi na zastosowane środki egzekucyjne | str. 259
5. Zbieg egzekucji administracyjnej i administracyjnego zabezpieczenia | str. 263
6. Zbieg egzekucji sądowej i zabezpieczenia sądowego | str. 266

Zakończenie | str. 271

Wykaz orzecznictwa | str. 281

Bibliografia | str. 285

Ukryj

Opis:

Jan Olszanowski - doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; referendarz sądowy Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu.

W monografii omówiono najczęściej pojawiające się problemy na poszczególnych etapach postępowania egzekucyjnego oraz wskazano tok postępowania i sposób eliminacji zbiegu egzekucji w zależności od sytuacji procesowej. Autor analizuje w niej instytucje:
- zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej,
- zbiegu egzekucji sądowych,
- zbiegu egzekucji administracyjnych,
- zbiegu egzekucji i zabezpieczenia.
Książka uwzględnia nowelizację w zakresie instytucji zbiegu egzekucji wprowadzoną do kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która z dniem 8 września 2016 r. zmieni dotychczasowy model eliminacji zbiegu egzekucji.
Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników sądowych i administracyjnych organów egzekucyjnych oraz sędziów i referendarzy sądowych wydających orzeczenia w przedmiocie rozstrzygnięcia zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej. Może ona również zainteresować przedstawicieli wolnych zawodów prawniczych i pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9943-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 296
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-2834:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów