Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Sprawozdawczość podmiotów prowadzących działalność leczniczą

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami, jak i przedsiębiorców.

więcej

Autorzy: Maria Hass-Symotiuk (red. naukowy), Bożena Nadolna, Aleksandra Szewieczek,
Seria:  Poradniki ABC Zdrowie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 marca 2016 r.
Kod: ABC-0846:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka sprawozdawczości podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 15

1.1. Podmioty lecznicze jako obiekty sprawozdawczości | str. 15
1.2. Istota, cele i cechy sprawozdawczości podmiotów leczniczych | str. 20
1.3. Klasyfikacja sprawozdań finansowych | str. 28
1.4. Odbiorcy sprawozdań finansowych podmiotów prowadzących działalność leczniczą i ich potrzeby informacyjne | str. 31

Rozdział 2
Procedury sporządzania i badania sprawozdania finansowego podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 36

2.1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego | str. 36
2.2. Etapy sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego | str. 44
2.3. Rola inwentaryzacji przy sporządzeniu sprawozdania finansowego | str. 52
2.4. Zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów w podmiotach prowadzących działalność leczniczą | str. 61
2.5. Zdarzenia występujące po dniu bilansowym oraz prezentacja skutków błędu lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym | str. 67
2.6. Odpowiedzialność za sporządzanie i badanie sprawozdania finansowego | str. 75
2.7. Procedury badania sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności | str. 80

Rozdział 3
Sprawozdanie finansowe samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami | str. 87

3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | str. 87
3.2. Struktura i wartość poznawcza bilansu | str. 91
3.3. Rachunek zysków i strat | str. 113
3.3.1. Wynik ze sprzedaży świadczeń medycznych oraz towarów i materiałów | str. 122
3.3.2. Wynik z działalności operacyjnej | str. 126
3.3.3. Wynik finansowy brutto i netto | str. 128
3.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | str. 130
3.5. Rachunek przepływów pieniężnych | str. 135
3.5.1. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda pośrednia | str. 140
3.5.2. Grupa A. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia | str. 143
3.5.3. Grupa B. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | str. 144
3.5.4. Grupa C. Przepływy pieniężne z działalności finansowej | str. 146
3.5.5. Grupa D. Przepływy pieniężne netto razem | str. 148
3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia | str. 149
3.7. Sprawozdanie z działalności w roku obrotowym | str. 158

Rozdział 4
Sprawozdawczość małych i mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 163

4.1. Podmioty małe oraz mikro i ich obowiązki sprawozdawcze | str. 163
4.2. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 170
4.3. Sprawozdanie finansowe małych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 171
4.3.1. Bilans jednostki małej | str. 172
4.3.2. Rachunek zysków i strat jednostki małej | str. 175
4.3.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia dla jednostki małej | str. 178
4.4. Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 180
4.5. Sprawozdanie finansowe mikropodmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 181
4.5.1. Bilans mikropodmiotu | str. 182
4.5.2. Rachunek zysków i strat mikropodmiotu | str. 184
4.5.3. Informacje uzupełniające do sprawozdania finansowego mikropodmiotu | str. 188
5.5.4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności podmiotu leczniczego jako organizacji pożytku publicznego | str. 190
4.6. Uproszczenia w rachunkowości małych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego nieposiadających statusu OPP | str. 195

Rozdział 5
Sprawozdawczość budżetowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str. 198

5.1. Zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str. 198
5.2. Istota, zasady i funkcje sprawozdań budżetowych | str. 204
5.3. Rodzaje sprawozdań budżetowych, terminy i formy ich przekazywania | str. 208
5.4. Zawartość miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań budżetowych | str. 214

Rozdział 6
Sprawozdawczość finansowa państwowych i samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność leczniczą | str. 234

6.1. Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych | str. 234
6.2. Struktura rocznego sprawozdania finansowego jednostek sektora budżetowego | str. 237
6.3. Bilans jednostki budżetowej | str. 239
6.4. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej | str. 250
6.5. Zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej | str. 254

Rozdział 7
Sprawozdawczość statystyczna podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 259

7.1. Istota, zakres i przedmiot sprawozdań statystycznych podmiotów prowadzących działalność leczniczą | str. 259
7.2. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia | str. 263
7.3. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | str. 274
7.4. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych odbiorców danych statystycznych | str. 277
7.5. Sprawozdawczość statystyczna na rzecz organu założycielskiego | str. 284
7.6. Sprawozdawczość statystyczna podmiotów leczniczych na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia | str. 294

Wykaz rysunków i tabel | str. 299

Akty prawne | str. 303

Bibliografia | str. 307

Autorki | str. 309

Ukryj

Opis:

Publikacja ukazuje kompleksowo sprawozdawczość finansową i niefinansową (statystyczną, medyczną i niemedyczną) różnych podmiotów leczniczych, zarówno niebędących przedsiębiorcami (SPZOZ, jednostki budżetowe, jednostki non profit), jak i przedsiębiorców (spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego). Omówiono w niej obowiązujące te podmioty standardy informacyjne sprawozdawczości oraz zawartość merytoryczną sporządzanych przez nie sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

Opracowanie zawiera:

  • praktyczne uwagi w zakresie sporządzania i badania sprawozdania finansowego, planu finansowego i inwestycyjnego,
  • procedury sporządzania sprawozdań finansowych, a w jednostkach sektora budżetowego także sprawozdań budżetowych,
  • omówienie sposobu ujęcia zdarzeń po dniu bilansowym i błędów z lat ubiegłych,
  • omówienie kwestii weryfikacji zapisów kont analitycznych i syntetycznych oraz przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji składników aktywów i pasywów,
  • wskazanie potencjału informacyjnego poszczególnych elementów sprawozdań finansowych, budżetowych i statystycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-285-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 312
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0846:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów