Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ciężar dowodu w prawie pracy. Studium na tle prawnoporównawczym

Publikacja stanowi pionierskie ujęcie zagadnienia ciężaru dowodu w prawie pracy.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2016 r.
Kod: KAM-2900:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Uwagi wprowadzające | str. 19

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka ciężaru dowodu i pojęć z nim związanych | str. 33

1. Istota ciężaru dowodu | str. 33
1.1. Ciężar dowodu w znaczeniu materialnym i formalnym | str. 34
1.2. Funkcje ciężaru dowodu | str. 37
1.3. Ciężar twierdzenia | str. 42
1.4. Charakter prawny reguły ciężaru dowodu i umowy o ciężar dowodu | str. 45
1.5. Sposoby przerzucania ciężaru dowodu w prawie pracy | str. 49
1.5.1. Wpływ wyrażenia "w miarę możliwości" na rozkład ciężaru dowodu | str. 49
1.5.2. Domniemania prawne wzruszalne | str. 56
1.5.3. Wpływ wyrażenia "chyba że" na rozkład ciężaru dowodu | str. 61
1.5.4. Normy względnie obowiązujące | str. 63
1.6. Wpływ dowodu prima facie na rozkład ciężaru dowodu | str. 66
2. Podsumowanie | str. 70

Rozdział 2
Analiza ciężaru dowodu w prawie pracy w ujęciu prawnoporównawczym | str. 72

1. Ciężar dowodu we francuskim prawie pracy | str. 72
1.1. Powszechne prawo dowodowe | str. 72
1.2. Aktywna rola sędziego w postępowaniu | str. 75
1.3. Domniemania | str. 77
1.4. Legalne odstępstwa od powszechnego prawa dowodowego | str. 80
1.5. Wpływ sędziego na rozkład ciężaru dowodu | str. 83
2. Ciężar dowodu w belgijskim prawie pracy | str. 87
2.1. Podstawowe reguły rozkładu ciężaru dowodu | str. 87
2.2. Uprawnienia sądu do działania z urzędu | str. 89
2.3. Ciężar dowodu w wybranych sprawach z zakresu prawa pracy | str. 91
3. Ciężar dowodu w holenderskim prawie pracy | str. 93
3.1. Ogólne reguły ciężaru dowodu | str. 93
3.2. Domniemania - wybrane przykłady | str. 95
3.3. Prawny obowiązek informowania | str. 96
3.4. Ciężar dowodu w sprawach związanych z chorobami zawodowymi i wypadkami przy pracy | str. 98
3.5. Dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb pracownika | str. 100
3.6. Narkotyki i alkohol w pracy | str. 100
3.7. Jednostronna zmiana warunków pracy | str. 101
3.8. Przyczynowość rozwiązania umowy o pracę; niezwłoczne odejście pracownika | str. 102
4. Ciężar dowodu w niemieckim prawie pracy | str. 103
4.1. Ogólne reguły ciężaru dowodu i pojęcie ciężarów procesowych | str. 103
4.2. Domniemania i dowód prima facie | str. 106
4.3. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 108
4.4. Kwalifikacja klauzul umownych dotyczących ciężaru dowodu (§ 309 nr 12 BGB) | str. 110
5. Ciężar dowodu w szwajcarskim prawie pracy | str. 111
5.1. Podstawowe reguły związane z rozkładem ciężaru dowodu | str. 111
5.2. Molestowanie seksualne, dyskryminacja, mobbing | str. 114
5.3. Ciężar dowodu godzin nadliczbowych | str. 115
5.4. Rozwiązanie stosunku pracy | str. 116
5.5. Obowiązek informowania | str. 119
5.6. Świadectwo pracy | str. 120
5.7. Przykłady domniemań wzruszalnych i niewzruszalnych | str. 121
6. Ciężar dowodu w hiszpańskim prawie pracy | str. 123
6.1. Inicjatywa dowodowa | str. 123
6.2. Podstawowe reguły rozkładu ciężaru dowodu | str. 126
6.3. Reguły szczególne rozłożenia ciężaru dowodu | str. 128
6.4. Reguła szczególna związana z reformą prawa pracy z 2012 r. | str. 132
7. Ciężar dowodu we włoskim prawie pracy | str. 134
7.1. Podstawowe reguły rozkładu ciężaru dowodu | str. 134
7.2. Ciężar dowodu przy ustaniu stosunku pracy | str. 135
7.3. Domniemania | str. 142
8. Konwergencja percepcji ciężaru dowodu w prawie pracy | str. 145
8.1. Zjawisko konwergencji i jego wpływ na prawo pracy | str. 145
8.2. Oddziaływanie konwencji MOP na rozkład ciężaru dowodu | str. 148
8.3. Uniwersalne i europejskie standardy domniemania niewinności a ciężar dowodu | str. 152
8.4. Harmonizacja rozwiązań w zakresie rozłożenia ciężaru dowodu powodowana dyrektywami unijnymi | str. 154
9. Podsumowanie | str. 161

Rozdział 3
Funkcjonowanie reguł rozkładu ciężaru dowodu w wybranych sprawach z zakresu polskiego prawa pracy | str. 168

1. Rola sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 168
2. Sprawy związane z fazą powstania stosunku pracy | str. 171
2.1. Problematyka ciężaru dowodu na tle odpowiedzialności z umowy przedwstępnej | str. 171
2.2. Ustalenie istnienia stosunku pracy | str. 173
3. Sprawy z zakresu indywidualnego prawa pracy związane z realizacją stosunku pracy | str. 175
3.1. Ciężar dowodu w sprawach o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych | str. 175
3.1.1. Wpływ braku prowadzenia ewidencji czasu pracy na pozycję stron w procesie | str. 175
3.1.2. Kadra kierownicza | str. 182
3.1.3. System zadaniowego czasu pracy | str. 187
3.2. Odpowiedzialność za mienie powierzone i niepowierzone | str. 188
3.2.1. Przesłanki odpowiedzialności materialnej | str. 188
3.2.2. Ciężar dowodu w przypadku ograniczonej odpowiedzialności pracowniczej | str. 190
3.2.3. Ciężar dowodu w przypadku odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym | str. 191
3.2.4. Ciężar dowodu w przypadku wykorzystania zabezpieczeń wekslowych | str. 196
3.3. Ciężar dowodu w sprawach dotyczących bezpodstawnego wzbogacenia | str. 199
3.4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str. 200
4. Sprawy z zakresu indywidualnego prawa pracy związane z ustaniem stosunku pracy | str. 204
4.1. Relacja klauzul generalnych "zasad współżycia społecznego" i "wypowiedzenia nieuzasadnionego" oraz jej wpływ na rozkład ciężaru dowodu | str. 204
4.1.1. Stosunek pomiędzy klauzulami generalnymi: "zasady współżycia społecznego" i "wypowiedzenie nieuzasadnione" | str. 204
4.1.2. Rozkład ciężaru dowodu w kontekście relacji klauzul generalnych "zasad współżycia społecznego" i "wypowiedzenia nieuzasadnionego" | str. 209
4.2. Ciężar dowodu dotyczących pracownika przyczyn odwołania z funkcji członka zarządu spółki | str. 211
4.3. Onus probandi w przypadku rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. | str. 213
4.3.1. Rozłożenie ciężaru dowodu w sytuacji niezachowania przez pracownika trzeźwości w miejscu pracy | str. 215
4.3.2. Działalność konkurencyjna pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia a ciężar dowodu | str. 218
4.4. Onus probandi w innych przypadkach działalności konkurencyjnej pracownika | str. 220
5. Ciężar dowodu w zbiorowym prawie pracy | str. 225
5.1. Problematyka ciężaru dowodu w sporach przed kolegium arbitrażu społecznego | str. 225
5.2. Ciężar dowodu w aspekcie działalności związków zawodowych | str. 226
5.3. Układy zbiorowe pracy a ciężar dowodu | str. 229
6. Podsumowanie | str. 231

Rozdział 4
Ciężar dowodu w sprawach dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingu | str. 235

1. Ciężar dowodu w sprawach antydyskryminacyjnych | str. 236
1.1. Ciężar dowodu w prawie UE | str. 236
1.2. Fakty nasuwające przypuszczenie o zaistnieniu dyskryminacji - przykłady z orzecznictwa TSUE | str. 243
1.3. Warianty interpretacyjne art. 18(3b) § 1 k.p. | str. 252
1.4. Wątpliwości związane z instytucją uprawdopodobnienia | str. 256
1.5. Rzeczywiste przerzucenie ciężaru dowodu a realizacja zasady prawdy materialnej | str. 258
1.6. Wątpliwości związane z przyjmowaniem domniemania w art. 18(3b) § 1 k.p. | str. 262
1.7. Poprawność wdrożenia dyrektyw do prawa polskiego | str. 265
1.8. Obiektywne powody, o których mowa w art. 18(3b) § 1 k.p. | str. 267
1.9. Możliwość zakwalifikowania interesu ekonomicznego jako obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników a realizacja zasad równości i sprawiedliwości | str. 269
2. Ciężar dowodu w sprawach o mobbing | str. 276
2.1. Różnice pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją | str. 278
2.2. Możliwość zakwalifikowania mobbingu jako dyskryminacji (molestowania) i związane z tym ułatwienia dowodowe | str. 279
2.3. Środki ochronne zagwarantowane przez ustawodawcę w przypadku mobbingu i dyskryminacji | str. 282
2.4. Prawnokarny aspekt mobbingu | str. 288
3. Podsumowanie | str. 289

Rozdział 5
Ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy | str. 291

1. Określenie reguł rozkładu ciężaru dowodu w postępowaniu administracyjnym w opozycji do reguł przyjętych w sprawach cywilnych | str. 292
1.1. Ewolucja poglądów dotyczących ciężaru dowodu w postępowaniu administracyjnym | str. 293
1.2. Polemika z koncepcją zakładającą stosowanie art. 6 k.c. w postępowaniu administracyjnym | str. 299
2. Ciężar dowodu na podstawie wybranych przykładów spraw należących do "administracyjnoprawnej sfery prawa pracy" | str. 303
2.1. Postępowania administracyjne prowadzone przez PIS i PIP | str. 303
2.2. Postępowania administracyjne prowadzone przez organy rentowe | str. 308
2.3. Postępowania prowadzone przez organy zatrudnienia | str. 312
2.4. Sprawy na tle zatrudnienia funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych | str. 319
3. Podsumowanie | str. 324

Zakończenie | str. 331

Bibliografia | str. 337

Ukryj

Opis:

Aneta Tyc – doktor nauk prawnych; w latach 2012–2014 kierownik projektu w grancie Preludium przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań naukowych, w latach 2013–2014 laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; odbyła pobyty naukowe m.in. na uniwersytetach: w Barcelonie, w Grenoble, w Genewie, w Turynie oraz w Amsterdamie; autorka 48 publikacji naukowych, 25 referatów w tym 11 na konferencjach za granicą (m.in. w Irlandii, Hiszpanii, Czechach, na Litwie, Słowacji i Ukrainie).

Monografia stanowi pionierskie ujęcie zagadnienia ciężaru dowodu w prawie pracy, przy wykorzystaniu nauki materialnego i procesowego prawa pracy oraz postępowania administracyjnego, postępowania cywilnego, teorii i filozofii prawa, historii prawa, jak również szeroko pojętego prawa europejskiego. Celem książki jest próba uporządkowania tej problematyki nie tylko z perspektywy polskiej regulacji prawnej i orzecznictwa, ale także w aspekcie rozwiązań francuskich, belgijskich, holenderskich, włoskich, hiszpańskich, niemieckich, szwajcarskich oraz rozwiązań przyjętych w prawie Unii Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Pracy.
W publikacji zaakcentowano kwestie budzące największe wątpliwości interpretacyjne, takie jak:
– charakter prawny reguły ciężaru dowodu i umowy o ciężar dowodu,
– sposoby przerzucania ciężaru dowodu,
– rozkład oneris probandi w kontekście relacji klauzul generalnych: zasad współżycia społecznego i wypowiedzenia nieuzasadnionego,
– ciężar dowodu w sprawach dotyczących wykorzystania zabezpieczeń wekslowych,
– odmienne ukształtowanie ciężaru dowodu w przypadku roszczeń o podobnej naturze,
– możliwość kwalifikowania interesu ekonomicznego jako obiektywnego kryterium uzasadniającego zróżnicowanie pracowników w świetle realizacji zasad równości i sprawiedliwości,
– ciężar dowodu w administracyjnoprawnej sferze prawa pracy.
Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla prawników praktyków – sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także pracowników organów administracji publicznej. Będzie pomocnym źródłem dla pracodawców i pracowników działów kadr. Zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-167-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 372
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2900:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa