Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo własności intelektualnej. Zarys wykładu

Publikacja uwzględnia najnowszy stan prawny, w szczególności zmiany do ustawy - Prawo własności przemysłowej, które weszły w życie 1 grudnia 2015 r. oraz które wejdą w życie 15 kwietnia 2016 r.

więcej

Autorzy: Krzysztof Czub,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2495:W01D01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-02-29

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej | str. 19

1. Dobra niematerialne | str. 19
2. Własność intelektualna i własność przemysłowa | str. 21
3. Własność intelektualna a prawo własności intelektualnej | str. 22
4. Tryby uzyskiwania ochrony dóbr niematerialnych | str. 23

Rozdział II
Ogólna charakterystyka praw podmiotowych chroniących dobra niematerialne | str. 26

1. Uwagi wstępne | str. 26
2. Prawa majątkowe | str. 28
3. Prawa osobiste | str. 28
4. Wspólność praw własności intelektualnej | str. 34
4.1. Powstanie stosunku współtwórczości dobra niematerialnego | str. 34
4.1.1. Uwagi ogólne | str. 34
4.1.2. Prawo autorskie | str. 35
4.1.3. Prawo własności przemysłowej | str. 41
4.2. Charakter wspólnego prawa do dobra niematerialnego | str. 44
4.2.1. Uwagi ogólne | str. 44
4.2.2. Prawo autorskie | str. 45
4.2.3. Prawo własności przemysłowej | str. 46

Rozdział III
Podmioty praw własności intelektualnej | str. 52

1. Twórca | str. 52
2. Pracodawca/zamawiający | str. 53
2.1. Prawo autorskie | str. 53
2.2. Prawo własności przemysłowej | str. 59
3. Skarb Państwa | str. 70
4. Producent lub wydawca | str. 72
5. Podmioty uprawnione do utworów połączonych | str. 74

Rozdział IV
Podstawowe zasady ochrony przedmiotów własności intelektualnej | str. 76

1. Utwór w rozumieniu prawa autorskiego | str. 76
1.1. Przedmiot prawa autorskiego | str. 76
1.2. Prawa autorskie | str. 91
1.2.1. Autorskie prawa majątkowe | str. 92
1.2.1.1. Katalog praw | str. 92
1.2.1.2. Ograniczenia praw - dozwolony użytek | str. 98
1.2.2. Autorskie prawa osobiste | str. 121
1.2.2.1. Prawo do autorstwa utworu oraz decydowania o jego oznaczeniu | str. 123
1.2.2.2. Prawo decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności | str. 128
1.2.2.3. Prawo do nienaruszalności treści i formy (integralności) utworu | str. 135
1.2.2.4. Prawo wypowiedzenia albo odstąpienia od umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub o korzystanie z utworu ze względu na istotne interesy twórcze autora (prawo wycofania dzieła z obiegu) | str. 143
1.2.2.5. Prawo wprowadzania zmian w utworze w związku z jego rozpowszechnianiem (nadzór autorski) | str. 146
1.2.2.6. Prawo żądania udostępnienia oryginału utworu (prawo dostępu do dzieła) | str. 148
1.2.2.7. Prawo decydowania o losach oryginału dzieła plastycznego znajdującego się w miejscu publicznie dostępnym | str. 150
1.2.2.8. Prawo do dobrej sławy dzieła | str. 151
1.2.2.9. Prawo do dobrej sławy autora | str. 152
1.2.2.10. Prawo do tajemnicy autorskiej | str. 153
2. Przedmioty praw pokrewnych (sąsiednich) | str. 154
2.1. Artystyczne wykonania | str. 155
2.1.1. Definicja artystycznego wykonania | str. 155
2.1.2. Prawa do artystycznego wykonania | str. 156
2.2. Fonogramy | str. 158
2.2.1. Definicja fonogramu | str. 158
2.2.2. Prawo do fonogramu | str. 158
2.3. Wideogramy | str. 161
2.3.1. Definicja wideogramu | str. 161
2.3.2. Prawo do wideogramu | str. 161
2.4. Nadania programów | str. 162
2.4.1. Definicja nadania programu | str. 162
2.4.2. Prawo do nadania programu | str. 162
2.5. Pierwsze wydania | str. 162
2.5.1. Definicja pierwszego wydania | str. 162
2.5.2. Prawo do pierwszego wydania | str. 163
2.6. Wydania krytyczne i naukowe | str. 163
2.6.1. Definicja wydania krytycznego i naukowego | str. 163
2.6.2. Prawo do wydania krytycznego i naukowego | str. 163
3. Wynalazki | str. 164
3.1. Definicja wynalazku | str. 164
3.2. Nabycie patentu | str. 175
3.3. Patent | str. 185
3.4. Wynalazki biotechnologiczne jako szczególny rodzaj wynalazków | str. 191
3.5. Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych | str. 196
3.5.1. Uwagi ogólne | str. 196
3.5.2. Prawo do autorstwa projektu wynalazczego oraz decydowania o jego oznaczeniu | str. 197
3.5.2.1. Uprawnienie do występowania w charakterze twórcy | str. 198
3.5.2.2. Uprawnienie do żądania wskazania twórcy w zgłoszeniu projektu wynalazczego | str. 198
3.5.2.3. Uprawnienie do żądania wymienienia twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach | str. 198
3.5.3. Prawo decydowania o ujawnieniu projektu wynalazczego | str. 200
3.5.4. Prawo do integralności projektu wynalazczego | str. 201
3.5.5. Inne prawa osobiste twórcy projektu wynalazczego | str. 201
4. Wzory użytkowe | str. 202
4.1. Definicja wzoru użytkowego | str. 202
4.2. Nabycie prawa ochronnego na wzór użytkowy | str. 205
4.3. Prawo ochronne na wzór użytkowy | str. 206
5. Topografie układów scalonych | str. 208
5.1. Definicja topografii układu scalonego | str. 208
5.2. Nabycie prawa z rejestracji topografii układu scalonego | str. 209
5.3. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego | str. 211
6. Wzory przemysłowe | str. 213
6.1. Definicja wzoru przemysłowego | str. 213
6.2. Nabycie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 223
6.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego | str. 226
7. Znaki towarowe | str. 229
7.1. Przedmiot ochrony | str. 229
7.1.1. Definicja znaku towarowego | str. 229
7.1.2. Typologia znaków towarowych | str. 236
7.1.3. Normatywne kategorie znaków towarowych | str. 237
7.2. Nabycie prawa ochronnego na znak towarowy | str. 242
7.3. Prawo ochronne na znak towarowy | str. 257
8. Oznaczenia geograficzne | str. 264
8.1. Definicja oznaczenia geograficznego | str. 264
8.2. Nabycie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 271
8.3. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego | str. 273
9. Nazwy domen internetowych | str. 275
9.1. Definicja nazwy domeny internetowej | str. 275
9.2. Ochrona prawna nazwy domeny internetowej | str. 275
10. Projekty racjonalizatorskie | str. 277
10.1. Definicja projektu racjonalizatorskiego | str. 277
10.2. Ochrona prawna projektu racjonalizatorskiego | str. 279
11. Know-how | str. 284
11.1. Definicja know-how | str. 284
11.2. Ochrona prawna know-how | str. 289
12. Bazy danych | str. 292
12.1. Definicja bazy danych | str. 292
12.2. Ochrona prawna bazy danych jako utworu | str. 293
12.3. Sui generis ochrona prawna bazy danych | str. 294

Rozdział V
Przenoszenie praw własności intelektualnej i licencje | str. 298

1. Uwagi ogólne | str. 298
2. Umowy przenoszące prawa własności intelektualnej | str. 299
3. Umowy licencyjne | str. 300
3.1. Ogólna charakterystyka umów licencyjnych | str. 300
3.2. Typologia umów licencyjnych | str. 303
3.2.1. Licencje typowe | str. 303
3.2.2. Szczególne rodzaje licencji | str. 306
3.2.3. Korzystanie z utworów niedostępnych w obrocie handlowym (utworów out of commerce) | str. 309
3.3. Prawo do wynagrodzenia | str. 312
4. Ustawowe wymogi dotyczące redagowania umów autorskoprawnych | str. 314

Rozdział VI
Naruszenia praw własności intelektualnej i..cywilnoprawne środki ich ochrony | str. 317

1. Prawo autorskie | str. 317
2. Prawo własności przemysłowej | str. 319
2.1. Zasady ogólne | str. 319
2.2. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografi i układów scalonych | str. 321
2.3. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geografi cznych | str. 325
3. Ochrona kumulatywna | str. 343

Rozdział VII
Uwagi (opozycje), sprzeciwy oraz postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP | str. 345

1. Uwagi co do istnienia okoliczności uniemożliwiających udzielenie praw własności przemysłowej | str. 345
2. Sprzeciwy | str. 346
2.1. Sprzeciw wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji | str. 346
2.2. Sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego | str. 347
3. Postępowania sporne | str. 349
3.1. Uwagi ogólne | str. 349
3.2. Wybrane kategorie postępowań spornych | str. 353
3.2.1. Postępowanie w sprawie o unieważnienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji | str. 353
3.2.2. Postępowanie w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji | str. 357
3.2.3. Postępowanie w sprawach o udzielenie licencji przymusowej i zmianę decyzji o udzieleniu licencji przymusowej | str. 364

Rozdział VIII
Ochrona dóbr niematerialnych w trybach międzynarodowych i ponadnarodowych (regionalnych) | str. 365

1. Uwagi ogólne | str. 365
2. Utwory i przedmioty praw pokrewnych | str. 365
3. Przedmioty własności przemysłowej | str. 375
3.1. Zasady ogólne | str. 375
3.2. Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych | str. 378
3.2.1. Uwagi ogólne | str. 378
3.2.2. Procedura międzynarodowa (PCT) | str. 378
3.2.3. Procedura regionalna europejska | str. 381
3.3. Ochrona znaków towarowych | str. 385
3.3.1. Procedura międzynarodowa | str. 385
3.3.2. Tryb wspólnotowy (unijny) | str. 388
3.4. Ochrona wzorów przemysłowych | str. 396
3.4.1. Procedura międzynarodowa | str. 396
3.4.2. Tryb wspólnotowy (unijny) | str. 398
4. Porozumienie TRIPS | str. 401

Rozdział IX
Źródła informacji o chronionych dobrach niematerialnych (wzmianka) | str. 408

1. Podstawowe akty prawne | str. 408
2. Wybrane bazy danych dostępne on-line | str. 410
3. Najważniejsze organy i instytucje | str. 411

Bibliografia | str. 413

Załącznik (reprodukcje graficzne) | str. 421

Ukryj

Opis:

Krzysztof Czub – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Rzecznik Patentowy tej uczelni; polski i europejski rzecznik patentowy, członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych; autor wielu publikacji z dziedziny prawa: cywilnego, autorskiego i własności przemysłowej.
W książce przedstawiono w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje utwory w rozumieniu prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, jak również inne dobra niematerialne: nazwy domen internetowych, know-how, bazy danych. Znalazły się w nim liczne przykłady oraz wskazówki praktyczne dotyczące sposobu ubiegania się o ochronę, wykonywania praw i ich ochrony.
Autor omawia podstawowe definicje, przesłanki i wymogi praktyczne związane z ochroną dóbr niematerialnych, rodzaje praw chroniących takie dobra, tryby ochrony: krajowe, ponad-i międzynarodowe. Porusza także podstawowe zagadnienia procesowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej.

„Książka dr. Krzysztofa Czuba to znakomite kompendium wiedzy na temat własności intelektualnej. Polecam ją studentom, aplikantom i adwokatom, liczę też na to, że jej lektura zachęci do pogłębienia tematu”.
Andrzej Zwara, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

„Godna polecenia pozycja wydawnicza zawierająca analizę wybranych zagadnień z dziedziny ochrony własności intelektualnej. Nadzwyczaj dynamicznie zmieniający się stan prawny został przedstawiony przez Autora w aktualnym ujęciu, co już samo w sobie nie było zadaniem łatwym. Uwagę zwraca także jasne ujęcie złożonej problematyki. Pozycja godna polecenia również radcom prawnym jako instrument pomocny w wykonywaniu zawodu”.
Dariusz Sałajewski, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych

„[...] to znakomicie napisany podręcznik akademicki, pomocny w procesie nauczania i uczenia się. Po publikację tę z przyjemnością sięgać będą również wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów, świadomi wspólnej misji, którą jest troska o doskonalenie się, zdobywanie wiedzy i specjalizację w wykonywaniu usług prawnych. Rekomendowana pozycja będzie także niezwykle przydatna dla niespecjalistów, poruszających się w świecie prawa własności intelektualnej”.
Anna Korbela, Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8304-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 440
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo własności przemysłowej
Kod: KAM-2495:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów