Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Powszechne a szczególne prawo pracy

Publikacja zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym prawem pracy. Tematy przedstawione w monografii zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz poglądy doktryny.

więcej

Autorzy: Ludwik Florek (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2829:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Ludwik Florek
Powszechne a szczególne prawo pracy | str. 15

Walerian Sanetra
Powszechne i szczególne prawo pracy w aspekcie jego pojmowania, dyferencjacji i systematyzacji | str. 28

Bogusław Cudowski
Szczególne i odrębne przepisy prawa pracy | str. 53

Eliza Maniewska
Pojęcie szczególnego prawa pracy a konstytucyjne podstawy i ograniczenia jego wyodrębniania | str. 66

Paweł Nowik
Jednolita pragmatyka urzędnicza a powszechne prawo pracy | str. 79

Zbigniew Hajn
Koncepcja pracodawcy w powszechnym prawie pracy i szczególnym prawie pracy sfery budżetowej | str. 97

Aleksandra Ziętek-Capiga
Zakres szczególnej regulacji statusu pracowniczego w pragmatykach służbowych | str. 114

Anna Dubowik
Szczególne właściwości umowy o pracę jako podstawy stosunku pracy w sferze publicznej | str. 128

Maciej Łaga
Nabór na stanowiska urzędnicze w administracji publicznej | str. 152

Wioletta Witoszko
Przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy w powszechnym i szczególnym prawie pracy | str. 171

Katarzyna Sakowska
Możliwość zastosowania wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy | str. 187

Monika Latos-Miłkowska
Czas pracy w pragmatykach urzędniczych | str. 208

Jakub Szmit
Struktura wynagrodzenia w administracji publicznej a regulacje kodeksu pracy | str. 223

Iwona Sierocka
Odpowiedzialność dyscyplinarna a rozwiązanie stosunku pracy w trybie art. 52 k.p. z pracownikiem administracji publicznej | str. 247

Michał Brodecki
Ograniczenie dodatkowego zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej | str. 264

Artur Rycak
Regulacje prawne zatrudnienia pracowników sądów jako szczególne prawo pracy | str. 281

Agnieszka Zwolińska
Czas pracy członków personelu latającego - szczególne prawo pracy? | str. 299

Katarzyna Żywolewska
Ochrona trwałości zatrudnienia mianowanego nauczyciela akademickiego w związku z wypowiedzeniem stosunku pracy | str. 316

Robert Stępień
Ograniczenia wolności związkowych pracowników służby publicznej | str. 339

Dorota Dzienisiuk
Świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę | str. 362

Ukryj

Opis:

Ludwik Florek – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Ka-
tedry Prawa Pracy Uniwersytetu Warszawskiego; członek Europejskiej Akademii Prawa
Porównawczego, wiceprzewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pra-
cy i Zabezpieczenia Społecznego, przewodniczący Sekcji Polskiej tego Stowarzyszenia,
wiceprzewodniczący Komisji Kodyfi kacyjnej Prawa Pracy (2002–2007), członek Rady
Legislacyjnej (2007–2010); autor ponad 350 prac z zakresu prawa pracy, międzynaro-
dowego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych.

Książka zawiera pogłębioną analizę relacji pomiędzy powszechnym a szczególnym pra-
wem pracy (uregulowanym w przepisach pozakodeksowych). Autorzy poruszają najtrud-
niejsze i budzące największe wątpliwości kwestie odnoszące się do stosowania przepisów
prawa pracy w razie zbiegu przepisów szczególnych i powszechnych, starając się udzielić
odpowiedzi na liczne pytania dotyczące stosowania tych regulacji. Publikacja zawiera
również wskazówki na temat kształtowania szczególnego prawa pracy de lege ferenda.
W opracowaniu omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
– zastosowanie wypowiedzenia zmieniającego do pozaumownych stosunków pracy,
– czas pracy w pragmatykach urzędniczych oraz w odniesieniu do członków personelu
latającego,
– struktura wynagrodzenia w administracji publicznej,
– odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika administracji publicznej,
– świadczenia na rzecz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę.
Tematy przedstawione w monografi i zaprezentowano w oparciu o orzecznictwo Sądu Naj-
wyższego oraz poglądy doktryny.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników administracji centralnej oraz terenowej,
pracowników szkolnictwa i szkolnictwa wyższego, a także osób zatrudnionych w wymia-
rze sprawiedliwości. Ze względu na zawartą w pracy krytykę zróżnicowania przepisów
szczególnych i ukazanie sposobów ograniczenia tego stanu rzeczy, książka może stano-
wić cenną lekturę dla legislatorów, którzy zajmują się omawianą problematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9829-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 384
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2829:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów