Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

System prawa pracy. TOM VI. Procesowe prawo pracy

Omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego.

więcej

Cena podstawowa brutto: 280,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 252,00 zł. ( Oszczędzasz: 28,00 zł. )

Spis treści: 

SŁOWO WSTĘPNE | str. 19

ROZDZIAŁ 1
Pojęcie, miejsce i przedmiot procesowego prawa pracy | str. 21

1.1. Pojęcie i miejsce procesowego prawa pracy w systemie prawa | str. 21
1.2. Przedmiot procesowego prawa pracy | str. 26

ROZDZIAŁ 2
Funkcje procesowego prawa pracy | str. 34

2.1. Problem wyróżniania funkcji prawa pracy | str. 34
2.2. Typologia funkcji procesowego prawa pracy | str. 41
2.3. Funkcja ireniczna procesowego prawa pracy | str. 43
2.4. Funkcja ochronna procesowego prawa pracy | str. 45
2.5. Funkcja wychowawcza i rozdzielcza procesowego prawa pracy | str. 53

ROZDZIAŁ 3
Zarys historii sądownictwa pracy | str. 55

3.1. Geneza sądownictwa pracy | str. 55
3.1.1. Francuski conseil de prud'hommes | str. 55
3.1.2. Sądy przemysłowe oraz sądy pracy w Niemczech | str. 56
3.1.3. Sądy przemysłowe w Austrii | str. 61
3.2. System organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych w Polsce międzywojennej | str. 64
3.3. System organów ochrony prawnej w sporach pracowniczych w Polsce Ludowej | str. 70
3.4. Podsumowanie | str. 77

ROZDZIAŁ 4
Modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy | str. 79

4.1. Uwagi wstępne | str. 79
4.2. Sądowy a pozasądowy model ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy | str. 81

ROZDZIAŁ 5
Postępowanie pozasądowe i przedsądowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 88

5.1. Procedury polubownego likwidowania indywidualnych sporów pracy - uwagi wstępne | str. 88
5.2. Pozasądowe postępowanie pojednawcze w indywidualnych sporach pracy | str. 89
5.2.1. Uwagi wstępne | str. 89
5.2.2. Podmioty pozasądowego postępowania pojednawczego | str. 94
5.2.3. Przebieg pozasądowego postępowania pojednawczego | str. 97
5.3. Sądowe postępowanie pojednawcze w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 101
5.3.1. Uwagi wstępne | str. 101
5.3.2. Dopuszczalność sądowego postępowania pojednawczego | str. 103
5.3.3. Przebieg i skutki sądowego postępowania pojednawczego | str. 108
5.4. Postępowanie mediacyjne w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 116
5.4.1. Uwagi wstępne | str. 116
5.4.2. Podstawy mediacji | str. 121
5.4.3. Status prawny mediatora | str. 126
5.4.4. Zarys przebiegu postępowania mediacyjnego | str. 132
5.4.5. Zakończenie postępowania mediacyjnego | str. 138

ROZDZIAŁ 6
Sądownictwo polubowne w sporach z zakresu prawa pracy | str. 145

6.1. Uwagi wstępne | str. 145
6.1.1. Rodzaje sądownictwa polubownego | str. 145
6.1.2. Sądownictwo polubowne a wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 147
6.2. Ogólna zdatność arbitrażowa oraz w sporach z zakresu prawa pracy | str. 150
6.3. Zapis na sąd polubowny | str. 155
6.3.1. Zapis na sąd polubowny jako podstawa kompetencji sądu polubownego | str. 155
6.3.2. Treść zapisu na sąd polubowny | str. 157
6.3.3. Charakter zapisu na sąd polubowny | str. 159
6.3.4. Skutki zapisu na sąd polubowny | str. 162
6.4. Postępowanie przed sądem polubownym w ujęciu dynamicznym | str. 164
6.5. Orzekanie w postępowaniu polubownym | str. 172
6.5.1. Zasady orzekania w postępowaniu polubownym | str. 172
6.5.2. Wyrok sądu polubownego | str. 173
6.5.3. Kontrola wyroku arbitrażowego | str. 175
6.5.4. Skutki wyroku sądu polubownego | str. 177

ROZDZIAŁ 7
Ugody w indywidualnych sporach pracy | str. 189

7.1. Systematyka ugód w indywidualnych sporach pracy | str. 189
7.2. Charakter prawny i skutki zawarcia ugody w indywidualnych sporach pracy | str. 191
7.3. Zakres swobody kontraktowania w ugodach zawieranych w indywidualnych sporach pracy | str. 208
7.4. Kontrola ugód w indywidualnych sporach pracy | str. 219

ROZDZIAŁ 8
Prawo do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 232

8.1. Uwagi wstępne | str. 232
8.2. Międzynarodowe gwarancje prawa do sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 232
8.3. Konstytucyjne gwarancje prawa do sądu w Polsce | str. 250
8.4. Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 264
8.4.1. Sprawy o dopuszczenie do pracy | str. 268
8.4.2. Sprawy o roszczenia ze służbowych stosunków pracy | str. 272
8.4.3. Sprawy o roszczenia ze spółdzielczych stosunków pracy | str. 276
8.4.4. Prawo do sądu w innych sprawach | str. 276
8.5. Podsumowanie | str. 278

ROZDZIAŁ 9
Kognicja sądów pracy | str. 281

9.1. Uwagi wstępne | str. 281
9.2. Ogólnoteoretyczne podstawy kompetencji sądów pracy w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 284
9.2.1. Przedmiot postępowania w sądach pracy | str. 284
9.2.2. Droga sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 295
9.3. Procesowe roszczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 317
9.3.1. Katalogi roszczeń procesowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 317
9.3.2. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane | str. 322
9.3.3. Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny, wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy | str. 335
9.3.4. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych przepisów stosuje się przepisy prawa pracy | str. 338
9.3.5. Sprawy o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | str. 343
9.4. Powództwo o ustalenie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 345

ROZDZIAŁ 10
Kompetencje sądów administracyjnych w sporach dotyczących zatrudnienia | str. 359

10.1. Uwagi wstępne | str. 359
10.2. Ogólne zasady sądowej kontroli administracji | str. 361
10.3. Klasyfikacja sporów dotyczących zatrudnienia podlegających kognicji sądów administracyjnych | str. 365
10.4. Stosunki służbowe | str. 366
10.4.1. Pracownicze stosunki służbowe | str. 367
10.4.1.1. Sprawy odnoszące się do nawiązania stosunku służbowego | str. 372
10.4.1.2. Sprawy związane ze zmianą stosunku służbowego | str. 383
10.4.1.3. Sprawy związane z ustaniem stosunku służbowego | str. 388
10.4.2. Niepracownicze stosunki służbowe | str. 389
10.5. Sprawy dyscyplinarne | str. 393
10.6. Choroby zawodowe | str. 397
10.7. Sprawy samorządowe | str. 399
10.8. Inne sprawy | str. 401

ROZDZIAŁ 11
Ogólna charakterystyka postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy w ujęciu modelowym | str. 404

11.1. Uwagi wstępne | str. 404
11.2. Zasady postępowania cywilnego a postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy. Działanie sądu pracy z urzędu | str. 405
11.3. Ogólna charakterystyka odrębności postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 412

ROZDZIAŁ 12
Status organizacyjny sądownictwa pracy | str. 418


ROZDZIAŁ 13
Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 423

13.1. Uwagi wstępne | str. 423
13.2. Właściwość rzeczowa sądów pracy | str. 425
13.3. Właściwość miejscowa sądów pracy | str. 434
13.4. Właściwość ze względów celowości | str. 438
13.5. Niewłaściwość sądu i jej skutki | str. 440

ROZDZIAŁ 14
Uczestnicy postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 444

14.1. Strony w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 444
14.1.1. Uwagi wstępne | str. 444
14.1.2. Pracownik jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 449
14.1.3. Pracodawca jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 463
14.1.4. Kurator dla strony w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 486
14.1.5. Wstępne badanie sprawy oraz czynności wyjaśniające a określenie stron postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 487
14.1.6. Przekształcenia podmiotowe | str. 492
14.2. Udział na prawach strony prokuratora, inspektora Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizacji pozarządowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 495
14.2.1. Status prokuratora w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 495
14.2.2. Status inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 497
14.2.3. Udział organizacji pozarządowej w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 501

ROZDZIAŁ 15
Pełnomocnicy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 515

15.1. Pełnomocnicy pracownika w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 515
15.2. Pełnomocnicy pracodawcy w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 521

ROZDZIAŁ 16
Wszczęcie procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 525

16.1. Tryb wszczęcia procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 525
16.2. Podmioty uprawnione do wszczęcia procesu sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 536
16.3. Wymogi formalne pozwu | str. 538
16.4. Kumulacja roszczeń i współuczestnictwo w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 544
16.5. Czynności podejmowane w związku z wniesieniem pozwu | str. 547
16.6. Podsumowanie | str. 549

ROZDZIAŁ 17
Koszty postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 551

17.1. Uwagi wstępne | str. 551
17.2. Koszty postępowania a zasady wynagradzania pełnomocników profesjonalnych | str. 554
17.3. Opłaty i wydatki w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 560
17.4. Zasady rozstrzygania o kosztach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 573
17.5. Grzywna w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 585
17.6. Podsumowanie | str. 587

ROZDZIAŁ 18
Czynności wyjaśniające | str. 591

18.1. Uwagi wstępne | str. 591
18.2. Przesłanki przeprowadzenia czynności wyjaśniających | str. 592
18.3. Zakres czynności wyjaśniających | str. 595
18.4. Przebieg czynności wyjaśniających | str. 599

ROZDZIAŁ 19
Rozprawa w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 603

19.1. Uwagi wstępne | str. 603
19.2. Jawność rozprawy | str. 605
19.3. Przebieg rozprawy | str. 607
19.4. Dokumentowanie rozprawy | str. 617

ROZDZIAŁ 20
Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 623

20.1. Uwagi wstępne | str. 623
20.2. Środki dowodowe - wybrane zagadnienia | str. 628

ROZDZIAŁ 21
Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy a inne postępowania szczególne | str. 640

21.1. Obligatoryjność odrębnego postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy a postępowania szczególne | str. 640
21.2. Europejskie postępowania transgraniczne | str. 645
21.3. Postępowanie uproszczone, nakazowe i upominawcze w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 658
21.4. Przekształcenia przedmiotowe procesu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 676
21.5. Podsumowanie | str. 677

ROZDZIAŁ 22
Wyrokowanie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 680

22.1. Zasady orzekania w procesie cywilnym | str. 680
22.1.1. Pojęcie i klasyfikacja zasad orzekania | str. 680
22.1.1.1. Uwagi wstępne | str. 680
22.1.1.2. Zasady odnoszące się do przedmiotu i podmiotów orzekania | str. 681
22.1.1.3. Zasada orzekania tylko na wniosek strony | str. 682
22.1.1.4. Zasada związania sądu granicami dochodzonej ochrony prawnej | str. 683
22.1.2. Zakaz orzekania ponad żądanie | str. 690
22.2. Zasady dotyczące czasu i podstaw orzekania | str. 691
22.2.1. Zasada aktualności | str. 691
22.2.2. Zasada związania sądu podstawą faktyczną powództwa | str. 692
22.3. Rodzaje wyroków wydawanych przez sądy pracy | str. 694
22.4. Szczególne zagadnienia wyrokowania w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 698

ROZDZIAŁ 23
Model środków odwoławczych w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 702

23.1. Cel i funkcja środków odwoławczych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 702
23.2. Model środków odwoławczych | str. 707
23.3. Środki odwoławcze w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 710

ROZDZIAŁ 24
Apelacja w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 714

24.1. Modele apelacji - uwagi wstępne | str. 714
24.2. Sytuacja procesowa pracownika w postępowaniu apelacyjnym - uwagi wstępne | str. 716
24.3. Apelacja w systemie dwuinstancyjnego postępowania sądowego | str. 718
24.4. Apelacja a zasada rozporządzalności procesowej | str. 721
24.5. Dopuszczalność apelacji | str. 723
24.6. Orzeczenia zaskarżalne apelacją | str. 724
24.6.1. Uwagi wstępne | str. 724
24.6.2. Istnienie orzeczenia | str. 725
24.7. Wymogi sporządzenia i wnoszenia apelacji | str. 730
24.7.1. Termin na wniesienie apelacji do sądu właściwego | str. 730
24.7.2. Podmioty uprawnione do wniesienia apelacji | str. 734
24.7.2.1. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia | str. 734
24.7.2.2. Współuczestnictwo | str. 735
24.7.2.3. Następcy prawni stron, podstawienie procesowe | str. 736
24.7.2.4. Interwenient uboczny | str. 738
24.7.2.5. Prokurator i inne podmioty działające w postępowaniu sądowym na zasadach dotyczących prokuratora | str. 740
24.7.3. Gravamen | str. 741
24.8. Wymogi formalne apelacji | str. 742
24.8.1. Uwagi ogólne | str. 742
24.8.2. Ogólne wymogi formalne apelacji jako pisma procesowego | str. 744
24.8.3. Szczególne wymogi formalne apelacji | str. 745
24.8.4. Nowe fakty i dowody | str. 750
24.8.5. Wnioski apelacji | str. 750
24.8.6. Wartość przedmiotu zaskarżenia | str. 751
24.9. Postępowanie apelacyjne | str. 752
24.9.1. Wstępne badanie apelacji | str. 752
24.9.2. Rozpoznanie apelacji przez sąd drugiej instancji | str. 755
24.9.2.1. Skład sądu, posiedzenia sądowe | str. 755
24.9.2.2. Zakres rozpoznania sprawy w postępowaniu apelacyjnym | str. 758
24.9.3. Ustalanie podstaw wyroku sądu drugiej instancji | str. 763
24.10. Orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 767
24.10.1. Wyroki sądu drugiej instancji | str. 767
24.10.2. Pytanie prawne do Sądu Najwyższego | str. 776
24.10.3. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania | str. 778
24.10.4. Uzasadnienie i doręczania orzeczeń sądu drugiej instancji | str. 780
24.11. Wykonalność orzeczenia sądu drugiej instancji | str. 782
24.12. Podsumowanie | str. 785

ROZDZIAŁ 25
Skarga kasacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 786

25.1. Uwagi wstępne | str. 786
25.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej | str. 789
25.2.1. Orzeczenia zaskarżalne skargą kasacyjną | str. 789
25.2.2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 792
25.2.3. Przymus adwokacko-radcowski | str. 793
25.2.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 795
25.2.5. Wymogi formalno-konstrukcyjne skargi kasacyjnej | str. 797
25.3. Postępowanie sprawdzające | str. 800
25.4. Przebieg postępowania kasacyjnego | str. 803
25.4.1. Przedsąd | str. 803
25.4.2. Rozpoznanie skargi kasacyjnej | str. 805
25.4.3. Orzeczenia kończące postępowanie kasacyjne | str. 807
25.5. Przedstawienie zagadnień prawnych powiększonemu składowi Sądu Najwyższego | str. 811
25.6. Podsumowanie | str. 812

ROZDZIAŁ 26
Zażalenie w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 813

26.1. Uwagi wstępne | str. 813
26.2. Przesłanki dopuszczalności zażalenia | str. 815
26.3. Forma i termin zażalenia | str. 829
26.4. Postępowanie zażaleniowe w sądzie pierwszej i drugiej instancji (przed sądem a quo oraz sądem ad quem) | str. 831

ROZDZIAŁ 27
Wykonanie orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 837

27.1. Uwagi wstępne | str. 837
27.2. Pojęcie wykonania, wykonalności oraz skuteczności orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 839
27.3. Rodzaje orzeczeń wydawanych w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy podlegających wykonaniu | str. 852
27.3.1. Uwagi wstępne | str. 852
27.3.2. Charakter wykonalnych orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 854
27.3.3. Rodzaje postępowań cywilnych, w których mogą być wydane wykonalne orzeczenia w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 860
27.3.4. Rodzaje spraw z zakresu prawa pracy załatwianych w poszczególnych rodzajach postępowań cywilnych i wydawanych w nich orzeczeń | str. 861
27.3.5. Kwestia wykonalności orzeczeń przywracających do pracy | str. 863
27.4. Granice czasowe wykonalności orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 876
27.4.1. Uwagi wstępne | str. 876
27.4.2. Granica początkowa wykonalności orzeczeń | str. 877
27.4.3. Granica końcowa wykonalności orzeczeń | str. 886
27.5. Odrębności co do sposobu wykonania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wykonania innych orzeczeń | str. 888
27.5.1. Uwagi wstępne | str. 888
27.5.2. Odrębności w zakresie egzekucji sądowej orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 890
27.5.2.1. Zwolnienie pracownika od kosztów egzekucji | str. 890
27.5.2.2. Ułatwienie dochodzenia należności pracowniczych przy zastosowaniu niektórych sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych | str. 893
27.5.2.3. Uprzywilejowanie należności za pracę w zakresie kolejności zaspokojenia w podziale sumy uzyskanej z egzekucji | str. 897
27.5.2.4. Specyfika dochodzenia roszczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w kontekście wchodzących w grę sposobów egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych | str. 899
27.5.3. Odrębności w zakresie przymusowego wykonania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa pracy w ramach postępowania upadłościowego, jeżeli ogłoszono upadłość pracodawcy oraz postępowania restrukturyzacyjnego | str. 904
27.5.3.1. Uwagi wstępne | str. 904
27.5.3.2. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu upadłościowym | str. 905
27.5.3.3. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu upadłościowym prowadzonym z możliwością zawarcia układu w sprawach, w których wniosek o ogłoszenie upadłości wpłynął przed dniem 1 stycznia 2016 r. | str. 909
27.5.3.4. Wykonanie orzeczenia obejmującego roszczenie pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy w postępowaniu naprawczym w sprawach, w których przedsiębiorca złożył oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego przed dniem 1 stycznia 2016 r. | str. 911
27.6. Podsumowanie | str. 913

ROZDZIAŁ 28
Ustalenie jurysdykcji krajowej w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 916

28.1. Pojęcie jurysdykcji krajowej | str. 916
28.2. Źródła norm jurysdykcyjnych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 918
28.3. Zasady określania jurysdykcji krajowej według rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych | str. 922
28.3.1. Pojęcie indywidualnej umowy o pracę (roszczenia z indywidualnej umowy o pracę) | str. 922
28.3.2. Zasady określania jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy | str. 926
28.3.2.1. Miejsce zamieszkania jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 926
28.3.2.2. Miejsce zazwyczaj świadczonej pracy jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 927
28.3.2.3. Miejsce ostatnio zazwyczaj świadczonej pracy jako łącznik jurysdykcyjny | str. 933
28.3.2.4. Oddział, który zatrudnia pracownika jako łącznik jurysdykcyjny | str. 933
28.3.2.5. Filia, agencja lub inny oddział jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 935
28.3.2.6. Miejsce pozwania współpozwanego pracodawcy jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 937
28.3.2.7. Miejsce zawiśnięcia powództwa głównego jako łącznik jurysdykcji krajowej dla powództwa wzajemnego | str. 937
28.3.2.8. Łączniki jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy niemającego miejsca zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej | str. 939
28.3.3. Zasady określania jurysdykcji krajowej w sprawach z powództwa pracodawcy przeciwko pracownikowi | str. 939
28.3.3.1. Miejsce zamieszkania pracownika jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 940
28.3.3.2. Filia, agencja lub inny oddział jako łącznik jurysdykcji krajowej | str. 941
28.3.3.3. Miejsce pozwania pracownika jako łącznik jurysdykcji krajowej dla powództwa wzajemnego | str. 942
28.3.4. Możliwość zawarcia umowy jurysdykcyjnej w sprawach dotyczących indywidualnej umowy o pracę | str. 943
28.4. Zasady określania jurysdykcji krajowej według konwencji z dnia 30 października 2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych | str. 947
28.5. Zasady określania jurysdykcji krajowej według przepisów kodeksu postępowania cywilnego | str. 949
28.6. Podsumowanie | str. 951

ROZDZIAŁ 29
Przedawnienie roszczeń, terminy zawite oraz terminy postępowania | str. 953

29.1. Ogólna charakterystyka dawności w prawie pracy | str. 953
29.1.1. Uwagi wstępne | str. 953
29.1.2. Cele przepisów odwołujących się do konstrukcji dawności | str. 955
29.1.3. Rozwój historyczny i podstawy prawne przedawnienia oraz terminów zawitych | str. 960
29.1.4. Konstrukcja prawna przedawnienia i terminów zawitych | str. 968
29.1.5. Obliczanie terminów | str. 977
29.2. Przedawnienie roszczeń | str. 979
29.2.1. Uwagi wstępne | str. 979
29.2.2. Zakres stosowania przepisów o przedawnieniu roszczeń ze stosunku pracy | str. 980
29.2.3. Zarzut przedawnienia roszczenia | str. 992
29.2.4. Terminy przedawnienia | str. 998
29.2.5. Zakłócenia biegu przedawnienia | str. 1009
29.3. Terminy zawite prawa materialnego | str. 1017
29.3.1. Uwagi wstępne | str. 1017
29.3.2. Typologia terminów zawitych w prawie pracy | str. 1019
29.3.3. Terminy zawite do dochodzenia roszczeń (prekluzja sądowa) | str. 1023
29.3.4. Prekluzja pozasądowa | str. 1046
29.3.5. Terminy na dokonywanie czynności niebędących czynnościami prawnymi | str. 1055
29.4. Terminy w przepisach proceduralnych | str. 1062
29.4.1. Uwagi wstępne | str. 1062
29.4.2. Terminy w postępowaniu sądowym | str. 1062
29.4.3. Terminy w innych procedurach i postępowaniach | str. 1072
29.5. Podsumowanie | str. 1074

WYKAZ SKRÓTÓW | str. 1077

BIBLIOGRAFIA | str. 1085

ORZECZNICTWO | str. 1147

INDEKS RZECZOWY | str. 1197

Ukryj

Opis:

Tom VI Systemu prawa pracy zawiera omówienie problematyki procesowego prawa pracy dokonane przez wybitnych przedstawicieli nauki prawa pracy i postępowania cywilnego. Autorzy analizują funkcjonowanie polskich organów ochrony prawnej w indywidualnych sporach z zakresu prawa pracy, prezentują zarówno sądowe, jak i pozasądowe mechanizmy rozstrzygania sporów.
W opracowaniu przedstawiono wszystkie istotne kwestie odnoszące się do procesowego prawa pracy, w tym m.in:
– definicje podstawowych pojęć używanych w procesowym prawie pracy,
– modele organizacji ochrony prawnej w indywidualnych sporach pracy,
– status pozasądowych organów ochrony prawnej,
– procedury ireniczne w indywidualnych sporach pracy,
– status i kompetencje sądownictwa pracy,
– kompetencje sądów administracyjnych w sprawach zatrudnienia,
– procedura rozstrzygania spraw z zakresu prawa pracy,
– przedawnienie roszczeń,
– wykonalność orzeczeń sadowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Książka przeznaczona jest zarówno dla przedstawicieli nauki prawa pracy, jak i dla praktyków, w szczególności sędziów , adwokatów i radców prawnych. Powinna mieć też zastosowanie w kwalifikowanej dydaktyce prawniczej, zwłaszcza na studiach drugiego i trzeciego stopnia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9307-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1232
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2351:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów