Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Urlopy pracownicze [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały urlopy: wypoczynkowy, bezpłatne, szkoleniowe oraz przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.

więcej

Autorzy: Ewa Staszewska, Magdalena Kuba, Monika Nowak, Zbigniew Góral (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  2 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2397;pakiet-el  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-02-24

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Część I.
Urlop wypoczynkowy


Rozdział 1. Uwagi wstępne dotyczące prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 23
1. Źródła prawa pracownika do wypoczynku | str. 23
2. Pojęcie i zakres podmiotowy urlopu wypoczynkowego | str. 27
3. Sytuacja pracownika w okresie urlopu wypoczynkowego w zakresie rozwiązania stosunku pracy | str. 32

Rozdział 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar | str. 36
1. Nabycie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego | str. 36
2. Nabycie prawa do kolejnych urlopów wypoczynkowych | str. 42
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego i okresy uwzględniane przy jego ustalaniu | str. 42

Rozdział 3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego | str. 58
1. Ogólne zasady udzielania i rozliczania dni urlopu wypoczynkowego | str. 58
2. Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 62
3. Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikom podejmującym pracę po raz pierwszy w życiu | str. 66
4. Udzielanie urlopu proporcjonalnego | str. 68
5. Udzielanie urlopu na żądanie | str. 79

Rozdział 4. Podstawowe zasady realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 88
1. Zasada niezbywalności prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 88
2. Zasada urlopu corocznego i jej ograniczenia | str. 89
3. Zasada planowego udzielania urlopów wypoczynkowych i wyjątki od niej | str. 94
3.1. Planowe udzielanie urlopu wypoczynkowego | str. 94
3.2. Wyjątki od zasady planowego udzielania urlopów wypoczynkowych | str. 101
3.2.1. Przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy | str. 101
3.2.2. Obligatoryjne przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego | str. 106
3.2.3. Skierowanie pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia | str. 108
4. Zasada urlopu w całości i wyjątki od niej (dopuszczalność podziału urlopu na części) | str. 115
5. Zasada urlopu nieprzerwanego i jej wyłączenia | str. 118
5.1. Pojęcie urlopu nieprzerwanego | str. 118
5.2. Wyjątki od zasady urlopu nieprzerwanego | str. 121
5.2.1. Obligatoryjne przerwanie urlopu wypoczynkowego | str. 121
5.2.2. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego | str. 123
6. Zasada urlopu w naturze i wyjątki od niej (ekwiwalent pieniężny) | str. 130
7. Zasada odpłatności | str. 134

Rozdział 5. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 135
1. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego | str. 135
2. Zasady ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy | str. 142

Część II
Urlopy bezpłatne


Rozdział 1. Uwagi wstępne | str. 149

Rozdział 2. Urlopy bezpłatne przewidziane w kodeksie pracy | str. 151
1. Urlop bezpłatny udzielany na wniosek pracownika | str. 151
2. Sytuacja pracownika w okresie urlopu bezpłatnego | str. 159
3. Urlop bezpłatny udzielany przez pracodawcę za pisemną zgodą pracownika w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy | str. 163
4. Urlop bezpłatny dla młodocianego | str. 171

Rozdział 3. Urlopy bezpłatne udzielane na podstawie odrębnych przepisów | str. 173
1. Urlop bezpłatny dla pracownika powołanego do pełnienia z wyboru funkcji związkowej | str. 173
2. Urlop bezpłatny dla pracownika powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej na okres trwania tych ćwiczeń lub służby | str. 176
3. Urlop bezpłatny dla pracownika wybranego na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji | str. 177
4. Urlop bezpłatny dla członka zarządu komisarycznego na czas pełnienia tej funkcji | str. 177
5. Urlop bezpłatny dla osoby skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii | str. 178
6. Urlop bezpłatny dla urzędników i innych pracowników administracji publicznej na okres kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej | str. 179
7. Urlopy bezpłatne przysługujące posłom lub senatorom | str. 180
8. Urlopy bezpłatne dla radnego gminy, powiatu i województwa | str. 181
9. Urlop bezpłatny dla nauczycieli podlegających Karcie Nauczyciela | str. 184
10. Urlop bezpłatny dla nauczyciela akademickiego dla celów naukowych | str. 186
11. Urlop bezpłatny dla sędziego ubiegającego się o mandat posła albo senatora, albo radnego na czas kampanii wyborczej | str. 187
12. Urlop bezpłatny dla prokuratora ubiegającego się o mandat posła lub senatora albo radnego na czas kampanii wyborczej | str. 187
13. Urlop bezpłatny dla kontrolera NIK ubiegającego się o mandat posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego, radnego lub o funkcję wójta, burmistrza lub prezydenta miasta | str. 188

Część III
Urlopy szkoleniowe


Rozdział 1. Zagadnienia ogólne | str. 191

Rozdział 2. Nabycie prawa do urlopu szkoleniowego i jego wymiar | str. 197

Rozdział 3. Zasady udzielania urlopu szkoleniowego | str. 210

Część IV
Urlopy przysługujące pracownikom w związku z rodzicielstwem


Rozdział 1. Uwagi wstępne | str. 217

Rozdział 2. Urlop macierzyński | str. 221
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu macierzyńskiego | str. 221
2. Wymiar urlopu macierzyńskiego | str. 222
3. Zasady udzielania urlopu macierzyńskiego | str. 225
4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego | str. 231
5. Zasiłek macierzyński | str. 234

Rozdział 3. Urlop rodzicielski | str. 239
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu rodzicielskiego | str. 239
2. Wymiar urlopu rodzicielskiego | str. 240
3. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego | str. 241

Rozdział 4. Urlop ojcowski | str. 249
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu ojcowskiego | str. 249
2. Wymiar urlopu ojcowskiego | str. 250
3. Zasady udzielania urlopu ojcowskiego | str. 251

Rozdział 5. Urlop wychowawczy | str. 255
1. Zakres podmiotowy prawa do urlopu wychowawczego | str. 255
2. Wymiar urlopu wychowawczego | str. 256
3. Zasady udzielania urlopu wychowawczego | str. 257

Rozdział 6. Ochrona trwałości stosu nku pracy w związku z korzystaniem z urlopów z tytułu rodzicielstwa | str. 266
1. Ochrona trwałości stosunku pracy w czasie urlopów: macierzyńskiego, ojcowskiego oraz rodzicielskiego | str. 268
2. Ochrona trwałości stosunku pracy w związku z korzystaniem przez pracownika z urlopu wychowawczego | str. 270

Uwagi końcowe | str. 277

Wzory pism | str. 283

Wykaz literatury | str. 299

Wykaz aktów prawnych | str. 303

Wykaz orzeczeń sądowych | str. 307

Ukryj

Opis:

Zbigniew Góral – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Magdalena Kuba – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Katedrze Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego; członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, współpracownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją; autorka publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy (w tym monografi i Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy) oraz prawa rynku pracy.
Monika Nowak – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy; autorka publikacji z obszaru indywidualnego prawa pracy – w tym m.in. monografi i dotyczącej problematyki wynagrodzenia za pracę.
Ewa Staszewska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik studiów podyplomowych Kadry i Płace na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autorka licznych publikacji (w tym monografi i i komentarzy) z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących prawnych problemów bezrobocia i rynku pracy, wokół których koncentrują się jej zainteresowania naukowe.
Książka, jako jedna z nielicznych, kompleksowo przedstawia problematykę urlopów pracowniczych, uwydatniając przy tym aspekty praktyczne. Analizie poddane zostały następujące urlopy:
– wypoczynkowy,
– bezpłatne,
– szkoleniowe oraz
– przysługujące pracownikom z tytułu rodzicielstwa.
Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany przepisów dotyczących urlopów z tytułu rodzicielstwa, w szczególności dokonane w ramach nowelizacji kodeksu pracy z lipca 2015 r., wchodzące w życie z dniem 2 stycznia 2016 r.
Autorki zaprezentowały bogaty dorobek doktryny prawa pracy oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Walor praktyczny zwiększają liczne przykłady i wzory pism związanych z przedstawianą problematyką. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do pracodawców, a także pracowników działów kadrowo-płacowych. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz wykorzystane bogate orzecznictwo sądowe powoduje, że z opracowania mogą korzystać również przedstawiciele zawodów prawniczych – m.in. sędziowie, adwokaci, radcy prawni.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9478-9 , Format: B5 , 312
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2397;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów