Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Uwagi materialnoprawne

Kompleksowe przedstawienie statusu prawnego wierzyciela wspólnika w spółce jawnej.

więcej

Autorzy: Grzegorz Kozieł,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2792:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Pojęcie i koncepcja usytuowania prawnego wierzyciela wspólnika | str. 21


§ 1. Znaczenie prawne określenia "wierzyciel" a pojęcie i status wierzyciela wspólnika w spółce jawnej | str. 21
§ 2. Kategoria "wierzyciel wspólnika w spółce jawnej | str. 30
1. Zakres pojęcia "wierzyciel wspólnika w spółce jawnej | str. 30
2. Wierzyciel wspólnika jako osoba trzecia względem spółki i pozostałych wspólników | str. 39
§ 3. Pojęcie i ukształtowanie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 43
1. Zakres przedmiotowy pojęcia "status prawny wierzyciela wspólnika" | str. 43
2. Propozycje klasyfikacji praw wierzyciela wspólnika | str. 47
§ 4. Powstanie, zmiana i ustanie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 52
1. Nabycie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 52
A. Powstanie i nabycie pierwotne | str. 52
B. Nabycie pochodne | str. 53
2. Zmiana statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 64
3. Ustanie statusu prawnego wierzyciela wspólnika | str. 73
§ 5. Wnioski | str. 78

Rozdział II
Prawa przysługujące wierzycielowi wspólnika w spółce jawnej w zwykłej formie ustrojowej | str. 80


§ 1. Pozycja prawna wierzyciela wspólnika w spółce jawnej w zwykłej formie ustrojowej w wybranych systemach prawnych | str. 80
§ 2. Prawo do uzyskania zajęcia praw, którymi wspólnik może swobodnie rozporządzać (art. 62 § 1-2 k.s.h.) | str. 89
1. Zasady ogólne rozporządzania prawami wspólnika | str. 89
2. Zakres przedmiotowy zajęcia | str. 91
3. Sposób i forma realizacji zajęcia | str. 96
4. Konsekwencje prawne zajęcia | str. 101
5. Propozycja kwalifikacji prawa do zajęcia praw wspólnika przy użyciu systematyki praw podmiotowych | str. 103
§ 3. Prawo wypowiedzenia umowy spółki (art. 62 § 2 k.s.h.) | str. 106
1. Pojęcie i charakter prawny wypowiedzenia przez wierzyciela wspólnika | str. 106
2. Przesłanki wypowiedzenia | str. 109
3. Sposób, forma prawna i termin wypowiedzenia | str. 111
4. Skutki prawne wypowiedzenia | str. 112
5. Prawo wypowiedzenia umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika jako prawo podmiotowe | str. 118
§ 4. Prawo żądania przeprowadzenia likwidacji spółki (art. 64 § 2 zdanie drugie k.s.h.) | str. 122
1. Okoliczności i warunki powstania prawa | str. 122
2. Przeprowadzenie likwidacji spółki jako przedmiot żądania | str. 124
3. Skutki realizacji prawa żądania przeprowadzenia likwidacji | str. 126
4. Prawo żądania przeprowadzenia likwidacji a rodzaje praw podmiotowych | str. 127
§ 5. Prawo do wypłaty udziału kapitałowego (art. 65 § 3 zdanie pierwsze k.s.h.) | str. 131
1. Okoliczności i warunki powstania prawa | str. 131
2. Ustalenie wysokości, forma, sposób i termin realizacji wypłaty | str. 133
3. Prawne konsekwencje wypłaty | str. 138
4. Charakterystyka prawa do wypłaty udziału kapitałowego jako prawa podmiotowego | str. 138
§ 6. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania (art. 65 § 3 zdanie drugie k.s.h.) | str. 140
1. Uwarunkowania prawne i przesłanki powstania prawa | str. 140
2. Rzeczy wniesione do używania jako przedmiot wkładu wspólnika podlegającego zwrotowi | str. 142
3. Sposób i forma zwrotu rzeczy wniesionych do używania | str. 144
4. Skutki zwrotu rzeczy wniesionych do używania | str. 146
5. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania jako prawo podmiotowe | str. 147
§ 7. Prawo do zysku ze spraw niezakończonych przed wystąpieniem wspólnika i związane z tym uprawnienia szczegółowe (art. 65 § 5 k.s.h.) | str. 149
1. Okoliczności i przesłanki powstania prawa | str. 149
2. Uprawnienia do żądania wyjaśnień, rachunków i podziału zysku | str. 151
3. Sposób, forma i skutki prawne wypłaty | str. 152
4. Kwalifikacja prawa do udziału w zysku spółki ze spraw jeszcze niezakończonych (i związanych z nim uprawnień szczegółowych) z perspektywy rodzajów praw podmiotowych | str. 153
§ 8. Wnioski | str. 156

Rozdział III
Prawa przysługujące wierzycielowi wspólnika w spółce jawnej po zaistnieniu przesłanki jej rozwiązania | str. 162


§ 1. Pozycja prawna wierzyciela wspólnika w spółce jawnej po zaistnieniu przesłanki rozwiązania spółki w wybranych systemach prawnych | str. 162
§ 2. Prawo wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego innego sposobu zakończenia działalności spółki w przypadku wskazanym w art. 67 § 2 k.s.h. | str. 168
1. Dopuszczalność i znaczenie prawne porozumienia w sprawie zakończenia działalności spółki | str. 168
2. Sposób i forma wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia | str. 171
3. Charakter prawny zgody na zawarcie porozumienia | str. 172
4. Konsekwencje wyrażenia i niewyrażenia zgody | str. 173
5. Prawo wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego innego sposobu zakończenia działalności spółki jako prawo podmiotowe | str. 174
§ 3. Prawo wnioskowania do sądu rejestrowego o ustanowienie albo odwołanie likwidatorów (art. 71 § 1 i 73 § 1 k.s.h.) | str. 176
1. Wnioskowanie o ustanowienie albo odwołanie likwidatorów jako przedmiot jednego prawa | str. 176
2. Przesłanki realizacji prawa | str. 179
3. Treść wniosku o ustanowienie albo odwołanie likwidatora, sposób, forma i skutki realizacji prawa | str. 183
4. Kwalifikacja prawa wnioskowania do sądu rejestrowego o ustanowienie albo odwołanie likwidatorów według kryteriów systematyki rodzajów (postaci) prawa podmiotowego | str. 185
§ 4. Prawo podejmowania uchwał dotyczących prowadzenia spraw spółki w likwidacji na zasadach przewidzianych w art. 77 § 2 k.s.h. | str. 189
1. Cele i zasady prowadzenia spraw spółki w likwidacji | str. 189
2. Przesłanki realizacji prawa | str. 190
3. Sposób podejmowania i forma uchwały | str. 193
4. Charakter prawny uchwały | str. 194
5. Konsekwencje prawne podjęcia uchwały | str. 195
6. Prawo podejmowania uchwał dotyczących prowadzenia spraw spółki w likwidacji a rodzaje praw podmiotowych | str. 196
§ 5. Prawa do udziału w majątku likwidowanej spółki (art. 82 § 2 k.s.h.) | str. 199
1. Kategoria praw do udziału w majątku likwidowanej spółki | str. 199
2. Prawo do części majątku likwidowanej spółki określonej w jej umowie (art. 82 § 2 zdanie pierwsze k.s.h.) | str. 200
A. Okoliczności i przesłanki powstania prawa | str. 200
B. Kategoria udziału w kwocie likwidacyjnej a udział w znaczeniu art. 82 § 2 zdanie drugie k.s.h. ("likwidacyjny") i udział kapitałowy | str. 201
C. Sposoby określenia zasad podziału majątku likwidowanej spółki w jej umowie a tryb i forma realizacji prawa przez wierzyciela wspólnika | str. 203
D. Skutki prawne realizacji prawa | str. 205
3. Prawo do spłaty udziału w znaczeniu art. 82 § 2 zdanie drugie k.s.h. ("udziału likwidacyjnego") | str. 205
A. Uwarunkowania prawne i przesłanki powstania prawa | str. 205
B. Sposób ustalenia i forma spłaty | str. 206
C. Prawne konsekwencje spłaty | str. pozostałej po spłacie "udziałów likwidacyjnych" (art. 82 § 2 zdanie trzecie k.s.h.) | str. 209
A. Okoliczności i przesłanki powstania prawa | str. 209
B. Zasady ustalania, sposób, forma i prawne konsekwencje wypłaty nadwyżki w majątku likwidowanej spółki | str. 210
5. Prawo do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki tytułem wkładu do używania (art. 82 § 3 k.s.h.) | str. 210
A. Uwarunkowania prawne i przesłanki powstania prawa | str. 210
B. Sposób, forma i skutki zwrotu rzeczy wniesionych do używania | str. 212
6. Kwalifikacja prawno-podmiotowa praw do udziału w majątku likwidowanej spółki | str. 213
§ 6. Prawo przeglądania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki (art. 84 § 4 k.s.h.) | str. 215
1. Powstanie i realizacja prawa a istnienie spółki | str. 215
2. Przesłanki realizacji prawa | str. 215
3. Zakres przedmiotowy, okres, sposób, forma i skutki realizacji prawa | str. 216
4. Prawo przeglądania ksiąg i dokumentów rozwiązanej spółki jako prawo podmiotowe | str. 218
§ 7. Wnioski | str. 220

Podsumowanie | str. 227

The legal status of the creditors of partners in registered partnerships. Comments on substantive law issues. Summary | str. 235

Bibliografia | str. 243

Ukryj

Opis:

Grzegorz Kozieł – doktor nauk prawnych; Master en Menagement Européen EDHEC Bussines School Lille-Nice France – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; radca prawny; specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym i handlowym; autor wielu prac, w tym artykułów, glos, komentarzy i monografi i, m.in. z zakresu prawa spółek handlowych, autor części wielokrotnie wznawianego komentarza do kodeksu cywilnego pod red. A. Kidyby oraz opracowań dotyczących umów handlowych w Pozakodeksowych umowach handlowych pod red. A. Kidyby, Warszawa 2013.
W książce w sposób kompleksowy przedstawiono status prawny wierzyciela wspólnika w spółce jawnej. Na status ten składają się prawa przysługujące temu wierzycielowi w spółce, tj. pozostające w związku z faktem prawnym bycia wierzycielem w stosunku do wspólnika spółki jawnej. Jest to pierwsza na rynku wydawniczym monografi a z tego zakresu. Zagadnienia zawarte w publikacji odnoszą się – w związku z odpowiednim stosowaniem przepisów o spółce jawnej do spółki komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej – do wierzycieli pozostałych wspólników tych spółek, z wyjątkiem akcjonariuszy: wierzycieli partnerów, komplementariuszy i komandytariuszy. Problematyka poruszana w książce ma ponadto istotne znaczenie z perspektywy obszernego zakresu wykorzystania spółki jawnej oraz znacznego wykorzystania pozostałych handlowych spółek osobowych w obrocie prawnym.
Publikacja będzie przydatna dla adwokatów i radców prawnych, sędziów i komorników, wspólników handlowych spółek osobowych i ich zarządców (menedżerów), a także dla pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9282-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 248
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2792:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów