Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Skarga kasacyjna. Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.

W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania.

więcej

Autorzy: Olga Maria Piaskowska, Dariusz Kotłowski (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  10 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2731:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-02-04

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Część I
Skarga kasacyjna


Rozdział I
Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym | str. 19

1. Charakterystyka skargi kasacyjnej | str. 19
2. Problematyka dopuszczalności skargi kasacyjnej | str. 23
2.1. Istnienie zaskarżalnego prawomocnego orzeczenia | str. 24
2.2. Pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) | str. 29
2.3. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 34
2.4. Zaskarżalność orzeczenia skargą kasacyjną | str. 37
2.4.1. Zaskarżalność orzeczenia skargą kasacyjną ze względu na rodzaj orzeczenia | str. 37
2.4.1.1. Skarga kasacyjna od wyroku | str. 37
2.4.1.2. Skarga kasacyjna od postanowienia | str. 39
2.4.2. Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawach o prawa majątkowe (ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia) | str. 42
2.4.3. Skarga kasacyjna od postanowienia w sprawach o prawa niemajątkowe | str. 48
2.4.4. Skarga kasacyjna od postanowienia bez względu na wartość przedmiotu zaskarżenia | str. 52
2.4.5. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w poszczególnych sprawach | str. 55
2.4.5.1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu nieprocesowym | str. 55
2.4.5.2. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym | str. 61
2.4.5.3. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o uznanie lub stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed takim sądem | str. 63
2.4.5.4. Dopuszczalność skargi kasacyjnej w prawie upadłościowym | str. 64
2.5. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 65
2.5.1. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla strony (uczestnika postępowania) | str. 65
2.5.2. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla podmiotów działających w interesie publicznym (Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka) | str. 69
2.5.3. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla pełnomocnika ustanowionego z urzędu do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 70
2.5.4. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla pełnomocnika ustanowionego przez stronę do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 73
3. Sąd właściwy do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 74
4. Możliwość ponownego wniesienia skargi kasacyjnej | str. 75

Rozdział II
Wymagania konstrukcyjne i formalne skargi kasacyjnej | str. 76

1. Formalizm postępowania kasacyjnego | str. 76
2. Wymagania konstrukcyjne skargi | str. 77
2.1. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia | str. 79
2.2. Wskazanie granic zaskarżenia | str. 79
2.3. Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie | str. 81
2.4. Wniosek o uchylenie lub uchylenie i zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia i zmiany | str. 84
2.5. Wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania, jego uzasadnienie oraz sposób sformułowania | str. 85
2.5.1. Istotne zagadnienie prawne | str. 86
2.5.2. Wykładnia przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów | str. 90
2.5.3. Nieważność postępowania | str. 91
2.5.4. Oczywista zasadność skargi | str. 93
3. Wymagania skargi jako pisma procesowego | str. 94
3.1. Przymus adwokacko-radcowski | str. 94
3.1.1. Ratio legis art. 87(1) k.p.c. oraz zakres jego stosowania | str. 94
3.1.2. Sposób sformułowania pełnomocnictwa | str. 100
3.1.3. Obowiązek wykazania umocowania | str. 102
3.1.4. Podmioty wyłączone spod przymusu adwokacko-radcowskiego | str. 103
3.2. Reprezentacja wykonywana przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa | str. 105
3.3. Wymagania pisma procesowego | str. 110
3.3.1. Określenie wartości przedmiotu zaskarżenia | str. 112
4. Opłacanie skargi kasacyjnej | str. 114
4.1. Wysokość opłaty | str. 114
4.2. Udzielenie prawa pomocy i jego zakres | str. 115
5. Podstawy skargi kasacyjnej i sposób ich formułowania | str. 116
5.1. Przytoczenie podstaw kasacyjnych | str. 116
5.1.1. Zarzut naruszenia prawa materialnego | str. 116
5.1.2. Zarzut naruszenia prawa procesowego | str. 119
5.1.3. Podstawy skargi kasacyjnej w przypadku jej wniesienia przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka | str. 122
5.1.4. Niemożność oparcia skargi kasacyjnej na zarzutach dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów | str. 123

Rozdział III
Postępowanie przed sądem drugiej instancji | str. 126

1. Badanie dopuszczalności skargi kasacyjnej przez sąd drugiej instancji | str. 126
1.1. Dopuszczalność skargi kasacyjnej jako nadzwyczajnego środka | str. 126
1.2. Badanie zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej | str. 129
2. Badanie formalne skargi kasacyjnej | str. 130
2.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej | str. 131
2.2. Odrzucenie skargi kasacyjnej | str. 135
2.3. Odrzucenie skargi kasacyjnej a limine | str. 140
3. Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej | str. 145
4. Odpowiedź na skargę kasacyjną | str. 145
4.1. Podmiot uprawniony do złożenia odpowiedzi na skargę | str. 147
4.2. Termin do złożenia odpowiedzi na skargę kasacyjną | str. 148
4.3. Wymogi formalne odpowiedzi na skargę kasacyjną | str. 149
5. Przedstawienie skargi kasacyjnej Sądowi Najwyższemu | str. 152

Rozdział IV
Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str. 153

1. Wstępne badanie skargi kasacyjnej | str. 153
2. Zwrócenie się do Prokuratora Generalnego o zajęcie stanowiska | str. 155
3. Wyznaczenie posiedzenia niejawnego (przedsąd) | str. 155
3.1. Przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania i jej przesłanki | str. 156
3.1.1. Uwagi ogólne | str. 156
3.1.2. Istotne zagadnienie prawne | str. 159
3.1.3. Potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów | str. 161
3.1.4. Nieważność postępowania | str. 164
3.1.5. Oczywista zasadność skargi kasacyjnej | str. 165
3.2. Odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania i jej uzasadnienie | str. 166
3.3. Niezaskarżalność postanowienia o odmowie przyjęcia skargi do rozpoznania | str. 166
4. Rozpoznanie skargi kasacyjnej | str. 167
4.1. Skład sądu | str. 167
4.2. Wyznaczenie posiedzenia oraz jego przebieg | str. 167
4.3. Zakres kognicji Sądu Najwyższego | str. 169
4.3.1. Granice rozpoznania skargi | str. 169
4.3.2. Związanie ustaleniami faktycznymi | str. 170
4.3.3. Przytoczenie nowego uzasadnienia podstaw kasacyjnych | str. 170
4.4. Wyłonienie się zagadnienia prawnego | str. 171
4.4.1. Przekazanie sprawy składowi powiększonemu; podjęcie uchwały | str. 171
4.4.2. Związanie stanowiskiem wyrażonym w uchwale | str. 172
5. Rozstrzygnięcie skargi kasacyjnej | str. 172
5.1. Oddalenie skargi kasacyjnej | str. 172
5.2. Uwzględnienie skargi kasacyjnej i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania | str. 173
5.3. Uwzględnienie skargi i wydanie orzeczenia reformatoryjnego | str. 174
5.4. Uchylenie wyroków oraz odrzucenie pozwu lub umorzenie postępowania | str. 174
6. Koszty postępowania kasacyjnego | str. 175
7. Związanie sądu meriti wykładnią dokonaną przez Sąd Najwyższy | str. 175

Część II
Zażalenie do Sądu Najwyższego na podstawie art. 394(1) § 1(1) k.p.c.


Rozdział I
Zażalenie jako środek zaskarżenia | str. 181

1. Charakterystyka środków zaskarżenia oraz zasady systemu zaskarżenia | str. 181
2. Dopuszczalność zażalenia w postępowaniu cywilnym | str. 188
3. Miejsce zażalenia na orzeczenie kasatoryjne w systemie środków zaskarżenia (sensu largo) w postępowaniu cywilnym | str. 198

Rozdział II
Zażalenie na orzeczenie kasatoryjne w modelu apelacji pełnej | str. 203

1. Zakres kognicji Sądu Najwyższego przy rozpoznaniu zażalenia na orzeczenie kasatoryjne | str. 203
2. Przedmiot zażalenia z art. 394(1) § 1(1) k.p.c. | str. 206
3. Podstawy uchylenia orzeczenia z art. 386 § 4 k.p.c. | str. 208
3.1. Pojęcie nierozpoznania istoty sprawy | str. 208
3.1.1. Stanowisko doktryny | str. 208
3.1.2. Stanowisko judykatury (do czasu uchwalenia nowelizacji z dnia 3 maja 2012 r.) | str. 213
3.1.3. Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach zażalenia na orzeczenie kasatoryjne | str. 217
3.2. Konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości | str. 221
3.2.1. Stanowisko Sądu Najwyższego w sprawach zażalenia na uchylenie (case study) | str. 222
3.3. Nieważność postępowania jako podstawa do uchylenia orzeczenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania | str. 223

Rozdział III
Postępowanie w sądzie pierwszej instancji | str. 226

1. Badanie dopuszczalności zażalenia na orzeczenie kasatoryjne | str. 226
2. Badanie formalne zażalenia | str. 230
2.1. Wymagania stawiane zażaleniu | str. 230
2.1.1. Zażalenie jako pismo procesowe (art. 126 k.p.c.) | str. 230
2.1.2. Wymagania konstrukcyjne zażalenia jako środka odwoławczego | str. 233
2.2. Zażalenie kierowane do Sądu Najwyższego | str. 234
2.2.1. Określenie zarzutów i sposób ich sformułowania oraz uzasadnienie | str. 234
2.2.2. Przymus adwokacko-radcowski | str. 236
3. Wniosek o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego | str. 238
4. Autokontrola wydanego rozstrzygnięcia (art. 395 § 2 k.p.c.) | str. 238
5. Doręczenie odpisu zażalenia i wniesienie odpowiedzi na zażalenie | str. 239
5.1. Termin i podmiot uprawniony do wniesienia odpowiedzi na zażalenie | str. 240
5.2. Wymagania formalne | str. 240
6. Przedstawienie zażalenia Sądowi Najwyższemu | str. 241

Rozdział IV
Postępowanie przed Sądem Najwyższym | str. 242

1. Weryfikacja postępowania sprawdzającego | str. 242
2. Rozpoznanie i rozstrzygnięcie zażalenia | str. 242
2.1. Wyznaczenie posiedzenia i skład sądu | str. 242
2.2. Rozstrzygnięcie zażalenia | str. 243
2.2.1. Oddalenie zażalenia | str. 243
2.2.2. Uwzględnienie zażalenia | str. 244
2.3. Orzeczenie o kosztach postępowania zażaleniowego | str. 245

Bibliografia | str. 247

Ukryj

Opis:

Dariusz E. Kotłowski - doktor nauk prawnych; adwokat; wykładowca akademicki; autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.
Adam Ablewicz – radca prawny; starszy radca i wicedyrektor Departamentu Zastępstwa Procesowego Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego.
Olga M. Piaskowska – doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie; asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego; laureatka konkursu „Raising Stars” Prawnicy – liderzy jutra 2015; autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego, karnego oraz organizacji wymiaru sprawiedliwości.
Krzysztof Sadowski – doktor nauk prawnych; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach delegowany do wykonywania obowiązków w Ministerstwie Sprawiedliwości; wykładowca akademicki; autor i współautor ponad stu publikacji z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego i organizacji wymiaru sprawiedliwości; członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

W publikacji przedstawiono praktyczne rozwiązania dotyczące problematyki regulacji i procedur odnoszących się do skargi kasacyjnej i zażalenia na orzeczenie uchylające sprawę do ponownego rozpoznania. Wykorzystano w niej bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak również zaprezentowano stanowisko doktryny.
Wartość merytoryczną książki wyznacza nie tylko wnikliwa analiza konkretnych przepisów, lecz także kompleksowe przedstawienie zagadnień dotyczących skargi kasacyjnej i zażalenia poprzez ich charakterystykę, dopuszczalność, wymagania konstrukcyjne i formalne, postępowanie przed sądem drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zarówno sędziów, jak i profesjonalnych pełnomocników - adwokatów, radców prawnych. Może również stanowić cenne źródło wiedzy dla aplikantów, a także asystentów sędziów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9856-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 256
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2731:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów