Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Akcyza. Przewodnik po zmianach

Szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie stosowania ostatnio zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz związanych z tą ustawą aktów wykonawczych.

więcej

Autorzy: Jacek Matarewicz,
Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2873:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Od autora | str. 11

Część I
Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2015 r. | str. 17


1. Wiążąca informacja akcyzowa | str. 17
1.1. Wiążąca informacja akcyzowa a wiążąca informacja taryfowa | str. 17
1.2. Wniosek o wydanie WIA | str. 21
1.3. Organy właściwe w sprawie wydania i procedura uzyskania WIA | str. 22
1.4. Ochrona wynikająca z WIA | str. 24
2. Odstąpienie od informowania Naczelnika Urzędu Celnego o formie prowadzonej ewidencji | str. 24
3. Zmiany dotyczące tzw. małych winiarzy i rolników produkujących wina | str. 25
3.1. Dokumenty towarzyszące wewnątrzwspólnotowej dostawie wina | str. 25
3.2. Umożliwienie wydania znaków akcyzy producentom wina będącym rolnikami | str. 26
4. Ułatwienia w zakresie obrotu olejami opałowymi | str. 27
5. Zwrot podatku akcyzowego od samochodów osobowych | str. 28
6. Wzrost akcyzy na wybrane wyroby tytoniowe | str. 29
7. Zabezpieczenie akcyzowe opłaty paliwowej | str. 31

Część II
Zmiany wprowadzone od 8 stycznia 2015 r. | str. 41


Zwolnienie z akcyzy karetek pogotowia | str. 41

Część III
Zmiany wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r. | str. 45


Organy właściwe w sprawach akcyzy | str. 45

Część IV
Zmiany wprowadzone od 1 września 2015 r. | str. 55


Centrum obsługi | str. 55

Część V
Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2016 r. | str. 57


1. Zniesienie odrębnych druków INF dotyczących informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym | str. 57
2. Zmiany w słowniczku ustawowym | str. 57
2.1. Francuskie terytoria wyłączone z UE | str. 57
2.2. Uproszczony dokument towarzyszący | str. 58
2.3. Faktura | str. 58
2.4. Dokument dostawy | str. 59
2.5. Zmiana definicji ubytków | str. 59
2.6. Alternatywny dowód zakończenia procedury zawieszenia poboru | str. 60
3. Pośredniczące podmioty tytoniowe | str. 61
3.1. Zmiana definicji | str. 61
3.2. Przedmiot opodatkowania suszem tytoniowym | str. 61
3.3. Obowiązek podatkowy w przypadku obrotu suszem tytoniowym - grupa producentów suszu | str. 62
3.4. Rejestracja PPT | str. 63
3.5. Zabezpieczenie akcyzowe | str. 64
3.6. Ewidencja akcyzowa | str. 65
4. Obowiązek rejestracji dla podmiotów obracających wyrobami akcyzowymi objętymi zerową stawką akcyzy | str. 67
4.1. Doprecyzowanie regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy | str. 68
5. Rozszerzenie możliwości stosowania celnej procedury uproszczonej w odniesieniu do niektórych wyrobów akcyzowych | str. 70
6. Wykazywanie akcyzy na fakturze | str. 71
7. Możliwość wyboru właściwego urzędu celnego | str. 71
7.1. Wybór naczelnika urzędu celnego właściwego do składania deklaracji | str. 71
7.2. Wybór naczelnika urzędu celnego właściwego do zwolnienia z zabezpieczenia | str. 75
8. Zniesienie obowiązku przesyłania przez podatników, o których mowa w art. 13 ust. 3 u.p.a., deklaracji do naczelnika urzędu celnego właściwego dla składu podatkowego | str. 75
9. Faktury korygujące in minus na sprzedaż energii elektrycznej | str. 76
9.1. Korygowanie ilości sprzedanych wyrobów gazowych | str. 78
10. Inne zmiany dotyczące procedury uproszczonej | str. 78
11. Zakłady energochłonne rozpoczynające działalność | str. 79
12. Zwolnienie od akcyzy energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w procesach mineralogicznych | str. 81
12.1. Energia wykorzystywana do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, w procesach metalurgicznych lub w procesach mineralogicznych | str. 81
12.2. Energia zużywana przez zakłady energochłonne | str. 82
13. Brak ewidencji wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie a możliwość zwolnienia | str. 86
14. Możliwość przemieszczania na terytorium kraju w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wyrobów oznaczonych znakami akcyzy pomiędzy składami podatkowymi | str. 86
15. Przeładunek olejów smarowych | str. 87
16. Uproszczenia i nowe obowiązki związane z magazynowaniem wyrobów akcyzowych | str. 88
16.1. Wspólne magazynowanie wyrobów objętych i nieobjętych procedurą zawieszenia poboru | str. 88
16.2. Wspólne magazynowanie wyrobów energetycznych w jednym zbiorniku | str. 89
16.3. Zmniejszenie limitów obrotu oraz powierzchni magazynowych dla podmiotów prowadzących usługowe składy magazynowe | str. 90
16.4. Możliwość składowania obcych wyrobów akcyzowych przez skład typu produkcyjnego | str. 93
16.5. Rozszerzenie działalności składu o kolejne wyroby akcyzowe | str. 93
16.6. Umowy toolingowe dotyczące paliw silnikowych | str. 94
16.7. Miejsce prowadzenia składu | str. 95
16.8. Niewykonywanie działalności przez trzy miesiące a cofnięcie zezwolenia | str. 95
16.9. Nowe warunki dotyczące miejsca odbioru | str. 96
17. Zmiany w systemie stosowania zabezpieczeń akcyzowych | str. 97
17.1. Tymczasowe stosowanie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia po utracie jego ważności | str. 97
17.2. Tymczasowe stosowanie zabezpieczenia ryczałtowego bez zgody | str. 97
17.3. Brak zabezpieczenia dla wyrobów objętych stawką zerową akcyzy ze względu na przeznaczenie | str. 98
17.4. Możliwość objęcia zabezpieczeniem akcyzowym złożonym przez podmiot pośredniczący wyrobów akcyzowych dostarczanych do niego ze składu podatkowego | str. 99
18. Zmiany przepisów z zakresu podatku akcyzowego i kontroli mające na celu uproszczenie procedur związanych z prowadzeniem działalności w zakresie wyrobów akcyzowych | str. 100
18.1. Umożliwienie wnoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli obrachunkowej | str. 100
18.2. Wyeliminowanie podwójnej weryfikacji podmiotów przed wydaniem zezwolenia akcyzowego oraz podwójnej dokumentacji dotyczącej składu podatkowego | str. 101
18.3. Wprowadzenie jednego wniosku o wydanie zezwolenia i dokonanie urzędowego sprawdzenia | str. 101
18.4. Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi | str. 101
18.5. Ewidencje akcyzowe | str. 102
18.6. Odstąpienie od przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia po wznowieniu działalności | str. 104
19. Odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych w wyniku reklamacji | str. 104
20. Kolejne zmiany w zwolnieniach karetek pogotowia | str. 105
21. Zmiany w przepisach dotyczących oznaczania znakami akcyzy | str. 106
21.1. Znaki akcyzy wydawane podmiotom wyprowadzającym. wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego | str. 106
21.2. Wydłużenie terminu do nałożenia otrzymanych znaków akcyzy oraz zwrotu znaków | str. 106
21.3. Wydłużenie terminu naniesienia znaków na opakowania winiarskie i spirytusowe | str. 107
21.4. Wydłużenie terminu zwrotu znaków przeznaczonych na opakowania wyrobów tytoniowych | str. 107
22. Podwyższona stawka odsetek za zwłokę dla podatników akcyzy | str. 108
23. Liczenie odsetek od zaległości importowych w akcyzie | str. 110

Ukryj

Opis:

Jacek Matarewicz – adwokat, doradca podatkowy, sędzia sądu dyscyplinarnego
w Oddziale Mazowieckim Krajowej Izby Doradców Podatkowych; zajmuje się
bieżącą obsługą podmiotów z branży alkoholowej, energetycznej, tytoniowej oraz
motoryzacyjnej; występuje jako pełnomocnik polskich i zagranicznych przedsię-
biorstw w sporach z organami administracji podatkowej dotyczących podatku
akcyzowego; prowadzi szkolenia z zakresu akcyzy; autor wielu opinii, ekspertyz,
publikacji oraz komentarzy.

Książka zawiera szczegółowe omówienie problemów występujących w trakcie
stosowania ostatnio zmienionych przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz
związanych z tą ustawą aktów wykonawczych. W pracy przedstawiono najnowsze
interpretacje organów podatkowych oraz orzeczenia sądów odnoszące się do
tytułowej problematyki.
Opracowanie składa się z 5 części i przybliża nowelizacje ustawy o podatku ak-
cyzowym wprowadzone od 1 i 8 stycznia 2015 r., 1 kwietnia 2015 r., 1 września
2015 r., a także 1 stycznia 2016 r., w tym zmiany takie jak:
• zniesienie odrębnego druku INF – informacji o wyrobach akcyzowych w składzie
podatkowym,
• uproszczenie przepisów dotyczących warunków magazynowania wyrobów
akcyzowych,
• zmiany w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych,
• nowe zasady opodatkowania akcyzą suszu tytoniowego sprzedawanego przez
pośredniczące podmioty tytoniowe,
• odstąpienie od wymogu obligatoryjnej obecności funkcjonariusza celnego pod-
czas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą zwróconych
w wyniku reklamacji.

Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, adwokatów, radców
prawnych, sędziów, a także osób przygotowujących się do egzaminu na doradcę
podatkowego. Ze względu na omawiane kwestie zainteresuje szefów departamen-
tów podatkowych w spółkach energetycznych oraz inne osoby, które stykają się
z omawianą tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-075-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 112
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2873:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów