Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo o adwokaturze. Komentarz

W publikacji wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego.

więcej

Autorzy: Monika Zbrojewska, Piotr Kruszyński (red. naukowy),
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  17 grudnia 2015 r.
z uwzględnieniem ustaw z dnia 10 lipca 2015 r.: o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1224), która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., oraz o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1311), która wchodzi w życie z dniem 8 września 2016 r.

Kod: KAM-2530:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-27

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 189,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 170,10 zł. ( Oszczędzasz: 18,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) | str. 15

DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str. 15
Art. 1. [Zadania] | str. 15
Art. 2. [Pojęcie] | str. 19
Art. 3. [Zadania samorządu] | str. 20
Art. 4. [Czynności zawodowe] | str. 23
Art. 4a. [Wykonywanie zawodu] | str. 25
Art. 4b. [Zakaz wykonywania] | str. 28
Art. 4c. [Trwała niezdolność] | str. 32
Art. 4d. [Zawieszenie w czynnościach] | str. 34
Art. 5. [Ślubowanie] | str. 35
Art. 6. [Tajemnica zawodowa] | str. 36
Art. 7. [Ochrona prawna] | str. 41
Art. 8. [Immunitet] | str. 42
Art. 8a. [Ubezpieczenie OC] | str. 43
Art. 8b. [Upoważnienie] | str. 43
Art. 9. [Organy adwokatury] | str. 44
Art. 10. [Osobowość prawna] | str. 46
Art. 11. [Wybory] | str. 47
Art. 12. [Uchwały] | str. 49
Art. 13. [Sprawozdania] | str. 51
Art. 13a. [Obowiązek przesyłania odpisów uchwał] | str. 52
Art. 14. [Zaskarżanie uchwał] | str. 52
Art. 15. [Spowodowanie uchwały] | str. 54
Art. 16. [Wynagrodzenie adwokatów] | str. 54

DZIAŁ II. Wykonywanie zawodu adwokata | str. 57
Art. 17. [Pojęcie] | str. 57
Art. 18. [Członkostwo] | str. 57
Art. 19-20. (uchylone) | str. 58
Art. 21. [Pomoc prawna z urzędu] | str. 58
Art. 22. (uchylony) | str. 59
Art. 23. [Uprawnienia] | str. 59
Art. 24. [Ubezpieczenia społeczne] | str. 60
Art. 25. [Umowa z klientem] | str. 61
Art. 26. [Zastępstwo adwokata] | str. 62
Art. 27. [Wypowiedzenie pełnomocnictwa] | str. 63
Art. 28. [Odmowa pomocy prawnej] | str. 65
Art. 29. [Koszty] | str. 68
Art. 30. [Organy zespołu] | str. 69
Art. 31. [Zebranie] | str. 72
Art. 32. [Uchwały] | str. 73
Art. 33. [Uchylenie uchwały] | str. 74
Art. 34. [Odwołanie kierownika] | str. 75
Art. 35. [Rozwiązanie zespołu] | str. 76
Art. 36. [Wizytacja] | str. 77
Art. 37. [Odesłanie] | str. 78
Art. 37a. [Zastępstwo] | str. 79
Art. 37b. [Adwokat w elektronicznym postępowaniu upominawczym] | str. 80

DZIAŁ III. Izby adwokackie | str. 83
Art. 38. [Skład] | str. 83
Art. 39. [Organy] | str. 84
Art. 40. [Kompetencje zgromadzenia] | str. 85
Art. 41. [Zwołanie zgromadzenia] | str. 87
Art. 42. [Skład rady] | str. 91
Art. 43. [Prezydium; wizytatorzy] | str. 91
Art. 44. [Kompetencje rady] | str. 92
Art. 45. [Uchwały] | str. 93
Art. 46. [Zaskarżanie] | str. 95
Art. 47. (uchylony) | str. 95
Art. 48. [Dziekan; wicedziekan] | str. 95
Art. 49. [Lista adwokatów i aplikantów] | str. 96
Art. 50. [Sąd dyscyplinarny] | str. 99
Art. 51. [Skład] | str. 99
Art. 51a. [Rzecznik dyscyplinarny] | str. 100
Art. 52. [Komisja rewizyjna] | str. 100
Art. 53. [Skład] | str. 101

DZIAŁ IV. Organy adwokatury | str. 102
Rozdział 1. Krajowy Zjazd Adwokatury | str. 102
Art. 54. [Skład] | str. 102
Art. 55. [Termin Zjazdu] | str. 104
Art. 56. [Kompetencje] | str. 104
Rozdział 2. Naczelna Rada Adwokacka | str. 107
Art. 57. [Skład; siedziba] | str. 107
Art. 58. [Kompetencje] | str. 107
Art. 58a. [Krajowy rejestr adwokatów i aplikantów] | str. 112
Art. 59. [Prezydium] | str. 113
Art. 60. [Uchylanie uchwał samorządu] | str. 115
Art. 61. [Spowodowanie uchwał] | str. 115
Art. 62. [Wizytatorzy] | str. 116
Rozdział 3. Wyższy Sąd Dyscyplinarny | str. 117
Art. 63. [Skład] | str. 117
Rozdział 3A. Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury | str. 119
Art. 63a. [Kompetencje] | str. 119
Rozdział 4. Wyższa Komisja Rewizyjna | str. 119
Art. 64. [Skład, zadania] | str. 119

DZIAŁ V. Wpis na listę adwokatów | str. 121
Art. 65. [Kwalifikacje] | str. 121
Art. 66. [Zwolnienie z wymogu odbycia aplikacji] | str. 123
Art. 67. (uchylony) | str. 129
Art. 68. [Decyzja o wpisie] | str. 129
Art. 69. [Uchwała o wpisie na listę, zawiadomienie ministra] | str. 133
Art. 69a. [Sprzeciw ministra; termin ślubowania] | str. 134
Art. 69b. [Wniosek o wpis na listę adwokatów] | str. 135
Art. 70. [Zawiadomienie o wyznaczeniu siedziby] | str. 135
Art. 71. [Przeniesienie w okręgu izby] | str. 137
Art. 71a. [Przeniesienie siedziby do okręgu innej izby] | str. 137
Art. 71b. [Jedna siedziba zawodowa] | str. 139
Art. 71c. [Wyznaczenie dodatkowej siedziby przez sąd] | str. 139
Art. 71d. [Zawiadomienie o wyznaczeniu siedziby] | str. 140

DZIAŁ VI. Skreślenie z listy adwokatów | str. 141
Art. 72. [Przyczyny] | str. 141
Art. 73. [Ponowny wpis] | str. 145
Art. 74. [Uprzednie przyczyny skreśleń] | str. 147

DZIAŁ VII. Aplikacja adwokacka | str. 149
Art. 75. [Wpis na listę aplikantów] | str. 149
Art. 75a. [Egzamin konkursowy] | str. 151
Art. 75b. [Zespół do przygotowania pytań testowych; propozycje pytań] | str. 153
Art. 75c. [Ogłoszenie o egzaminie konkursowym] | str. 156
Art. 75d. [Opłata za egzamin] | str. 159
Art. 75e. [Skład i sposób działania komisji] | str. 160
Art. 75f. [Wygaśnięcie członkostwa] | str. 163
Art. 75g. [Wyłączenie członka] | str. 164
Art. 75h. [Przebieg egzaminu] | str. 165
Art. 75i. [Test; protokół] | str. 166
Art. 75j. [Wyniki testu] | str. 168
Art. 76. [Czas trwania] | str. 169
Art. 76a. [Zatrudnienie aplikanta] | str. 176
Art. 76b. [Odpłatność aplikacji] | str. 177
Art. 77. [Uprawnienia aplikanta] | str. 177
Art. 77a. [Zespół przygotowujący zestaw pytań] | str. 179
Art. 77b. [Osoby dopuszczone do egzaminu] | str. 181
Art. 78. [Egzamin] | str. 181
Art. 78a. [Ogłoszenie o terminie egzaminu; opłaty] | str. 184
Art. 78b. [Opłata egzaminacyjna] | str. 187
Art. 78c. [Prawo do urlopu] | str. 188
Art. 78d. [Części egzaminu, oceny] | str. 188
Art. 78e. [Sprawdzanie testów, oceny cząstkowe] | str. 190
Art. 78f. [Pozytywny wynik egzaminu, publikacja w BIP] | str. 192
Art. 78g. [Protokół] | str. 192
Art. 78h. [Odwołanie; komisja odwoławcza] | str. 193
Art. 78i. [Ponowne przystąpienie do egzaminu] | str. 195
Art. 79. [Skreślenie z listy] | str. 195

DZIAŁ VIII. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 199
Art. 80. [Podstawy odpowiedzialności dyscyplinarnej] | str. 199
Art. 81. [Katalog kar] | str. 222
Art. 82. [ Kara pieniężna; wydalenie z adwokatury] | str. 236
Art. 83. [Aplikanci adwokaccy] | str. 238
Art. 84. [Kara łączna] | str. 240
Art. 85. [Upomnienie dziekańskie] | str. 242
Art. 86. [Postępowanie dyscyplinarne a postępowanie karne] | str. 247
Art. 86a. [Ściganie z urzędu, reguły postępowania dowodowego] | str. 252
Art. 87. (uchylony) | str. 254
Art. 88. [Przedawnienie] | str. 254
Art. 88a. [Uzasadnienie orzeczeń; odwołanie] | str. 261
Art. 89. [Samodzielność jurysdykcyjna sądu dyscyplinarnego; zasada swobodnej oceny dowodów] | str. 265
Art. 90. [Zasada skargowości] | str. 269
Art. 91. [Właściwość rzeczowa; skład sądu dyscyplinarnego] | str. 273
Art. 91a. [Kasacja] | str. 276
Art. 91b. [Podstawy kasacji] | str. 281
Art. 91c. [Termin i tryb wniesienia kasacji] | str. 285
Art. 91d. [Opłata od kasacji; suspensywność; skład sądu] | str. 286
Art. 91e. (uchylony) | str. 289
Art. 92. [Właściwość miejscowa; spory o właściwość] | str. 289
Art. 93. [Strony postępowania dyscyplinarnego] | str. 293
Art. 93a. [Informowanie Ministra Sprawiedliwości] | str. 310
Art. 93b. [Czynności procesowe] | str. 311
Art. 94. [Prawo do obrony] | str. 315
Art. 95. [Fora orzekania; formy rozstrzygnięć] | str. 317
Art. 95a. [Jawność rozprawy; wyłączenie jawności] | str. 318
Art. 95b. [Dostęp do akt] | str. 323
Art. 95c. [Etapy postępowania] | str. 324
Art. 95d. [Wypadek mniejszej wagi] | str. 327
Art. 95e. [Kary porządkowe] | str. 328
Art. 95f. (uchylony) | str. 330
Art. 95g. [Cofnięcie odwołania] | str. 330
Art. 95h. [Granice rozpoznania odwołania] | str. 331
Art. 95i. [Zakaz reformationis in peius] | str. 336
Art. 95j. [Tymczasowe zawieszenie w czynnościach] | str. 337
Art. 95k. (uchylony) | str. 346
Art. 95l. [Koszty postępowania] | str. 346
Art. 95ł. [Wykonanie prawomocnego orzeczenia] | str. 349
Art. 95m. (uchylony) | str. 354
Art. 95n. [Odpowiednie stosowanie k.p.k. i k.k.] | str. 354

DZIAŁ IX. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str. 359
Art. 96. (pominięty) | str. 359
Art. 97 | str. 359
Art. 98. (uchylony) | str. 359
Art. 99 | str. 359
Art. 100. (pominięty) | str. 360
Art. 101 | str. 360
Art. 102 | str. 360

Bibliografia | str. 361

Obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej) | str. 367

Ukryj

Opis:

Piotr Kruszyński - profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Zakładu Międzynarodowego Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; adwokat; dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury Polskiej im. Witolda Bayera Naczelnej Rady Adwokackiej; autor wielu publikacji z zakresu postępowania karnego.
Katarzyna Ceglarska-Piłat - doktor nauk prawnych; sędzia; naczelnik Wydziału ds. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury W Ministerstwie Sprawiedliwości.
Jacek Trela - adwokat, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w strukturach samorządu adwokackiego pełnił wiele funkcji, był m.in. sędzią sądu dyscyplinarnego, a także dziekanem Izby Adwokackiej w Warszawie.
Monika Zbrojewska - była doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Łódzkiego; adwokatem; w latach 2014-2015 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; autorka wielu publikacji z zakresu postępowania karnego.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:
- znowelizowane regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej adwokatów,
- zasady wpisu i skreślenia z aplikacji adwokackiej,
- uregulowania odnoszące się do odbywania aplikacji adwokackiej.
Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów.
W książce zawarto wybór orzecznictwa sądowego i sądowoadministracyjnego w ważnych dla adwokatury kwestiach, odwołano się także do przepisów unijnych, zamieszczono też Kodeks Etyki Adwokackiej.
Opracowanie skierowane jest do prawników praktyków: adwokatów, aplikantów adwokackich, sędziów, a także przedstawicieli doktryny.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9958-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 432
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Inne
Kod: KAM-2530:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów