Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa krajobrazowa

Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Publikacja omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

więcej

Autorzy: Anna Fogel (red. naukowy),
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2793:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Opis:

Anna Fogel – doktor nauk prawnych; radca prawny; kierownik Zespołu Prawnych
Podstaw Planowania Przestrzennego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Miesz-
kalnictwa w Warszawie; specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie ochrony
środowiska, zwłaszcza w przyrodniczych aspektach planowania przestrzennego; autor-
ka licznych publikacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
ochrony środowiska.

Komentarz omawia przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (tzw. ustawy krajobra-
zowej), której celem jest wprowadzenie mechanizmów umożliwiających powstrzyma-
nie procesu degradacji krajobrazu oraz jego zachowanie. Regulacja ta dokonuje zmian
w dziesięciu obowiązujących ustawach, w tym m.in.:
– w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając m.in.
defi nicje: reklamy, tablicy reklamowej czy krajobrazu priorytetowego oraz umożliwia-
jąc radzie gminy ustalanie warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic
reklamowych i urządzeń reklamowych; przewidziano także, jako zadanie własne sa-
morządu województwa, dokonywanie tzw. audytu krajobrazowego;
– w ustawie o ochronie przyrody, zmieniając regulacje dotyczące tworzenia i funk-
cjonowania parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu, da-
jąc sejmikom wojewódzkim możliwość wyznaczania tzw. stref ochrony krajobrazu
istotnych dla zachowania walorów krajobrazowych regionu oraz określania wykazu
obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym;
– w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, umożliwiając radzie gminy wprowa-
dzenie nowej opłaty lokalnej, tj. opłaty reklamowej.
Autorzy komentarza zwracają uwagę zarówno na zagadnienia prawne, jak i na archi-
tektoniczne oraz geografi czne aspekty ochrony krajobrazu.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników organów samorządowych – gmin, po-
wiatów i województw – oraz prawników obsługujących te organy. Będzie pomocna dla
pracowników biur planowania przestrzennego, urbanistów, a także osób związanych
z działalnością reklamową.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9944-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 248
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-2793:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów