Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych

Kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2856:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Geneza i zakres udzielania zamówień publicznych | str. 19


1. Historia polskiego prawa o zamówieniach publicznych | str. 19
2. Zakres przedmiotowy stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych | str. 39
3. Zakres podmiotowy ustawy oraz wyłączenia jej stosowania | str. 49

Rozdział II
Podstawy prawne odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 74


1. Pojęcie i zakres przedmiotowy dyscypliny finansów publicznych | str. 74
2. Podstawowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 85
3. Zakres podmiotowy naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dotyczącym ustawy - Prawo zamówień publicznych | str. 99

Rozdział III
Przypadki przygotowania zamówienia niezgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych | str. 116


1. Opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję | str. 116
2. Ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części w sposób mający wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych | str. 134
3. Niezgodne z przepisami o zamówieniach publicznych opisanie sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz określenie kryteriów oceny ofert | str. 143
4. Niedopełnienie obowiązków informacyjnych mających na celu realizację zasady jawności postępowania | str. 153

Rozdział IV
Naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez udzielenie zamówienia oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 165


1. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych | str. 165
2. Udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów dotyczących przesłanek stosowania trybów: negocjacji bez ogłoszenia, z wolnej ręki, zapytania o cenę | str. 171
3. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych związane z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego | str. 190
4. Pozostałe naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych mające wpływ na wynik postępowania | str. 199

Rozdział V
Inne przypadki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych | str. 204


1. Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów określających przesłanki upoważniające do takiego unieważnienia | str. 204
2. Niezapewnienie o bezstronności i obiektywizmie osób wykonujących czynności, w imieniu zamawiającego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego | str. 212
3. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych | str. 222

Wnioski końcowe | str. 227

Literatura | str. 235

Akty prawne | str. 243

Orzecznictwo | str. 251

Ukryj

Opis:

Magdalena Bielikow-Kucharska – doktor nauk prawnych; wykładowca akademicki; główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Kontroli Wewnętrznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; autorka licznych artykułów w prasie specjalistycznej z dziedziny zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego i prawa gospodarczego.

Książka zawiera kompleksowe omówienie nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w zakresie prawa zamówień publicznych. Wskazuje wytyczne w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, pomagając uniknąć zarzutu naruszenia dyscypliny fi nansów publicznych i odpowiedzialności z tego tytułu.

W monografii wykorzystano bogaty dorobek orzecznictwa, m.in.: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i organów właściwych w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zaprezentowano także materiały źródłowe (np. projekty aktów prawnych), dzięki czemu możliwe było porównanie i dokonanie oceny tego, jaki był cel ustawodawcy wprowadzającego dany przepis, a jak wyglądał efekt końcowy.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla kierowników jednostek sektora finansów publicznych i pracowników tych jednostek udzielających zamówień publicznych. Zainteresuje również pracowników naukowych oraz studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9645-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 264
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Finanse publiczne
Kod: KAM-2856:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa