Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Poradnik prawny dla e-biznesu

Publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu.

więcej

Autorzy: Grzegorz Pacek,
Seria:  Prawo w praktyce
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2738;pakiet-el  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 66,36 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1. Jak rozpocząć e-biznes | str. 13
1.1. Podstawowe obowiązki związane z założeniem działalności gospodarczej | str. 13
1.2. Jaką formę prowadzenia działalności gospodarczej wybrać | str. 17
1.2.1. Jednoosobowa działalność gospodarcza | str. 17
1.2.2. Spółka cywilna | str. 19
1.2.3. Spółki prawa handlowego | str. 20
1.2.3.1. Spółki osobowe | str. 21
1.2.3.2. Spółki kapitałowe | str. 33
1.3. Jak dokonać wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) | str. 53
1.4. Jak uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) | str. 64
1.5. Jak prowadzić działalność regulowaną | str. 90
1.5.1. Wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) | str. 92
1.5.2. Wpis do rejestrów prowadzonych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji (KRRiT) | str. 100
1.6. Kiedy serwis internetowy może być uznany za prasę | str. 109
1.7. Jak zawiesić i wznowić działalność gospodarczą | str. 114

Rozdział 2. Dane osobowe i prywatność w e-biznesie | str. 117
2.1. Ogólne zasady ochrony danych osobowych w e-biznesie | str. 117
2.1.1. Podstawowe przepisy | str. 117
2.1.2. Podstawowe pojęcia | str. 118
2.1.2.1. Dane osobowe | str. 118
2.1.2.2. Administrator danych | str. 121
2.1.2.3. Przetwarzanie danych osobowych | str. 122
2.1.2.4. (Pod)przetwarzający i (pod)powierzenie | str. 122
2.2. Zakres stosowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych | str. 124
2.3. Ogólne obowiązki administratora danych | str. 125
2.3.1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem | str. 126
2.3.1.1. Osoba, której dane dotyczą, wyraża na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych | str. 127
2.3.1.2. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa | str. 130
2.3.1.3. Przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą | str. 132
2.3.1.4. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych i nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą | str. 133
2.3.2. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane dotyczą | str. 134
2.3.3. Szczególna staranność przy przetwarzaniu danych osobowych | str. 136
2.4. Pozostałe aspekty związane z relacją administratora danych z osobą, której dane dotyczą | str. 139
2.4.1. Realizacja prawa do informacji na temat przetwarzania danych | str. 139
2.4.2. Udostępnianie danych osobowych | str. 140
2.4.3. Zgoda na przechowywanie tzw. ciasteczek (ang. cookies) | str. 141
2.4.3.1. Uwagi ogólne | str. 141
2.4.3.2. Sposoby publikacji informacji o plikach cookies | str. 142
2.5. Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych | str. 142
2.5.1. Polityka prywatności | str. 142
2.5.2. Dokumenty związane z zabezpieczeniem danych osobowych | str. 146
2.5.2.1. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych i ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych | str. 148
2.5.2.2. Polityka bezpieczeństwa | str. 150
2.5.2.3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym | str. 158
2.5.2.4. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych | str. 166
2.6. Zgłaszanie zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) | str. 170
2.6.1. Definicja zbioru danych osobowych | str. 170
2.6.2. Zgłoszenie i rejestracja zbioru danych do GIODO | str. 170
2.7. Transfer danych do i poza EOG | str. 185
2.7.1. EOG i państwa zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych | str. 185
2.7.2. Transfer poza EOG do państw niezapewniających adekwatnego poziomu ochrony | str. 186
2.7.3. Badanie przez GIODO adekwatności ochrony danych | str. 187
2.8. Kontakty z GIODO | str. 187
2.8.1. Wystąpienia | str. 188
2.8.2. Kontrola GIODO | str. 188
2.8.3. Sprawdzenie zgodności procesów przetwarzania danych osobowych z odpowiednimi przepisami u administratora danych, który powołał administratora bezpieczeństwa informacji i zgłosił go do GIODO | str. 191
2.8.4. Sankcje | str. 192

Rozdział 3. Jak prowadzić e-biznes - relacje z konsumentami (B2C) | str. 194
3.1. Co to jest handel elektroniczny (usługi świadczone drogą elektroniczną lub usługi społeczeństwa informacyjnego) | str. 194
3.2. Obowiązki e-przedsiębiorcy | str. 197
3.2.1. Adresy elektroniczne | str. 198
3.2.2. Inne formy kontaktu | str. 198
3.2.3. Imię i nazwisko/nazwa firmy | str. 199
3.2.4. Transparentność - co jeszcze (nie-przedsiębiorcy)? | str. 200
3.2.5. Transparentność - B2C | str. 201
3.2.6. Gdzie i jak umieścić informacje - B2C? | str. 214
3.2.7. Potwierdzenie zawarcia umowy | str. 216
3.2.8. Inne obowiązki informacyjne | str. 217
3.3. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną | str. 218
3.3.1. Zmiana regulaminu | str. 219
3.3.2. Regulamin - postanowienia obowiązkowe | str. 220
3.4. Ochrona praw konsumentów | str. 229
3.4.1. Prawa konsumentów a obowiązki e-przedsiębiorcy | str. 230
3.4.2. Dostarczanie treści cyfrowych | str. 230
3.4.3. Prawo odstąpienia od umowy | str. 232
3.4.4. Gwarancja i rękojmia | str. 239
3.4.5. Niedozwolone postanowienia wzorców umownych (tzw. klauzule abuzywne) | str. 241
3.4.6. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 244
3.4.7. Polubowne rozwiązywanie sporów z konsumentami | str. 246
3.4.7.1. Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej | str. 247
3.4.7.2. Stałe polubowne sądy konsumenckie | str. 248
3.4.8. Inne instytucje i organizacje udzielające pomocy konsumentom | str. 250
3.4.8.1. Rzecznicy konsumentów | str. 250
3.4.8.2. Organizacje pozarządowe | str. 250
3.4.9. Postępowanie o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów | str. 251
3.5. Jak radzić sobie z nierzetelnymi usługobiorcami | str. 253
3.5.1. Wezwanie do zapłaty | str. 253
3.5.2. Pozew | str. 256

Rozdział 4. Jak prowadzić e-biznes - relacje z kontrahentami (B2B) | str. 268
4.1. Umowy z dostawcami sprzętu i infrastruktury: dostęp do sieci, zakup urządzeń, domena, pozycjonowanie, hosting | str. 268
4.1.1. Umowa dostępu do sieci | str. 268
4.1.2. Umowa hostingu | str. 272
4.1.3. Umowa przeniesienia praw do domeny | str. 278
4.1.4. Umowa o pozycjonowanie | str. 284

Rozdział 5. Jak prowadzić e-biznes - relacje z pracownikami i współpracownikami | str. 294
5.1. Umowa o pracę | str. 295
5.2. Umowa o zakazie konkurencji | str. 298
5.2.1. Tajemnica przedsiębiorstwa | str. 299
5.3. Umowa zlecenia | str. 304
5.4. Umowa o zachowanie poufności | str. 312

Rozdział 6. E-biznes a relacje z organami ścigania (policją, prokuraturą) | str. 319
6.1. Stalking | str. 319
6.2. Szkalowanie | str. 320
6.3. Zastraszanie i groźby | str. 321
6.4. Spam | str. 322
6.5. Nielegalne pobieranie plików | str. 324
6.6. Podszywanie się pod inną osobę | str. 325
6.7. Hacking | str. 326
6.8. Pornografia/pedofilia | str. 328
6.9. Obowiązek powiadomienia o przestępstwie | str. 330
6.10. Zażalenie | str. 338

Rozdział 7. E-biznes a prawa osób trzecich | str. 342
7.1. Odpowiedź usługobiorcy | str. 348
7.2. Moderowanie treści | str. 350

Wzór wniosku o wpis do CEIDG (CEIDG-1) wraz z załącznikami | str. 353

Ukryj

Opis:

Piotr Dynowski, LL.M. – radca prawny; specjalista w zakresie prawa handlu elektronicznego, reklamy, mediów, prawa telekomunikacyjnego oraz ochrony własności intelektualnej; wieloletni wykładowca akademicki; autor wielu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz prawa reklamy.
Izabela Kowalczuk-Pakuła – radca prawny; doradza w zakresie ochrony prywatności, danych osobowych, tajemnicy handlowej oraz własności intelektualnej, a także w sprawach dotyczących praw konsumentów, prawa nowych technologii oraz prawnych aspektów reklamy i promocji; arbiter Sądu Polubownego ds. Konsumenckich
przy Prezesie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Grzegorz Pacek – doktor nauk prawnych, radca prawny; zajmuje się prawem własności intelektualnej; autor i współautor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa nowych technologii, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ochrony danych osobowych.
Poradnik prawny dla e-biznesu to publikacja, która w kompleksowy i przystępny sposób przedstawia kluczowe zagadnienia prawne związane z zakładaniem i prowadzeniem e-biznesu. To wyjątkowo praktyczny przewodnik, który dzięki zawartym w nim przykładom oraz wzorom dokumentów poprowadzi przedsiębiorców przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu informacyjnego.
Książka omawia najistotniejsze zagadnienia związane z:
• przetwarzaniem danych osobowych,
• świadczeniem usług drogą elektroniczną,
• ochroną konsumentów,
• odpowiedzialnością administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony.
Publikacja jest adresowana do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie e-biznesu, a także do osób dopiero zainteresowanych prowadzeniem tego rodzaju działalności, poszukujących przyjaznego poradnika, który pozwoli im łatwiej radzić sobie z wyzwaniami prawnymi. Będzie też pomocna dla prawników praktyków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9246-4 , Format: A5 , 364
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2738;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów