Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Umowa kompleksowa sprzedaży ciepła w prawie energetycznym

Publikacja szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, wskazuje jak powinna być kształtowana przez strony treść takiej umowy, a także jakie mogą w niej wystąpić postanowienia niedozwolone.

więcej

Autorzy: Henryk Palarz,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2780:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Od autora | str. 15

Rozdział I
Umowa kompleksowa - podmioty, definicje | str. 17

1. Pojęcie umowy kompleksowej | str. 17
2. Obowiązek zawarcia umowy | str. 20
2.1. Obowiązek zawarcia umowy po zmianie odbiorcy w obiekcie | str. 21
2.2. Obowiązek zawarcia umowy a posiadanie koncesji | str. 22
3. Strona umowy - przedsiębiorstwo energetyczne | str. 24
4. Odbiorca ciepła | str. 28

Rozdział II
Procedura i forma zawarcia umowy kompleksowej | str. 30

1. Sposób zawarcia umowy | str. 30
1.1. Oferta i jej przyjęcie | str. 30
1.2. Negocjacje | str. 32
1.3. Przetarg | str. 34
2. Wymogi prawa energetycznego przy zawieraniu umowy | str. 35
3. Forma | str. 37
4. Umowa zawarta per facta concludentia | str. 39
5. Umowa kompleksowa jako wzorzec umowny | str. 41
6. Ogólne warunki umów (OWU) | str. 42
7. Charakter prawny umowy | str. 44
8. Termin zawarcia umowy | str. 45

Rozdział III
Orzeczenie zawarcia umowy przez Prezesa URE | str. 48

1. Kształtowanie się praktyki orzeczniczej | str. 48
2. Postępowanie administracyjne | str. 50
3. Postanowienie z art. 8 ust. 2 pr. energ. | str. 54
4. Decyzja administracyjna | str. 57
5. Postępowanie odwoławcze | str. 60
6. Granice rozpoznania spraw | str. 63

Rozdział IV
Prawo konsumenckie i antymonopolowe a umowy kompleksowe | str. 66

1. Prawo konsumenckie | str. 66
2. Ustawa o prawach konsumenta | str. 67
3. Kodeks cywilny: niedozwolone postanowienia umowne w art. 385 3 | str. 71
4. Kontrola postanowień umownych nieuzgodnionych indywidualnie z konsumentem | str. 77
5. Postępowania administracyjne prowadzone przez Prezesa UOKiK | str. 80

Rozdział V
Obligatoryjne elementy umowy wynikające z prawa energetycznego | str. 85

1. Miejsce dostarczenia ciepła do odbiorcy (miejsce dostarczania ciepła do sieci i jego odbioru z sieci) | str. 87
1.1. Miejsce dostarczenia ciepła a granica eksploatacji bądź własności | str. 88
1.2. Zmiana miejsca dostawy ciepła | str. 90
1.3. Decyzja Prezesa URE z art. 8 pr. energ. a zmiana miejsca dostawy ciepła | str. 92
1.4. Zmiana miejsca dostawy ciepła w trybie zawarcia nowej umowy o przyłączenie | str. 94
1.5. Brak miejsca dostarczania ciepła | str. 95
2. Ilość ciepła (przesyłanego ciepła) w podziale na okresy umowne | str. 96
3. Moc umowna oraz warunki wprowadzania jej zmian | str. 98
3.1. Uzależnianie zmiany mocy od spełnienia warunków | str. 100
3.2. Kontrola i spory co do poprawności wielkości mocy zamówionej | str. 103
4. Cena, stawki opłat lub grupa taryfowa stosowane w rozliczeniach | str. 106
5. Warunki wprowadzania zmian ceny, stawek opłat i grupy taryfowej | str. 109
5.1. Przedsiębiorstwa posiadające koncesję | str. 109
5.2. Zmiana grupy taryfowej | str. 112
5.3. Przedsiębiorstwa niekoncesjonowane | str. 114
6. Sposób prowadzenia rozliczeń | str. 115
6.1. Wyznaczanie terminu płatności cen i stawek opłat | str. 116
6.2. Przedpłaty | str. 118
6.3. Termin płatności za zamówioną moc cieplną | str. 120
6.4. Opłaty stałe a rozwiązanie umowy | str. 121
6.5. Rozliczenia przy wadliwym działaniu układu pomiarowo-rozliczeniowego | str. 123
6.6. Upusty handlowe | str. 124
6.7. Odsetki i przedawnienie roszczeń | str. 126
7. Standardy jakościowe obsługi odbiorców | str. 128
8. Parametry techniczne ciepła | str. 130
9. Wysokość bonifikaty za niedotrzymanie parametrów technicznych ciepła oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców | str. 130
9.1. Bonifikaty związane z niedostarczaniem ciepła | str. 132
9.2. Bonifikaty związane z ograniczeniem mocy cieplnej | str. 134
9.3. Bonifikata za niedotrzymanie innych standardów jakościowych obsługi odbiorców | str. 135
9.4. Dochodzenie bonifikat | str. 136
9.5. Orzecznictwo Prezesa UOKiK dotyczące bonifikat | str. 139
10. Warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła | str. 140
11. Odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy | str. 142
11.1. Odpowiedzialność odbiorcy | str. 143
11.2. Odpowiedzialność za nielegalny pobór ciepła (przy zawartej umowie) | str. 146
12. Okres obowiązywania umowy | str. 150
13. Warunki rozwiązania umowy | str. 151
14. Postanowienia z art. 5 ust. 7 pr. energ. | str. 154
14.1. Nieaktualna linia interpretacyjna | str. 154
14.2. Aktualna linia interpretacyjna | str. 157
14.3. Zasady wstrzymywania dostaw kształtowane przez orzecznictwo | str. 158
14.4. Domniemanie doręczenia powiadomienia | str. 161

Rozdział VI
Obligatoryjne elementy umowy wynikające z aktów wykonawczych | str. 163

1. Rodzaje cen i stawek opłat | str. 164
2. Termin i miejsce przekazywania odbiorcy informacji o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do dostarczania ciepła | str. 166
3. Graniczne wartości temperatury powodującej samoczynne włączenie się urządzenia automatyki pogodowej | str. 167
4. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i poborze ciepła | str. 168

Rozdział VII
Fakultatywne elementy umowy i inne zagadnienia | str. 171

1. Korzystanie z pomieszczeń odbiorcy | str. 171
2. Służebność przesyłu | str. 173
3. Kontrola odbiorcy ciepła | str. 174
3. Niedopuszczenie do kontroli | str. 176
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy | str. 180
5. Postanowienia, które przestały być obligatoryjne | str. 181
6. Umowne skutki usuwania przepisów | str. 182

Rozdział VIII
Zmiana oraz rozwiązanie umów | str. 185

1. Bezwzględne i względne przyczyny zmiany umów | str. 185
2. Tryb zmiany umów | str. 188
2.1. Obowiązki z prawa energetycznego | str. 188
2.2. Mechanizm z kodeksu cywilnego | str. 190
3. Wypowiedzenie umowy przez odbiorcę | str. 192
4. Wypowiedzenie przez dostawcę | str. 195
5. Wypowiedzenie umowy a obowiązek z § 27 rozp. syst. | str. 197
6. Ocena dopuszczalności wypowiadania umów w orzecznictwie | str. 200
7. Pozostałe sposoby rozwiązania umowy | str. 204
7.1. Upływ czasu (umowa terminowa) | str. 204
7.2. Wygaśnięcie | str. 205
7.3. Odstąpienie od umowy | str. 207
7.4. Natychmiastowe rozwiązanie umowy | str. 208

Rozdział IX
Dostawa ciepła do budynku wielolokalowego | str. 209

1. Zasady wyliczania opłat za ciepło | str. 209
2. Przyczyny niemożności zawarcia umów kompleksowych z osobami w lokalach | str. 212
3. Wypowiedzenie zawartych już umów | str. 216

Rozdział X
Zagadnienia karne | str. 218

1. Przepisy karne dotyczące przedsiębiorstw energetycznych | str. 218
2. Nielegalny (bezumowny) pobór ciepła | str. 227
2.1. Aspekt karny | str. 227
2.2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej | str. 228

Bibliografia | str. 233

Ukryj

Opis:

Henryk Palarz – doktor nauk prawnych; arbiter przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach; przewodniczący rady nadzorczej w przedsiębiorstwie wodociągowokanalizacyjnym, pracownik Urzędu Regulacji Energetyki oraz Zakładu Energetycznego; od kilkunastu lat prowadzi działalność szkoleniowo-doradczą; autor
publikacji z zakresu prawa energetycznego i wodociągowo-kanalizacyjnego.
Książka szczegółowo omawia zagadnienie umowy sprzedaży ciepła w prawie energetycznym, odpowiadając na pytania dotyczące m.in.
– poprawnej konstrukcji umowy sprzedaży ciepła oraz postanowień, których należy unikać,
– trybu zmiany i rozwiązania umowy oraz zagadnień karnych z tym związanych,
– procedury i formy zawarcia umowy kompleksowej,
– obligatoryjnych i fakultatywnych elementów umowy wynikających z prawa energetycznego,
– zagadnień dostaw ciepła do budynku wielolokalowego.
Publikacja przeznaczona jest dla prawników obsługujących przedsiębiorstwa ciepłownicze, gmin prowadzących dostawę ciepła poprzez sieć oraz odbiorców ciepła, spośród których najważniejsi to zarządcy budynków wielolokalowych, a także dla przedsiębiorstw ciepłowniczych i innych przedsiębiorców.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9831-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 236
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo energetyczne
Kod: KAM-2780:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów