Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Czas pracy kierowców. Zagadnienia prawne i praktyczne

Kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców.

więcej

Autorzy: Magdalena Barbara Rycak,
Seria:  inne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2874:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-14

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Rozdział 1. Źródła i zakres regulacji czasu pracy kierowców | str. 13
1.1. Źródła regulacji czasu pracy kierowców | str. 13
1.2. Zakres regulacji ustawy o czasie pracy kierowców | str. 15
1.3. Zakres regulacji rozporządzenia nr 561/2006 | str. 18
1.4. Zakres regulacji Umowy AETR | str. 26

Rozdział 2. Najważniejsze pojęcia i instytucje dotyczące pracy kierowców | str. 33
2.1. Pojęcie transportu drogowego | str. 33
2.2. Pojęcie niezarobkowego przewozu drogowego | str. 34
2.3. Pojęcie przewozu drogowego i przewozu regularnego | str. 34
2.4. Pojęcie stanowiska pracy kierowcy oraz tygodnia | str. 35
2.5. Podróż służbowa kierowcy | str. 36
2.6. Przestój | str. 48

Rozdział 3. Najważniejsze pojęcia i instytucje dotyczące czasu pracy kierowców | str. 53
3.1. Pojęcie czasu pracy kierowcy | str. 53
3.2. Pojęcie dyżuru kierowcy | str. 56
3.3. Okresy pozostawania do dyspozycji | str. 58
3.4. Pięciodniowy tydzień pracy | str. 59
3.5. Doba pracownicza | str. 60
3.6. Norma czasu pracy | str. 63
3.7. Przeciętna tygodniowa norma czasu pracy | str. 63
3.8. Okres rozliczeniowy | str. 64
3.9. System czasu pracy | str. 65
3.10. Przerywany czas pracy | str. 65

Rozdział 4. Okresy odpoczynku od pracy i przerwy w pracy | str. 69
4.1. Odpoczynek dobowy | str. 69
4.1.1. Pojęcie dziennego okresu odpoczynku | str. 69
4.1.2. Odpoczynek dobowy kierowców podlegających wyłącznie przepisom ustawy o czasie pracy kierowców | str. 69
4.1.3. Odpoczynek dzienny kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str. 70
4.1.4. Odpoczynek dzienny kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające Umowie AETR | str. 73
4.2. Odpoczynek tygodniowy | str. 74
4.2.1. Odpoczynek tygodniowy kierowców podlegających wyłącznie przepisom ustawy o czasie pracy kierowców | str. 74
4.2.2. Odpoczynek tygodniowy kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str. 75
4.2.3. Odpoczynek tygodniowy kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające Umowie AETR | str. 79
4.3. Przerwy w pracy i w prowadzeniu pojazdu | str. 80
4.3.1. Przerwy w pracy kierowców podlegających wyłącznie przepisom ustawy o czasie pracy kierowców | str. 80
4.3.2. Przerwy w prowadzeniu pojazdu kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str. 82
4.3.3. Przerwy w prowadzeniu pojazdu kierowców wykonujących przewozy drogowe podlegające Umowie AETR | str. 84

Rozdział 5. Normy i systemy czasu pracy kierowców | str. 86
5.1. Normy czasu pracy obowiązujące kierowców pozostających w stosunku pracy | str. 86
5.2. Systemy czasu pracy kierowców | str. 90
5.2.1. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy kierowców | str. 90
5.2.2. Podstawowy czas pracy | str. 95
5.2.3. Równoważny czas pracy | str. 97
5.2.4. Zadaniowy czas pracy | str. 99

Rozdział 6. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 103
6.1. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych | str. 103
6.2. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy | str. 108
6.3. Przesłanki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych | str. 110
6.4. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych | str. 112
6.5. Limity godzin nadliczbowych | str. 114
6.6. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych | str. 115
6.6.1. Uwagi ogólne | str. 115
6.6.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych | str. 116
6.6.3. Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych | str. 120

Rozdział 7. Praca w nocy | str. 123
7.1. Przyczyny odrębnej regulacji pracy w nocy | str. 123
7.2. Pora nocna i ograniczenia pracy kierowców w porze nocnej | str. 124
7.3. Rekompensowanie pracy w nocy | str. 129

Rozdział 8. Praca w dni wolne od pracy | str. 132
8.1. Przypadki dopuszczalności pracy w niedziele i święta | str. 132
8.2. Uprawnienia pracownika zatrudnionego w niedzielę | str. 134
8.3. Uprawnienia pracownika zatrudnionego w święto | str. 136
8.4. Praca w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy | str. 137

Rozdział 9. Planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowców | str. 141
9.1. Planowanie czasu pracy kierowców | str. 141
9.2. Rozliczanie czasu pracy kierowców | str. 144

Rozdział 10. Ewidencja czasu pracy i innych okresów występujących w pracy kierowców | str. 147
10.1. Ewidencja czasu pracy kierowców | str. 147
10.2. Zaświadczenie o działalności kierowcy | str. 154

Rozdział 11. Czas prowadzenia pojazdu podlegającego przepisom rozporządzenia nr 561/2006 | str. 159
11.1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu | str. 159
11.2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu | str. 162
11.3. Dopuszczalne wyjątki dotyczące czasu prowadzenia pojazdu | str. 162

Rozdział 12. Czas pracy kierowców niepozostających w stosunku pracy | str. 165

Bibliografia | str. 169

Akty prawne | str. 171

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców | str. 173

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 | str. 188

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym | str. 218

Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzonej w Genewie dnia 1 lipca 1970 r., oraz ogłoszenia jednolitego tekstu tej umowy | str. 241

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym | str. 264

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej | str. 402

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (wyciąg) | str. 415

Ukryj

Opis:

Magdalena Barbara Rycak – doktor nauk prawnych; radca prawna specjalizująca się w prawie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców. W latach 2002–2015 przeprowadziła około 100 szkoleń z zakresu czasu pracy kierowców. Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym m.in.: Wymiar i rozkład czasu pracy (2007), Planowanie i rozliczanie czasu pracy (2009), Ustawa o czasie pracy kierowców. Komentarz (2009).

Książka stanowi kompleksowe omówienie całości problematyki dotyczącej czasu pracy kierowców. Prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy to jedno z najtrudniejszych zadań, przed którymi stoją pracodawcy zatrudniający kierowców. Autorka omawia tę kwestię ze szczególnym uwzględnieniem
m.in. takich zagadnień jak:
• podróże służbowe kierowców,
• planowanie przerw w czasie pracy i w czasie prowadzenia pojazdu,
• planowanie okresów dobowego i tygodniowego odpoczynku oraz
• planowanie okresów dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorców z branży transportowej, prawników zajmujących się czasem pracy kierowców, a także pracowników działów kadr rozliczających czas pracy kierowców.

„Problematyka czasu pracy kierowców jest bardzo istotna z praktycznego punktu widzenia, a do tej pory nie została w doktrynie opracowana. Kompleksowe, kompetentne i jednocześnie komunikatywne przedstawienie tej problematyki powinno być przydatne dla wielu przedsiębiorstw, które – w charakterze działalności głównej lub ubocznej – zatrudniają kierowców, do których przepisy te mają zastosowanie”.
Dr hab. Monika Latos-Miłkowska

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9895-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 436
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2874:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów