Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne

Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z zagadnieniami fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT.

więcej


Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  14 listopada 2015 r.
Kod: KAM-2867:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Przedmowa (Konrad Różowicz) | str. 13

Wstęp (Konrad Różowicz) | str. 19

Rozdział 1. Decyzje strategiczne | str. 25
1.1. Organizacja i planowanie rozwoju systemów IT w organizacji zamawiającego (Natalia Gazecka) | str. 25
1.2. Szacunkowa wartość zamówienia (Konrad Różowicz) | str. 29
1.3. Tryby postępowania (Konrad Różowicz) | str. 34
1.3.1. Tryby podstawowe a tryby szczególne | str. 35
1.3.2. Dialog konkurencyjny | str. 38
1.3.3. Dodatkowy etap postępowania - aukcja elektroniczna | str. 42
1.4. Współdziałanie (Konrad Różowicz) | str. 47
1.4.1. Współpraca z innymi zamawiającymi | str. 49
1.4.2. Współpraca z podmiotami rynkowymi - dialog techniczny | str. 53

Rozdział 2. Konkretyzacja i opis przedmiotu zamówienia | str. 60
2.1. Klasyfikacja przedmiotowa zamówienia (Natalia Gazecka) | str. 64
2.2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia (Natalia Gazecka) | str. 68
2.3. Doprecyzowanie zakresu przedmiotu zamówienia - świadczenia wykonawcy (Natalia Gazecka) | str. 69
2.4. Reguły opisywania przedmiotu zamówienia (Natalia Gazecka) | str. 73
2.4.1. Wskazanie celu zamówienia | str. 79
2.4.2. Słownik pojęć jako element pomocniczy przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia | str. 80
2.5. Metody opisu | str. 82
2.5.1. Opis za pomocą cech jakościowych i technicznych (Natalia Gazecka) | str. 83
2.5.2. Opis za pomocą wymagań funkcjonalnych (Konrad Różowicz) | str. 85
2.6. Przykładowy opis wymagań w zakresie poszczególnych części systemu ERP (Natalia Gazecka) | str. 89
2.6.1. Wymagania względem licencji | str. 90
2.6.2. Wymagania funkcjonalne względem systemu | str. 92
2.6.3. Wymagania względem szkoleń | str. 96
2.6.4. Wymagania względem usług wsparcia technicznego | str. 96
2.6.5. Wymagania względem usług rozwoju | str. 99
2.6.6. Wymagania względem sposobu realizacji przedmiotu zamówienia | str. 101

Rozdział 3. Sposoby skutecznego zwiększenia zamówienia (Konrad Różowicz) | str. 104
3.1. Prawo opcji | str. 104
3.2. Zamówienia uzupełniające | str. 109
3.3. Porównanie prawa opcji i zamówienia uzupełniającego | str. 114

Rozdział 4. Środki weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu albo oprogramowania z wymaganiami (Konrad Różowicz) | str. 116
4.1. Próbki | str. 117
4.2. Prezentacja oferowanych systemów | str. 128
4.3. Benchmarki | str. 136

Rozdział 5. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu | str. 140
5.1. Dysponowanie osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia IT (Konrad Różowicz) | str. 141
5.2. Przykład warunków względem kierownika projektu (Konrad Różowicz, Natalia Gazecka) | str. 148

Rozdział 6. Pozacenowe kryteria oceny ofert | str. 160
6.1. Reguły opisania kryteriów oceny ofert (Konrad Różowicz, Natalia Gazecka) | str. 163
6.2. Proporcje między kryterium ceny a pozostałymi kryteriami (Konrad Różowicz) | str. 165
6.3. Katalog kryteriów (Konrad Różowicz) | str. 167
6.3.1. Jakość | str. 170
6.3.2. Parametry techniczne | str. 172
6.3.3. Funkcjonalność | str. 174
6.3.4. Aspekty innowacyjne | str. 176
6.4. Przykład zastosowania dodatkowych kryteriów oceny ofert dla systemu ERP (Natalia Gazecka) | str. 178

Rozdział 7. Umowa w sprawie zamówień publicznych (Konrad Różowicz) | str. 185
7.1. Współpraca | str. 186
7.2. Słownik pojęć | str. 190
7.3. Klauzule o zachowaniu poufności (NDA) | str. 191
7.4. Prawa autorskie | str. 196
7.5. Wolne i otwarte oprogramowanie | str. 204
7.6. Dane osobowe | str. 207
7.7. Zasady odbioru | str. 214
7.8. Gwarancja jakości | str. 216

Podsumowanie (Konrad Różowicz) | str. 223

Bibliografia | str. 225
Wykaz pozycji zwartych | str. 225
Wykaz artykułów | str. 228
Wykaz źródeł internetowych | str. 231
Wykaz orzeczeń | str. 233

Ukryj

Opis:

Konrad Różowicz – prawnik, doktorant prawa w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor wielu artykułów naukowych oraz popularnonaukowych z zakresu prawa zamówień publicznych, opublikowanych m.in. w Serwisie Zamówień Publicznych (www.zamówienia-publiczne.lex.pl), a także w Systemie Informacji Prawnej LEX.
Natalia Gazecka – kierownik projektów IT; praktyk zamówień publicznych posiadający doświadczenie w zarządzaniu projektami wdrożeń systemów back-office z wykorzystaniem zwinnych metodyk projektowych.
Publikacja pozwala w sposób całościowy zapoznać się z fundamentalnymi dla zamówień publicznych w branży IT zagadnieniami, które dotyczą m.in.:
– organizacji i planowania rozwoju systemów IT przez zamawiającego oraz szacowania ich wartości,
– konkretyzacji oraz opisu przedmiotu zamówienia,
– warunków podmiotowych udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
– pozacenowych kryteriów oceny ofert,
– umów w zamówieniach publicznych.

Dobór poruszonych tematów został oparty na doświadczeniu autorów, analizie aktualnych opinii Urzędu Zamówień Publicznych oraz bieżącego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, a także na stanowisku przedstawicieli doktryny i środowiska eksperckiego. Publikacja umożliwi zamawiającym prawidłowe przygotowanie dokumentacji przetargowej, a wykonawcom z branży IT ułatwi zrozumienie specyfiki zamówień publicznych oraz problemów, jakie mogą wystąpić w przypadku wdrażania systemów informatycznych u jednostek zamawiających.
Książka jest przeznaczona dla pracowników administracji rządowej i samorządowej ds. zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych, radców prawnych i adwokatów, a także przedsiębiorców z branży IT.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9903-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 236
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: KAM-2867:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa