Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce

Syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszących się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli podatkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej.

więcej

Autorzy: Adam Mariański (red. naukowy), Michał Wilk, Aneta Nowak-Piechota,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: KAM-2849:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Rozdział 1
Pojęcie działalności gospodarczej | str. 13

1.1. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej | str. 13
1.2. Ordynacja podatkowa | str. 14
1.3. Ustawy o podatkach dochodowych | str. 15
1.4. Ustawa o podatku od towarów i usług | str. 16
1.5. Inne ustawy | str. 17
Literatura | str. 18

Rozdział 2
Podatki dochodowe | str. 19

2.1. Rodzaje podatków dochodowych | str. 19
2.2. Podmioty opodatkowania | str. 21
2.3. Dochód z działalności gospodarczej | str. 24
2.3.1. Przychód | str. 24
2.3.1.1. Źródła przychodów w podatkach dochodowych | str. 24
2.3.1.2. Moment powstania przychodu | str. 26
2.3.1.3. Inne przychody | str. 29
2.3.1.3.1. Środki trwałe i inne składniki majątku | str. 29
2.3.1.3.2. Dotacje, subwencje, dopłaty | str. 30
2.3.1.3.3. Różnice kursowe | str. 31
2.3.1.3.4. Kary umowne i odszkodowania | str. 31
2.3.1.3.5. Odsetki | str. 31
2.3.1.3.6. Umorzone lub przedawnione zobowiązania | str. 32
2.3.1.3.7. Zwrócone wierzytelności | str. 32
2.3.1.3.8. Leasing finansowy | str. 33
2.3.1.3.9. Odpisy aktualizujące | str. 33
2.3.1.3.10. Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy | str. 33
2.3.1.3.11. Nieodpłatne świadczenia | str. 34
2.3.1.3.12. Najem, dzierżawa | str. 36
2.3.1.3.13. Odszkodowania | str. 36
2.3.1.3.14. Wystąpienia wspólnika ze spółki osobowej | str. 37
2.3.1.3.15. Likwidacja działalności gospodarczej | str. 37
2.3.1.4. Wyłączenia z przychodów | str. 38
2.3.2. Koszty uzyskania przychodów | str. 40
2.3.2.1. Uwagi wstępne | str. 40
2.3.2.2. Normatywne pojęcie kosztów uzyskania przychodów | str. 40
2.3.2.2.1. Ustawowe określenie kosztów uzyskania przychodów | str. 40
2.3.2.2.2. Definitywne poniesienie kosztu | str. 41
2.3.2.2.3. Poniesienie kosztów w celu osiągnięcia przychodów | str. 41
2.3.2.2.4. Poniesienie kosztu w celu zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów | str. 43
2.3.2.2.5. Udokumentowanie poniesienia kosztu | str. 43
2.3.2.2.6. Brak ujęcia kosztu w katalogu kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów | str. 44
2.3.2.2.7. Moment potrącenia kosztów | str. 49
2.3.2.2.8. Amortyzacja | str. 51
2.3.3. Dochód a strata podatkowa | str. 52
2.3.4. Zasady obliczenia kwoty podatku | str. 56
2.4. Międzynarodowe aspekty opodatkowania działalności gospodarczej | str. 59
2.4.1. Uwagi wstępne | str. 59
2.4.2. Działalność gospodarcza wykonywana bezpośrednio lub za pośrednictwem zakładu | str. 61
2.4.3. Działalność gospodarcza wykonywana za pośrednictwem spółki | str. 63
2.5. Zryczałtowane formy opodatkowania | str. 65
2.5.1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych | str. 67
2.5.2. Karta podatkowa | str. 70
2.5.3. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych | str. 74
2.5.4. Podatek tonażowy | str. 75
Literatura | str. 76

Rozdział 3
Podatek od towarów i usług | str. 77

3.1. Podstawy prawne i cechy charakterystyczne podatku od towarów i usług | str. 77
3.2. Podmiot opodatkowania | str. 78
3.3. Przedmiot opodatkowania | str. 82
3.3.1. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu | str. 82
3.3.2. Zwolnienia przedmiotowe | str. 85
3.4. Miejsce świadczenia usług | str. 86
3.5. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 88
3.6. Podstawa opodatkowania | str. 90
3.7. Stawki podatkowe | str. 91
3.8. Pomniejszenie podatku należnego o podatek naliczony | str. 92
3.9. Obowiązki formalne podatników | str. 96
Literatura | str. 101

Rozdział 4
Podatek akcyzowy | str. 102

4.1. Istota podatku akcyzowego | str. 102
4.2. Przedmiot opodatkowania | str. 103
4.3. Moment powstania obowiązku podatkowego | str. 105
4.4. Podmiot opodatkowania | str. 105
4.5. Stawki podatkowe | str. 106
Literatura | str. 106

Rozdział 5
Podatki i opłaty lokalne | str. 107

5.1. Podatek od nieruchomości | str. 108
5.1.1. Podmiot opodatkowania | str. 109
5.1.2. Przedmiot opodatkowania | str. 110
5.1.3. Podstawa opodatkowania | str. 114
5.1.4. Stawki podatkowe | str. 115
5.1.5. Powstanie obowiązku podatkowego i pobór podatku | str. 117
5.1.6. Zwolnienia | str. 119
5.2. Podatek rolny | str. 120
5.3. Podatek leśny | str. 124
5.4. Podatek od środków transportowych | str. 127
5.5. Opłaty lokalne | str. 129
5.5.1. Opłata adiacencka | str. 129
5.5.2. Opłata skarbowa | str. 131
5.5.3. Opłata targowa | str. 133
5.5.4. Opłata eksploatacyjna | str. 134
Literatura | str. 135

Rozdział 6
Podatek od czynności cywilnoprawnych | str. 136

6.1. Uwagi wstępne | str. 136
6.2. Przedmiot opodatkowania | str. 136
6.2.1. Zasada numerus clausus czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych | str. 136
6.2.2. Wyłączenie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług | str. 137
6.3. Zakres terytorialny opodatkowania | str. 139
6.4. Obowiązek podatkowy | str. 140
6.5. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe | str. 141
6.6. Zwolnienia | str. 142
6.7. Sposób poboru podatku | str. 143
Literatura | str. 144

Rozdział 7
Kontrola podatkowa przedsiębiorcy | str. 145

7.1. Regulacje mające zastosowanie do kontroli podatkowej przedsiębiorców | str. 146
7.2. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców | str. 148
7.2.1. Cele kontroli | str. 148
7.2.2. Dopuszczalność kontroli podatkowej | str. 148
7.2.3. Zawiadomienie o planowanej kontroli | str. 150
7.2.4. Wszczęcie kontroli | str. 152
7.2.5. Miejsce prowadzenia kontroli | str. 155
7.2.6. Czas trwania kontroli | str. 156
7.2.7. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego | str. 157
7.2.8. Zakończenie kontroli | str. 159
7.3. Prawa i obowiązki w trakcie kontroli podatkowej | str. 161
7.3.1. Uprawnienia i obowiązki kontrolujących | str. 161
7.3.2. Obowiązki i uprawnienia kontrolowanych przedsiębiorców | str. 165
7.4. Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej | str. 168
7.4.1. Zasady dowodowe w trakcie kontroli podatkowej | str. 168
7.4.2. Rodzaje czynności dowodowych w trakcie kontroli podatkowej | str. 169
Literatura | str. 174

Ukryj

Opis:

Adam Mariański – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny w Katedrze
Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkie-
go; adwokat; doradca podatkowy; partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Praw-
no-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, członek
zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego w Polsce, oddziału International
Fiscal Association; członek rady programowej Przeglądu Podatkowego; autor i współautor
ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego.

Książka zawiera syntetyczne omówienie najważniejszych zagadnień podatkowych odnoszą-
cych się do działalności gospodarczej, zarówno poszczególnych podatków, jak i kontroli po-
datkowej czy też pojęcia działalności gospodarczej. Tematy prezentowane w opracowaniu
wzbogacono przykładami, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane kwestie.
W podręczniku zaprezentowano m.in. takie zagadnienia jak:
– pojęcie przychodu w podatkach dochodowych,
– koszty uzyskania przychodów,
– podstawy prawne i cechy charakterystyczne podatku od towarów i usług,
– istota podatku akcyzowego,
– stawki podatkowe w podatku od nieruchomości,
– przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych,
– zasady prowadzenia kontroli podatkowej przedsiębiorców.

Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz nauczycieli akademickich. Zainteresuje również
przedsiębiorców, pracowników działów księgowych i fi nansowych, a także doradców podatko-
wych, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników administracji podatkowej.

„Recenzowana książka dotyczy podatkowych aspektów prowadzenia działalności gospodar-
czej w Polsce. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostały najważniejsze zagadnienia do-
tyczące poszczególnych obciążeń podatkowych oraz kontroli podatkowej przedsiębiorców.
Autorzy postawili sobie za cel stworzenie opracowania będącego źródłem kompleksowej wie-
dzy na temat węzłowych zagadnień dotyczących opodatkowania działalności gospodarczej,
które z jednej strony pełniłoby rolę podręcznika akademickiego, z drugiej zaś stanowiłoby
wsparcie merytoryczne dla szerszego grona odbiorców związanego z praktyką gospodarczą.
Cel ten został osiągnięty”.
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Nykiel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9518-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 176
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-2849:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów