Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo konkurencji. 25 lat

Zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13-15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierwszego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego "25 lat transformacji. 25 lat prawa konkurencji w Polsce".

więcej

Autorzy: Tadeusz Skoczny (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2806:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 198,00 zł. ( Oszczędzasz: 22,00 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
UROCZYSTA SESJA Z OKAZJI 25-LECIA PRAWA KONKURENCJI W WOLNEJ POLSCE


Wystąpienia | str. 13
Adam Jasser | str. 13
Ewa Kopacz | str. 15
Małgorzata Gersdorf | str. 18
List gratulacyjny Marka Safjana | str. 21

CZĘŚĆ II
SESJA WPROWADZAJĄCA


Tadeusz Skoczny | str. 25

Stanisław Sołtysiński
O systemowej doniosłości prawa antymonopolowego. Refleksje w ćwierć wieku po utworzeniu UOKiK | str. 29

Maciej Szpunar
Private enforcement a prawo prywatne międzynarodowe | str. 34

Teresa Flemming-Kulesza
Kamienie milowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 44

Anna Fornalczyk
Jak ekonomizować prawo konkurencji? | str. 51

Grzegorz Lot
Energia elektryczna jako produkt. Konsument energii elektrycznej w obliczu wolnego rynku | str. 61

CZĘŚĆ III
"KONKURENCJA" I "INTERES PUBLICZNY" W PRAWIE KONKURENCJI


Marek Szydło
Judycjalizacja unijnej i polskiej polityki konkurencji: w kierunku rewizji obecnego paradygmatu | str. 79

Jarosław Sroczyński
O potrzebie (i pułapkach) "bardziej interdyscyplinarnego podejścia" do publicznego i prywatnego prawa konkurencji | str. 100

Marcin Kolasiński
Istota konkurencji, jaka powinna podlegać ochronie w interesie publicznym, w kontekście działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne | str. 113

Piotr Adamczewski
Stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych - udział państwa w gospodarce a ochrona konkurencji | str. 131

Agata Jurkowska-Gomułka
Interes publiczny a prywatne egzekwowanie reguł konkurencji | str. 148

Dawid Miąsik
Interakcje między publicznoprawnym a prywatnoprawnym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji na przykładzie zakazu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów | str. 164

CZĘŚĆ IV
STOSOWANIE PRAWA OCHRONY KONKURENCJI


Przeciwdziałanie ograniczeniom konkurencji a sprawiedliwość proceduralna i prawa podstawowe w postępowaniach antymonopolowych | str. 183

Małgorzata Król-Bogomilska
Zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności - sporne zagadnienia | str. 185

Maciej Bernatt
Stosowanie reguł konkurencji UE przez polski, czeski i słowacki organ ochrony konkurencji | str. 220

Grzegorz Materna
Ograniczenie konkurencji jako czynnik limitujący zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów do porozumień ingerujących w przebieg przetargów | str. 237

Joanna Noga-Bogomilska
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w polskim prawie antymonopolowym jako element zasady sprawiedliwości proceduralnej - wybrane zagadnienia | str. 253

Anna Mlostoń-Olszewska
Uprawnienie organu antymonopolowego do żądania przekazania przez przedsiębiorcę informacji. Różnice pomiędzy rozwiązaniem unijnym a polskim | str. 276

Dominik Wolski
Implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji (2014/104/UE) | str. 303

Ekonomizacja prawa antymonopolowego w zakresie praktyk antykonkurencyjnych i koncentracji | str. 329

Zbigniew Jurczyk
Kartele a ekonomizacja | str. 331

Bożena Borkowska
Tworzenie konkurencji w branżach z monopolem naturalnym | str. 361

Konrad Kohutek
Antykonkurencyjny cel lub skutek porozumienia w kontekście wertykalnego ustalania cen odsprzedaży | str. 380

Bartosz Turno
Definiowanie rynku właściwego w sprawach antymonopolowych z uwzględnieniem podejścia ekonomicznego - problemy, metodologia oraz propozycje rozwiązań alternatywnych | str. 405

Paweł Ważniewski, Wojciech Dorabialski
Ekonomika ekonomizacji ochrony konkurencji z perspektywy UOKiK - priorytety w stosowaniu narzędzi ekonomicznych | str. 421

Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji | str. 441

Tadeusz Skoczny
Negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji - rzeczywistość, istota, problemy | str. 443

Małgorzata Modzelewska de Raad
Decyzja zobowiązaniowa jako forma udziału przedsiębiorcy w rozstrzygnięciu organu antymonopolowego: korzyści i pułapki | str. 475

Anna Piszcz
Dobrowolne poddanie się karze pieniężnej a dyrektywa odszkodowawcza 2014/104/UE | str. 491

Małgorzata Kozak
Programy compliance jako narzędzie skutecznego wdrażania prawa konkurencji - metoda kija i marchewki? | str. 510

Antoni Bolecki
Ile miejsca na negocjacyjne stosowanie prawa w procedurze leniency? | str. 527

CZĘŚĆ V
PRAWO ZWALCZANIA NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI


Wielość dróg prawnych zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji | str. 547

Marian Kępiński
Relacja klauzuli ogólnej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 3 ust. 1) do szczególnych deliktów nieuczciwej konkurencji | str. 549

Ryszard Skubisz
Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym | str. 563

Paweł Podrecki
Czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych | str. 580

Rafał Sikorski
Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji w świetle postanowień dyrektywy 2014/104/UE | str. 592

Monika Namysłowska
Nieuczciwe praktyki handlowe między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej | str. 604

Anna Zientara
Penalizacja prowadzenia działalności w formie systemu konsorcyjnego a zasada ne bis in idem | str. 617

Problemy stosowania zakazów czynów nieuczciwej konkurencji | str. 633

Jarosław Dudzik
Legitymacja czynna na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - aktualne problemy | str. 635

Łukasz Żelechowski
Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Dylematy wokół charakteru cywilnoprawnego reżimu ochrony | str. 649

Edyta Całka
Zakres zastosowania przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczących ochrony geograficznych oznaczeń pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych | str. 669

Jakub Kępiński
Instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji. Polska regulacja w świetle orzecznictwa TSUE | str. 678

Anna Tischner
Zakaz nieuczciwego naśladownictwa w art. 13 u.z.n.k. w kontekście rozbudowanej ochrony postaci produktu w prawie własności intelektualnej z uwzględnieniem prawa UE | str. 695

Beata Giesen
Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży - praktyka uzasadniona wolnością gospodarczą czy czyn nieuczciwej konkurencji? Kontrowersje wokół wykładni art. 15 ust. 1 pkt 4 u.z.n.k. | str. 713

Ukryj

Opis:

Tadeusz Skoczny – profesor nauk prawnych; kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Gospo-
darczego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; dyrektor Centrum Studiów
Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS); autor wielu publikacji naukowych.
Książka zawiera zbiór referatów wygłoszonych w dniach 13–15 kwietnia 2015 r. w trakcie Pierw-
szego Polskiego Kongresu Prawa Konkurencji zatytułowanego „25 lat transformacji. 25 lat pra-
wa konkurencji w Polsce”, a także sesji okolicznościowej oraz sesji otwierającej kongres. Było to
wydarzenie najwyższej rangi naukowej, obejmujące swym zakresem przedmiotowym całe prawo
konkurencji, tj. zarówno publiczne prawo ochrony konkurencji, jak i prywatne prawo zwalcza-
nia nieuczciwej konkurencji. Uczestnikami kongresu byli wybitni przedstawiciele świata nauki
oraz praktycy związani z tą dziedziną prawa.
W opracowaniu przedstawiono wiele zagadnień związanych z prawem konkurencji, w tym m.in.
takie kwestie, jak:
– stosowanie prawa konkurencji na rynkach regulowanych,
– zwalczanie karteli a prawo do rzetelnego procesu i prawo do prywatności,
– negocjacyjne stosowanie prawa ochrony konkurencji,
– czyny nieuczciwej konkurencji jako podstawa dochodzenia roszczeń w postępowaniach gru-
powych,
– instytucja sprzedaży premiowanej z punktu widzenia prawa zwalczania nieuczciwej konku-
rencji.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa konkurencji w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9386-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 728
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Ochrona konkurencji i konsumentów
Kod: KAM-2806:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów