Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja w sposób kompleksowy przedstawia zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników zawarte w kodeksie pracy oraz w wybranych ustawach szczególnych dotyczących niektórych kategorii pracowników.

więcej


Seria:  Monografie LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: KAM-2790;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 13

Rozdział I
Pojęcie kwalifikacji zawodowych i znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str. 19


1.1. Wprowadzenie | str. 19
1.2. Definicja pojęcia "kwalifikacje zawodowe" | str. 20
1.3. Znaczenie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników | str. 26
1.4. Korzyści płynące dla pracodawcy z podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str. 31
1.5. Wpływ podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników na rozwój gospodarczy i społeczny | str. 36

Rozdział II
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w źródłach międzynarodowego i europejskiego prawa pracy oraz w dokumentach programowych Unii Europejskiej | str. 42


2.1. Wprowadzenie | str. 42
2.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jako przedmiot regulacji międzynarodowego prawa pracy | str. 43
2.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w źródłach europejskiego prawa pracy oraz w dokumentach programowych Unii Europejskiej | str. 49

Rozdział III
Rys historyczny oraz obowiązujące w Polsce źródła prawa w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str. 61


3.1. Wprowadzenie | str. 61
3.2. Rys historyczny | str. 63
3.3. Obowiązujące przepisy prawa | str. 67

Rozdział IV
Charakterystyka obowiązku pracodawcy ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str. 77


4.1. Wprowadzenie | str. 77
4.2. Charakter prawny obowiązku pracodawcy | str. 78
4.3. Zakres obowiązku pracodawcy | str. 85
4.4. Konsekwencje prawne naruszenia obowiązku przez pracodawcę | str. 88

Rozdział V
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - uprawnienie czy obowiązek pracownika? | str. 98


Rozdział VI
Tryb podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników | str. 106


6.1. Wprowadzenie | str. 106
6.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na podstawie skierowania pracodawcy | str. 107
6.3. Zgoda pracodawcy na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracownika | str. 120
6.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na "innych zasadach" (art. 1036 k.p.) | str. 130

Rozdział VII
Uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika | str. 141


7.1. Wprowadzenie | str. 141
7.2. Charakterystyka urlopu szkoleniowego | str. 142
7.3. Charakterystyka zwolnienia od pracy | str. 159
7.4. Dodatkowe świadczenia pracodawcy na rzecz pracownika podnoszącego kwalifikacje zawodowe | str. 171
7.5. Zasady zwrotu kosztów świadczeń udzielonych pracownikowi z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych | str. 178

Rozdział VIII
Umowa w sprawie podnoszenia kwalifikacji zawodowych (umowa szkoleniowa) | str. 192


8.1. Wprowadzenie | str. 192
8.2. Charakter prawny i tryb zawarcia umowy | str. 193
8.3. Forma umowy i skutki jej niezachowania | str. 198
8.4. Termin zawarcia umowy | str. 204
8.5. Treść umowy | str. 205
8.6. Ustanie i zmiana umowy | str. 216
8.7. Obowiązywanie umowy szkoleniowej w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 231 k.p.) | str. 221

Rozdział IX
Kształcenie zawodowe pracowników młodocianych | str. 223


Rozdział X
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na gruncie wybranych regulacji szczególnych (samorząd terytorialny, służba cywilna, szkolnictwo wyższe) | str. 242


10.1. Pracownicy samorządowi | str. 247
10.2. Pracownicy służby cywilnej | str. 252
10.3. Nauczyciele akademiccy | str. 263

Zakończenie | str. 271

Akty prawne | str. 281

Orzecznictwo | str. 291

Literatura | str. 299

Ukryj

Opis:

Agata Ludera-Ruszel – doktor nauk prawnych z zakresu prawa pracy, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego; asystent sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. Jest członkiem stowarzyszenia prawa pracy i zabezpieczenia społecznego (Polish Association for Labour
Law and Social Security). Prowadziła zajęcia z zakresu prawa pracy w Hiszpanii (Universidad CEU Cardenal Herrera), Włoszech (Universita degli Studi di Genova), Belgii (Vives University College w Kortrijk) oraz na Łotwie (Banku Augstskola School of Business and Finance). Odbyła staż naukowy na Uniwersytecie w Genewie oraz na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie; stypendystka programu DAAD oraz laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców; recenzentka krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, autorka publikacji naukowych z zakresu prawa pracy, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych.

Książka w sposób kompleksowy przedstawia zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników zawarte w kodeksie pracy oraz w wybranych ustawach szczególnych dotyczących niektórych kategorii pracowników. Podjęte w niej rozważania mają na celu charakterystykę i ocenę wskazanych przepisów prawnych. W poszczególnych rozdziałach poddano analizie zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych z inicjatywy oraz za zgodą pracodawcy, jak również bez udziału pracodawcy. Omówiono prawa i obowiązki stron z tego tytułu oraz świadczenia przysługujące pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje w ramach poszczególnych wyróżnionych trybów. Przedstawiono zagadnienia związane z charakterem prawnym, formą, treścią, trybem zawarcia, zmianami i ustaniem umowy szkoleniowej.

Ponadto w publikacji wyjaśniono wątpliwości interpretacyjne, jakie pojawiają się w procesie stosowania poszczególnych przepisów, zaprezentowano aktualne orzecznictwo, omówiono regulacje z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego oraz najważniejsze dokumenty programowe Unii Europejskiej w dziedzinie podnoszenia kwalifikacji
zawodowych przez pracowników.

Monografia przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków, jak i teoretyków prawa pracy. Będzie przydatna dla kadry menedżerskiej, a także osób zatrudnionych w działach kadr oraz zarządzających zasobami ludzkimi w zakładach pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9468-0 , 312
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2790;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa