Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodatkowania należności wypłacanych z funduszu.

więcej

Autorzy: Piotr Prusinowski, Zbigniew Góral (red. naukowy),
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  aktualny
Kod: KAM-2853;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Działalność socjalna pracodawcy | str. 17


Rozdział II
Pojęcie działalności socjalnej | str. 24


1. Wersje ustawowego pojęcia działalności socjalnej | str. 24
2. Kierunki działalności socjalnej | str. 25
3. Zwrotna lub bezzwrotna pomoc na cele mieszkaniowe | str. 31
4. Analiza przejawów działalności socjalnej | str. 35
5. "Socjalny" charakter działalności socjalnej | str. 39
6. Działalność socjalna a postanowienia regulaminu funduszu | str. 47

Rozdział III
Zakres podmiotowy działalności socjalnej | str. 48


1. Pracodawcy zobowiązani do tworzenia funduszu | str. 48
1.1. Historia i dynamika zmian ustawowych | str. 48
1.2. Dyferencjacja pracodawców | str. 50
1.3. Ograniczenie i wyłączenie obowiązku tworzenia funduszu (kształtowanie wysokości odpisu) | str. 56
1.4. Świadczenie urlopowe | str. 65
1.5. Inne podmioty uprawnione do stosowania przepisów ustawy o ZFŚS | str. 71
2. Osoby uprawnione do korzystania z funduszu | str. 72
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 72
2.2. Pracownicy | str. 74
2.3. Emeryci i renciści - byli pracownicy | str. 75
2.4. Rodzina pracownika (emeryta i rencisty - byłego pracownika) | str. 77
2.5. Inne uprawnione osoby | str. 81

Rozdział IV
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str. 83


1. Ustalanie regulaminu ZFŚS | str. 83
2. Treść regulaminu | str. 86
3. Ustalanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej | str. 89
4. Sposoby wykazywania kryteriów socjalnych | str. 92
5. Preliminarz wydatków i komisja socjalna | str. 101
6. Tryb przyznawania świadczeń | str. 103
7. Szczegółowe postanowienia regulaminu | str. 104

Rozdział V
Gromadzenie środków na cele socjalne | str. 108


1. Coroczny odpis podstawowy | str. 108
2. Dobrowolne zwiększenie odpisu | str. 117
3. Przekazanie przez pracodawcę odpisów i zwiększeń | str. 119
4. Zwiększenia środków funduszu | str. 122
5. Regulacje szczególne | str. 126
6. Relacja zachodząca między zasadami gromadzenia środków a ich wydatkowaniem | str. 128

Rozdział VI
Redystrybucja środków funduszu | str. 130


1. Postępowanie prowadzące do wydatkowania zasobów funduszu | str. 130
2. Kryteria socjalne | str. 131
3. Relacje zachodzące między kryteriami socjalnymi | str. 138
4. Wydatkowanie środków funduszu z pominięciem kryteriów socjalnych | str. 144
5. Relacja normatywna występująca między art. 2 pkt 1 i art. 8 ust. 1 u.z.f.ś.s. | str. 152
6. Wytyczenie granic wydatkowania środków funduszu z pominięciem kryteriów socjalnych | str. 157
7. Nieprawidłowe praktyki w dysponowaniu środkami funduszu | str. 161
8. Roszczenie pracownika o wypłatę świadczenia z funduszu | str. 166

Rozdział VII
Powstanie i zakończenie działalności funduszu | str. 169


1. Właściwości prawne środków funduszu | str. 169
2. Sytuacja prawna pracodawcy rozpoczynającego działalność | str. 170
3. Likwidacja funduszu a rozdysponowanie jego środków | str. 172
4. Zakaz prowadzenia egzekucji ze środków funduszu | str. 173
5. Ogłoszenie upadłości pracodawcy | str. 174
6. Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę | str. 177

Rozdział VIII
Środki ochrony prawnej | str. 183


1. Powództwo o zwrot lub przekazanie środków funduszowi | str. 183
1.1. Charakter prawny żądania | str. 183
1.2. Legitymacja procesowa | str. 184
1.3. Przesłanki roszczenia | str. 186
1.4. Zakres zwrotu środków funduszu | str. 191
1.5. Przedawnienie roszczeń | str. 192
2. Odpowiedzialność karnoadministracyjna | str. 194
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 194
2.2. Strona podmiotowa wykroczenia | str. 195
2.3. Znamiona wykroczenia określonego w art. 12a ust. 1 u.z.f.ś.s. | str. 196
2.4. Wymiar kary i ściganie wykroczenia | str. 198
3. Powództwo między pracodawcą a pracownikiem | str. 199

Rozdział IX
Składki na ubezpieczenie społeczne i podatek należny od działalności socjalnej | str. 201


1. Świadczenia socjalne a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne | str. 201
2. Stanowisko prezentowane przez Sąd Najwyższy | str. 203
3. Różnorodność stanów faktycznych rozpoznawanych przez sądy apelacyjne | str. 208
4. Postanowienia regulaminu a obowiązek składkowy pracodawcy | str. 211
5. Paczki dla dzieci a podstawa wymiaru składki | str. 214
6. Alternatywna orzecznicza wykładnia § 2 ust. 1 pkt 19 r.s.z.u.p. | str. 217
7. Propozycja wykładni § 2 ust. 1 pkt 19 r.s.z.u.p. | str. 221
8. Przepis § 2 ust. 1 pkt 19 r.s.z.u.p. a świadczenia i usługi, do których nie stosuje się kryteriów socjalnych | str. 226
9. Świadczenia socjalne a obowiązek podatkowy | str. 229

Zakończenie | str. 235

Literatura | str. 239

Orzecznictwo | str. 243

Wzór regulaminu | str. 251

Ukryj

Opis:

Zbigniew Góral – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwer-
sytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uni-
wersytetu Łódzkiego.

Piotr Prusinowski – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz
adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszty-
nie. Od niemal 20 lat orzeka w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
wieloletni wykładowca studiów podyplomowych z prawa pracy; autor ponad 60 publikacji
naukowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Specjalizuje się w tematyce do-
tyczącej czasu pracy, podstaw prawnych zatrudnienia i postępowania w sprawach z zakresu
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Książka zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych, a także problematyki odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i opodat-
kowania należności wypłacanych z funduszu.
W opracowaniu przedstawiono zasady tworzenia, prowadzenia i wydatkowania środków ZFŚS,
w tym m.in. zagadnienia dotyczące:
– obowiązku prowadzenia działalności socjalnej i wyjątki od niego,
– ustalania i treści regulaminu ZFŚS,
– relacji między pojęciem działalności socjalnej pracodawcy a defi nicją kryterium socjalnego,
– sposobów wykazywania kryteriów socjalnych,
– środków ochrony prawnej,
– powstania i zakończenia działalności funduszu.
Rozważania zaprezentowane w pracy poparte zostały bogatym orzecznictwem sądowym, w tym
Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, oraz literaturą przedmiotu. Ponadto dla lepszego zro-
zumienia omawianych kwestii przedstawiono liczne przykłady i praktyczne rozwiązania doty-
czące zasad gospodarowania środkami funduszu.
Książka przeznaczona jest dla pracodawców i pracowników działów personalnych, którym
ułatwi prowadzenie działalności socjalnej. Pogłębiona analiza przepisów prawa oraz bogate
orzecznictwo sądowe sprawia, że opracowanie zainteresuje również praktyków prawa pracy,
w tym sędziów, radców prawnych, adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9578-6 , 264
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2853;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów