Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Postępowanie przed sądem polubownym. Komentarz do Regulaminu Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

więcej

Autorzy: Małgorzata Podrecka, Tomasz Wardyński, Julita Zawadzka, Beata Gessel-Kalinowska-vel-Kalisz (red. naukowy), Stanisław Drozd,
Seria:  Komentarze
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31/08/2015
Kod: KAM-2818:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 15

Wprowadzenie | str. 17

Regulamin Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Postanowienia ogólne | str. 23
§ 1 Sąd Arbitrażowy Lewiatan | str. 23
§ 2 Właściwość i Regulamin Sądu Arbitrażowego | str. 41
§ 3 Doręczenia pism oraz bieg terminów | str. 68
§ 4 Poufność | str. 79
§ 5 Tryb przyspieszony | str. 96

Zespół Orzekający | str. 107
§ 6 Liczba arbitrów i sposób ich powoływania | str. 107
§ 7 Wielopodmiotowość stron | str. 121
§ 8 Kwalifikacje arbitrów | str. 129
§ 9 Lista rekomendowanych arbitrów | str. 143
§ 10 Wyłączenie arbitra | str. 147
§ 11 Odwołanie arbitra | str. 158
§ 12 Ustąpienie arbitra | str. 166
§ 13 Skutki przedterminowego wygaśnięcia mandatu arbitra | str. 182
§ 14 Dalsze procedowanie przez większość zespołu orzekającego | str. 199
§ 15 Wyłączenie odpowiedzialności | str. 208

Wszczęcie postępowania arbitrażowego | str. 233
§ 16 Pozew | str. 233
§ 17 Braki formalne pozwu | str. 257
§ 18 Odpowiedź na pozew | str. 267
§ 19 Pozew wzajemny | str. 281
§ 20 Przyłączenie dodatkowej osoby do postępowania | str. 300
§ 21 Interwencja uboczna | str. 315

Postępowanie przed Zespołem Orzekającym | str. 329
§ 22 Zasady ogólne | str. 329
§ 23 Miejsce postępowania | str. 347
§ 24 Język postępowania | str. 366
§ 25 Reprezentacja strony | str. 378
§ 26 Posiedzenie wstępne. Postanowienie Proceduralne | str. 386
§ 27 Orzekanie o właściwości Sądu Arbitrażowego Lewiatan | str. 398
§ 28 Połączenie postępowań | str. 414
§ 29 Zmiana powództwa i cofnięcie pozwu | str. 424
§ 30 Inne pisma w toku postępowania | str. 431
§ 31 Środki dowodowe | str. 437
§ 32 Biegły powołany przez Zespół Orzekający | str. 452
§ 33 Rozprawa | str. 463
§ 34 Zakończenie postępowania dowodowego | str. 469
§ 35 Wyłączenie możliwości podniesienia zarzutu uchybienia postanowieniom Regulaminu lub uzgodnionym zasadom postępowania | str. 474
§ 36 Środki zabezpieczające | str. 482
§ 37 Zawieszenie i umorzenie postępowania | str. 498

Wyrok | str. 509
§ 38 Podstawy rozstrzygania sporu przez Zespół Orzekający | str. 509
§ 39 Termin wydania wyroku | str. 518
§ 40 Wydanie wyroku | str. 522
§ 41 Skutki wyroku | str. 529
§ 42 Wyroki częściowe i wstępne | str. 531
§ 43 Ugoda | str. 544
§ 44 Inne orzeczenia | str. 556
§ 45 Uzupełnienie, wykładnia i sprostowanie wyroku | str. 565
§ 46 Akta postępowania arbitrażowego | str. 577

Koszty postępowania arbitrażowego | str. 587
§ 47 Koszty postępowania arbitrażowego | str. 587
§ 48 Koszty poniesione przez strony | str. 601
§ 49 Zaliczka | str. 607

Załączniki | str. 613
Załącznik I. Struktura organizacyjna Sądu Arbitrażowego | str. 615
Załącznik II. Arbiter Doraźny | str. 623
Załącznik III. Tryb przyspieszony | str. 644
Załącznik IV. Wzór deklaracji arbitra | str. 683
Załącznik V. Regulamin Postępowania Apelacyjnego | str. 686

Aneks - Wzory pism | str. 735

Wykaz literatury | str. 755

Autorzy | str. 785

Ukryj

Opis:

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz – doktor nauk prawnych; członek rzeczywisty
Królewskiego Instytutu Arbitrażowego w Londynie (CIArb); wykładowca Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; od 2011 r. Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Konfederacji Lewiatan, od 2015 r. członek Sądu ICC; ekspert w dziedzinie arbitrażu,
transakcji fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital, a także prawa handlowego;
posiada bogate doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego, wzięła udział jako
arbiter w ponad 100 międzynarodowych i krajowych postępowaniach arbitrażowych pro-
wadzonych według reguł ICC, FCC, UNCITRAL, Lewiatan i KIG; autorka wielu publika-
cji naukowych, w tym książki Oświadczenia i zapewnienia w umowie sprzedaży udziałów
w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (w świetle zasady swobody umów).

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie postanowień Regulaminu Sądu Arbitra-
żowego Lewiatan. Autorzy analizują najważniejsze instytucje regulaminu na tle roz-
wiązań przyjętych w innych porządkach prawnych oraz zagranicznych sądach arbitra-
żowych, dzięki czemu czytelnik będzie mógł poznać genezę niektórych instytucji oraz
sposób ich funkcjonowania.
Zagadnienia przedstawione w publikacji zilustrowane są bogatym orzecznictwem arbi-
trażowym, wzorami wyroków i postanowień oraz literaturą przedmiotu.
Książka przeznaczona jest dla pełnomocników jako wsparcie w wystąpieniach przed są-
dami arbitrażowymi, a także dla arbitrów oraz wszystkich innych osób zainteresowanych
omawianą problematyką.
„Nowy Regulamin Sądu Arbitrażowego Lewiatan stanowi jeden z najnowszych regulaminów
arbitrażowych odpowiadających potrzebom praktyki. Wiele postanowień zostało bardziej
precyzyjnie wyrażonych. Niektóre uzupełniono w niezbędnym zakresie. Wprowadzono także
szereg nowych rozwiązań inspirowanych potrzebami praktyki oraz dorobkiem wielu instytu-
cji arbitrażowych. (…) Wyrażam przekonanie, że niniejszy komentarz do Regulaminu Sądu
Arbitrażowego Lewiatan będzie stanowił cenną pomoc nie tylko dla osób, które w swojej
działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią postanowień postępowania
arbitrażowego, ale również dla wszystkich osób zainteresowanych tym działem prawa”.
Ze wstępu prof. dr. hab. Jerzego Rajskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9381-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 792
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2818:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów