Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book




Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego

Pierwsze w polskiej literaturze prawniczej kompleksowe opracowanie zagadnienia kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego.

więcej

Autorzy: Przemysław Wszołek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015 r.
Kod: KAM-2437:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Przedmowa | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział pierwszy
Doniosłość wyznaczenia kryterium wyodrębniania i granic prawa administracyjnego | str. 35


1. Uwagi ogólne | str. 35
2. Obiektywne potrzeby odgraniczania i konsolidacji prawa administracyjnego. Specyfika systemu prawa administracyjnego oraz zjawiska uzasadniające poszukiwanie kryterium | str. 40
2.1. "Pozioma" i "pionowa" rozległość, heterogeniczność oraz rozczłonkowanie prawa administracyjnego | str. 40
2.2. Właściwości techniki legislacyjnej prawa administracyjnego. Brak części ogólnej i niekodyfikowalność | str. 50
2.3. Multicentryczność systemu prawa | str. 62
2.4. Interferencja i dyfuzja elementów różnych gałęzi prawa | str. 103
3. Subiektywne potrzeby wyodrębniania prawa administracyjnego | str. 149
3.1. Perspektywa prawodawcy | str. 152
3.2. Perspektywa adresatów norm administracyjnoprawnych | str. 162
3.3. Perspektywa nauki prawa administracyjnego | str. 182
4. Podsumowanie | str. 192

Rozdział drugi
Doktrynalne koncepcje kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego | str. 194


1. Uwagi wprowadzające | str. 194
2. Kryteria oparte na czynnikach pozaaksjologicznych | str. 195
3. Kryteria oparte na czynnikach aksjologicznych | str. 197
4. Krytyka dotychczasowych teorii wyodrębniania prawa administracyjnego | str. 203

Rozdział trzeci
Dylematy dystynkcji prawa administracyjnego | str. 207


1. Uwagi ogólne | str. 207
2. Sposoby wyodrębniania prawa administracyjnego. Problem logicznego podziału systemu prawa | str. 211
3. Wyodrębnianie prawa administracyjnego - kwestia poznania czy aprobaty? "Ideologizacja" problemu repartycji | str. 217
4. Kryterium "praktyczne" czy teoretyczne? Problem tendencji legislacyjnych | str. 236
5. Inne dylematy związane z przedmiotem dystynkcji | str. 249
6. Wnioski | str. 255

Rozdział czwarty
"Służba publiczna" jako kryterium wyodrębniania prawa administracyjnego | str. 257


1. Wprowadzenie - rola aksjologii prawa administracyjnego w procesach teoretycznego wyznaczania sfery tego prawa | str. 257
2. Pojęcie służby publicznej | str. 263
2.1. Uzasadnienie wyboru pojęcia. Definicja "służby publicznej" | str. 263
2.2. Uwarunkowania aksjologiczne, przedmiotowe i podmiotowe "służby publicznej" | str. 265
3. Prawo administracyjne jako "prawo służby publicznej" | str. 270
4. Podsumowanie | str. 283

Zakończenie | str. 287

Literatura | str. 289

Ukryj

Opis:

Przemysław Wszołek – doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie; autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego.

Prezentowana książka, stanowiąca studium z zakresu teorii prawa administracyjnego, jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej kompleksowym opracowaniem zagadnienia kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego.
Zawarte w monografi i rozważania koncentrują się wokół próby udzielenia odpowiedzi na cztery zasadnicze pytania:
– jakie jest znaczenie naukowe i praktyczna przydatność konstrukcji teoretycznej kryterium wyodrębniania prawa administracyjnego;
– jak przedstawia się dorobek nauki w tym zakresie oraz jakie są zalety i wady propagowanych dotychczas koncepcji kryteriów;
– jakie dylematy towarzyszą dystynkcji prawa administracyjnego, a zwłaszcza w jaki sposób i jakiego wyróżnika tego prawa należy poszukiwać;
– czy istnieje kategoria pojęciowa, która mogłaby pretendować do rangi kryterium wyodrębniania polskiego prawa administracyjnego we współczesnych realiach.

Autor prezentuje szeroką perspektywę omawianej problematyki i zainspirowany dotychczasową dyskusją na temat kryteriów wyodrębniania prawa administracyjnego, przedstawia na jej tle propozycję własnej koncepcji w postaci pojęcia służby publicznej.
Książka przeznaczona jest w szczególności dla pracowników naukowych, prawników praktyków, doktorantów oraz studentów prawa i administracji. Poczynione w pracy ustalenia odnoszące się do fundamentalnych kwestii wskazania istoty i jurydycznej tożsamości prawa administracyjnego, a także jego granic, mogą okazać się przydatne zarówno w naukowym opracowywaniu instytucji prawa administracyjnego, jak i w rozstrzyganiu
problemów interpretacyjnych w praktyce tworzenia i stosowania prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9471-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 308
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2437:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów