Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych

W publikacji przedstawiono zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty wykonywania i naruszenia jego obowiązków informacyjnych.

więcej

Autorzy: Bogusława Gnela (red. naukowy),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2830:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-11-19

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

CZĘŚĆ OGÓLNA | str. 17

Katarzyna Malinowska
Transparentność w umowie ubezpieczenia - przemiana zasady najwyższego zaufania w prawo do informacji | str. 19

Monika Szaraniec
Ochronne reżimy adresata informacji jako słabszej strony stosunku ubezpieczenia | str. 36

Aldona Piotrowska
Publicznoprawne obowiązki informacyjne zakładu ubezpieczeń, akcjonariuszy i innych podmiotów administrowanych | str. 50

Marcin Orlicki
Obowiązki informacyjne ubezpieczyciela w ubezpieczeniu na cudzy rachunek | str. 69

Jan Byrski
Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń. Wybrane zagadnienia | str. 83

Aleksander Raczyński
Prawo do informacji a kumulacja świadczeń z umów ubezpieczenia | str. 105

Mariusz Fras, Krzysztof Pacuła
Utrata szansy ubezpieczenia wskutek naruszenia powinności informacyjnych. Zagadnienia kolizyjnoprawne i jurysdykcyjne | str. 113

Szymon Byczko
Zakres obowiązku deklaracji ryzyka w art. 815 kodeksu cywilnego | str. 138

Marcin Krajewski
Sankcje wadliwej deklaracji lub notyfikacji ryzyka | str. 149

Agnieszka Sowa
Charakter prawny powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku | str. 166

Robert Stefanicki
Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej spoczywający na krajowych organach nadzoru finansowego | str. 179

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA | str. 189

Anna Klein-Kaska
Przedkontraktowe obowiązki informacyjne w ubezpieczeniach na życie z komponentem inwestycyjnym w świetle rozporządzenia PRIIP | str. 191

Magdalena Szczepańska
Analiza potrzeb klienta jako szczególny obowiązek informacyjny ubezpieczyciela | str. 207

Dorota Maśniak
Doinformowanie czy przeciążenie informacyjne w stosunkach bancassurance, czyli o zakresie informowania ubezpieczonych | str. 221

Piotr Wrzesiński
Uprawnienia informacyjne ubezpieczonego w ubezpieczeniach bancassurance | str. 233

Maciej Samson
Obowiązki informacyjne banku w umowach ubezpieczenia stanowiących zabezpieczenie kredytu z punktu widzenia rekomendacji U | str. 247

Anna Patalon
Obowiązki informacyjne wobec konsumenta w umowach ubezpieczenia zawieranych na odległość | str. 260

Piotr Kukuryk
Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków informacyjnych przez ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia zawieranej na odległość | str. 271

Urszula Drozdowska
Zakres i sposób udzielania informacji zakładom ubezpieczeniowym o stanie zdrowia pacjenta. Uwagi na tle prawa medycznego i prawa ubezpieczeniowego | str. 292

Kinga Michałowska
Wpływ danych medycznych i danych genetycznych na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie | str. 302

Marcin Glicz
Obowiązek deklaracji ryzyka w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej członków władz spółki kapitałowej | str. 320

Marta Karpińska
Konflikt interesów a obowiązki informacyjne organizatora turystyki i agenta turystycznego jako ubezpieczającego oraz pośrednika ubezpieczeniowego | str. 334

Bartosz Kucharski
O zawiadomieniach i oświadczeniach składanych agentowi ubezpieczeniowemu | str. 344

Edyta Figura-Góralczyk
Zmiany w zakresie ujawniania informacji dotyczących wynagrodzenia agentów w projekcie IMD2 | str. 363

Aleksandra Nowak-Gruca
Znak towarowy jako nośnik informacji o usługach ubezpieczeniowych | str. 376

Wykaz aktów prawnych | str. 393

Ukryj

Opis:

??W niniejszej publikacji autorzy, profesorowie i doktorzy nauk prawnych, a także praktycy – eksperci w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych przedstawili zagadnienia prawne informacji kierowanej do ubezpieczyciela oraz prawne aspekty wykonywania i naruszenia jego obowiązków informacyjnych. Omówili też zagadnienia szczegółowe, m.in.:
– informację w ubezpieczeniach na życie oraz pośrednictwie ubezpieczeniowym,
– informację w ubezpieczeniach bancassurance oraz w ubezpieczeniach związanych z turystyką,
– informację w ubezpieczeniach w odniesieniu do ochrony praw pacjenta oraz konsumenta w umowach zawieranych na odległość.
??Interpretacja przepisów, przedstawienie zmian oraz tendencji w regulacji informacji w prawie ubezpieczeń gospodarczych powinny zainteresować wykładowców, doktorantów i studentów wydziałów prawa. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, szeroko przedstawiane w wielu rozdziałach tej publikacji, będzie przydatne praktykom – sędziom, adwokatom i radcom prawnym. Konsumenci będą mogli zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami w zakresie relacji z ubezpieczycielem i pośrednikiem ubezpieczeniowym, a także ocenić swoją sytuację w ewentualnym sporze z tymi profesjonalnymi podmiotami.
„Problematyka prawna informacji była dotąd i jest nadal przedmiotem coraz liczniejszych opracowań naukowych. W większości przypadków opublikowane dotychczas opracowania na ten temat dotyczą problematyki informacji Ťw ogóleť, tj. bez uwzględnienia specyfiki poszczególnych dziedzin życia gospodarczego. Recenzowana monografia z pewnością wypełnia tę lukę w zakresie informacji w ubezpieczeniach gospodarczych [...]. Monografia ta przedstawia się zatem jako Ťnowośćť poszerzająca znacznie dotychczasowy dorobek doktryny prawa ubezpieczeniowego. Podkreślić należy ogólnie wysoki poziom merytoryczny zawartych w niej opracowań”.
Prof. zw. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9470-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 400
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / ZUS, ubezpieczenia
Kod: KAM-2830:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów