Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Poręczenie majątkowe w polskim procesie karnym

Publikacja stanowi kluczowe opracowanie dotyczące zagadnienia stosowania poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego w polskim procesie karnym.

więcej

Autorzy: Piotr Karlik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.
Kod: KAM-2770:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2016-01-08

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wstęp | str. 17

Rozdział I
Poręczenie majątkowe - zagadnienia ogólne | str. 23


1. Uwagi wprowadzające | str. 23
2. Poręczenie w innych dziedzinach prawa | str. 24
2.1. Poręczenie w prawie cywilnym | str. 24
2.2. Poręczenie w prawie karnym materialnym | str. 25
2.3. Poręczenie w polskim procesie karnym | str. 26
3. Poręczenie majątkowe w świetle Konstytucji RP | str. 28
4. Istota poręczenia majątkowego | str. 34
5. Poręczenie majątkowe jako środek przymusu | str. 38
5.1. Przymus prawny w ujęciu teoretycznym | str. 38
5.2. Środki przymusu w polskim postępowaniu karnym | str. 41
5.3. Poręczenie majątkowe a przymus prawny | str. 47

Rozdział II
Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy | str. 52


1. Poręczenie majątkowe w ujęciu historycznym | str. 52
1.1. Uwagi wprowadzające | str. 52
1.2. Gwarancja stawiennictwa w czasach starożytnych | str. 53
1.3. Poręczenie majątkowe w procesie rzymskim | str. 54
1.4. Rękojemstwo w średniowiecznym prawie karnym | str. 56
1.5. Ewolucja poręczenia majątkowego w Polsce od 1918 r. | str. 58
1.5.1. Poręczenie majątkowe w kodeksie postępowania karnego z 1928 r. | str. 58
1.5.2. Poręczenie majątkowe w kodeksie postępowania karnego z 1969 r. | str. 60
1.5.3. Poręczenie majątkowe w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. | str. 61
1.6. Podsumowanie | str. 61
2. Poręczenie majątkowe w ujęciu prawnoporównawczym | str. 62
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 62
2.2. Poręczenie w amerykańskim procesie karnym | str. 63
2.3. Poręczenie w brytyjskim procesie karnym | str. 65
2.4. Poręczenie w australijskim procesie karnym | str. 68
2.5. Poręczenie w hiszpańskim procesie karnym | str. 70
2.6. Poręczenie w greckim procesie karnym | str. 71
3. Poręczenie majątkowe w systemie środków zapobiegawczych | str. 73
4. Poręczenie majątkowe jako środek zapobiegawczy | str. 81
4.1. Uwagi wprowadzające | str. 81
4.2. Zagadnienie samodzielności poręczenia majątkowego | str. 82
4.3. Zagadnienie subsydiarności poręczenia majątkowego | str. 86
5. Organy uprawnione do stosowania poręczenia majątkowego | str. 88
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 88
5.2. Organy uprawnione do stosowania poręczenia majątkowego w postępowaniu przygotowawczym | str. 88
5.3. Organy uprawnione do stosowania poręczenia majątkowego w postępowaniu sądowym | str. 91
5.4. Podsumowanie | str. 92
6. Osoba uprawniona do złożenia poręczenia majątkowego | str. 94
6.1. Uwagi wprowadzające | str. 94
6.2. Oskarżony jako podmiot składający poręczenie majątkowe | str. 94
6.3. Inna osoba jako podmiot składający poręczenie majątkowe | str. 98
7. Cel stosowania poręczenia majątkowego | str. 105
8. Podstawy stosowania poręczenia majątkowego przed 1 lipca 2015 r. | str. 109
9. Podstawy stosowania poręczenia majątkowego po 1 lipca 2015 r. | str. 118
10. Zasady stosowania poręczenia majątkowego | str. 119
10.1. Zasada proporcjonalności stosowania środków zapobiegawczych | str. 120
10.1.1. Dyrektywa konieczności a stosowanie poręczenia majątkowego | str. 121
10.1.2. Dyrektywa minimalizacji a poręczenie majątkowe | str. 124
10.1.3. Dyrektywa adaptacji środka zapobiegawczego a poręczenie majątkowe | str. 128
10.2. Zasada ustawowej określoności środków zapobiegawczych | str. 129
11. Funkcje poręczenia majątkowego | str. 130

Rozdział III
Poręczenie majątkowe jako czynność złożona w polskim procesie karnym | str. 135


1. Uwagi wprowadzające | str. 135
2. Inicjatywa stosowania poręczenia majątkowego | str. 135
3. Elementy postanowienia o zastosowaniu poręczenia majątkowego | str. 138
3.1. Uwagi wprowadzające | str. 138
3.2. Elementy szczególne postanowienia o zastosowaniu poręczenia majątkowego | str. 140
3.3. Wysokość poręczenia majątkowego | str. 141
3.4. Rodzaj poręczenia majątkowego | str. 143
3.5. Przedmiot poręczenia majątkowego | str. 144
3.5.1. Uwagi wprowadzające | str. 144
3.5.2. Pieniądze jako przedmiot poręczenia majątkowego | str. 146
3.5.3. Papiery wartościowe jako przedmiot poręczenia majątkowego | str. 149
3.5.4. Zastaw jako przedmiot poręczenia majątkowego | str. 156
3.5.5. Hipoteka jako przedmiot poręczenia majątkowego | str. 160
3.5.6. Podsumowanie | str. 163
3.6. Warunki poręczenia majątkowego | str. 164
3.7. Termin złożenia poręczenia majątkowego | str. 165
3.8. Czynniki decydujące o wysokości, rodzaju, warunkach i terminie złożenia poręczenia majątkowego | str. 167
3.9. Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu poręczenia majątkowego | str. 171
3.10. Warunkowy charakter postanowienia o zastosowaniu poręczenia majątkowego | str. 173
3.11. Podsumowanie | str. 176
4. Przyjęcie poręczenia majątkowego | str. 177
5. Informacja przekazywana poręczającemu | str. 179
5.1. Uwagi wprowadzające | str. 179
5.2. Zakres informacji przekazywanej osobie składającej poręczenie majątkowe | str. 180
5.3. Obowiązki poręczyciela majątkowego | str. 185
5.4. Moment pouczenia osoby składającej poręczenie majątkowe | str. 187
5.5. Konsekwencje niepouczenia poręczyciela | str. 192
6. Wzruszenie postanowienia w przedmiocie poręczenia majątkowego | str. 192
6.1. Uwagi wprowadzające | str. 192
6.2. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie poręczenia majątkowego | str. 193
6.3. Uchylenie lub zmiana z urzędu postanowienia o zastosowaniu poręczenia majątkowego | str. 196
6.4. Rozpoznanie wniosku o zmianę poręczenia majątkowego | str. 200
7. Cofnięcie poręczenia majątkowego | str. 203
8. Ustanie poręczenia majątkowego | str. 205
9. Konsekwencje majątkowe ustania poręczenia majątkowego | str. 208
9.1. Zwrot kwoty poręczenia majątkowego wraz z odsetkami | str. 208
9.2. Zaliczenie kwoty poręczenia majątkowego na poczet grzywny i kosztów procesu | str. 213

Rozdział IV
Przepadek poręczenia majątkowego | str. 217


1. Uwagi wprowadzające | str. 217
2. Podstawy orzeczenia przepadku poręczenia majątkowego | str. 219
2.1. Uwagi wprowadzające | str. 219
2.2. Podstawy obligatoryjnego przepadku poręczenia majątkowego | str. 224
2.3. Podstawy fakultatywnego przepadku poręczenia majątkowego | str. 226
2.4. Podstawy orzeczenia przepadku poręczenia majątkowego a podstawy zastosowania tego środka | str. 230
3. Orzeczenie przepadku poręczenia majątkowego | str. 232
4. Wykonanie postanowienia o przepadku poręczenia majątkowego | str. 238
5. Ochrona praw osób trzecich w przypadku orzeczenia przepadku poręczenia majątkowego | str. 243
6. Zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego w przypadku orzeczenia przepadku poręczenia majątkowego | str. 246
7. Częściowy przepadek poręczenia majątkowego po 1 lipca 2015 r. | str. 248

Rozdział V
Próba nowego spojrzenia na poręczenie majątkowe | str. 252


1. Uwagi wprowadzające | str. 252
2. Poręczenie majątkowe jako (nie)samodzielny środek zapobiegawczy | str. 253
3. Niejednolity charakter poręczenia majątkowego | str. 257
4. Sąd jako jedyny organ uprawniony do stosowania poręczenia majątkowego | str. 261
5. Prawo do poręczenia majątkowego | str. 264
6. Podsumowanie | str. 267

Wnioski końcowe | str. 269

Bibliografia | str. 275

Wykaz tabel i wykresów | str. 289

Ukryj

Opis:

Piotr Karlik – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu postępowania karnego; uczestnik i organizator krajowych i międzynarodowych konferencji dotyczących problematyki postępowania karnego; koordynator projektów europejskich DG Justice; stypendysta Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Unikatowy Absolwent.

Prezentowana publikacja stanowi kluczowe opracowanie dotyczące zagadnienia stosowania poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego w polskim procesie karnym. W książce przedstawiono szczególną rolę i miejsce tej niezwykle złożonej instytucji oraz jej dogłębną analizę w świetle obowiązujących przepisów, stanowiska nauki oraz orzecznictwa sądowego. W sposób kompleksowy zaprezentowano praktyczne aspekty związane ze stosowaniem poręczenia majątkowego oraz orzekaniem przepadku przedmiotów stanowiących jego przedmiot.
Na podstawie badań aktowych i ankietowych przeprowadzonych w sądach powszechnych i jednostkach powszechnych prokuratur w Polsce oraz konfrontacji z praktyką stosowania tego środka zapobiegawczego uzyskano całościowy obraz poręczenia majątkowego w polskim procesie karnym jako złożonej czynności prawnej. Dzięki temu udzielono także odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania praktyki, które dotychczas pozostawały nierozstrzygnięte.
Książka jest skierowana przede wszystkim do praktyków, tj. sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych. Ze względu na poruszane problemy o charakterze teoretycznoprawnym z pewnością zainteresuje również przedstawicieli nauki.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9647-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 292
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne procesowe
Kod: KAM-2770:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów