Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Zasady przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Przystępna i kompleksowa analiza przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

więcej

Autorzy: Magdalena Wilczek-Karczewska,
Seria:  Biblioteka Pomocy Społecznej
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 listopada 2015 r.
Kod: ABC-0847:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Wstęp | str. 9

Część I
Komentarz


Rozdział 1. Dodatek mieszkaniowy | str. 13
1.1. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych - uwagi ogólne | str. 13
1.2. P rzesłanki ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str. 20
1.2.1. T ytuł prawny do lokalu mieszkalnego | str. 20
1.2.2. Kryterium dochodowe | str. 25
1.2.2.1. Ustalanie dochodu członków gospodarstwa domowego | str. 25
1.2.2.2. Ustalanie dochodu z gospodarstwa rolnego | str. 38
1.2.3. Powierzchnia lokalu | str. 42
1.3. Obliczanie dodatku mieszkaniowego | str. 46
1.4. Wypłata dodatku mieszkaniowego | str. 53
1.5. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str. 53
1.5.1. Uwagi ogólne | str. 53
1.5.2. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str. 54
1.5.3. Postępowanie wyjaśniające - korekta danych zawartych we wniosku o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego w toku postępowania administracyjnego | str. 59
1.5.4. Decyzja w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego | str. 67
1.5.5. Weryfikacja ostatecznych decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego | str. 71
1.5.5.1. Wznowienie postępowania w sprawie dodatku mieszkaniowego | str. 71
1.5.5.2. Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego | str. 74
1.5.5.3. Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego i wygaśnięcie decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego | str. 75
1.6. Ulgi w spłacie kwot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego | str. 76

Rozdział 2. Dodatek energetyczny | str. 81

Literatura (wybór) | str. 83

Część II
Pytania i odpowiedzi


Rozdział 1. Adresaci dodatku mieszkaniowego | str. 87

Rozdział 2. Kryterium dochodowe | str. 102

Rozdział 3. Pojęcie gospodarstwa domowego | str. 113

Rozdział 4. Ustalanie prawa do dodatku mieszkaniowego | str. 126

Rozdział 5. Dodatek energetyczny | str. 142

Część III
Wzory dokumentów


Rozdział 1. Postępowanie przed organem pierwszej instancji | str. 147

Rozdział 2. Postępowanie przed samorządowym kolegium odwoławczym . 173

Część IV
Akty prawne


Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych | str. 191
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych | str. 202
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu | str. 209
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne | str. 214
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r. | str. 303

Ukryj

Opis:

W ósmej książce z tej serii przedstawiono przystępną i kompleksową analizę przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych oraz przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne w kontekście zasad przyznawania i wypłaty dodatku mieszkaniowego oraz dodatku energetycznego. Celem opracowania jest ukazanie, jak poszczególne przepisy powinny być stosowane w praktyce w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych. Bogactwo okoliczności, które podlegają ocenie w toku postępowań administracyjnych, powoduje bowiem, że opisane w publikacji problemy mogą stanowić wzory rozwiązań i przyczynić się do pełniejszego zrozumienia istoty ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy - Prawo energetyczne.

Istotną część opracowania stanowią odpowiedzi na pytania, jakie pojawiają się na tle stosowania danej instytucji, wskazujące prawidłowe sposoby interpretacji przepisu na tle opisanego przypadku. Walor praktyczny wzmacniają również zaprezentowane wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o przyznanie i wypłatę dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. W publikacji zamieszczono także teksty aktów prawnych związanych z omawianą tematyką.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9740-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm)
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Pomoc społeczna
Kod: ABC-0847:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów