Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Uwłaszczenie użytkowników wieczystych w drodze decyzji administracyjnej

Publikacja zawiera kompleksową i przekrojową analizę problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie postępowania administracyjnego.

więcej

Autorzy: Elżbieta Klat-Górska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-2781;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Elżbieta Klat-Górska – doktor nauk prawnych; adiunkt
w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowe-
go Prywatnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Studiów Pody-
plomowych Prawa Gospodarki Nieruchomościami, wy-
kładowca na Studiach Podyplomowych Egzekucji Admi-
nistracyjnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego; etatowy członek Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autor-
ka publikacji z zakresu prawa obrotu nieruchomościami
i prawa rolnego, a także prawa zagospodarowania prze-
strzennego.
??Książka zawiera kompleksową i przekrojową analizę
problematyki przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności w trybie postępowania admini-
stracyjnego. Autorka odwołuje się do dorobku doktryny
oraz najnowszego orzecznictwa, w tym wyroków Trybuna-
łu Konstytucyjnego – z uwzględnieniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r. (K 29/13) mają-
cego ogromny wpływ na omawiane przepisy.
??W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na:
– zasady uwłaszczenia użytkowników wieczystych,
– poprawność proceduralną przy podejmowaniu roz-
strzygnięć w sprawach przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego w prawo własności, w tym na tryb
wydawania rozstrzygnięć ustalających opłaty z tytułu
przekształcenia,
– tryb wydawania decyzji orzekających o zwrocie zwa-
loryzowanych boni? kat udzielonych od tego rodzaju
opłat.
??Publikacja przeznaczona jest dla organów administra-
cji publicznej: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,
a także starostów. Zainteresuje również radców prawnych
oraz notariuszy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9422-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 280
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2781;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów