Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy

Zbiór opracowań dotyczących teorii i praktyki stosowania prawa finansowego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Swoiste kompendium zagadnień odnoszących się do finansowych aspektów samorządności.

więcej

Autorzy: Wiesława Miemiec,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 czerwca 2015 r.
Kod: KAM-2799:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

Nowy kształt finansów lokalnych czy nowy ustrój samorządu terytorialnego w Polsce? Esej wprowadzający (Teresa Dębowska-Romanowska) | str. 19

Część I
Zagadnienia gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego


Decentralizacja zadań na rzecz jednostek samorządu terytorialnego a adekwatność i samodzielność ich finansowania w świetle badań porównawczych (Eugeniusz Ruśkowski) | str. 31

Niektóre teoretyczne zagadnienia z zakresu restytucji samorządu publicznego i jego podstaw materialnych (Petr Mrkyvka) | str. 43

Budżet partycypacyjny w Hiszpanii (Jarosław Marczak) | str. 53

Financial Law and Local Finance Problems (E.V. Chernikova, O.N. Gorbunova, J.V. Gorosh) | str. 67

Negatywne czy pożądane zjawisko deficytu i długu publicznego jednostek samorządu terytorialnego (Krystyna Piotrowska-Marczak) | str. 71

Reguły budżetowe ograniczające deficyt i dług publiczny jednostek samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej (Michal Koziel) | str. 81

Wieloletnia prognoza finansowa samorządu województwa jako instrument kształtowania rozwoju regionalnego (Elżbieta Berezowska) | str. 91

Prognoza kwoty długu jako element wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Urszula Rabiej) | str. 103

Budżet zadaniowy w jednostkach samorządu terytorialnego - perspektywy i ograniczenia (Wiesława Miemiec) | str. 115

Zastępcze ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 240a i 240b u.f.p. (Krystyna Sawicka) | str. 127

Nadzór i kontrola w zakresie finansowania działalności lokalnych instytucji rządowych i samorządowych w Republice Białoruś (Lilia Abramczyk) | str. 143

Instytucja absolutorium w gminie - wnioski i postulaty (Monika Augustyniak) | str. 150

Stosowanie przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych do wymiaru i poboru wybranych opłat publicznych gminy (Rafał Kowalczyk) | str. 163

Postępowanie upadłościowe jako rezylientny element systemu przeciwdziałania niewypłacalności samorządu terytorialnego w Polsce (Mateusz Langer) | str. 173

Finansowanie zadań własnych gminy w zakresie wspierania rodziny (Ewa Koniuszewska, Katarzyna Święch-Kujawska) | str. 182

Źródła i zasady finansowania wybranych usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego (Irena Czaja-Hliniak) | str. 192

Zasady udzielania dotacji podmiotom wykonującym działalność leczniczą przez jednostki samorządu terytorialnego (Paweł Lenio) | str. 201

Część II
Dochody jednostek samorządu terytorialnego a zagadnienie ich adekwatności


System korekcyjno-wyrównawczy w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - ewolucja i ocena rozwiązań prawnych (Monika Bogucka-Felczak) | str. 213

Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego - wybrane problemy (Tomasz Sowiński) | str. 228

Teorie samorządu terytorialnego i ich wpływ na kształtowanie strony dochodowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Elżbieta Feret) | str. 238

Absurdy prawa finansowego i finansów po 25 latach samorządu terytorialnego - doświadczenia praktyczne (Elżbieta Stolorz-Krzisz) | str. 249

Programy pomocowe jednostek samorządu terytorialnego jako instrumenty wspierania rozwoju lokalnego (Małgorzata Cilak) | str. 256

Modyfikacja zasad udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz pomocy de minimis (z wyłączeniem pomocy de minimis w rolnictwie, rybołówstwie i akwakulturze) na lata 2014-2020 (Marcin Urban) | str. 267

Charakter prawny współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi (Damian Cyman) | str. 276

Część III
Dochody podatkowe budżetu jednostek samorządu terytorialnego


Jednostki samorządu terytorialnego jako podatnicy podatku od towarów i usług. Aktualne zagadnienia (Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Katarzyna Feldo) | str. 287

Podmiotowość podatkowa jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek budżetowych (Witold Modzelewski, Marcin Rozbicki) | str. 298

Wpływ statystyki publicznej na wybrane elementy konstrukcyjne podatków stanowiących źródło dochodów własnych gmin (Paweł Mańczyk) | str. 309

O zasadności opodatkowania nieruchomości gminnych podatkiem od nieruchomości (Paweł Grzybowski) | str. 318

Opodatkowanie infrastruktury portowej (Katarzyna Kopyściańska) | str. 329

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości niewykończonego budynku (Jerzy Politowicz) | str. 337

Konstrukcja normatywna przedmiotu opodatkowania w podatku leśnym (Ewelina Skwierczyńska) | str. 349

Władztwo daninowe gminy dotyczące opłaty skarbowej - analiza wybranych uchwał rad gmin (Zbigniew Ofiarski) | str. 359

Opłaty na gruncie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - wybrane problemy (Dobrosława Antonów) | str. 372

Opłata adiacencka jako źródło dochodów gminy (Cyprian Golda) | str. 383

Doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu podatkowym (Marek Kopyściański) | str. 393

Dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania na ich terenie gazu łupkowego (Przemysław Pest) | str. 403

Problematyka władztwa podatkowego gminy (Dominik Godula) | str. 411

Część IV
Stawki, ulgi i zwolnienia podatkowe


Stawki podatku od nieruchomości - kryteria i prawne granice ich różnicowania (Aleksandra Godek) | str. 423

Wykładnia przepisów regulujących ustawowe zwolnienia w podatku od nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych (Paweł Majka) | str. 435

Wady konstrukcji zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości jako konsekwencje niewłaściwego użycia "źródeł elastyczności" - zarys problematyki (Paweł Borszowski) | str. 446

Udzielanie ulg w płatności podatków przez samorządowe organy podatkowe - podstawa prawna i zakres stosowania (Marek Zdebel) | str. 455

Część V
Prawne aspekty uczestnictwa jednostek samorządu terytorialnego na rynku finansowym


Kontrowersje związane ze stosowaniem instrumentów pochodnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Patrycja Zawadzka) | str. 467

Reguły fiskalne a rynek obligacji komunalnych (Przemysław Panfil) | str. 478

Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego (Wojciech Bożek) | str. 487

Pieniądz lokalny (Witold Srokosz) | str. 496

Wykaz literatury | str. 507

Wykaz źródeł prawa | str. 531

Wykaz orzecznictwa | str. 539

Ukryj

Opis:

Wiesława Maria Miemiec – profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; autorka prac z zakresu prawa finansowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego, lokalnego prawa podatkowego i finansowania zamówień publicznych.

Książka stanowi zbiór opracowań dotyczących teorii i praktyki stosowania prawa finansowego w polskich jednostkach samorządu terytorialnego. Jest swoistym kompendium zagadnień odnoszących się do finansowych aspektów samorządności. Obejmuje nie tylko wnikliwą, krytyczną diagnozę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, lecz także prognozy dalszego rozwoju finansów samorządowych.

Autorami pracy są uznane autorytety z dziedziny szeroko rozumianych finansów publicznych, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, a także osoby czynnie zaangażowane w działalność jednostek samorządu terytorialnego, w tym skarbnicy województw.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów i doktorantów studiów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, a także praktyków zajmujących się zagadnieniami gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

„Monografia (...) jest dziełem o cennej zawartości merytorycznej, (...) rzetelną diagnozą stanu polskiego systemu finansów samorządowych po dwudziestu pięciu latach, jakie upłynęły od restytuowania samorządności w Polsce. Zagadnienia w niej poruszone są ważne zarówno dla rozwoju badań naukowych, jak i dla działalności praktycznej”.
Prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9330-0 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 548
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2799:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów