Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz

Publikacja zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawnością, a także szczególnych uprawnień tych osób. Uwzględnia również dorobek doktryny oraz reprezentatywne orzecznictwo.

więcej

Autorzy: Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Paluszkiewicz, Ewa Staszewska, Mirosław Włodarczyk (red. naukowy),
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 września 2015 r.
Kod: KAM-2460:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 159,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 143,10 zł. ( Oszczędzasz: 15,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 23

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) | str. 27

ROZDZIAŁ 1
PRZEPISY OGÓLNE | str. 29


Art. 1. [Zakres podmiotowy ustawy] | str. 29
Art. 2. [Słowniczek] | str. 40
Art. 2a. [Zasady ustalania stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych] | str. 66

ROZDZIAŁ 2
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | str. 74


Art. 3. [Katalog stopni niepełnosprawności] | str. 74
Art. 4. [Zaliczanie do stopni niepełnosprawności] | str. 76
Art. 4a. [Zaliczanie do osób niepełnosprawnych] | str. 98
Art. 5. [Traktowanie orzeczeń lekarza orzecznika ZUS na równi z orzeczeniami o stopniach niepełnosprawności] | str. 104
Art. 5a. [Ustalanie stopnia niepełnosprawności i wskazań dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów] | str. 119
Art. 6. [Zespoły orzekające o niepełnosprawności] | str. 125
Art. 6a. [Tworzenie i likwidacja zespołów orzekających o niepełnosprawności] | str. 129
Art. 6b. [Orzekanie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności] | str. 133
Art. 6b1. [Orzekanie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności - specjalistyczne badania] | str. 144
Art. 6b2. [Orzekanie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności - korzystanie z danych gromadzonych przez inne podmioty] | str. 149
Art. 6c. [Nadzór nad orzekaniem o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności] | str. 151
Art. 6d. [Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności] | str. 160

ROZDZIAŁ 3
REHABILITACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 169


Art. 7. [Pojęcie oraz rodzaje rehabilitacji] | str. 176
Art. 8. [Pojęcie oraz cel rehabilitacji zawodowej] | str. 185
Art. 9. [Pojęcie oraz cel rehabilitacji społecznej] | str. 201
Art. 10. [Podstawowe formy wspierania rehabilitacji zawodowej] | str. 216
Art. 10a. [Warsztaty terapii zajęciowej] | str. 219
Art. 10b. [Finansowanie działalności warsztatów] | str. 235
Art. 10c. [Turnusy rehabilitacyjne] | str. 255
Art. 10d. [Rejestr organizatorów oraz ośrodków prowadzących turnusy rehabilitacyjne] | str. 264
Art. 10e. [Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych] | str. 275
Art. 10f. [Kierowanie do uczestnictwa w warsztatach i turnusach rehabilitacyjnych] | str. 282

ROZDZIAŁ 4
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 294


Art. 11. [Uprawnienia osób niepełnosprawnych bezrobotnych albo poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu] | str. 294
Art. 12. (uchylony) | str. 346
Art. 12a. [Środki na podjęcie działalności gospodarczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej] | str. 347
Art. 13. [Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego] | str. 356
Art. 14. [Obowiązek wydzielenia lub zorganizowania odpowiedniego stanowiska pracy w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej] | str. 358
Art. 15. [Czas pracy] | str. 370
Art. 16. [Wyłączenie stosowania szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy] | str. 379
Art. 17. [Dodatkowa przerwa w pracy] | str. 382
Art. 18. [Skrócone normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia] | str. 384
Art. 19. [Dodatkowy urlop wypoczynkowy] | str. 387
Art. 20. [Zwolnienia od pracy] | str. 394
Art. 20a. [Pies asystujący] | str. 401
Art. 20b. [Certyfikat psa asystującego] | str. 410
Art. 20c. [Początek stosowania szczególnych uprawnień] | str. 414
Art. 20d. [Zwolnienie z opłat dla posiadaczy kart parkingowych] | str. 416

ROZDZIAŁ 5
SZCZEGÓLNE OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACODAWCÓW W ZWIĄZKU Z ZATRUDNIANIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 420


Art. 21. [Wpłata na PFRON z tytułu nieosiągania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych] | str. 420
Art. 22. [Obniżenie wpłaty na PFRON] | str. 459
Art. 22a. [Kontrola obniżenia wpłaty do PFRON] | str. 475
Art. 23. [Wpłata na PFRON z tytułu niewydzielenia bądź niezorganizowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej] | str. 475
Art. 23a. [Zapewnienie niezbędnych racjonalnych usprawnień osobie niepełnosprawnej] | str. 481
Art. 24. (uchylony) | str. 490
Art. 25. (uchylony) | str. 491
Art. 25a. [Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne] | str. 491
Art. 25b. (uchylony) | str. 497
Art. 25c. [Warunki złożenia wniosku o refundację] | str.. 498
Art. 25d. [Kontrola spełnienia warunków przez podmioty otrzymujące refundację] | str. 504
Art. 26. [Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych] | str. 506
Art. 26a. [Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego] | str. 519
Art. 26b. [Realizacja prawa do miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego] | str. 531
Art. 26c. [Tryb składania i weryfikacji wniosków o miesięczne dofinansowanie] | str. 533
Art. 26c1. (uchylony) | str. 538
Art. 26d. [Zwrot kosztów zatrudnienia i szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu] | str. 538
Art. 26e. [Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy] | str. 544
Art. 26f. (uchylony) | str. 550
Art. 27. (uchylony) | str. 550

ROZDZIAŁ 6
ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ I ZAKŁADY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ | str. 551


Art. 28. [Warunki nabycia statusu zakładu pracy chronionej] | str. 551
Art. 29. [Warunki nabycia statusu zakładu aktywności zawodowej] | str. 591
Art. 30. [Decyzja w przedmiocie nadania oraz utraty statusu zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności zawodowej] | str. 617
Art. 31. [Zwolnienie z podatków i opłat dla prowadzących zakłady pracy chronionej bądź aktywności zawodowej] | str. 639
Art. 32. [Dofinansowanie oraz zwrot kosztów dla pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej] | str. 662
Art. 32a. [Podstawa udzielenia pomocy] | str. 674
Art. 33. [Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych] | str. 675
Art. 33a. [Rozszerzenie zakresu zastosowania art. 33] | str. 715

ROZDZIAŁ 7
ZADANIA I ORGANIZACJA SŁUŻB DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 717


Art. 34. [Podmioty wykonujące zadania określone w ustawie i nadzór nad ich działalnością] | str. 717
Art. 35. [Zadania samorządu województwa] | str. 724
Art. 35a. [Zadania powiatu] | str. 729
Art. 35b. (uchylony) | str. 737
Art. 35c. [Sprawozdania o zrealizowanych zadaniach] | str. 738
Art. 36. [Zlecanie zadań] | str. 739

ROZDZIAŁ 8
SZKOLENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 742


Art. 37. [Formy szkoleń] | str. 742
Art. 38. [Osoby uprawnione do szkoleń] | str. 754
Art. 38a. (uchylony) | str. 762
Art. 39. [Podmioty prowadzące szkolenia] | str. 763
Art. 40. [Zasady odbywania szkolenia] | str. 774
Art. 41. [Zasady organizowania szkoleń przez pracodawcę] | str. 780
Art. 41a. [Obowiązek przekazywania informacji przez podmioty prowadzące szkolenia] | str. 785

ROZDZIAŁ 9
KRAJOWA RADA KONSULTACYJNA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 786


Art. 42. [Zakres działania Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych] | str. 786
Art. 43. [Skład i organizacja Krajowej Rady Konsultacyjnej] | str. 789
Art. 44. [Sposób i tryb działania oraz finansowanie działalności Rady] | str. 796
Art. 44a. [Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych] | str. 806
Art. 44b. [Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych] | str. 808
Art. 44c. [Skład i organizacja rad wojewódzkich i powiatowych] | str. 808

ROZDZIAŁ 10
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | str. 822


Art. 45. [Charakter prawny Funduszu] | str. 823
Art. 46. [Przychody Funduszu] | str. 824
Art. 46a. [Dotacje celowe z budżetu państwa jako przychody Funduszu] | str. 826
Art. 47. [Przeznaczenie środków Funduszu] | str. 827
Art. 48. [Zasady przekazywania środków PFRON] | str. 830
Art. 48a. [Wyłączenia wydatkowania środków PFRON] | str. 832
Art. 49. [Zasady dokonywania wpłat na rzecz Funduszu przez pracodawców] | str. 833
Art. 49a. [Zabezpieczenie roszczeń Funduszu przez założenie księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki przymusowej] | str. 836
Art. 49b. [Zabezpieczenie roszczeń Funduszu ustawowym prawem zastawu] | str. 837
Art. 49c. [Prawo Funduszu do korzystania z danych] | str. 837
Art. 49d. [Informacja o pracodawcach zwolnionych lub zobowiązanych do wpłat na Fundusz] | str. 838
Art. 49e. [Obowiązek zwrotu środków Funduszu] | str. 839
Art. 49f. [Umarzanie, rozkładanie na raty oraz odraczanie terminu płatności należności Funduszu] | str. 840
Art. 50. [Organy Funduszu] | str. 841
Art. 51. [Zarząd Funduszu] | str. 843
Art. 51a. [Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu] | str. 845
Art. 52. [Wybrane kompetencje Zarządu Funduszu] | str. 848
Art. 53. [Zasady reprezentacji Funduszu przez Zarząd] | str. 848
Art. 53a. [Nabór na wolne stanowiska pracy w biurze Funduszu (art. 53a-53g)] | str. 849
Art. 53b. [Charakter informacji o kandydatach] | str. 851
Art. 53c. [Termin składania dokumentów o naborze] | str. 851
Art. 53d. [Upowszechnienie listy kandydatów] | str. 851
Art. 53e. [Protokół przeprowadzonego naboru] | str. 852
Art. 53f. [Informacja o wynikach naboru] | str. 852
Art. 53g. [Przesłanki zatrudnienia kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów] | str. 853
Art. 54. [Przeznaczenie środków Funduszu] | str. 853
Art. 55. (uchylony) | str. 853
Art. 56. [Informacja o działalności Funduszu] | str. 854

ROZDZIAŁ 10A
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRZEPISOM USTAWY | str. 855


Art. 56a. [Niedopełnianie obowiązku składania informacji lub deklaracji] | str. 855
Art. 56b. [Udaremnianie lub utrudnianie kontroli, zgłaszanie nieprawdziwych danych] | str. 857
Art. 56c. [Podstawa prawna orzekania] | str. 859

ROZDZIAŁ 11
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE | str. 860


Art. 57-61. (pominięte | str. 860
Art. 62. [Inne rodzaje orzeczeń, kwalifikujące do kręgu osób niepełnosprawnych] | str. 860
Art. 63. [Przepis przejściowy - zachowanie nabytych uprawnień] | str. 861
Art. 64. (uchylony) | str. 861
Art. 65. (uchylony) | str. 861
Art. 66. [Odesłanie do innych przepisów prawa] | str. 861
Art. 67. [Właściwość przepisów do wszczętych sprawach] | str. 861
Art. 68-68b. (pominięte) | str. 861
Art. 68c. [Przepis przejściowy - kwoty maksymalnego dofinansowania w latach 2007-2009] | str. 862
Art. 68d. [Przepis przejściowy | str. dotacja celowa z budżetu państwa w 2008 roku] | str. 862
Art. 68e. [Przepis przejściowy - dotacja celowa z budżetu państwa w 2009 roku] | str. 862
Art. 68f. [Przepis przejściowy - dotacja celowa z budżetu państwa w 2010 roku] | str. 863
Art. 68fa. [Przepis przejściowy - dotacja celowa z budżetu państwa w 2011 roku] | str. 863
Art. 68g. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2010 roku] | str. 863
Art. 68ga. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2011 roku] | str. 863
Art. 68gb. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2013 roku] | str. 864
Art. 68gc. [Przepis przejściowy - kwoty miesięcznego dofinansowania w 2014 roku] | str. 864
Art. 69. [Utrata mocy ustawy] | str. 865
Art. 70. [Wejście w życie ustawy] | str. 865

Bibliografia | str. 867

Skorowidz | str. 877

O Autorach | str. 895

Ukryj

Opis:

Książka zawiera charakterystykę uprawnień i obowiązków podmiotów działających w sferze obsługi osób z niepełnosprawnością, a także szczególnych uprawnień tych osób. Publikacja uwzględnia dorobek doktryny oraz reprezentatywne orzecznictwo.
W opracowaniu omówiono wszystkie ostatnie zmiany do komentowanej ustawy, w tym dotyczące:
- możliwości pozyskiwania określonych danych z systemu przez organy decydujące o przyznaniu świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz z pomocy społecznej;
- regulacji mających wspierać proces pozyskiwania przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności informacji o sytuacji społeczno-zawodowej osób, które ubiegają się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności;
- składu i organizacji Krajowej Rady Konsultacyjnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Nowelizacje te mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedury rozstrzygania o prawie do określonych świadczeń, orzekania o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.
Komentarz skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji publicznych (państwowych i samorządowych, centralnych i lokalnych) działających w sferze obsługi osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne, kadrowców w takich zakładach pracy, prawników praktyków zajmujących się obsługą prawną podmiotów gospodarczych, jednostek działających na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości orzekających w sprawach osób niepełnosprawnych. Może być również przydatny w procesie doskonalenia i szerzenia wiedzy prawniczej, a więc zarówno w sferze działalności naukowej, jak i dydaktycznej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8456-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 896
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2460:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów