Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawne aspekty jakości towarów

W publikacji omówiono polskie i europejskie regulacje w zakresie prawnych wymogów bezpieczeństwa i jakości towarów.

więcej

Autorzy: Bogusława Gnela (red. naukowy), Paweł Dąbek, Piotr Kukuryk, Jacek Lachner, Aleksandra Nowak-Gruca,
Seria:  inne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2056:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 15

1.1. Prawne pojęcia jakości | str. 15
1.2. Jakość użytkowa a jakość handlowa | str. 18
1.3. Wymogi bezpieczeństwa produktów a jakość użytkowa | str. 19
1.4. Pojęcie przedsiębiorcy i konsumenta | str. 21
1.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 21
1.4.2. Pojęcie przedsiębiorcy | str. 22
1.4.3. Pojęcie konsumenta | str. 32
1.4.3.1. Geneza i obowiązujące rozumienie pojęcia "konsument" w prawie unijnym | str. 32
1.4.3.2. Geneza pojęcia "konsument" w polskim prawie cywilnym | str. 39
1.4.3.3. Rozumienie pojęcia "konsument" w obowiązującym prawie polskim | str. 41

Rozdział II
Bezpieczeństwo produktów | str. 47

2.1. Znaczenie regulacji bezpieczeństwa produktów w prawie unijnym | str. 47
2.2. System oceny zgodności | str. 53
2.3. Ogólne wymogi bezpieczeństwa produktów | str. 56
2.4. Szczególne wymogi bezpieczeństwa produktów | str. 60
2.4.1. Bezpieczeństwo żywności | str. 60
2.4.2. Bezpieczeństwo kosmetyków | str. 62
2.4.3. Bezpieczeństwo innych wybranych towarów | str. 64
2.5. Organy administracji właściwe w sprawach bezpieczeństwa produktów | str. 67
2.6. Sankcje za wprowadzenie do obrotu produktów niebezpiecznych | str. 71
2.7. Systemy i rejestry związane z bezpieczeństwem produktów | str. 72

Rozdział III
Normalizacja a jakość produktów | str. 74

3.1. Pojęcie, cele i zasady normalizacji | str. 74
3.2. Normalizacja krajowa oraz inne rodzaje normalizacji | str. 77
3.3. Charakter prawny Polskich Norm oraz innych norm technicznych | str. 84
3.4. Oznaczanie znakiem PN oraz deklaracje zgodności | str. 88
3.5. Znaczenie normalizacji dla bezpieczeństwa i jakości towarów | str. 90

Rozdział IV
Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych | str. 92

4.1. Pojęcie artykułu rolno-spożywczego | str. 92
4.2. Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych. Znak jakości | str. 94
4.3. Organy właściwe w sprawach jakości artykułów rolno-spożywczych | str. 97
4.4. Odpowiedzialność za niewłaściwą jakość handlową artykułów rolnospożywczych | str. 103

Rozdział V
Oznaczanie i informacja o towarze | str. 108

5.1. Pojęcie informacji o towarze | str. 108
5.2. Oznaczenie bezpieczeństwa produktów | str. 110
5.3. Publicznoprawne wymogi informacji o towarze | str. 113
5.4. Wymogi informacyjne dotyczące niektórych towarów | str. 116

Rozdział VI
Cywilnoprawna odpowiedzialność kontraktowa za niewłaściwą jakość towarów | str. 121

6.1. Wprowadzenie do rękojmi za wady rzeczy | str. 121
6.1.1. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy (towaru) po dniu 25 grudnia 2014 r. | str. 122
6.1.2. Rękojmia za wady fizyczne rzeczy (towaru) przed dniem 25 grudnia 2014 r. | str. 129
6.2. Gwarancja przy sprzedaży i gwarancja jakości | str. 131
6.2.1. Gwarancja przy sprzedaży | str. 132
6.2.2. Gwarancja jakości | str. 137
6.3. Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową | str. 138
6.4. Gwarancja europejska | str. 141
6.5. Odpowiedzialność kontraktowa na zasadach ogólnych za szkody spowodowane wadami rzeczy | str. 143
6.6. Kara umowna za dostarczenie rzeczy z wadami | str. 146

Rozdział VII
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tzw. odpowiedzialność za produkt) | str. 148

7.1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności za produkt | str. 148
7.2. Charakter prawny odpowiedzialności za produkt. Pojęcie produktu niebezpiecznego | str. 150
7.3. Przedsiębiorcy odpowiedzialni za produkt | str. 152
7.4. Poszkodowany w reżimie odpowiedzialności za produkt | str. 153
7.5. Zakres szkód podlegających naprawieniu w reżimie odpowiedzialności za produkt | str. 154
7.5.1. Szkody na osobie | str. 154
7.5.2. Szkody na mieniu | str. 155
7.6. Przesłanki odpowiedzialności i przesłanki zwalniające od odpowiedzialności | str. 156
7.7. Przedawnienie roszczeń | str. 157
7.8. Inne zagadnienia związane z odpowiedzialnością za produkt | str. 158

Rozdział VIII
Przedmioty ochrony własności przemysłowej, czyny nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwe praktyki rynkowe a jakość towarów | str. 160

8.1. Znak towarowy a jakość towarów | str. 160
8.2. Geograficzne oznaczenie pochodzenia a jakość produktów | str. 166
8.3. Inne przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej a jakość produktów | str. 168
8.4. Czyny nieuczciwej konkurencji a jakość produktów | str. 172
8.5. Nieuczciwe praktyki handlowe a jakość produktów | str. 177

Rozdział IX
Polski system ochrony praw konsumenta | str. 184

9.1. Model ochrony praw konsumentów | str. 184
9.2. Organy i instytucje publiczne właściwe w sprawach ochrony praw konsumentów | str. 185
9.2.1. Wybrane organy pośrednio wpływające na ochronę praw konsumentów | str. 187
9.3. Organizacje konsumenckie | str. 188
9.4. Postępowanie sądowe w sprawach konsumenckich | str. 190
9.5. Postępowanie przed sądem polubownym według kodeksu postępowania cywilnego w sprawach konsumenckich | str. 193
9.6. Problem alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) | str. 198
9.6.1. Uwagi wprowadzające | str. 198
9.6.2. Stałe polubowne sądy konsumenckie oraz inne orzecznicze organy konsumenckie | str. 200

Wykaz aktów normatywnych | str. 209

Ukryj

Opis:

Podręcznik jest nowością na polskim rynku wydawniczym. Omówiono w nim polskie i europejskie regulacje w zakresie prawnych wymogów bezpieczeństwa i jakości towarów. Przedstawiono najważniejsze zagadnienia z tego zakresu, m.in. regulacje dotyczące:
– ogólnej problematyki jakości, pojęcia przedsiębiorcy i konsumenta;
– bezpieczeństwa produktów;
– normalizacji i jej wpływu na jakość produktów;
– jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;
– oznaczania i informacji o towarze;
– cywilnoprawnej odpowiedzialności kontraktowej za niewłaściwą jakość towarów;
– odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zwanej także odpowiedzialnością za produkt;
– przedmiotów ochrony własności przemysłowej, czynów nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ich wpływu na jakość towarów, a także omówiono:
– instytucje ochrony praw konsumenta oraz rozstrzygania sporów konsumenckich.

Autorami podręcznika są pracownicy naukowi Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Niektórzy z nich prowadzą zajęcia dla studentów Wydziału Towaroznawstwa tego Uniwersytetu i uczestniczyli w programach badawczych tego Wydziału. Ponadto większość autorów ma status sędziego, adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów towaroznawstwa oraz innych kierunków studiów związanych z problematyką jakości towarów. Może zainteresować także przedsiębiorców – producentów i konsumentów oraz organy i organizacje konsumenckie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9288-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 216
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-2056:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów