Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-ekonomiczna [EBOOK PDF + EBOOK ePub]

Publikacja jest unikatowym w polskiej literaturze omówieniem problematyki manipulacji instrumentami finansowymi oraz insider tradingu.

więcej

Autorzy: Czesław Martysz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  31 lipca 2015 r.
Kod: KAM-2783;pakiet-el  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 10,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 15

Rozdział I
Podstawowe zasady funkcjonowania publicznego rynku kapitałowego w Polsce | str. 25


1. Pojęcie rynku kapitałowego | str. 25
2. Historia rozwoju polskiego rynku kapitałowego | str. 26
3. Funkcje i cechy rynku kapitałowego | str. 31
3.1. Funkcje rynku kapitałowego | str. 31
3.2. Kluczowe cechy rynku kapitałowego | str. 32
3.3. Efektywność rynku kapitałowego | str. 35
4. Typologie rynku kapitałowego | str. 37
4.1. Rynek pierwotny i wtórny | str. 37
4.2. Rynek publiczny i niepubliczny | str. 37
4.3. Rynek regulowany i obrót zorganizowany | str. 41
5. Uczestnicy obrotu giełdowego | str. 44
6. Najważniejsze podmioty rynku kapitałowego | str. 46
7. Instrumenty finansowe | str. 49
8. Krótka sprzedaż instrumentów finansowych | str. 54
9. Podstawowe zasady obrotu giełdowego | str. 56
9.1. Mechanizmy i harmonogramy notowań | str. 57
9.2. Rodzaje zleceń i ograniczenia wahań kursu | str. 60
10.Podsumowanie | str. 62

Rozdział II
Istota manipulacji instrumentami finansowymi oraz informacji poufnej | str. 63


1. Przestępczość giełdowa - uwagi wprowadzające | str. 63
2. Istota manipulacji instrumentami finansowymi | str. 68
2.1. Termin manipulacji instrumentami finansowymi | str. 68
2.2. Wyłączenia z definicji manipulacji instrumentami finansowymi | str. 76
2.3. Wytyczne CESR/ESMA | str. 78
3. Istota informacji poufnej, tajemnicy zawodowej oraz insider tradingu | str. 81
3.1. Wprowadzenie | str. 81
3.2. Termin insidera | str. 84
3.3. Cechy informacji poufnej | str. 86
3.4. Okres zamknięty | str. 90
3.5. Ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnej | str. 91
4. Obowiązki informacyjne w publicznym obrocie instrumentami finansowymi | str. 95
5. Podsumowanie | str. 102

Rozdział III
Manipulacje i wykorzystywanie informacji poufnych w teoriach ekonomicznych | str. 104


1. Wprowadzenie / 104
2. Manipulacja vs. insider trading, spekulacja, arbitraż i hedging | str. 106
2.1. Manipulacja vs. insider trading | str. 106
2.2. Spekulacja giełdowa | str. 108
2.3. Arbitraż i hedging | str. 112
3. Teoria efektywności informacyjnej | str. 113
4. Model racjonalnego inwestora | str. 119
5. Teoria finansów behawioralnych | str. 125
6. Teoria (kosztów) agencji oraz teoria pokusy nadużycia | str. 130
7. Asymetria informacji i zjawisko negatywnej selekcji | str. 132
8. Wpływ manipulacji na proces kształtowania cen | str. 135
8.1. Manipulacja jako zjawisko samozacierające się | str. 136
8.2. Hipotezy wyjaśniające zmienność cen | str. 138
8.3. Publiczne wezwania i ujawnianie stanu posiadania | str. 141
8.4. Pozycja dominująca i kontrola nad rynkiem | str. 143
8.5. Badania ilościowe | str. 145
9. Wpływ informacji poufnych na proces kształtowania cen | str. 149
9.1. Aspekty pozytywne | str. 150
9.2. Aspekty negatywne | str. 153
9.3. Badania ilościowe | str. 155
10.Podsumowanie | str. 161

Rozdział IV
Typologia zjawisk manipulacyjnych | str. 162


1. Wprowadzenie | str. 162
2. Manipulacje transakcyjne | str. 164
2.1. Transakcje fikcyjne | str. 164
2.2. Zlecenia równoległe | str. 167
2.3. Składanie zleceń przed ustaleniem kursu rozliczeniowego | str. 173
2.4. Churning | str. 176
2.5. Manipulowanie płynnością instrumentów finansowych | str. 178
2.6. Cornering | str. 181
2.7. Abusive squeeze | str. 185
2.8. Manipulacje wynikające z systemu informatycznego giełdy | str. 189
2.9. Manipulacje akcjami spółek groszowych | str. 194
2.10. Manipulacje na rynku natychmiastowym i terminowym | str. 195
3. Manipulacje informacyjne | str. 203
3.1. Pompowanie ceny (pump and dump) | str. 203
3.2. Scalping | str. 207
3.3. Komunikaty spółek publicznych | str. 210
4. Wykorzystanie informacji poufnych i tajemnicy zawodowej | str. 212
4.1. Insider trading | str. 212
4.1.1. Przykłady insider tradingu z rynku amerykańskiego | str. | str. 212
4.1.2. Przykłady insider tradingu z rynku polskiego | str. 218
4.2. Front-running i transakcje wyprzedzające | str. 221
5. Manipulowanie wartością przedsiębiorstwa | str. 222

Rozdział V
Zasadność karalności manipulacji i wykorzystywania informacji poufnych | str. 225


1. Manipulacja kursem instrumentów finansowych | str. 225
1.1. Szkodliwość manipulacji | str. 225
1.2. Pojęcie "sztucznej ceny" a manipulacje transakcyjne | str. 231
1.3. Podsumowanie | str. 237
2. Wykorzystywanie informacji poufnych | str. 240
2.1. Argumenty etyczne | str. 241
2.2. Argumenty ekonomiczne | str. 243
2.3. Argumenty prawne | str. 249
2.4. Podsumowanie | str. 256

Rozdział VI
Ochrona przed manipulacjami i wykorzystywaniem informacji poufnych | str. 258


1. Historia systemu ochrony instytucjonalnej rynków kapitałowych | str. 258
1.1. Geneza regulacji i ochrony rynku kapitałowego | str. 258
1.2. Regulacje UE | str. 259
1.3. Dyrektywa Market Abuse | str. 263
1.4. Rozporządzenie Market Abuse Regulation (MAR) | str. 266
1.5. Nowa dyrektywa Market Abuse (MAD II) | str. 272
1.6. Podsumowanie | str. 273
2. Prawne środki ochrony inwestorów przed naruszeniami | str. 274
2.1. Ochrona karnoprawna | str. 275
2.2. Ochrona cywilnoprawna | str. 282
2.3. Ochrona administracyjna | str. 291
2.4. Podsumowanie | str. 295
3. Ocena skuteczności ścigania zjawisk związanych z manipulacjami i informacjami poufnymi w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych | str. 297
3.1. Ściganie manipulacji i insider tradingu w Polsce | str. 297
3.2. Ściganie manipulacji i insider tradingu w USA | str. 307
3.3. Ściganie manipulacji i insider tradingu w Niemczech | str. 310
3.4. Podsumowanie | str. 314
4. Metody ograniczania manipulacji instrumentami finansowymi i wykorzystywania informacji poufnych | str. 315
4.1. Rozwiązania ogólnoustrojowe i nadzorcze | str. 315
4.2. Regulacje spółek prowadzących giełdy | str. 320
4.3. Firmy inwestycyjne i emitenci | str. 325
4.4. Postulaty i propozycje przyszłych rozwiązań | str. 331
4.5. Podsumowanie | str. 335
5. Rozwój rynku, skala przestępczości a zaufanie inwestorów do rynku kapitałowego | str. 336
6. Stopień regulacji a bezpieczeństwo rynku kapitałowego | str. 341

Zakończenie | str. 351

Bibliografia | str. 359

Spis tabel, rysunków i wykresów | str. 377

Ukryj

Opis:

Czesław Bartłomiej Martysz – doktor nauk ekonomicznych; adiunkt w Instytucie Finansów Szkoły Głównej Handlowej; wykładowca na Podyplomowych Studiach Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej; praktyk rynku finansowego, pracownik Biura Instytucji Finansowych Banku Pekao SA; posiadacz licencji maklera papierów wartościowych (2262); autor wielu artykułów z zakresu finansów, współautor książki Finanse (red. J. Ostaszewski, 2013).
„Od stanu rynku finansowego i kapitałowego zależy stan gospodarki. Nie jest to więc problem błahy. Wprost przeciwnie, wymaga stałej obserwacji, kontroli i analizy. Niniejsza praca mieści się w tym nurcie i dlatego wybór tematu należy uznać za trafny i w pełni zasługujący na omówienie w dysertacji doktorskiej.”
prof. dr hab. Jan Głuchowski
??Publikacja jest unikatowym w polskiej literaturze omówieniem problematyki manipulacji instrumentami finansowymi oraz insider tradingu – zjawisk szkodliwych dla współczesnych rynków kapitałowych, jednocześnie trudnych do zidentyfikowania i wyeliminowania z życia gospodarczego.
Autor, ekonomista i praktyk rynku finansowego, analizuje badane zjawiska zarówno pod kątem prawnym jak i ekonomicznym, podając liczne przykłady z życia gospodarczego oraz własnej praktyki zawodowej. Jednym z celów opracowania jest wskazanie sposobów poprawnego rozpoznawania, eliminowania i obrony (zarówno systemowej jak i indywidualnej) przed manipulacjami instrumentami ?nansowymi i insider tradingiem. Dla prawników szczególnie interesujące będą rozważania dotyczące karnoprawnych, cywilnoprawnych i administracyjnych środków ochrony inwestorów przed omawianymi zjawiskami.
??Książka przeznaczona jest dla uczestników obrotu instrumentami finansowymi, w tym dla pracowników spółek publicznych, inwestorów indywidualnych i praktyków rynku. Ze względu na liczne nawiązania do teorii ekonomicznych książka może zainteresować także naukowców i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9245-7 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 380
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Ekonomia / Giełda
Kod: KAM-2783;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów