Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem unijnym jako instrument zapewniania efektywności prawa Unii Europejskiej

Pierwsza monografia poświęcona wykładni zgodnej (prounijnej) w polskim piśmiennictwie prawniczym.

więcej


Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 września 2015
Kod: KAM-2771:W01P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Część I
Założenia metodologiczne | str. 19


Część II
Zagadnienia wstępne | str. 47


Rozdział 1
Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z konstytucją | str. 51


Rozdział 2
Wykładnia prawa krajowego w zgodzie z prawem międzynarodowym | str. 65


Rozdział 3
Wykładnia prawa unijnego (prawa pochodnego) w zgodzie z prawem pierwotnym oraz prawem międzynarodowym | str. 72


Rozdział 4
Wykładnia zgodna - zarys koncepcji | str. 78


Część III
Obowiązek wykładni zgodnej a zasada efektywności prawa unijnego | str. 85


Rozdział 1
Zasada efektywności w prawie UE | str. 89


1.1. Pojęcie (zasady) efektywności | str. 89
1.2. Środki służące realizacji zasady efektywności | str. 100
1.3. Podsumowanie | str. 120

Rozdział 2
Obowiązek wykładni zgodnej w kontekście instrumentów powoływania prawa unijnego przed organami krajowymi | str. 123


2.1. Wprowadzenie | str. 123
2.2. Modele powoływania (stosowania) prawa UE prezentowane w doktrynie | str. 129
2.3. Obowiązek wykładni zgodnej a inne instrumenty powoływania prawa unijnego w orzecznictwie TS | str. 145
2.4. Podsumowanie | str. 161

Rozdział 3
Obowiązek wykładni zgodnej jako instrument realizacji zasady efektywnej ochrony sądowej | str. 166


3.1. Wprowadzenie | str. 166
3.2. Obowiązek wykładni zgodnej jako instrument zapewniania skuteczności uprawnień unijnych na gruncie krajowych środków ochrony prawnej w orzecznictwie TS | str. 171
3.3. Wzorzec, przedmiot, treść i granice obowiązku wykładni zgodnej w kontekście realizacji zasady efektywnej ochrony sądowej | str. 181
3.4. Obowiązek wykładni zgodnej a inne instrumenty zapewniania efektywnej ochrony prawnej uprawnień unijnych | str. 185
3.5. Podsumowanie | str. 189

Część IV
Obowiązek wykładni zgodnej - elementy konstrukcji prawnej | str. 191


Rozdział 1
Podstawy prawne i uzasadnienie obowiązku wykładni zgodnej | str. 195


1.1. Podstawy prawne i uzasadnienie obowiązku wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości | str. 196
1.2. Zasada lojalności/zasada efektywności (eff et utile) i efektywnej ochrony sądowej | str. 198
1.3. Artykuł 288 akapit trzeci TFUE | str. 202
1.4. Zasada pierwszeństwa | str. 204
1.5. Obowiązek wykładni zgodnej a ideologiczne założenia procesu integracji | str. 208
1.6. Obowiązek wykładni zgodnej - obowiązek wynikający z prawa unijnego | str. 210

Rozdział 2
Adresaci obowiązku wykładni zgodnej i zakres ich związania | str. 213


Rozdział 3
Zakres przedmiotowy obowiązku wykładni zgodnej | str. 222


3.1. Zakres zastosowania prawa unijnego | str. 222
3.2. Akty prawa krajowego stanowiące przedmiot wykładni zgodnej | str. 228
3.3. Obowiązek wykładni zgodnej a umowy prawa prywatnego | str. 237

Rozdział 4
Treść obowiązku wykładni zgodnej | str. 244


4.1. Obowiązek wykładni prawa krajowego "w świetle treści i celu" prawa UE | str. 244
4.2. Obowiązek wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE "tak dalece, jak jest to możliwe" | str. 249
4.2.1. Orzecznictwo TS | str. 249
4.2.1.1. Ogólne sformułowania dotyczące treści obowiązku wykładni zgodnej | str. 250
4.2.1.2. Konkretyzacja obowiązku wykładni zgodnej na gruncie poszczególnych spraw | str. 257
4.2.2. Poglądy doktryny | str. 271
4.3. Kwalifikacja (teoretyczno)prawna obowiązku wykładni zgodnej | str. 285
4.3.1. Kwalifikacja obowiązku wykładni zgodnej na płaszczyźnie normatywnej | str. 285
4.3.2. Kwalifikacja obowiązku wykładni zgodnej na płaszczyźnie teoretycznoprawnej | str. 286
4.4. Model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie stosowania prawa | str. 312
4.5. Podsumowanie | str. 328

Rozdział 5
Wzorce wykładni zgodnej | str. 333


5.1. Uwagi wstępne | str. 333
5.1.1. Obowiązek wykładni zgodnej w odniesieniu do poszczególnych źródeł prawa UE - ewolucja orzecznictwa TS | str. 333
5.1.2. Zmiany w systemie źródeł prawa UE po Traktacie z Lizbony a obowiązek wykładni zgodnej | str. 342
5.2. Dyrektywy | str. 346
5.2.1. Wprowadzenie | str. 346
5.2.2. Obowiązek wykładni zgodnej jako remedium na brak bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw | str. 347
5.2.2.1. Odrzucenie bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw w orzecznictwie TS | str. 347
5.2.2.2. Sposoby niwelowania negatywnych skutków odrzucenia bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw | str. 351
5.2.2.3. Odrzucenie bezpośredniego horyzontalnego skutku dyrektyw w orzecznictwie TS - kontrowersje i próby konceptualizacji | str. 353
5.2.2.4. Obowiązek wykładni zgodnej jako remedium na brak horyzontalnego skutku dyrektyw - kontrowersje | str. 370
5.2.2.5. Podsumowanie | str. 378
5.2.3. Obowiązek wykładni zgodnej a pogarszanie sytuacji prawnej jednostki | str. 381
5.2.3.1. Uwagi wprowadzające | str. 381
5.2.3.2. Pogarszanie sytuacji prawnej jednostki na skutek wykładni zgodnej w sprawach karnych | str. 384
5.2.3.3. Pogarszanie sytuacji prawnej jednostki na skutek wykładni zgodnej w sprawach innych niż karne | str. 387
5.2.3.4. Pogarszanie sytuacji prawnej podmiotu prywatnego na skutek wykładni zgodnej powoływanej przez państwo | str. 392
5.2.3.5. Podsumowanie | str. 398
5.2.4. Obowiązek wykładni zgodnej a implementacja dyrektyw | str. 401
5.2.4.1. Obowiązek wykładni zgodnej jako instrument realizacji "obowiązku rezultatu" z art. 288 akapit trzeci TFUE | str. 402
5.2.4.2. Obowiązek wykładni zgodnej a wymogi prawidłowej implementacji dyrektyw | str. 417
5.2.4.3. Podsumowanie | str. 426
5.2.5. Obowiązek wykładni zgodnej przed upływem terminu transpozycji dyrektyw | str. 426
5.3. Traktaty stanowiące UE | str. 450
5.4. Zasady ogólne prawa unijnego | str. 454
5.4.1. Uwagi wprowadzające | str. 454
5.4.2. Zasady ogólne prawa unijnego w porządku prawnym UE | str. 454
5.4.3. Zasady ogólne prawa unijnego jako wzorzec wykładni zgodnej | str. 458
5.4.3.1. "Pośrednie" stosowanie zasad ogólnych prawa unijnego jako wzorców wykładni zgodnej | str. 458
5.4.3.2. "Bezpośrednie" stosowanie zasad ogólnych prawa unijnego jako wzorców wykładni zgodnej | str. 461
5.4.4. Karta Praw Podstawowych i Protokół nr 30 | str. 466
5.4.5. Podsumowanie | str. 473
5.5. Umowy międzynarodowe | str. 475
5.6. Rozporządzenia | str. 481
5.7. Niewiążące akty prawa UE | str. 485
5.7.1. Wprowadzenie | str. 485
5.7.2. Niewiążące akty prawa unijnego w porządku prawnym UE | str. 486
5.7.3. Niewiążące akty prawa unijnego jako wzorce wykładni zgodnej w orzecznictwie TS | str. 491
5.7.4. Pośrednie i bezpośrednie stosowanie niewiążących aktów prawa unijnego jako wzorców wykładni zgodnej | str. 492
5.7.5. Rodzaje niewiążących aktów prawa unijnego, które mogą stanowić wzorzec wykładni zgodnej | str. 494
5.7.6. Znaczenie niewiążących aktów prawa unijnego w procesie interpretacji prawa krajowego | str. 499
5.8. Pozostałe regulacje unijne | str. 506
5.8.1. Kryteria uznania normy prawa unijnego za wzorzec wykładni zgodnej | str. 507
5.8.2. Obowiązek wykładni zgodnej a regulacje WPZiB | str. 510
5.9. Sposoby sformułowania wzorca wykładni zgodnej | str. 513

Rozdział 6
Granice wykładni zgodnej | str. 521


6.1. Wprowadzenie | str. 521
6.2. Ogólne zasady prawa unijnego | str. 522
6.3. Wykładnia contra legem | str. 530
6.3.1. Pojęcie granic wykładni | str. 533
6.3.2. Treść obowiązku wykładni zgodnej a granice wykładni | str. 534
6.3.3. Pojęcie granic wykładni w polskiej teorii prawa oraz praktyce orzeczniczej | str. 536
6.3.3.1. Pojęcie granic wykładni w polskiej teorii prawa | str. 536
6.3.3.2. Pojęcie granic wykładni w polskiej praktyce orzeczniczej | str. 541
6.3.4. Wykładnia contra legem jako kryterium wyznaczania granicy obowiązku wykładni prawa krajowego zgodnie z prawem UE w polskim porządku prawnym | str. 544
6.3.5. Językowa granica wykładni jako granica argumentacyjna | str. 548
6.3.5.1. Filozoficzne założenia koncepcji językowej granicy wykładni | str. 549
6.3.5.2. Wartości wyznaczające językową granicę wykładni | str. 550
6.3.5.3. Wyznaczanie językowej granicy wykładni w drodze "ważenia wartości" | str. 551
6.3.5.4. Argumentacyjny charakter językowej granicy wykładni a obowiązek wykładni zgodnej | str. 558
6.3.5.5. Argumentacyjny charakter językowej granicy wykładni, obowiązek wykładni zgodnej a "pluralistyczne" koncepcje dotyczące relacji prawa unijnego i krajowego | str. 560

Rozdział 7
Skutki naruszenia obowiązku wykładni zgodnej | str. 569


7.1. Skutki naruszenia obowiązku wykładni zgodnej z punktu widzenia prawa unijnego | str. 570
7.1.1. Zaniechanie dokonania wykładni zgodnej przez organ krajowy a skarga w trybie art. 258 TFUE | str. 570
7.1.2. Zaniechanie dokonania wykładni zgodnej przez organ krajowy a odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu naruszenia prawa UE | str. 579
7.2. Skutki naruszenia obowiązku wykładni zgodnej z punktu widzenia prawa krajowego | str. 589

Rozdział 8
Funkcje obowiązku wykładni zgodnej | str. 590


8.1. Wprowadzenie | str. 590
8.2. Zapewnianie efektywności prawa unijnego | str. 591
8.3. Zapewnianie przestrzegania prawa unijnego | str. 593
8.4. Kształtowanie roli sądów krajowych jako sądów unijnych | str. 596
8.5. Kształtowanie relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym oraz relacji pomiędzy TS a sądami krajowymi | str. 598
8.6. Stymulowanie konwergencji regulacji dotyczących spraw unijnych i "czysto krajowych" (efekt spill over) | str. 602
8.7. Uwagi końcowe | str. 604

Część V
Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie sądów polskich i Trybunału Konstytucyjnego | str. 607


Rozdział 1
Uwagi wstępne | str. 609


Rozdział 2
Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie sądów polskich | str. 614


2.1. Model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie stosowania prawa - zasadnicze ustalenia | str. 616
2.2. Obowiązek wykładni zgodnej - ilustracja ogólnych problemów na przykładzie wybranych orzeczeń | str. 619
2.3. Wnioski | str. 652

Rozdział 3
Obowiązek wykładni zgodnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 661


3.1. Model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w ramach kontroli konstytucyjności prawa krajowego sprawowanej przez Trybunał Konstytucyjny | str. 662
3.2. Wykładnia zgodna w orzecznictwie TK | str. 666
3.2.1. Uwagi ogólne | str. 666
3.2.1.1. Uznanie obowiązku wykładni zgodnej przez Trybunał Konstytucyjny | str. 667
3.2.1.2. Prawo unijne a Konstytucja RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 669
3.2.2. Etap ustalenia, czy przedmiot kontroli pozostaje w zakresie zastosowania prawa unijnego | str. 671
3.2.2.1. "Wykładnia przyjazna prawu unijnemu" w ujęciu Trybunału Konstytucyjnego - zakres pojęcia | str. 671
3.2.2.2. Konsekwencje uznania unijnego kontekstu przedmiotu kontroli - kontrowersje | str. 672
3.2.2.3. Ustalenie przedmiotowego zakresu obowiązku wykładni zgodnej a ustalenie zakresu zastosowania prawa unijnego | str. 676
3.2.3. Etap ustalenia unijnego wzorca wykładni | str. 677
3.2.3.1. Prawo unijne częścią kontekstu normatywnego orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego | str. 677
3.2.3.2. Trybunał Sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego | str. 677
3.2.3.3. Zasady ogólne prawa unijnego | str. 681
3.2.4. Etap realizacji obowiązku wykładni zgodnej sensu stricto, tj. wykładni normy prawa krajowego (wzorca i/albo przedmiotu kontroli) zgodnie z ustalonym wzorcem unijnym | str. 685
3.2.4.1. Przedmiot wykładni zgodnej | str. 686
3.2.4.2. Treść i granice wykładni zgodnej | str. 688
3.3. Wnioski | str. 697

Część VI
Uwagi podsumowujące | str. 701


Bibliografia | str. 725

Orzecznictwo | str. 751

Ukryj

Opis:

Agnieszka Sołtys - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN, współpracownik Trybunału Konstytucyjnego; ukończyła studia podyplomowe prawa europejskiego na Uniwersytecie w Oksfordzie; radca prawny, przez wiele lat pracowała w międzynarodowej kancelarii prawnej; autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Książka jest pierwszą monografią poświęconą wykładni zgodnej (prounijnej) w polskim piśmiennictwie prawniczym. Przedstawia rekonstrukcję obowiązku wykładni zgodnej na gruncie prawa unijnego, jak również analizę tego obowiązku w orzecznictwie sądów polskich i Trybunału Konstytucyjnego.
W tym pierwszym aspekcie autorka rozważa miejsce obowiązku wykładni zgodnej w systemie prawa unijnego w kontekście innych instrumentów zapewniania efektywności tego prawa, takich jak zasada pierwszeństwa oraz bezpośredniego skutku, a także dokonuje analizy treści, wzorców, przedmiotu i granic obowiązku wykładni zgodnej, w tym zagadnień budzących istotne kontrowersje (jak wykładnia zgodna przed terminem transpozycji dyrektyw, wykładnia zgodna a pogarszanie sytuacji prawnej jednostki). Ważną część stanowi analiza obowiązku wykładni zgodnej w aspekcie teoretycznoprawnym obejmująca rekonstrukcję tego obowiązku na gruncie reguł wykładni oraz ustalenie kryteriów wyznaczania jego granic.
W ramach analizy orzecznictwa sądów polskich oraz TK dokonana została ocena zasadniczych problemów występujących w polskiej praktyce orzeczniczej, warunkujących skuteczność realizacji obowiązku wykładni zgodnej jako środka zapewniania efektywności prawa UE. W opracowaniu podjęta została próba sformułowania postulatów służących przezwyciężeniu występujących tu ograniczeń. Przedstawiając obowiązek wykładni zgodnej na gruncie polskiej praktyki orzeczniczej, publikacja dostarcza narzędzi do wykorzystania w praktyce, są nimi: model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie stosowania prawa oraz model realizacji obowiązku wykładni zgodnej w procesie konstytucyjnej kontroli prawa.
Monografia przeznaczona jest dla prawników, pracowników naukowych oraz osób stosujących prawo Unii Europejskiej w praktyce, w tym sędziów, pracowników administracji publicznej, radców prawnych i adwokatów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8457-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 776
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-2771:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa