Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Pisma procesowe w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych. Wzory i objaśnienia

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej

Najobszerniejszy, aktualny zbiór ok. 250 wzorów pism procesowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Przedstawione wzory mają na celu ułatwienie odpowiedniego sformułowania i przedstawienia swego stanowiska w cywilnym postępowaniu sądowym.

więcej

Autorzy: Tadeusz Żyznowski, Henryk Pietrzkowski, Dorota Bugajna-Sporczyk,
Seria:  Wzory
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 października 2015 r. (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 8 września 2016 r.)
Kod: KAM-2822;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 249,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Słowo wstępne | str. 19

Rozdział I. Pisma różne | str. 23

Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata (radcy prawnego) | str. 23
Wzór nr 2. Zażalenie powoda na postanowienie sądu I instancji odmawiające zwolnienia od kosztów sądowych | str. 34
Wzór nr 3. Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego (zawezwanie do próby ugodowej) | str. 37
Wzór nr 4. Wniosek o wyłączenie sędziego | str. 40

Rozdział II. Pisma związane z ciężarem wspierania postępowania przez strony w ramach systemu dyskrecjonalnej władzy sędziego | str. 44

Wzór nr 5. Odpowiedź na pozew | str. 44
Wzór nr 6. Cofnięcie pozwu | str. 48
Wzór nr 7. Pismo przygotowawcze złożone na wezwanie sądu | str. 51
Wzór nr 8. Wniosek o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego | str. 53
Wzór nr 9. Pismo przygotowawcze obejmujące wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu | str. 55
Wzór nr 10. Wniosek o zabezpieczenie dowodu | str. 57
Wzór nr 11. Wniosek o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń, dowodów i zarzutów | str. 59
Wzór nr 12. Pismo zawierające zgłoszenie zastrzeżenia do protokołu | str. 63
Wzór nr 13. Pismo przygotowawcze w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym | str. 66

Rozdział III. Pisma w postępowaniu procesowym | str. 69

1. Pisma w postępowaniu przed sądem I instancji | str. 69
Pozwy - wzory różne | str. 69
Wzór nr 14. Pozew o świadczenie pieniężne | str. 69
Wzór nr 15. Pozew o wydanie ruchomości | str. 73
Wzór nr 16. Pozew z żądaniem alternatywnym | str. 75
Wzór nr 17. Pozew z żądaniem ewentualnym | str. 78
Wzór nr 18. Pozew wzajemny | str. 80
Wzór nr 19. Pozew interwencyjny (interwencja główna) | str. 83
Wzór nr 20. Pozew o opublikowanie sprostowania | str. 85
Wzór nr 21. Pozew o wydanie towaru konsumpcyjnego zgodnego z umową | str. 89
Wzór nr 22. Pozew o rozwiązanie umowy i zapłatę | str. 96
Wzór nr 23. Pozew o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego | str. 100
Wzór nr 24. Pozew o zapłatę renty przeciwko ubezpieczeniowemu funduszowi gwarancyjnemu | str. 105
Wzór nr 25. Pozew o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej (akcja pauliańska) | str. 108
Wzór nr 26. Pozew w postępowaniu grupowym | str. 112
Wzór nr 27. Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez wilki, dziki, łosie, jelenie i daniele | str. 119
Pozwy z zakresu prawa mieszkaniowego | str. 122
Wzór nr 28. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia | str. 122
Wzór nr 29. Pozew o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego | str. 126
Wzór nr 30. Pozew o sprzedaż lokalu w drodze licytacji | str. 130
Wzór nr 31. Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej | str. 134
Pozwy z zakresu prawa rodzinnego | str. 137
Wzór nr 32. Pozew o ustalenie ojcostwa i roszczenia z nim związane | str. 137
Wzór nr 33. Pozew o zaprzeczenie ojcostwa | str. 141
Wzór nr 34. Pozew o ustalenie macierzyństwa | str. 143
Wzór nr 35. Pozew o rozwód | str. 145
Wzór nr 36. Pozew o orzeczenie separacji z winy jednego z małżonków | str. 152
Wzór nr 37. Pozew o unieważnienie małżeństwa | str. 157
Wzór nr 38. Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami 161
Wzór nr 39. Pozew o rozwiązanie przysposobienia | str. 164
Wzór nr 40. Pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego ojca względem dziecka pełnoletniego | str. 166
Pozwy z zakresu prawa rzeczowego | str. 168
Wzór nr 41. Pozew o wydanie nieruchomości (skarga windykacyjna) | str. 168
Wzór nr 42. Pozew o zakaz przechodu i przejazdu (skarga negatoryjna) | str. 170
Wzór nr 43. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez nakazanie zaniechania naruszeń) | str. 172
Wzór nr 44. Pozew o ochronę naruszonego posiadania (przez przywrócenie stanu poprzedniego) | str. 174
Wzór nr 45. Pozew o wykup gruntu przez posiadacza | str. 176
Wzór nr 46. Pozew o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym | str. 178
Pozwy z zakresu prawa spadkowego | str. 181
Wzór nr 47. Pozew o ustalenie nieważności testamentu | str. 181
Wzór nr 48. Pozew o wykonanie zapisu | str. 183
Wzór nr 49. Pozew o zachowek | str. 185
Pozwy i wnioski w sprawach gospodarczych | str. 188
Wzór nr 50. Pozew o wyłączenie wspólnika - z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia | str. 188
Wzór nr 51. Pozew o rozwiązanie przez sąd spółki z o.o. wyrokiem | str. 193
Wzór nr 52. Pozew o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej | str. 196
Wzór nr 53. Pozew o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki na podstawie art. 299 k.s.h. | str. 200
Wzór nr 54. Pozew o zakazanie używania nazwy | str. 204
Wzór nr 55. Pozew o zakazanie używania firmy | str. 209
Wzór nr 56. Pozew o zaniechanie naruszania środowiska i zapłatę | str. 213
Pozwy z zakresu prawa własności przemysłowej | str. 217
Wzór nr 57. Pozew o ustalenie, że wskazana produkcja nie jest objęta patentem | str. 217
Wzór nr 58. Pozew o ustalenie, że używany znak towarowy nie narusza prawa ochronnego | str. 221
Wzór nr 59. Pozew o zakazanie pozwanym rozpowszechniania filmu reklamowego | str. 224
Wzór nr 60. Pozew o zakazanie naruszania prawa do znaku towarowego | str. 228
Pozwy wynikłe z postępowania egzekucyjnego | str. 233
Wzór nr 61. Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego | str. 233
Wzór nr 62. Pozew małżonka dłużnika o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego | str. 236
Wzór nr 63. Pozew o zwolnienie od egzekucji z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia | str. 239
2. Pisma w toku postępowania | str. 242
Wzór nr 64. Interwencja uboczna | str. 242
Wzór nr 65. Opozycja przeciwko interwencji ubocznej | str. 245
Wzór nr 66. Wniosek powoda o zawiadomienie o toczącym się procesie osoby, która powinna występować w sprawie jako strona powodowa | str. 247
Wzór nr 67. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie w charakterze pozwanego innej osoby na miejsce dotychczasowego pozwanego | str. 249
Wzór nr 68. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo innej osoby obok pozwanego (dopozwanie) | str. 251
Wzór nr 69. Wniosek powoda o wezwanie do udziału w sprawie dodatkowo osoby, której udział w sprawie w charakterze pozwanego jest konieczny | str. 253
Wzór nr 70. Wniosek o zabezpieczenie kosztów procesu | str. 255
Wzór nr 71. Wniosek o przedłużenie terminu sądowego | str. 257
Wzór nr 72. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu | str. 259
Wzór nr 73. Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego | str. 263
Wzór nr 74. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy | str. 266
Wzór nr 75. Wniosek o zawieszenie postępowania ze względu na to, że rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania | str. 268
Wzór nr 76. Wniosek (powoda) o podjęcie zawieszonego postępowania | str. 270
Wzór nr 77. Wniosek o wezwanie spadkobierców zmarłej strony | str. 272
Wzór nr 78. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem zamiast pierwotnego | str. 274
Wzór nr 79. Zmiana powództwa polegająca na wystąpieniu z nowym roszczeniem obok pierwotnego | str. 276
Wzór nr 80. Zmiana powództwa powodująca przekazanie sprawy sądowi okręgowemu jako rzeczowo i miejscowo właściwemu | str. 278
Wzór nr 81. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem | str. 280
Wzór nr 82. Wniosek powoda o uzupełnienie wyroku | str. 281
Wzór nr 83. Wniosek o sprostowanie wyroku | str. 283
Wzór nr 84. Wniosek o wykładnię wyroku | str. 285
Wzór nr 85. Wniosek pozwanego o wydanie orzeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia | str. 287
3. Pełnomocnictwa procesowe | str. 289
Wzór nr 86. Pełnomocnictwo procesowe ogólne | str. 289
Wzór nr 87. Pełnomocnictwo procesowe szczególne | str. 292
Wzór nr 88. Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa | str. 293
4. Pisma w postępowaniu nakazowym i upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym | str. 294
Wzór nr 89. Pozew w postępowaniu nakazowym | str. 294
Wzór nr 90. Zarzuty przeciwko nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym | str. 297
Wzór nr 91. Pozew w postępowaniu upominawczym | str. 299
Wzór nr 92. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym | str. 301
5. Skargi oraz pisma związane z zaskarżaniem orzeczeń sądowych | str. 306
Wzór nr 93. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 306
Wzór nr 94. Skarga na przewlekłość postępowania | str. 312
Wzór nr 95. Skarga konstytucyjna | str. 318
Wzór nr 96. Sprzeciw od wyroku zaocznego | str. 323
Wzór nr 97. Apelacja od wyroku sądu rejonowego | str. 327
Wzór nr 98. Zażalenie powoda na zwrot pozwu | str. 333
Wzór nr 99. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia prawa materialnego | str. 335
Wzór nr 100. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia prawa materialnego | str. 338
Wzór nr 101. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji | str. 341
Wzór nr 102. Zażalenie powoda na postanowienie odrzucające zażalenie | str. 344
Wzór nr 103. Apelacja oparta na zarzutach naruszenia przepisów postępowania | str. 348
Wzór nr 104. Odpowiedź na apelację opartą na zarzutach naruszenia przepisów postępowania | str. 354
Wzór nr 105. Skarga kasacyjna dotycząca naprawienia szkody | str. 357
Wzór nr 106. Odpowiedź na skargę kasacyjną dotyczącą naprawienia szkody | str. 370
Wzór nr 107. Skarga kasacyjna dotycząca nabycia własności rzeczy skradzionej (uzasadnienie wniosku z art. 3984 § 2 k.p.c. wskazujące na rozbieżność orzecznictwa - art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c.) | str. 373
Wzór nr 108. Skarga kasacyjna oparta na naruszeniu przepisów postępowania | str. 378
Wzór nr 109. Odpowiedź na skargę kasacyjną wniesioną na podstawie przewidzianej w art. 3983 § 1 pkt 2 k.p.c. | str. 384
Wzór nr 110. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie przewidzianej w art. 3984 § 2 w zw. z art. 3989 § 1 pkt 2 k.p.c. | str. 388
Wzór nr 111. Zażalenie na odrzucenie skargi kasacyjnej niedopuszczalnej z innych przyczyn (art. 3986 § 2 k.p.c.) | str. 392
Wzór nr 112. Odpowiedź na zażalenie dotyczące odrzucenia skargi kasacyjnej jako niedopuszczalnej z innych przyczyn | str. 395
Wzór nr 113. Zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania | str. 398
Wzór nr 114. Skarga o wznowienie postępowania z przyczyny nieważności | str. 403
Wzór nr 115. Skarga o wznowienie postępowania z właściwych przyczyn restytucyjnych | str. 406
6. Pisma w postępowaniu uproszczonym | str. 409
Wzór nr 116. Pozew w postępowaniu uproszczonym | str. 410
Wzór nr 117. Odpowiedź na pozew w postępowaniu uproszczonym | str. 415
Wzór nr 118. Apelacja w postępowaniu uproszczonym | str. 419
7. Pisma w europejskich postępowaniach w sprawach transgranicznych | str. 422
Wzór nr 119. Pozew o wydanie europejskiego nakazu zapłaty | str. 422
Wzór nr 120. Sprzeciw od europejskiego nakazu zapłaty | str. 431
Wzór nr 121. Pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 434
Wzór nr 122. Odpowiedź na pozew w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 442
Wzór nr 123. Apelacja w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń | str. 445

Rozdział IV. Pisma w postępowaniu nieprocesowym | str. 448

1. Pisma w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego | str. 448
Wzór nr 124. Wniosek zawierający zgodne żądanie małżonków o orzeczenie separacji | str. 448
Wzór nr 125. Wniosek o zniesienie separacji | str. 451
Wzór nr 126. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa osobie, która nie ma wymaganego wieku | str. 453
Wzór nr 127. Wniosek jednego z małżonków o zezwolenie mu na dokonanie czynności prawnej, jeżeli drugie z małżonków odmawia zgody | str. 455
Wzór nr 128. Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej | str. 458
Wzór nr 129. Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej | str. 460
Wzór nr 130. Wniosek o nakazanie zapłaty przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, ustalonej sumy pieniężnej | str. 462
Wzór nr 131. Wniosek o zobowiązanie do oddania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) | str. 467
Wzór nr 132. Wniosek o wykonanie orzeczenia orzekającego odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej (pozostającej pod opieką) | str. 469
Wzór nr 133. Wniosek o zagrożenie zapłatą sumy pieniężnej za niewykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem | str. 471
Wzór nr 134. Wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej w związku z niewykonywaniem obowiązków wynikających z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem | str. 475
Wzór nr 135. Wniosek rodziców o zezwolenie im na dokonanie czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka | str. 478
Wzór nr 136. Wniosek o przysposobienie | str. 480
Wzór nr 137. Zawiadomienie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu | str. 485
Wzór nr 138. Wniosek o ustanowienie kuratora w sprawie o ustalenie ojcostwa przeciwko nieżyjącemu domniemanemu ojcu | str. 486
2. Pisma w sprawach z zakresu prawa rzeczowego | str. 488
Wzór nr 139. Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości | str. 488
Wzór nr 140. Wniosek o wydzielenie do wyłącznego używania części nieruchomości wspólnej | str. 490
Wzór nr 141. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości | str. 492
Wzór nr 142. Wniosek o zniesienie współwłasności | str. 495
3. Pisma w postępowaniu spadkowym | str. 498
Wzór nr 143. Wniosek o zabezpieczenie spadku | str. 498
Wzór nr 144. Wniosek o nakazanie złożenia testamentu | str. 501
Wzór nr 145. Zawiadomienie sądu o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana | str. .503
Wzór nr 146. Wniosek o ustanowienie kuratora spadku | str. 504
Wzór nr 147. Wniosek o wyjawienie przedmiotów spadkowych | str. 505
Wzór nr 148. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku | str. 507
Wzór nr 149. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w przypadku otwarcia i ogłoszenia testamentu, o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez spadkobiercę testamentowego oraz o przyjęcie spadku przez spadkobierców ustawowych | str. 509
Wzór nr 150. Wniosek o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku | str. 512
Wzór nr 151. Wniosek o dział spadku | str. 514
Wzór nr 152. Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat dopłaty lub spłaty | str. 517
4. Pisma w postępowaniu wieczystoksięgowym | str. 519
Wzór nr 153. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej | str. 521
Wzór nr 154. Wniosek o założenie księgi wieczystej dla własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego | str. 529
Wzór nr 155. Wniosek o wpis służebności gruntowej | str. 535
Wzór nr 156. Wniosek o wpis hipoteki | str. 540
Wzór nr 157. Wniosek o wykreślenie hipoteki | str. 545
Wzór nr 158. Wniosek o sprostowanie oznaczenia nieruchomości, ujawnienie jej podziału, odłączenie i przyłączenie wyodrębnionej części nieruchomości do innej, istniejącej księgi wieczystej | str. 550
5. Pisma w innych sprawach | str. 555
Wzór nr 159. Wniosek o ubezwłasnowolnienie | str. 555
Wzór nr 160. Wniosek o uznanie za zmarłego | str. 557
Wzór nr 161. Wniosek o stwierdzenie zgonu | str. 559
Wzór nr 162. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekającego uznanie za zmarłego | str. 561
Wzór nr 163. Wniosek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego | str. 563
Wzór nr 164. Wniosek o odtworzenie dyplomu lub świadectwa ukończenia nauki | str. 565
Wzór nr 165. Wniosek o umorzenie weksla | str. 567
6. Pisma w postępowaniu polubownym | str. 569
Wzór nr 166. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego (zapis na sąd polubowny) | str. 569
Wzór nr 167. Wyrok sądu polubownego | str. 573
Wzór nr 168. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego | str. 577
Wzór nr 169. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego | str. 581
7. Pisma w postępowaniu upadłościowym | str. 584
Wzór nr 170. Wniosek wierzycieli o ogłoszenie upadłości | str. 584
Wzór nr 171. Zgłoszenie wierzytelności | str. 588
Wzór nr 172. Propozycje układowe upadłego z wnioskiem o wstrzymanie likwidacji | str. 593

Rozdział V. Pisma w postępowaniu zabezpieczającym | str. 598

Wzór nr 173. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przyszłych roszczeń alimentacyjnych związanych z ustaleniem ojcostwa | str. 598
Wzór nr 174. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego przez ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu | str. 601
Wzór nr 175. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego przez zobowiązanie obowiązanego do wykonania określonej czynności | str. 603
Wzór nr 176. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim | str. 605
Wzór nr 177. Wniosek o uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia | str. 608

Rozdział VI. Pisma w postępowaniu egzekucyjnym | str. 610

1. Pisma w sprawie klauzuli wykonalności | str. 610
Wzór nr 178. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu | str. 610
Wzór nr 179. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi osoby pozostającej w związku małżeńskim | str. 613
Wzór nr 180. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności z zaznaczeniem przejścia uprawnienia lub obowiązku na inną osobę | str. 616
Wzór nr 181. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko nabywcy przedsiębiorstwa | str. 618
Wzór nr 182. Wniosek o ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego | str. 620
2. Pisma w związku z przeprowadzeniem egzekucji | str. 622
Wzór nr 183. Wniosek o wszczęcie egzekucji przeciwko władającemu ruchomością indywidualnie oznaczoną | str. 622
Wzór nr 184. Wniosek o wszczęcie egzekucji z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka | str. 624
Wzór nr 185. Wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości | str. 626
Wzór nr 186. Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości | str. 628
Wzór nr 187. Wniosek o wyznaczenie drugiej licytacji nieruchomości | str. 630
Wzór nr 188. Wniosek wierzyciela o przejęcie nieruchomości | str. 632
Wzór nr 189. Wniosek o wyjawienie majątku | str. 634
Wzór nr 190. Wniosek o wszczęcie egzekucji czynności, którą może wykonać także inna osoba | str. 638
Wzór nr 191. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie rzeczy | str. 642
Wzór nr 192. Wniosek o wszczęcie egzekucji, której przedmiotem jest wydanie nieruchomości | str. 644
Wzór nr 193. Wniosek o wszczęcie egzekucji wykonania czynności, której za dłużnika nie może wykonać inna osoba | str. 646
Wzór nr 194. Wniosek o wszczęcie egzekucji zaniechania pewnej czynności lub nieprzeszkadzania czynności wierzyciela | str. 652
Wzór nr 195. Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego | str. 658
Wzór nr 196. Skarga na czynności komornika | str. 659
Wzór nr 197. Zawiadomienie o potrzebie wszczęcia przez sąd czynności nadzorczych w celu zapewnienia należytego wykonania egzekucji przez komornika | str. 662
Wzór nr 198. Zażalenie w postępowaniu egzekucyjnym | str. 665

Rozdział VII. Pisma w związku z obrotem prawnym z zagranicą | str. 668

Wzór nr 199. Wniosek cudzoziemca o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika | str. 668
Wzór nr 200. Wniosek o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego | str. 671

Rozdział VIII. Pisma w postępowaniu rejestrowym | str. 673

1. Uwagi ogólne | str. 673
2. Rejestracja spółek handlowych i zmian w rejestrze spółek handlowych | str. 681
Wzór nr 201. Wpis spółki jawnej do rejestru | str. 681
Wzór nr 202. Wniosek o wpis zmiany w rejestrze spółki jawnej dotyczący umowy, osób wspólników, sposobu reprezentacji i osób upoważnionych do reprezentacji oraz zmiany roku obrotowego | str. 699
Wzór nr 203. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki jawnej dotyczący otwarcia likwidacji | str. 709
Wzór nr 204. Wniosek o wykreślenie spółki jawnej z rejestru | str. 721
Wzór nr 205. Wniosek o wpis spółki komandytowej | str. 727
Wzór nr 206. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowej polegającą na wpisie informacji o połączeniu poprzez przejęcie przez inną spółkę (zamiarze połączenia) | str. 739
Wzór nr 207. Wniosek o wpis spółki partnerskiej | str. 748
Wzór nr 208. Wniosek o wpis spółki komandytowo-akcyjnej | str. 753
Wzór nr 209. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki komandytowo-akcyjnej dotyczący wpisu nowego komplementariusza, pozbawienia dotychczasowego komplementariusza prawa do reprezentacji | str. 767
Wzór nr 210. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 777
Wzór nr 211. Wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępniany w systemie teleinformatycznym - tzw. wzorzec umowy spółki 24-godzinnej | str. 790
Wzór nr 212. Wniosek o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - sprawozdanie finansowe | str. 797
Wzór nr 213. Wniosek o wpis spółki akcyjnej | str. 803
Wzór nr 214. Wniosek o zmianę w rejestrze spółki akcyjnej dotyczący: podwyższenia kapitału, zgłoszenia jedynego akcjonariusza, zmiany statutu, zmiany wysokości kapitału docelowego i złożenia sprawozdania finansowego | str. 814
3. Wnioski o rejestrację i zmianę wpisów w rejestrze spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, instytucji gospodarki budżetowej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, głównych oddziałów przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznych zakładów ubezpieczeń i zagranicznych zakładów reasekuracji | str. 829
Wzór nr 215. Wniosek o wpis spółdzielni | str. 829
Wzór nr 216. Wniosek o wpis towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | str. 844
Wzór nr 217. Wniosek o wpis oddziału przedsiębiorcy zagranicznego | str. 850
4. Wnioski o wpis zaległości podatkowej, celnej i na rzecz ZUS oraz o zmianę tych wpisów | str. 863
Wzór nr 218. Wniosek o wpis do rejestru podmiotu rejestrowego zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS | str. 863
Wzór nr 219. Wniosek o wykreślenie z rejestru zaległości podatkowej, celnej lub na rzecz ZUS | str. 867
Wzór nr 220. Wniosek o wpis wzmianki o innej wierzytelności przysługującej wobec podmiotu rejestrowego | str. 871
Wzór nr 221. Zgłoszenie wykreślenia innej wierzytelności | str. 876
5. Wnioski o wpis do rejestru przekształcenia spółki, dłużnika niewypłacalnego oraz wpis zawieszenia działalności gospodarczej | str. 881
Wzór nr 222. Wniosek o wpis informacji o przekształceniu spółki | str. 881
Wzór nr 223. Przekształcenie przedsiębiorcy - załącznik do wniosku o pierwszy wpis spółki przekształconej do rejestru (dołączany do wniosku KRS-W3/KRS-W4) | str. 892
Wzór nr 224. Wniosek o wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych | str. 896
Wzór nr 225. Wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej | str. 901
6. Wnioski o rejestrację fundacji, stowarzyszenia, organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego | str. 905
Wzór nr 226. Wniosek o wpis fundacji prowadzącej działalność gospodarczą | str. 905
Wzór nr 227. Wniosek o wpis zarejestrowanej już fundacji do rejestru przedsiębiorców | str. 913
Wzór nr 228. Wniosek o wykreślenie fundacji z krajowego rejestru sądowego | str. 919
Wzór nr 229. Wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru przedsiębiorców (z pozostawieniem jej w krajowym rejestrze sądowym) | str. 923
Wzór nr 230. Wniosek o wpis stowarzyszenia | str. 927
Wzór nr 231. Wniosek o wpis organizacji samorządu zawodowego lub gospodarczego (izby gospodarczej, zrzeszenia, związku pracodawców, cechu, izby rzemieślniczej) | str. 938
7. Wnioski o wpis do rejestru związku zawodowego i zakładu opieki zdrowotnej | str. 948
Wzór nr 232. Wniosek o wpis związku zawodowego | str. 948
Wzór nr 233. Wniosek o wpis samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z połączenia dwóch innych zakładów | str. 956
8. Wnioski organizacji pożytku publicznego | str. 964
Wzór nr 234. Wniosek o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego przez istniejącą fundację | str. 964
Wzór nr 235. Wniosek o wpis osoby prawnej (klubu sportowego) prowadzącej działalność pożytku publicznego | str. 970
Wzór nr 236. Wniosek o wpis zmiany w działalności organizacji pożytku publicznego | str. 976
9. Wnioski o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych i spółki europejskiej | str. 985
Wzór nr 237. Wniosek o wpis europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych | str. 985
Wzór nr 238. Wniosek o wpis spółki europejskiej | str. 999
Wzór nr 239. Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnieniu warunków do utworzenia spółki europejskiej przez połączenie | str. 1004
Wzór nr 240. Wniosek o rejestrację spółdzielni europejskiej | str. 1010
10. Wnioski o wpis sprawozdań finansowych, sprawozdań z działalności jednostki, informacji o postępowaniu naprawczym | str. 1021
Wzór nr 241. Wniosek o wpis skonsolidowanego sprawozdania finansowego | str. 1021

Rozdział IX. Pisma w postępowaniu "przymuszającym" do uaktualnienia danych w rejestrze | str. 1026

Wzór nr 242. Pismo będące podstawą wszczęcia przez sąd z urzędu postępowania dotyczącego rejestru podmiotu | str. 1026

Rozdział X. Pisma procesowe dotyczące postępowania rejestrowego przed sądem okręgowym | str. 1031

Wzór nr 243. Wniosek o wpis partii politycznej do ewidencji | str. 1031
Wzór nr 244. Zgłoszenie czasopisma do rejestru dzienników i czasopism | str. 1034
Wzór nr 245. Wniosek o wpis do rejestru funduszu emerytalnego | str. 1036

Ukryj

Opis:

Dorota Bugajna-Sporczyk – sędzia sądu rejestrowego w Warszawie; od lat zajmuje się problematyką prawa gospodarczego i handlowego, jak również tworzenia i funkcjonowania innych organizacji społecznych i zawo-dowych; wieloletni wykładowca na aplikacji radcowskiej w warszawskiej Izbie Radców Prawnych.

Henryk Pietrzkowski – sędzia z 40-letnim stażem, orzekający w Sądzie Najwyższym od ponad 17 lat, znany wy-kładowca z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procesowego; autor wielu książek i opracowań, m.in. komentarza do k.p.c. w części dotyczącej postępowania egzekucyjnego, Metodyki pracy sędziego w sprawach cywilnych, Czynności procesowych zawodowego pełnomocnika w sprawach cywilnych, a także współautor Systemu Prawa Procesowego Cywilnego.

Tadeusz Żyznowski – długoletni sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, autor i współautor komentarzy oraz opracowań z zakresu prawa i postepowania cywilnego, m.in. komentarza do k.p.c.


W publikacji zostały uwzględnione najnowsze zmiany w obowiązującym stanie prawnym, wynikające przede wszystkim z aktywności władzy ustawodawczej i orzecznictwa. Treść pism uwzględnia nie tylko zmiany w spra-wach procesowych, lecz także zmiany w przepisach prawa materialnego. Dodano rozdział obejmujący pisma związane z realizacją ciężaru wspierania postępowania przez strony. Uwzględnia on takie zagadnienia jak złożenie odpowiedzi na pozew i pisma przygotowawcze składane na wezwanie sądu, omawia także nową regulację dotyczącą wniosku o zezwolenie na złożenie pisma przygotowawczego, wniosku o przeprowadzenie dowodów, w tym wniosku o uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów.
Autorzy uwzględnili zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadziła szerszą możli-wość wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w tzw. tradycyjnych postępowaniach cywilnych. Nowe uregulowanie obejmuje również kwestie związane z doręczeniami elektro-nicznymi, złożeniem pełnomocnictwa, elektronicznym poświadczeniem odpisu dokumentu oraz odpisów załączników. W aktualnym wydaniu nie pominięto rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, która wprowadziła obszerną regulację dotyczącą przeprowadzenia restrukturyzacji przed-siębiorstw.
W książce uwzględniono zmienione formularze rejestrowe, zawierające dane dotyczące podmiotów wpisywa-nych do rejestru, w tym dzień określający koniec każdego roku obrotowego i podstawowy (przeważający) przedmiot działalności gospodarczej. Poszczególne wzory zostały uzupełnione aktualnym orzecznictwem sądo-wym.
Książka – opracowana przez zespół znakomitych prawników cywilistów – ułatwi pracę zarówno prawnikom praktykom: sędziom, adwokatom, radcom prawnym, komornikom sądowym, jak i aplikantom lub osobom przy-gotowującym się do aplikacji.

Jest to pierwsze wydanie niniejszej książki, choć nie stanowi nowości na rynku prawniczym; kontynuuje bogate tradycje publikacji Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rejestrowych, mającej już 9 wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącą się niesłabnącym uznaniem Czytelników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9359-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1040
Rodzaj: wzory pism , Medium: pakiet
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Działalność gospodarcza
Kod: KAM-2822;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów