Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book




Zmiany w ustawie o rachunkowości

Publikacja zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory dokumentów.

więcej


Seria:  Vademecum Księgowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  23.09.2015
Kod: KAM-2858:W01P01  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-10-15

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

CZĘŚĆ I
KOMENTARZ


Rozdział 1
Uproszczenia dla małych jednostek i zmiany w sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2016 r. | str. 13


1. Wprowadzenie | str. 13
2. Uproszczenia dotyczące małych jednostek | str. 14
3. Zmiany dotyczące pozostałych jednostek | str. 17
3.1. Zmiany w układzie rachunku zysków i strat, bilansu oraz informacji dodatkowej | str. 17
3.2. Zmiany dotyczące powiązań kapitałowych | str. 20
3.3. Pozostałe zmiany | str. 22
4. Nowy obowiązek sprawozdawczy - sprawozdanie dotyczące płatności . na rzecz administracji rządowych | str. 24
5. Podsumowanie | str. 28

Rozdział 2
Sprawozdawczość jednostek małych | str. 30


1. Warunki uznania jednostki za jednostkę małą | str. 30
2. Zakres i zawartość informacyjna sprawozdania finansowego jednostki małej | str. 34
2.1. Bilans | str. 34
2.2. Rachunek zysków i strat | str. 36
2.3. Informacja dodatkowa | str. 39
2.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych | str. 42
2.5. Sprawozdanie z działalności | str. 43
3. Zasada istotności a obowiązki sprawozdawcze jednostek małych | str. 44
4. Podsumowanie | str. 47

Rozdział 3
Uproszczenia dla małych jednostek - kiedy warto z nich skorzystać? | str. 48


1. Uzyskanie statusu małej jednostki | str. 48
2. Uproszczenia w ujmowaniu umów leasingu | str. 49
3. Uproszczone formy sprawozdawczości | str. 52

Rozdział 4
Rachunkowość i sprawozdawczość organizacji pozarządowych po zmianach | str. 54


1. Wstęp | str. 54
2. Kto zdecyduje o uproszczonej ewidencji | str. 55
3. Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego | str. 55
4. NGO uprawnione do stosowania ewidencji uproszczonej | str. 56
5. Wzory ewidencji | str. 58
6. Najważniejsze są informacje o przychodach i kosztach | str. 58
7. Miejsce prowadzenia ewidencji | str. 61
8. Zasady wypełniania ewidencji | str. 69
9. Zestawienie przepływów pieniężnych | str. 74

Rozdział 5
Zdarzenia losowe na przykładach | str. 76


1. Wstęp | str. 76
2. Ujmowanie skutków zdarzeń losowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości | str. 77
3. Pozostałe przychody operacyjne związane ze szkodą spowodowaną zdarzeniami losowymi | str. 79
4. Rozliczenie pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych związanych ze zdarzeniami losowymi na przełomie roku obrotowego | str. 80
5. Podsumowanie | str. 81

Rozdział 6
Udziały i akcje własne - ewidencja i sprawozdawczość | str. 84


1. Nabycie udziałów i akcji własnych przez spółki kapitałowe | str. 84
1.1. Wyjątki od zakazu nabywania udziałów własnych przez spółki z o.o | str. 85
1.2. Wyjątki od zakazu nabycia akcji własnych przez spółkę akcyjną | str. 86
2. Ewidencja nabycia i sprzedaży udziałów własnych przez spółki kapitałowe | str. 87
3. Umorzenie udziałów i akcji własnych | str. 90
4. Prezentacja udziałów lub akcji własnych w sprawozdaniu finansowym spółki | str. 91

Rozdział 7
Podmioty powiązane w świetle znowelizowanych przepisów bilansowych | str. 94


1. Wprowadzenie | str. 94
1.1. Jednostki powiązane | str. 95
1.2. Strony powiązane | str. 96
2. Przykłady praktyczne | str. 97

CZĘŚĆ II
PYTANIA I ODPOWIEDZI


1. Od kiedy będzie możliwe stosowanie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla małych jednostek? | str. 105
2. Czy zmiany pozycji sprawozdania finansowego w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości należy wykazywać już w sprawozdaniu sporządzonym za 2015 r.? | str. 106
3. Czy uproszczone sprawozdanie finansowe obejmuje również informację dodatkową? | str. 109
4. Czy ilościowo-wartościowy spis strat dla firmy ubezpieczeniowej może być podstawą do księgowania zniszczonych zapasów na koncie strat nadzwyczajnych? | str. 110
5. Jak zaksięgować badania produktów, narzędzi oraz tworzenie programów komputerowych? | str. 113
6. Czy w informacji dodatkowej należy wpisać konkretną kwotę, jaka wynika ze zmiany metody wyceny zapasów? | str. 115
7. Jak należy określić próg istotności? | str. 119
8. Jak zaksięgować i wycenić w spółce komandytowej wkład w postaci wniesienia przedsiębiorstwa, które jest spółką z o.o.? | str. 120
9. Czy wydatki na prace badawczo-rozwojowe można księgować bezpośrednio na kontach zespołu 4? | str. 122

CZĘŚĆ III
WZORY


1. Sprawozdania jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji | str. 128
1.1. Bilans | str. 128
1.2. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | str. 135
1.3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | str. 137
1.4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym) | str. 139
1.5. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) | str. 141
1.6. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) | str. 144
2. Sprawozdania jednostek małych korzystających z uproszczeń odnoszących się do sprawozdania finansowego | str. 147
2.1. Bilans | str. 147
2.2. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny ) | str. 150
2.3. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) | str. 151
3. Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów | str. 153
3.1. Zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów | str. 153
3.2. Zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej . ewidencji przychodów i kosztów | str. 153

Ukryj

Opis:

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2015/2016 r.
Z dniem 23 września 2015 r. weszła w życie duża nowelizacja ustawy o rachunkowo-
ści, która wprowadziła wiele zmian istotnych nie tylko dla najmniejszych jednostek,
lecz także dla wszystkich innych podmiotów zobowiązanych do stosowania jej
przepisów. Są to uproszczenia dla małych jednostek, ale także zmiany dotyczące
wzorów sprawozdań finansowych, sporządzania sprawozdań skonsolidowanych,
rozszerzenia odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzor-
czej, zasady istotności, amortyzacji kosztów prac rozwojowych oraz wartości firmy,
usunięcia z przepisów ustawy zysków i strat nadzwyczajnych.
Na mocy nowych przepisów jednostki będą miały możliwość skorzystania z wprowa-
dzanych uproszczeń już w stosunku do sprawozdań finansowych sporządzanych
za rok 2015! Będzie to wymagało aktualizacji polityki rachunkowości oraz przeliczenia
sprawozdania finansowego za rok poprzedni w taki sposób, aby zmienione zasady
były stosowane także w latach poprzednich. Warto więc już dziś przygotować się
do tych zmian z naszą publikacją, z której dowiesz się:
• jakie jednostki będą zaliczone do jednostek małych i z jakich uproszczeń będą
mogły skorzystać,
• czy i kiedy warto z tych uproszczeń skorzystać,
• w jaki sposób będzie prowadzona uproszczona ewidencja przychodów i kosztów,
• co się zmieni w układzie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji do-
datkowej,
• jak ujmować skutki zdarzeń nadzwyczajnych po zmianach,
• jak ujmować w księgach oraz bilansie udziały i akcje własne,
• w jakim zakresie zmieniły się definicje podmiotów powiązanych po nowelizacji,
• kto sporządza sprawozdania z płatności na rzecz administracji rządowej i jaki
jest ich zakres.
Książka zawiera praktyczne przykłady, odpowiedzi na pytania oraz wzory doku-
mentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9679-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 156
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Rachunkowość
Kod: KAM-2858:W01P01