Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce

Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką postępowania przed sądami administracyjnymi. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy praktyczne i wskazano te z nich, które budzą największe wątpliwości.

więcej

Autorzy: Stefan Babiarz (red. naukowy), Konrad Aromiński,
Seria:  Biblioteka Sądowa
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-2723:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 17

1. Sądowa kontrola administracji publicznej | str. 17
1.1. Uwagi ogólne | str. 17
1.2. Sprawa sądowoadministracyjna | str. 27
1.3. Zakres podmiotowy kontroli sądów administracyjnych | str. 27
1.4. Zakres przedmiotowy postępowania przed sądami administracyjnymi | str. 28
2. Właściwość sądów administracyjnych | str. 34
2.1. Właściwość wojewódzkich sądów administracyjnych. | str. 34
2.2. Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego | str. 35

Rozdział II
Podmioty legitymowane do występowania w postępowaniu przed sądami administracyjnymi | str. 41

1. Zdolność sądowa i zdolność procesowa | str. 41
1.1. Kto posiada zdolność sądową | str. 41
1.2. Zdolność procesowa | str. 42
2. Strony i uczestnicy postępowania | str. 46
2.1. Strona postępowania | str. 46
2.2. Uczestnik postępowania | str. 47
3. Podmioty umocowane do występowania w imieniu strony | str. 50
3.1. Przedstawiciele ustawowi | str. 50
3.2. Organy i osoby uprawnione do działania w imieniu osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej mającej zdolność sądową | str. 53
3.3. Pełnomocnicy | str. 54
3.3.1. Podmioty legitymowane do występowania w charakterze pełnomocnika | str. 54
3.3.2. Rodzaje pełnomocnictw | str. 55
3.3.3. Forma pełnomocnictwa | str. 56
3.3.4. Wygaśnięcie pełnomocnictwa | str. 57
3.3.5. Pełnomocnik do doręczeń na terenie kraju | str. 60

Rozdział III
Pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 61

1. Charakterystyka pism | str. 61
1.1. Rodzaje pism | str. 61
1.2. Warunki formalne | str. 61
1.3. Braki formalne i tryb ich usuwania | str. 64
2. Oświadczenia i wnioski | str. 66
2.1. Oświadczenie | str. 66
2.2. Wniosek | str. 66
3. Skarga | str. 68
3.1. Podmioty uprawnione do wniesienia skargi | str. 68
3.2. Przesłanki dopuszczalności skargi | str. 70
3.2.1. Wyczerpanie środków zaskarżenia i wezwanie do usunięcia naruszenia prawa | str. 70
3.2.2. Termin do wniesienia skargi | str. 72
3.2.3. Tryb wnoszenia skargi | str. 78
3.2.4. Warunki formalne skargi | str. 79
3.2.5. Zarzuty skargi | str. 80
4. Sprzeciw | str. 82

Rozdział IV
Czynności stron i sądu po wniesieniu skargi | str. 84

1. Czynności organu | str. 84
1.1. Przekazanie skargi sądowi | str. 85
1.2. Uwzględnienie skargi | str. 86
2. Czynności skarżącego | str. 88
2.1. Wniosek o ukaranie grzywną oraz żądanie rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym | str. 88
2.2. Cofnięcie skargi | str. 88
2.3. Odrzucenie skargi | str. 90
2.3.1. Uwagi ogólne | str. 90
2.3.2. Brak właściwości | str. 91
2.3.3. Uchybienie terminowi | str. 92
2.3.4. Nieuzupełnienie braków formalnych | str. 93
2.3.5. Powaga rzeczy osądzonej | str. 95
2.3.6. Brak zdolności sądowej lub procesowej | str. 96
2.3.7. Niedopuszczalność z innych przyczyn | str. 98
2.4. Umorzenie postępowania | str. 99
2.4.1. Uwagi ogólne | str. 99
2.4.2. Cofnięcie skargi | str. 99
2.4.3. Śmierć strony | str. 100
2.4.4. Bezprzedmiotowość z innych przyczyn | str. 100
3. Postępowania nadzwyczajne a wszczęcie postępowania sądowego | str. 102

Rozdział V
Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności | str. 104

1. Uwagi ogólne | str. 104
2. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez organ | str. 108
3. Wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności przez sąd administracyjny | str. 110
3.1. Ochrona tymczasowa przed sądem pierwszej instancji | str. 110
3.2. Zawieszenie wykonalności aktu lub czynności | str. 117
3.3. Ochrona tymczasowa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 118
3.4. Ochrona tymczasowa wynikająca z innych przepisów prawa | str. 118

Rozdział VI
Doręczenia | str. 122

1. Uwagi ogólne | str. 122
2. Tryb doręczania pism sądowych przez pocztę | str. 124
3. Doręczenia pism osobom fizycznym | str. 126
3.1. Doręczenie właściwe | str. 126
3.2. Doręczenie zastępcze | str. 126
4. Doręczenia pism osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej | str. 127
5. Doręczenia awizowane | str. 128
6. Doręczenia przedstawicielom strony | str. 129
6.1. Doręczenie przedstawicielowi ustawowemu | str. 129
6.2. Doręczenie upoważnionemu pracownikowi | str. 129
6.3. Doręczenie osobie upoważnionej do odbioru pism | str. 129
6.4. Doręczenie pełnomocnikowi | str. 130
6.5. Doręczenie pełnomocnikowi do doręczeń | str. 131
6.6. Doręczenie kuratorowi | str. 131

Rozdział VII
Terminy procesowe | str. 133

1. Rodzaje terminów | str. 133
2. Bieg terminu | str. 133
3. Przywrócenie terminu | str. 135
3.1. Wymogi formalne | str. 135
3.2. Przesłanki przywrócenia terminu | str. 137
3.3. Dopuszczalność przywrócenia terminu | str. 140

Rozdział VIII
Zawieszenie postępowania | str. 143

1. Uwagi ogólne | str. 143
2. Obligatoryjne zawieszenie postępowania z urzędu | str. 143
3. Fakultatywne zawieszenie postępowania z urzędu | str. 144
4. Podjęcie postępowania z urzędu | str. 146
5. Zawieszenie i podjęcie postępowania na zgodny wniosek stron | str. 147

Rozdział IX
Postępowanie mediacyjne i uproszczone | str. 150

1. Postępowanie mediacyjne | str. 150
2. Postępowanie uproszczone | str. 152

Rozdział X
Orzeczenia sądowe | str. 153

1. Zakres uprawnień orzeczniczych sądu pierwszej instancji | str. 153
1.1. Uwzględnienie skargi | str. 153
1.2. Oddalenie skargi | str. 164
2. Dowody uzupełniające z dokumentów | str. 164
3. Zasady orzekania | str. 167
3.1. Niezwiązanie granicami skargi | str. 167
3.2. Zakaz reformationis in peius | str. 169
3.3. Orzekanie w granicach sprawy | str. 171
4. Rektyfikacja orzeczeń sądowych | str. 172
4.1. Sprostowanie | str. 172
4.2. Uzupełnienie | str. 173
4.3. Wykładnia | str. 176
5. Związanie oceną prawną i wskazaniami co do dalszego postępowania | str. 177
6. Rodzaje postanowień | str. 179
6.1. Postanowienia kończące postępowanie | str. 179
6.2. Postanowienia niekończące postępowania | str. 180

Rozdział XI
Środki odwoławcze | str. 181

1. Uwagi ogólne | str. 181
2. Skarga kasacyjna | str. 183
2.1. Warunki dopuszczalności skargi kasacyjnej | str. 185
2.1.1. Przedmiot zaskarżenia | str. 185
2.1.2. Podmioty uprawnione do wniesienia i sporządzenia skargi kasacyjnej | str. 187
2.1.3. Wymagania formalne | str. 188
2.1.4. Termin i tryb wnoszenia skargi kasacyjnej | str. 189
2.2. Odrzucenie skargi kasacyjnej | str. 194
2.3. Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia za wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości czy w części | str. 196
2.4. Podstawy skargi kasacyjnej | str. 196
2.4.1. Naruszenie prawa materialnego | str. 198
2.4.2. Naruszenie przepisów postępowania | str. 204
2.5. Związanie granicami skargi kasacyjnej | str. 211
2.6. Uzasadnienie podstaw kasacyjnych | str. 214
2.7. Związanie oceną prawną i wykładnią | str. 219
2.7.1. Związanie oceną prawa | str. 220
2.7.2. Związanie sądu pierwszej instancji wykładnią prawa dokonaną przez Naczelny Sąd Administracyjny | str. 223
3. Zażalenie | str. 225
3.1. Dopuszczalność zażalenia | str. 225
3.2. Wymogi formalne zażalenia | str. 227
3.3. Tryb wniesienia zażalenia | str. 229
3.4. Autokontrola dokonywana przez sąd pierwszej instancji | str. 233
3.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o skardze kasacyjnej | str. 234

Rozdział XII
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego | str. 235

1. Dopuszczalność wznowienia | str. 237
2. Przesłanki wznowienia | str. 237
3. Postępowanie w sprawach o wznowienie postępowania | str. 242

Rozdział XIII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego | str. 246

1. Uwagi ogólne | str. 247
2. Wymogi formalne | str. 248
3. Termin na wniesienie skargi | str. 254

Rozdział XIV
Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu wojewódzkich sądów administracyjnych | str. 257


Rozdział XV
Koszty sądowe | str. 263

1. Przepisy ogólne | str. 263
1.1. Uwagi ogólne | str. 263
1.2. Wartość przedmiotu zaskarżenia | str. 264
1.3. Obowiązek uiszczenia opłaty sądowej | str. 265
1.4. Zasady uiszczenia opłaty sądowej | str. 268
1.5. Ustalenie opłaty sądowej w należnej wysokości | str. 269
2. Wpis | str. 270
3. Opłata kancelaryjna | str. 277

Rozdział XVI
Zwrot kosztów postępowania | str. 279

1. Uwagi ogólne | str. 279
2. Zasada związania wnioskiem strony o zwrot kosztów postępowania | str. 279
3. Zwrot kosztów w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji | str. 280
3.1. Zwrot kosztów postępowania od organu | str. 280
3.2. Zwrot kosztów postępowania a wielość podmiotów uprawnionych | str. 281
3.3. Zwrot kosztów postępowania w razie częściowego uwzględnienia skargi | str. 282
3.4. Odstąpienie od zasądzenia kosztów postępowania | str. 283
3.5. Zwrot kosztów postępowania zawinionych zachowaniem strony | str. 284
4. Zwrot niezbędnych kosztów postępowania | str. 284
4.1. Zwrot niezbędnych kosztów postępowania prowadzonego przez stronę osobiście | str. 284
4.2. Zwrot niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez profesjonalnego pełnomocnika | str. 285
5. Zwrot kosztów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 287
5.1. Zwrot kosztów postępowania w razie uwzględnienia skargi kasacyjnej | str. 287
5.2. Częściowe zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego | str. 288
5.3. Zwrot kosztów postępowania w razie oddalenia skargi kasacyjnej | str. 291
5.4. Odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego | str. 292
6. Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu | str. 293
7. Zwolnienie od kosztów postępowania sądowego określone w przepisach postępowania oraz innych aktach prawnych | str. 294
7.1. Warunki formalne wniosku o przyznanie prawa pomocy | str. 298
7.2. Zakres przyznawanego prawa pomocy | str. 302
7.3. Warunki przyznania prawa pomocy osobie fizycznej | str. 303
7.4. Przyznanie prawa pomocy osobie prawnej | str. 309
7.5. Ponowny wniosek o przyznanie prawa pomocy | str. 312
7.6. Brak podstaw do przyznania prawa pomocy | str. 313
7.7. Cofnięcie wniosku | str. 313

Bibliografia | str. 315

Orzecznictwo | str. 323

Załącznik | str. 349

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką postępowania przed sądami administracyjnymi. Autorzy szczególną uwagę zwracają na sprawy praktyczne, wskazują te z nich, które budzą największe wątpliwości.

W opracowaniu zaprezentowano m.in. takie zagadnienia jak:

  • pisma w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym,
  • czynności stron i sądu po wniesieniu skargi,
  • zawieszenie postępowania,
  • terminy procesowe,
  • środki odwoławcze,
  • koszty sądowe i ich zwrot.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9223-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 356
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie administracyjne
Kod: KAM-2723:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów