Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2015:Seria:  Teksty Ustaw
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8 września 2015 r.
Kod: KAM-2825  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 9,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 8,91 zł. ( Oszczędzasz: 0,99 zł. )

Spis treści: 

KODEKS KARNY WYKONAWCZY
ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
(Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.)


CZĘŚĆ OGÓLNA


Rozdział I. Zakres obowiązywania (art. 1) | str. 8

Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego (art. 2-3) | str. 8

Rozdział III. Skazany (art. 4-8b) | str. 10

Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze (art. 9-31) | str. 14

Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń (art. 9-17a) | str. 14

Oddział 2. Postępowanie przed sądem (art. 18-24) | str. 20

Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne (art. 25-31) | str. 23

Rozdział V. Nadzór penitencjarny (art. 32-36) | str. 27

Rozdział VI. Zatarcie skazania (art. 37) | str. 29

Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 38-43) | str. 29

Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego (art. 43a-43zf) | str. 36

Oddział 1. Przepisy ogólne (art. 43a-43g) | str. 36

Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego (art. 43h-43l) | str. 39

Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego (art. 43m-43s) | str. 43

Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny (art. 43t-43z) | str. 46

Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego (art. 43za-43zf) | str. 50

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA


Rozdział VIII. Grzywna (art. 44-52a) | str. 52

Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności (art. 53-66a) | str. 57

Rozdział X. Kara pozbawienia wolności (art. 67-168a) | str. 67

Oddział 1. Cele wykonywania kary (art. 67) | str. 67

Oddział 2. Zakłady karne (art. 68-78) | str. 67

Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja (art. 79-100) | str. 74

Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego (art. 101-120) | str. 93

Oddział 5. Zatrudnienie (art. 121-129) | str. 114

Oddział 6. Nauczanie (art. 130-134) | str. 121

Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe (art. 135-136a) | str. 124

Oddział 8. Nagrody i ulgi (art. 137-141a) | str. 125

Oddział 9. Kary dyscyplinarne (art. 142-149) | str. 130

Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności (art. 150-158a) | str. 134

Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie (art. 159-163) | str. 139

Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy (art. 164-168) | str. 142

Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego (art. 168a) | str. 146

Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 169-178a) | str. 147

Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór (art. 169-176) | str. 147

Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego (art. 177) | str. 158

Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary (art. 178-178a) | str. 158

Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek (art. 179-199) | str. 159

Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych (art. 179-179a) | str. 159

Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek (art. 180-186a) | str. 160

Oddział 3. Przepadek (art. 187-195b) | str. 164

Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne (art. 196-196a) | str. 170

Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 197-199) | str. 171

Rozdział XIII. Środki zabezpieczające (art. 199a-205) | str. 172

Rozdział XIV. Należności sądowe (art. 206) | str. 182

Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie (art. 207-223a) | str. 182

Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (art. 223b-223e) | str. 203

CZĘŚĆ WOJSKOWA

Rozdział XVI. Przepisy ogólne (art. 224-226) | str. 205

Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności (art. 227-230) | str. 206

Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego (art. 231-236) | str. 208

Rozdział XIX. Środki karne (art. 237-239) | str. 209

Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie (art. 240-241) | str. 210

CZĘŚĆ KOŃCOWA


Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych (art. 242) | str. 211

Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 243-259) | str. 213

Wykaz aktów zmieniających Kodeks karny wykonawczy | str. 222

Wykaz aktów wykonujących Kodeks karny wykonawczy | str. 226

Ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227 ze zm.) (wyciąg) | str. 233

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 396) (wyciąg) | str. 235

Skorowidz przedmiotowy do Kodeksu karnego wykonawczego | str. 244

Ukryj

Opis:

Stan prawny na: 8.09.2015 r.

  • Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks karny wykonawczy wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę.
  • Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem . W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji.
  • Publikacja ta jest skierowana do prawników praktyków, a także do osób przygotowujących się do wszelkiego rodzaju egzaminów prawniczych.
  • W celu ułatwienia Czytelnikowi zapoznania się z nowymi przepisami zmiany, które weszły w życie między 5 maja 2015 r. a 8 września 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 8 września 2015 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 254
Rodzaj: kodeks , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: KAM-2825 Miejsce wydania: Warszawa