Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w umownym stosunku pracy

W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące instytucji wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę uregulowanej przepisami kodeksu pracy.

więcej

Autorzy: Zbigniew Góral (red. naukowy), Marcin Wujczyk,
Seria:  Biblioteka Prawa Pracy
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  25 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-2387:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 15

Wstęp | str. 17

Rozdział 1
Ogólna charakterystyka wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 25


1. Uwagi wstępne | str. 25
2. Funkcje wypowiedzenia zmieniającego | str. 25
3. Przedkodeksowa konstrukcja wypowiedzenia zmieniającego | str. 27
4. Regulacja wypowiedzenia zmieniającego w kodeksie pracy | str. 31
5. Uwagi podsumowujące | str. 32

Rozdział 2
Konstrukcja wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 33


1. Uwagi wstępne | str. 33
2. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jako oświadczenie woli | str. 33
3. Elementy istotne oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 35
4. Propozycja nowych warunków pracy | str. 44
5. Oświadczenie pracownika o przyjęciu lub odmowie przyjęcia proponowanych warunków pracy lub płacy | str. 45
6. Termin do złożenia oświadczenia przez pracownika | str. 51
7. Forma oświadczenia pracownika | str. 58
8. Skutek wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 60
9. Uwagi podsumowujące | str. 63

Rozdział 3
Zakres podmiotowy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 65


1. Uwagi wstępne | str. 65
2. Podmioty uprawnione do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 65
3. Prawo pracownika do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy - uwagi de lege ferenda | str. 73
4. Przyznanie pracownikowi prawa do wypowiadania warunków pracy i płacy | str. 75
5. Uwagi podsumowujące | str. 80

Rozdział 4
Zakres przedmiotowy wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 82


1. Uwagi wstępne | str. 82
2. Możliwość dokonania wypowiedzenia zmieniającego w zależności od rodzaju zawartej umowy o pracę | str. 82
3. Temporalny zakres wypowiedzenia zmieniającego | str. 87
4. Elementy treści stosunku pracy podlegające wypowiedzeniu | str. 90
5. Pojęcie istotności warunków pracy i płacy w doktrynie i judykaturze | str. 97
6. Pojęcie istotnej i nieistotnej zmiany warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę | str. 98
7. Pojęcie korzystności warunków pracy i płacy wynikających z umowy o pracę | str. 101
8. Zakres przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego w orzecznictwie sądowym | str. 105
9. Warunki umowy o pracę, które nie mogą być przedmiotem wypowiedzenia zmieniającego | str. 110
10. Zakres przedmiotowy warunków pracy i płacy wynikających ze źródeł prawa pracy | str. 112
10.1. Układy zbiorowe pracy | str. 112
10.2. Regulamin wynagrodzenia | str. 116
10.3. Regulamin pracy | str. 117
10.4. Porozumienia zbiorowe inne niż układy zbiorowe | str. 119
11. Zmiana warunków pracy i płacy niewymagająca złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu zmieniającym | str. 123
11.1. Zmiana warunków pracy i płacy w drodze porozumienia zmieniającego | str. 124
11.2. Zmiana warunków pracy i płacy w wyniku zmiany przepisów prawa | str. 126
11.3. Powierzenie pracownikowi innego rodzaju pracy na podstawie art. 42 § 4 k.p. | str. 129
11.4. Powierzenie innej pracy w okresie przestoju na podstawie art. 81 § 3 k.p. | str. 131
11.5. Zmiana warunków pracy lub płacy ze względu na konieczność ochrony zdrowia pracownika | str. 133
11.6. Powierzenie innego rodzaju pracy w związku z prowadzoną akcją ratowniczą | str. 135
11.7. Zmiana warunków pracy pracownika wracającego do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego | str. 136
11.8. Zmiana warunków pracy lub płacy na podstawie przepisów pragmatyk służbowych | str. 136
12. Uwagi podsumowujące | str. 137

Rozdział 5
Wymogi formalne wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 141


1. Uwagi wstępne | str. 141
2. Obowiązek zachowania formy pisemnej | str. 141
3. Obowiązek zachowania wymaganych okresów wypowiedzenia | str. 154
4. Wskazanie przyczyn uzasadniających wypowiedzenie | str. 160
5. Obowiązek pouczenia pracownika o przysługujących mu uprawnieniach | str. 161
6. Obowiązek w zakresie języka, w jakim sporządzone jest oświadczenie o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 164
7. Uwagi podsumowujące | str. 165

Rozdział 6
Tryb konsultacji związkowej wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 167


1. Uwagi wstępne | str. 167
2. Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy lub płacy | str. 167
3. Cel konsultacji związkowej w razie zamiaru wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 168
4. Adresat zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 169
5. Zakres, forma i termin zawiadomienia skierowanego do związku zawodowego | str. 181
6. Stanowisko organizacji związkowej | str. 186
7. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez pracodawcę | str. 190
8. Wyłączenie obowiązku prowadzenia konsultacji związkowej | str. 191
9. Uwagi podsumowujące | str. 197

Rozdział 7
Przyczyny uzasadniające dokonanie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 200


1. Uwagi wstępne 200
2. Charakter prawny przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków pracy lub płacy | str. 200
3. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie warunków pracy lub płacy leżące po stronie pracownika | str. 205
3.1. Nienależyte wykonywanie obowiązków | str. 205
3.2. Wyrządzenie szkody w mieniu pracodawcy | str. 207
3.3. Odmowa wykonania polecenia przełożonego | str. 208
3.4. Prawo pracodawcy doboru pracowników | str. 208
3.5. Naruszenie zasad współżycia społecznego | str. 210
3.6. Stan zdrowia | str. 210
3.7. Utrata uprawnień wymaganych przez pracodawcę na danym stanowisku | str. 211
3.8. Konflikt z pracodawcą | str. 212
3.9. Utrata zaufania | str. 212
3.10. Dezorganizacja pracy | str. 215
3.11. Naruszenie zakazu konkurencji | str. 218
3.12. Niespełnienie oczekiwań | str. 219
3.13. Prawomocne skazanie pracownika | str. 219
3.14. Niepodnoszenie kwalifikacji zawodowych | str. 220
3.15. Odwołanie ze stanowiska | str. 221
3.16. Przekroczenie granic krytyki pracodawcy przez pracownika | str. 221
3.17. Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia | str. 222
4. Przyczyny uzasadniające wypowiedzenie warunków pracy lub płacy leżące po stronie pracodawcy | str. 223
4.1. Likwidacja stanowiska | str. 223
4.2. Brak możliwości dostarczenia pracy | str. 225
4.3. Przyczyny wskazane w treści art. 43 k.p. | str. 225
4.4. Zmiana przepisów | str. 226
4.5. Inne przyczyny leżące po stronie pracodawcy | str. 227
5. "Negatywne" przyczyny wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 228
5.1. Osiągnięcie wieku emerytalnego | str. 228
5.2. Przejście zakładu pracy | str. 229
5.3. Klauzula generalna zasad współżycia społecznego a zasadność wypowiedzenia zmieniającego | str. 230
5.4. Stan zdrowia | str. 231
5.5. Skorzystanie z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania | str. 231
6. Uwagi podsumowujące | str. 232

Rozdział 8
Zakres odpowiedniego stosowania przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 236


1. Uwagi wstępne | str. 236
2. Pojęcie odpowiedniego stosowania przepisów | str. 236
3. Analiza dopuszczalności odpowiedniego stosowania wybranych przepisów regulujących wypowiedzenie umowy o pracę do wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 239
3.1. Dopuszczalność stosowania ustawy o zwolnieniach grupowych | str. 239
3.2. Dopuszczalność stosowania przepisu uprawniającego pracodawcę do skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.) | str. 245
3.3. Dopuszczalność stosowania przepisu przyznającego pracownikowi prawo do dni na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia (art. 37 k.p.) | str. 246
3.4. Dopuszczalność stosowania przepisu uprawniającego pracodawcę do nakazania pracownikowi wykorzystania urlopu w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) | str. 247
3.5. Dopuszczalność stosowania przepisu zakazującego stosowania wypowiedzenia umowy o pracę z powodu przejęcia części lub całości zakładu pracy (art. 231 § 6 k.p.) | str. 248
3.6. Dopuszczalność stosowania przepisów zakazujących stosowania wypowiedzenia umowy o pracę jako sankcji za skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu (art. 183e k.p.) | str. 249
3.7. Dopuszczalność stosowania przepisu zakazującego stosowania wypowiedzenia umowy o pracę jako sankcji za odmowę wyrażenia zgody na wykonywanie pracy w formie telepracy (art. 679 k.p.) | str. 249
3.8. Dopuszczalność stosowania przepisów ograniczających możliwość rozwiązania umowy za wypowiedzeniem zawartej w celu przygotowania zawodowego (art. 196 k.p.) | str. 250
3.9. Dopuszczalność stosowania przepisu penalizującego dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę z rażącym naruszeniem prawa pracy (art. 281 pkt 3 k.p.) | str. 251
4. Uwagi podsumowujące | str. 251

Rozdział 9
Status pracownika w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 253


1. Uwagi wstępne | str. 253
2. Regulacja statusu pracownika w okresie wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 253
3. Uwagi podsumowujące | str. 261

Rozdział 10
Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy | str. 262


1. Uwagi wstępne | str. 262
2. Ochrona kobiet w ciąży, pracowników w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego | str. 263
3. Ochrona pracowników w okresie urlopu wychowawczego | str. 266
4. Ochrona pracowników korzystających z obniżonego wymiaru czasu pracy | str. 267
5. Ochrona pracowników w okresie urlopu i innej nieobecności w pracy | str. 269
6. Ochrona działaczy związkowych | str. 270
7. Ochrona członków rady pracowników | str. 277
8. Ochrona członków specjalnego zespołu negocjacyjnego lub europejskiej rady zakładowej | str. 279
9. Ochrona społecznego inspektora pracy | str. 281
10. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym | str. 283
11. Ochrona pracowników sprawujących mandat posła lub senatora | str. 288
12. Ochrona pracowników sprawujących mandat radnego | str. 290
13. Ochrona pracowników powołanych do odbycia czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej i przeszkolenia wojskowego | str. 293
14. Inne przypadki szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy | str. 294
15. Uchylenie szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy | str. 295
16. Skutki naruszenia szczególnej ochrony | str. 296
17. Uwagi podsumowujące | str. 298

Rozdział 11
Kontrola sądowa oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy | str. 300


1. Uwagi wstępne | str. 300
2. Roszczenie o uznanie za bezskuteczne zmiany warunków pracy lub płacy oraz przywrócenie poprzednich warunków pracy lub płacy | str. 302
3. Roszczenie o zasądzenie odszkodowania | str. 311
4. Zastosowanie krótszego okresu wypowiedzenia niż wymagany | str. 314
5. Zastosowanie art. 8 k.p. do roszczeń wysuwanych na gruncie nieprawidłowego wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 316
6. Postępowanie sądowe w sprawach z odwołania od wypowiedzenia warunków pracy lub płacy | str. 317
7. Uwagi podsumowujące | str. 319

Rozdział 12
Stosowanie instytucji wypowiedzenia warunków pracy i płacy regulowanej kodeksem pracy do stosunków pracy nawiązanych na innej podstawie niż umowa o pracę | str. 321


1. Uwagi wstępne | str. 321
2. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany spółdzielczej umowy o pracę | str. 321
3. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania | str. 325
4. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany stosunków pracy nawiązanych na podstawie powołania | str. 329
5. Stosowanie przepisów o wypowiedzeniu warunków pracy lub płacy do zmiany stosunków pracy nawiązanych na podstawie wyboru | str. 332
6. Uwagi podsumowujące | str. 334

Rozdział 13
Podsumowanie i uwagi de lege ferenda | str. 336


Bibliografia | str. 351

Spis orzecznictwa | str. 361

Ukryj

Opis:

W książce omówiono zagadnienia dotyczące instytucji wypowiedzenia warunków pracy lub płacy wynikających z umowy o pracę uregulowanej przepisami kodeksu pracy (art. 42 § 1–3 k.p).

Autor w sposób szczegółowy i praktyczny przedstawia zakres przedmiotowy wypowiedzenia zmieniającego, wymogi formalne, jakie powinno spełniać, roszczenia przysługujące pracownikom w razie wadliwego wypowiedzenia zmieniającego, a także obowiązki związków zawodowych w toku procedury konsultacji zamiaru wypowiedzenia warunków pracy lub płacy.

Wyjaśniono również przypadki nietypowe i kontrowersyjne związane ze stosowaniem wymienionych przepisów, w tym możliwość wyłączenia stosowania wypowiedzenia zmieniającego, obowiązek wypowiedzenia warunków pracy lub płacy w przypadku uchylenia układu zbiorowego pracy czy konsekwencje złożenia przez pracownika oświadczenia, w którym twierdzi, że wypowiada dotychczasowe warunki pracy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9181-8 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 372
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-2387:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów